De bêste Gaelictalige Instagrammers

De bêste Gaelictalige Instagrammers

🕔11:57, 7.Oct 2021

It Gaelic yn Skotlân hat noch gjin sechtichtûzen sprekkers en it wurdt benammen yn de noardlikste úthoeken fan de Skotske Heechlannen noch praat. Dat betsjut net dat de taal net op ynternet te finen is. Der binne op Instagram sels

Lês it folsleine artikel
Fryslân net langer gefaarlikste provinsje fan Nederlân

Fryslân net langer gefaarlikste provinsje fan Nederlân

🕔11:46, 7.Oct 2021

It Europeeske sintrum foar sykteprevinsje ECDC hat Fryslân as lêste provinsje fan Nederlân koade oranje jûn. Alle oare provinsjes hiene dy koade al, wylst Fryslân noch read wie, om’t de kâns op besmetting mei it koroanafirus der neffens it ECDC

Lês it folsleine artikel
Fjouwer winken foar in dierfreonlike hjersttún

Fjouwer winken foar in dierfreonlike hjersttún

🕔09:03, 6.Oct 2021

Fan It Fryske Gea Wa’t bisten by harren tarieding foar de kâlde wintermoannen in hantsje helpe wol, hat grif wat oan ûndersteande winken. Kontrolearje foersilo’s en -tafels en hingje nestkastkes op. Ferfang wat stikken is en meitsje de brûkbere skjin.

Lês it folsleine artikel
Fryslân ferkearsfeilichste provinsje fan Nederlân

Fryslân ferkearsfeilichste provinsje fan Nederlân

🕔08:48, 6.Oct 2021

Yn 2020 waarden yn Nederlân op de tûzen ynwenners 5,9 ferkearsûngelokken registrearre. Yn Fryslân wie dat promilaazje leger, nammentlik 4,8. De provinsje wie dêrmei it meast ferkearsfeilich fan Nederlân, want nearne is it tal registrearre ynsidinten sa leech. De ferkearsfeilichste

Lês it folsleine artikel
Sawa’s yn Fryslân?

Sawa’s yn Fryslân?

🕔19:45, 5.Oct 2021

Yn it Brûsplak by Feanwâlden binne de earste ieren al te sjen fan de rys dy’t dêr earder dit jier siedde is. Op himsels is it al bysûnder dat yn Fryslân yn in relatyf kâlde simmer rys waakst. In nijsgjirrich

Lês it folsleine artikel
‘Nij medisyn tsjin koroana gjin wûndermiddel’

‘Nij medisyn tsjin koroana gjin wûndermiddel’

🕔09:14, 5.Oct 2021

Firologen binne bliid mei it nije middel molnupiravir yn ’e striid tsjin koroana, mar sette der wol kanttekeningen by. De earste ûndersiken fan de Amerikaanske produsint Merck wize derop dat mei dat middel berikt wurdt dat gâns minder minsken mei

Lês it folsleine artikel
List fan Sealterfryske fûgelnammen

List fan Sealterfryske fûgelnammen

🕔22:33, 3.Oct 2021

Taalûndersiker Henk Wolf kaam derefter dat in protte wurden foar fûgels yn it Sealterfrysk net yn de wurdboeken steane. It Sealterfrysk is it lêste dialekt fan it East-Frysk. It East-Frysk waard yn de midsiuwen praat yn Grinslân en it Dútske

Lês it folsleine artikel
Te grouwe minsken faak ûnderfuorre

Te grouwe minsken faak ûnderfuorre

🕔16:42, 3.Oct 2021

Hjoed de dei binne in protte minsken te grou. Tagelyk binne dy minsken faak ûnderfuorre. Dat seit ûndersykster Gerjan Navis fan de Ryksuniversiteit Grins. Hja hat ûndersyk dien nei de sûnens fan te grouwe pasinten yn it Grinzer sikehûs UMCG.

Lês it folsleine artikel
Mear tiid foar Natura 2000-plannen

Mear tiid foar Natura 2000-plannen

🕔11:18, 3.Oct 2021

Natura 2000 is in netwurk fan unike, beskerme natuer yn Europa. Yn Fryslân lizze tweintich Natura 2000-gebieten. In stikmannich dêrfan lizze foar in part ek yn in oare provinsje. Foar alle gebieten is der in apart behearplan. Yn sa’n plan

Lês it folsleine artikel
Terp fan de Takomst

Terp fan de Takomst

🕔10:18, 3.Oct 2021

Fan It Fryske Gea Doe’t de ynwenners fan Blije yn 2011 harren doarpsfyzje formulearren, kaam dêr yn te stean dat se wer wenje, libje en wurkje woene mei it gesicht nei it Waad. Harren histoaryske ferbûnens mei de grins fan

Lês it folsleine artikel