“Alvestêdetocht mooglik mei help fan waarmtepompen”

“Alvestêdetocht mooglik mei help fan waarmtepompen”

🕔11:18, 24.Feb 2019

Neffens heechlearaar Andy van den Dobbelsteen fan de TU Delft is it mooglik om mei gebrûk fan 10.000 waarmtepompen yn 2020 in Alvestêdetocht te hâlden. Sels al friest it net. Yn wenten en gebouwen by de Alvestêderûte del moatte tsientûzen

Lês it folsleine artikel
Biokomposyt brêge Ritsumasyl wint priis yn De Haach

Biokomposyt brêge Ritsumasyl wint priis yn De Haach

🕔09:21, 23.Feb 2019

De biokomposyt fytsbrêge Ritsumasyl hat de Circular Award Public 2019 wûn yn de kategory provinsjes by de Nationale Conferentie Circulaire Economie yn De Haach. Steatssekretaris Stientje van Veldhoven oerlange de priis oan Sjoerd Vrieswijk fan opdrachtjouwer Provinsje Fryslân. It projekt

Lês it folsleine artikel
Twirre – in sûne Waadrâne foar moarn

Twirre – in sûne Waadrâne foar moarn

🕔16:04, 18.Feb 2019

De ynwenners fan de gemeente Noardeast Fryslân wurde útnûge om op 13 maart yn de Teatertsjerke Nes mei-inoar aksjes te betinken en út te fieren foar in sûnere wenkrite en om dy troch bioferskaat moaier te meitsjen. De wurkgroep Twirre

Lês it folsleine artikel
Krookjefakânsjeprogramma It Fryske Gea

Krookjefakânsjeprogramma It Fryske Gea

🕔12:17, 16.Feb 2019

It Fryske Gea treft it yn dizze maitiid wol hiel bysûnder. Mei it moaie waar yn it foarútsicht kin omraak geniete wurde fan de natuer. It Fryske Gea hat alderhande aktiviteiten foar de krookjefakânsje taret dêr’t jong en âld oan

Lês it folsleine artikel
Foarjiersfakânsje yn Natuermuseum Fryslân

Foarjiersfakânsje yn Natuermuseum Fryslân

🕔10:28, 16.Feb 2019

Op it stuit is Swim Fish Swim! te sjen yn it Natuermuseum Fryslân, in ynteraktive foarstelling foar de hiele húshalding oer fiskmigraasje. Spesjaal foar de foarjiersfakânsje binne der ferskate ekstra aktiviteiten oer dat ûnderwerp mei as titel: Gean as in

Lês it folsleine artikel
Wikipedia Edit-a-thon 2019 yn Eindhoven

Wikipedia Edit-a-thon 2019 yn Eindhoven

🕔10:10, 16.Feb 2019

Minder as tsien persint fan de redakteuren op Wikipedia binne froulju. En dat is te sjen. Der is in skrinend tekoart oan dokumintaasje oer froulju, geslacht, feminisme en keunst op dy webside – ien fan de meast rieplachte algemiene neislachwurken

Lês it folsleine artikel
17 miljoen foar sterke en moaie Fryske Iselmarkust

17 miljoen foar sterke en moaie Fryske Iselmarkust

🕔12:08, 14.Feb 2019

Yn 2023 sil de Fryske Iselmarkust op fiif plakken fersterke en oantrekliker makke wêze. It Ryk en Fryske oerheden lûke dêr mei-inoar omtrint 17 miljoen euro foar út. It grutste part fan it jild is ornearre foar it fersterkjen fan

Lês it folsleine artikel
Opnij live bylden te sjen fan hauk en see-earn

Opnij live bylden te sjen fan hauk en see-earn

🕔16:06, 12.Feb 2019

Vogelbescherming Nederland en It Fryske Gea meitsje it dit jier ek wer mooglik om it dwaan en litten fan in see-earn en in hauk troch in webcam streekrjocht te folgjen. Ferline jier wie de striid tusken dy beide rôffûgels op

Lês it folsleine artikel
DataFryslân makket gearwurkjen mei data mooglik

DataFryslân makket gearwurkjen mei data mooglik

🕔12:59, 12.Feb 2019

Hjoed, tiisdei 12 febrewaris, hawwe de provinsje Fryslân, trije gemeenten, trije kennisynstellings en it CBS (Sintraal Buro fan de Statistyk in gearwurkingsakkoart ûndertekene om mei DataFryslân útein te setten. Dêrtroch kinne se gebrûk meitsje fan inoars data en kennis. DataFryslân

Lês it folsleine artikel
FNP: Ynsette op solide takomst Fryske Akademy

FNP: Ynsette op solide takomst Fryske Akademy

🕔09:04, 10.Feb 2019

De FNP-Steatefraksje wol in solide en robúste wittenskiplike, kwalitative en finansjele takomst fan de Fryske Akademy. Yn fragen oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân freget de partij dêr oandacht foar. Oanlieding is de krekt ôfsletten Bestjoersôfspraak Fryske Taal

Lês it folsleine artikel