Anna Hoetjes mei Spectra yn Keunsthûs SYB, Beetstersweach

Anna Hoetjes mei Spectra yn Keunsthûs SYB, Beetstersweach

🕔19:17, 1.Apr 2020

Sûnt 25 maart ferbliuwt byldzjend keunstneresse Anna Hoetjes (1984, Amsterdam) yn Keunsthûs SYB te Beetstersweach. Dat keunsthûs is op dit stuit net tagonklik foar publyk, mar it kin keunstners noch wol de gelegenheid biede om harren wurk fierder te ûntwikkeljen.

Lês it folsleine artikel
Populariteit fan thúswurkapps ferskilt de provinsje

Populariteit fan thúswurkapps ferskilt de provinsje

🕔12:53, 31.Mar 2020

Ut de lêste sifers fan Google docht bliken dat yn eltse provinsje yn Nederlân foarkar bestiet foar in oare thúswurkapp. Dêrneist dat de fraach nei thúswurkapps sûnt de thúswurkmaatregels sterk tanaam is. Hjirûnder de sifers. Nederlân manmachtich op syk nei

Lês it folsleine artikel
Befolkingsûndersyk grouwetermkanker

Befolkingsûndersyk grouwetermkanker

🕔14:00, 26.Mar 2020

Skôging Sûnt 2014 is in grutskalich ûndersyk yn Nederlân op gong brocht ûnder minsken fan tusken de 55 en 76 jier. Fansels net allegear tagelyk mar yn fazen. Earst krigen de minsken fan 75 jier berjocht en it fersyk om

Lês it folsleine artikel
Europeeske missy nei Mars útsteld om koroana

Europeeske missy nei Mars útsteld om koroana

🕔08:47, 22.Mar 2020

In Europeesk-Russyske missy nei Mars wurdt útsteld. Dat komt ûnder oare troch it koroanafirus. Troch de útbraak is it lestiger foar meiwurkers om te reizgjen, dus rint it projekt fertraging op. Boppedat binne mear testen nedich om wis te wêzen

Lês it folsleine artikel
Smokers binne moardners

Smokers binne moardners

🕔12:35, 19.Mar 2020

Minsken dy’t smoke, binne allinnich yn Nederlân ferantwurdlik foar de dea fan twatûzen oant trijetûzen net-smokers. Dat docht bliken út ûndersyk fan it Amsterdamske universiteitssikehûs UMC. “Hiermee laten we zien hoe gevaarlijk meeroken is”, seit ûndersiker Leonard Hofstra. It ynazemjen

Lês it folsleine artikel
Beheljen boargers needsaak foar slagjen Fryske enerzjytransysje

Beheljen boargers needsaak foar slagjen Fryske enerzjytransysje Fernijd

🕔08:54, 19.Mar 2020

Ynwenners fan Fryslân fine enerzjy en klimaat in wichtich maatskiplik tema. Goed trijefearn fynt it tsjingean fan klimaatferoaring wichtich. In soad Fryske boargers wolle in bydrage leverje oan de enerzjytransysje, mar hawwe dêr wol dúdlike plannen en stipe fan de

Lês it folsleine artikel
Op nij yndustryterrein Snits eartiids ek al bedriuwichheid

Op nij yndustryterrein Snits eartiids ek al bedriuwichheid

🕔10:03, 17.Mar 2020

Goed twatûzen jier lyn, om it begjin fan de jiertelling hinne, wie yn Snits ek al ‘yndustry’ op it plak dêr’t bedriuweterrein De Hemmen 3 oanlein wurdt. Dat konkludearje archeologen nei ûndersyk en opgraving fan de lytse feanterp yn it

Lês it folsleine artikel
Anna Gimbrère en Eva Cleven ûndersykje komôf fan ús grûnstoffen

Anna Gimbrère en Eva Cleven ûndersykje komôf fan ús grûnstoffen

🕔09:49, 10.Mar 2020

Sûnder stiel gjin auto of koksmes. Sûnder goud gjin trouring om ’e finger. En sûnder litium gjin akku yn ’e laptop, telefoan of elektryske auto. Dochs freget hast net ien him ôf wêr’t dy materialen weikomme en ûnder hokker omstannichheden

Lês it folsleine artikel
Nije Flaamske heechlearaar sil yn Utert omtinken jaan oan it Frysk

Nije Flaamske heechlearaar sil yn Utert omtinken jaan oan it Frysk

🕔16:54, 8.Mar 2020

It mei dan gâns minder wurden wêze mei de stúdzjerjochtings Frysk oan Nederlânske universiteiten en hegeskoallen – in folsleine stúdzje Frysk is der allinnich noch by hegeskoalle NHL Stenden en allinnich de Ryksuniversiteit Grins en de Universiteit fan Amsterdam hawwe

Lês it folsleine artikel
Koroana – wat no as de oerheid neat die?

Koroana – wat no as de oerheid neat die?

🕔16:34, 8.Mar 2020

Wat soe der barre as de oerheden yn Europa neat dwaan soene om fersprieding fan it koroanafirus foar te kommen? Wittenskippers yn ferskate lannen hawwe berekkene hoe’t it dan komme soe. It grutte probleem fan it koroanafirus is dat it

Lês it folsleine artikel