Aldste Nederlânsk is eins Iersk

Aldste Nederlânsk is eins Iersk

🕔16:48, 20.Oct 2018

De ôfrûne dagen berjochte It Nijs oer in wurd dat oantroffen wie yn in Ierske tekst: blinn auga. Neffens taalkundige Peter Alexander Kerkhof wie dat in Aldnederlânsk wurd út de sânde ieu. Taalkundige Gertjan Postma wie it dêr net mei iens.

Lês it folsleine artikel
Is it âldste Nederlânsk eins folle nijer Noarsk?

Is it âldste Nederlânsk eins folle nijer Noarsk?

🕔13:29, 18.Oct 2018

In pear wike lyn stiene de kranten der fol mei: der wie yn in âlde Ierske tekst in wurd ûntdutsen yn it Nederlânsk: blinn auga. Dat soe sânde-ieusk Nederlânsk wêze foar ‘blyn’ of ‘blyn each’. Dat skriuwt er op neerlandistiek.nl Net

Lês it folsleine artikel
Foarfjochter Kening fan ’e Greide heech yn Duorsume 100

Foarfjochter Kening fan ’e Greide heech yn Duorsume 100

🕔07:41, 12.Oct 2018

Klaas Sietse Spoelstra út Terbant is trochkrongen ta de top 25 fan grienste tinkers en dwaners dy’t it deiblêd Trouw alle jierren opmakket. De eigener fan Nij-Sicht en inisjatyfnimmer fan it boargerkollektyf Kening fan ‘e Greide hat dy klassearring te tankjen

Lês it folsleine artikel
Friezen hawwe duorsumens heech yn ‘t findel

Friezen hawwe duorsumens heech yn ‘t findel

🕔22:00, 11.Oct 2018

Ynwenners fan Fryslân jouwe in 8 foar it belang fan duorsume fiedselproduksje. Dat blykt út ûndersyk fan it Fries Sociaal Planbureau (FSP) ûnder 1828 leden fan Panel Fryslân. De koers fan skaalfergrutting liket op syn retoer en de rop om mear duorsume

Lês it folsleine artikel
Wittenskippers ûndersykje oft in ‘braingasm’ echt bestiet

Wittenskippers ûndersykje oft in ‘braingasm’ echt bestiet

🕔10:53, 9.Oct 2018

It súntsjes flústerjen, it tikjen op in foarwerp of it kreakjen fan plestik: de iene fynt it tige hinderlik, de oare wurdt der rêstich fan en kriget in oangenaam prykjend gefoel yn it liif. Guon omskriuwe it sels as in

Lês it folsleine artikel
Driuwsân?

Driuwsân?

🕔18:29, 2.Oct 2018

troch Jabik van der Bij Yn syn kollum “Weismiten jild?” (It Nijs, 18 septimber 2018) leit Aant Mulder it ûndersyk fan de Fryske Akademy Taal yn Fryslân, de folgjende generaasje op ’e souwe. Mulder set grutte fraachtekens by de represintativiteit

Lês it folsleine artikel
Deselde taalferoarings yn it Frysk en Hollânsk

Deselde taalferoarings yn it Frysk en Hollânsk

🕔17:39, 29.Sep 2018

Eartiids seine Friezen ‘dat adres is my fergetten’. Langer is dat ‘ik bin dat adres fergetten’. Yn it Hollânsk feroaret op ‘t heden ‘dat irriteert me’ yn ‘ik irriteer me daaraan’. Henk Wolf beskriuwt yn in stik op it webstee

Lês it folsleine artikel
Atlas van de Nederlandse taal bêste populêr-wittenskiplik boek

Atlas van de Nederlandse taal bêste populêr-wittenskiplik boek

🕔17:30, 29.Sep 2018

De Atlas van de Nederlandse taal is in ûngewoan boek. It is twa of trije kear sa grut as in normaal boek en past yn gjin inkelde skoaltas. It giet, oars as de titel seit, ek net allinnich oer it Nederlânsk.

Lês it folsleine artikel
Martijn Wieling nije perfester foar it Grinslânsk

Martijn Wieling nije perfester foar it Grinslânsk

🕔16:59, 27.Sep 2018

Siemon Reker hat lang om let in opfolger as perfester foar de Grinslânske taal en kultuer oan ‘e Ryksuniversiteit Grins. Reker waard yn 2016 mjirkes. Hy wurdt opfolge fan Martijn Wieling, dy’t al as dosint ynformaasjekunde oan ‘e universiteit wurket.

Lês it folsleine artikel
Measte babyfoans mei kamera net genôch befeilige

Measte babyfoans mei kamera net genôch befeilige

🕔08:26, 23.Sep 2018

Fan alle brûkers fan in babyfoan mei kamera hat 63 persint dy net feilich genôch makke. Dat blykt út ûndersyk fan Bedden.nl, wêrby’t 1.360 Nederlanners ûnderfrege waarden. De online bêdewinkel ûndersocht ûnder mear hoe’t de brûkers harren babyfoan befeiligen. Ut

Lês it folsleine artikel