Sa sinleas is it om op dieet te gean

Sa sinleas is it om op dieet te gean

🕔11:25, 25.Jul 2019

Fitaminepillen, mineralen út in potsje en oare oanfollingen op it gewoane iten dogge neat foar it hert. Dat jildt ek foar de measte diëten. Minsken libje der net langer fan en se wurde der net sûner fan. Dat docht bliken

Lês it folsleine artikel
De minske is jit wat minder homo sapiens as dat er tocht hie

De minske is jit wat minder homo sapiens as dat er tocht hie Fernijd

🕔07:00, 25.Jul 2019

Yn de biology wurde twa groepen bisten pas ferskillende soarten neamd as se net ûnderling krúst wurde kinne. Dy strange eask laat lykwols gauris ta swierrichheden as bliken docht dat wêzens fan twa ‘soarten’ dochs jongen krigen hawwe. Yn it

Lês it folsleine artikel
Regiodeal Natuerynklusive lânbou makket wurk fan fitaal plattelân

Regiodeal Natuerynklusive lânbou makket wurk fan fitaal plattelân

🕔15:54, 15.Jul 2019

De trije noardlike provinsjes wolle har yn de kommende fjouwer jier ekstra ynsette foar in goede balâns tusken lânbou, natuer en leefmiljeu. Dat dogge se mei de boeren, lânboupartners, grûneigeners, kennisynstellingen en maatskiplike organisaasjes troch foar acht gebieten te omskriuwen

Lês it folsleine artikel
Park Martenastate Koarnjum bêste botanysk pleisterplak

Park Martenastate Koarnjum bêste botanysk pleisterplak

🕔10:41, 10.Jul 2019

Nei jierren fan ûndersyk nei it botanyske bioferskaat yn Nederlân, is it stinzefloarapark fan Martenastate yn Koarnjum as bêste lûkplaster keazen. In geweldige meifaller foar Stichting Martenastate en behearder It Fryske Gea. Dy binne dan ek grutsk op it resultaat

Lês it folsleine artikel
Wittenskippers fine remeedzje foar klimaatferoaring

Wittenskippers fine remeedzje foar klimaatferoaring

🕔10:31, 5.Jul 2019

De klimaatferoaring is noch te kearen. De remeedzje: beammen plantsje. Dat sizze Switserske wittenskippers. Hja skriuwe der dizze wike oer yn it wittenskipstydskrift Science. Thomas Crowther en syn kollega’s fan de ETH Zürich hawwe berekkene dat it boskoerflak op ‘e wrâld

Lês it folsleine artikel
Oantal simmerynbraken yn Fryslân flink tanaam

Oantal simmerynbraken yn Fryslân flink tanaam Fernijd

🕔09:07, 5.Jul 2019

It tal simmerynbraken yn de provinsje Fryslân is ôfrûne simmer mei santjin persint tanaam neffens de simmer fan 2017. Op gemeentlik nivo bestean der grutte ferskillen yn it oantal. Dat docht bliken út ûndersyk fan ferlikingsside Independer, op basis fan

Lês it folsleine artikel
Fakânsjeparken yn Fryslân it duorsumst

Fakânsjeparken yn Fryslân it duorsumst

🕔09:50, 4.Jul 2019

Yn Fryslân binne fakânsjeparken mear dwaande mei duorsumens as fakânsjeparken yn oare provinsjes. Dat docht bliken út it Duorsumheidsûndersyk 2019 fan Bungalowparkoverzicht.nl. Dêr waard de duorsumens fan goed 350 fakânsjeparken yn Nederlân by ferlike. Under oare waard sjoen nei Green

Lês it folsleine artikel
Yn ferhâlding net folle troude minsken op Waadeilannen

Yn ferhâlding net folle troude minsken op Waadeilannen Fernijd

🕔08:40, 30.Jun 2019

Op ’e Waadeilannen binne der opfallend net folle troude ynwenners. Op Flylân wenje yn ferhâlding de minste troude minsken. Dat konkludearret ThePerfectWedding.nl op basis fan CBS-data. Op Flylân, it lytste fan de fjouwer Fryske Waadeilannen, is mar 41,6 persint fan

Lês it folsleine artikel
Undersyk: Nederlanner foar behâld feangreidelânskip

Undersyk: Nederlanner foar behâld feangreidelânskip

🕔08:33, 28.Jun 2019

Leaver de ko yn it gers as de stekmich yn ’e sompe Trijefearn fan de Nederlanners fynt it wichtich dat de feangreidegebieten behâlden bliuwe. Om’t it kultuerhistoarysk lânskip mei kij yn ’e greide by Nederlân heart, it wichtich is foar

Lês it folsleine artikel
Fryske dependânse Ryksuniversiteit Grins ferhuze nei âlde beursgebou

Fryske dependânse Ryksuniversiteit Grins ferhuze nei âlde beursgebou

🕔09:28, 22.Jun 2019

De Fryske dependânse fan de Ryksuniversiteit Grins is ferhuze nei in nije lokaasje, nei it âlde beursgebou yn it sintrum fan Ljouwert. It gebou, dêr’t earder de Ljouwerter biblioteek fêstige wie, is yngreven renovearre en ferboud. De kommende wiken ferhúzje

Lês it folsleine artikel