It Welsk wurdt stadichoan ek in taal foar de bêtawittenskippen

It Welsk wurdt stadichoan ek in taal foar de bêtawittenskippen

🕔09:25, 30.Jul 2020

Wittenskiplike faktermen binne hast altiten betocht, alhiel as se hearre by nije wittenskipsgebieten. Wol in taal as wittenskipstaal funksjonearje, dan moatte de faktermen betocht wurde. Foar it Frysk waard dat yn it ferline dien troch it Taalburo fan de Fryske

Lês it folsleine artikel
Wêrom’t ‘skûlk’ inkeld mar yn it Frysk ûntstean koe

Wêrom’t ‘skûlk’ inkeld mar yn it Frysk ûntstean koe

🕔16:51, 29.Jul 2020

It wurd ‘skûlk’ hie yn it Hollânsk nea ûntstean kinnen. It is ferkoarte út ‘skûteldoek’ op in manier dy’t neffens it Fryske taalgefoel wol kin, mar net neffens it Hollânske taalgefoel. Dat komt trochdat de Fryske yntonaasje oars wurket en

Lês it folsleine artikel
Koroana hinget gear mei moudigens

Koroana hinget gear mei moudigens

🕔13:40, 25.Jul 2020

Yn geaën mei skjinne lucht komt de fan it koroanafirus teweibrochte Sineeske trudze gâns minder foar as yn moudiger oarden. Dat docht bliken út ûndersyk fan ‘e universiteit fan Birmingham. It wie al bekend dat de koroanasykte him navenant in

Lês it folsleine artikel
5G okee of fuort dermei?

5G okee of fuort dermei?

🕔08:57, 24.Jul 2020

Stjoermêsten dy’t yn ’e brân fleane, protesten op ’e dyk en sels politisy dy’t net witte hoe’t it no krekt sit. Wy krije yn Nederlân it nije mobile netwurk 5G, en tsjinstanners oppenearje har. Aardich, dat rappe mobile ynternet, stelle

Lês it folsleine artikel
Glandige riten aloan langer

Glandige riten aloan langer

🕔14:36, 13.Jul 2020

As it ienris gleonhjit is bûtendoar, dan bliuwt dat ek gâns in hoart sa. Waarme riten komme dêrnjonken aloan faker foar. Dat jildt foar de hiele wrâld, sa docht bliken út ûndersyk. Neffens de Australyske klimaatûndersykster Sarah Perkins is it

Lês it folsleine artikel
Bern yn it noarden krije eigen mobyl of tablet jier letter

Bern yn it noarden krije eigen mobyl of tablet jier letter

🕔09:20, 6.Jul 2020

Ut ûndersyk troch Markteffect, docht bliken dat bern yn de noardlike provinsjes in eigen mobile telefoan of tablet yn trochsneed ien jier letter krije as yn de rest fan Nederlân. Yn trochsneed krije Nederlânske bern fan acht jier in eigen

Lês it folsleine artikel
Memmetaal yn Waadhoeke foaral yn ynformele sfear

Memmetaal yn Waadhoeke foaral yn ynformele sfear

🕔08:51, 5.Jul 2020

Ynwenners fan Waadhoeke brûke harren memmetaal it measte yn ynformele sfeer. Yn formele sitewaasjes begjinne minsken faak yn it Nederlânsk omdat ‘it sa heart’ of út fatsoen. Dat docht bliken út in ûndersyk fan fiif pabo-studinten fan hegeskoalle NHL Stenden

Lês it folsleine artikel
Kolibrys sjogge kleuren dy’t minsken net sjen kinne

Kolibrys sjogge kleuren dy’t minsken net sjen kinne

🕔10:02, 3.Jul 2020

Ut nij ûndersyk docht bliken dat wy minsken it totaaleffekt misse ferlike mei kolibrys, dy’t kleuren sjogge dy’t minsken net waarnimme kinne. It is al langer bekend dat fûgels nei alle gedachten better binne yn it ûnderskieden fan kleuren as

Lês it folsleine artikel
Ynvestearjen Noard-Nederlân yn wittenskiplik ûndersyk krimp giet troch

Ynvestearjen Noard-Nederlân yn wittenskiplik ûndersyk krimp giet troch

🕔07:05, 2.Jul 2020

De bysûndere learstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland oan de Ryksuniversiteit Grins wurdt mei fiif jier ferlinge. Bysûnder heechlearaar Bettina Bock ûndersiket ek de kommende fiif jier de kânsen en mooglikheden foar de leefberheid yn krimpgebieten. De provinsjes Grinslân, Fryslân

Lês it folsleine artikel
Boeren telle sels dei- en nachtflinters

Boeren telle sels dei- en nachtflinters Fernijd

🕔08:57, 26.Jun 2020

LTO Noard, BoerenNatuur en De Vlinderstichting geane troch mei de unike gearwurking en it monitoaringsprogramma dêr’t boeren sels flinters en ynsekten yn it agrarysk gebiet by monitoarje. Dat hjit it Boeren Insecten Meetnet Agraryske Gebieden, ôfkoarte: BIMAG. Yn 2017 is

Lês it folsleine artikel