Fryske skiednis: It ferhaal fan Grutte Pier

Fryske skiednis: It ferhaal fan Grutte Pier Fernijd

🕔09:00, 10.Apr 2024 Lês it folsleine artikel
Winners NK Preparearjen bekend

Winners NK Preparearjen bekend Fernijd

🕔08:23, 10.Apr 2024

Nei fiif lange jierren wachtsjen wie it einliks wer safier: it Nederlânsk Kampioenskip Preparearjen waard organisearre, lykas wenst yn it Natuermuseum Fryslân te Ljouwert. Troch koroana koe it in kearmannich net trochgean. Dit jier wiene der dan ek in ekstra

Lês it folsleine artikel
Nij Frysk ûndersyk nei taaloerdracht yn jonge húshâldingen

Nij Frysk ûndersyk nei taaloerdracht yn jonge húshâldingen

🕔08:14, 9.Apr 2024

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, Afûk en it European Centre for Minority Issues (ECMI) yn it Dútske Flensburg sille in grutskalich ûndersyk yn Fryslân útfiere nei taaloerdracht yn jonge húshâldingen. De Provinsje Fryslân hat in subsydzje takend

Lês it folsleine artikel
Fryske flogger podcast #3: Dizze weddenskip ha ik wûn

Fryske flogger podcast #3: Dizze weddenskip ha ik wûn

🕔09:00, 8.Apr 2024 Lês it folsleine artikel
Sân miljoen euro beskikber foar ynnovaasjeregeling

Sân miljoen euro beskikber foar ynnovaasjeregeling

🕔08:18, 8.Apr 2024

De Mkb-ynnovaasjestimulearring Regio en Topsektoaren (MIT) stimulearret ynnovative ûntwikkelingen. Foar twa fan de subsydzjes út dit programma stelle de trije noardlike provinsjes mei it Ryk yn 2024 in totaalbedrach fan goed 7 miljoen euro beskikber: de MIT Haalbaarheid en de

Lês it folsleine artikel
Undersyk minderheidstalen op Europeeske streamingplatfoarmen

Undersyk minderheidstalen op Europeeske streamingplatfoarmen Fernijd

🕔08:17, 7.Apr 2024

Netflix, Amazon Prime en Disney+ brûke mar fiif talen dy’t troch it Europeesk Hânfest fan Minderheidstalen beskerme wurde. Fan dy fiif dominearret it Katalaansk fierwei. Dy taal wurdt folge troch Galisysk, Baskysk, Lúksemburchsk en Skotsk-Gaelysk. It ûndersyk is útfierd troch

Lês it folsleine artikel
Hieltyd mear boeren yn Fryslân stappe oer op krûderyk gerslân

Hieltyd mear boeren yn Fryslân stappe oer op krûderyk gerslân

🕔10:17, 6.Apr 2024

Hieltyd mear boeren yn Fryslân stappe oer op krûderyk gerslân. Krûderyk gerslân is sûn foar de boaiem, klimaat en miljeu. It ferskaat oan planten soarget nammentlik foar in sûnere en klimaatbestindigere boaiem en foar mear fiedsel foar ynsekten boppe en

Lês it folsleine artikel
Spesjale ienheid moat tûzenen apen út Taiske stêd jeie

Spesjale ienheid moat tûzenen apen út Taiske stêd jeie

🕔08:17, 5.Apr 2024

Yn ’e Taiske stêd Lopburi is in spesjale plysje-ienheid oprjochte om tûzenen agressive apen ûnder kontrôle te krijen. Neidat eardere aksjes mislearren, docht de nije metoade, sa’t sein wurdt, folle mear fertuten. Dat berjochtet de Bangkok Post. De nije ienheid

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Blokje oer de Ljouwerter merk

De Fryske flogger: Blokje oer de Ljouwerter merk

🕔09:47, 4.Apr 2024 Lês it folsleine artikel
Yn Fryslân wie 79,3% fan de kearen dat besocht waard om yn te brekken suksesfol

Yn Fryslân wie 79,3% fan de kearen dat besocht waard om yn te brekken suksesfol

🕔08:17, 4.Apr 2024

Yn 79,3% fan de kearen dat ferline jier yn Fryslân besocht waard om yn te brekken, slagge it de ynbrekkers om de wente yn te kringen en eat bút te meitsjen. Yn Weststellingwerf hiene se it measte sukses: dêr slagge

Lês it folsleine artikel