Werom nei 't begjin

Medysk & Sosjaal

Seks sûnder tastimming yllegaal yn Sweden

Seks sûnder tastimming yllegaal yn Sweden

🕔07:59, 5.Jul 2018

Yn Sweden is sûnt ôfrûne snein in wet fan krêft dy’t bepaalt dat seks sûnder eksplisite tastimming ferbean is. It regear hopet sa ferkrêfting en seksueel misbrûk tsjin te gean. Oant no ta jilde yn it Skandinavyske lân dat in

Lês it folsleine artikel
Mear minsken mei swierste foarm fan oergewicht

Mear minsken mei swierste foarm fan oergewicht

🕔07:54, 4.Jul 2018

It tal minsken fan tweintich jier of âlder mei obesitas is oprûn ta fjirtjin persint. Dat is goed 2,5 kear mear as yn de jierren tachtich, docht bliken út sifers fan it CBS en it RIVM. By obesitas is sprake

Lês it folsleine artikel
Kongres ‘Seks, zorg & plezier’

Kongres ‘Seks, zorg & plezier’

🕔14:03, 23.Jun 2018

It CSM (Consultatie Seksueel Misbruik) organisearret op woansdei 27 juny yn it ramt fan syn tweintichjierrich bestean in kongres ‘Seks, zorg & plezier’. Deifoarsitter is Judith Kreijne, bekend fan it telefyzjeprogramma ‘The Dateables’. Mei oare sprekkers giet se yn op

Lês it folsleine artikel
Ien op de sân bern hat gehoarskea

Ien op de sân bern hat gehoarskea

🕔09:53, 15.Jun 2018

Sa’n fjirtjin persint fan de bern om de tsien jier hinne hat gehoarskea troch lawaai. Hja binne ek faker as bern yn deselde âldens gefoelich foar hurde lûden of hawwe lêst fan earsûzjen. Dat komt nei foarren út in ûndersyk

Lês it folsleine artikel
Nederlânsk sukses yn bestriding resistinte kankersellen

Nederlânsk sukses yn bestriding resistinte kankersellen Fernijd

🕔07:35, 11.May 2018

Nederlânske ûndersikers hawwe in manier fûn om de gefaarlikste kankersellen te deadzjen. Kankersellen dy’t resistint binne foar medisyn blike in swak stee te hawwen dat brûkt wurde kin om se te ferneatigjen. Wittenskipper René Bernards wurket mei syn ûndersyksploech by

Lês it folsleine artikel
‘Ien glês alkohol deis is eins al te folle’

‘Ien glês alkohol deis is eins al te folle’

🕔09:29, 14.Apr 2018

Wa’t mear as ien glês alkohol deis drinkt, rint it risiko earder te stjerren. Minder as ien glês deis of hielendal net drinke is it bêste foar de sûnens. Dat docht bliken út in grut wittenskiplik ûndersyk dat publisearre is

Lês it folsleine artikel
Proef legale wiit giet gelyk op mei foarljochting

Proef legale wiit giet gelyk op mei foarljochting

🕔11:34, 3.Apr 2018

By it eksperimint foar legale wiittylt komt in lanlike foarljochtingskampanje, dy’t minsken wize moat op de gefaren fan it smoken fan kannabis. Dat docht bliken út it konsept wetsfoarstel dat it kabinet foar advys nei ûnder oare justysje, plysje en

Lês it folsleine artikel
Soarchautoriteit bringt besite oan fertochte toskedokterspraktiken

Soarchautoriteit bringt besite oan fertochte toskedokterspraktiken

🕔11:40, 12.Mar 2018

De Nederlânske Soarchautoriteit (NZa) en de Ynspeksje foar Sûnenssoarch en Jongerein (IGJ) sil ûndersyk dwaan nei fraude by toskedokterspraktiken mei röntgenfoto’s by bern. Hja nimme de deklaraasjes fan acht praktiken ûnder de lûp. Neffens de gegevens fan de NZa meitsje

Lês it folsleine artikel
Allinnich de aktive meartalige prater hat foardiel fan syn meartaligens

Allinnich de aktive meartalige prater hat foardiel fan syn meartaligens

🕔21:00, 22.Feb 2018

Dat meartaligens goed is foar it brein, hat bliken dien út ferskate stúdzjes. Dy lieten sjen dat meartalige bern makliker leare en dat meartalige minsken op jierren letter yn ‘e bernskens komme. Dochs is de werklikheid wat komplekser as oant

Lês it folsleine artikel
Skimerljocht makket dom

Skimerljocht makket dom

🕔15:10, 9.Feb 2018

Rotten dy’t in protte tiid ferbringe yn rûmten mei swak ljocht, wurde dommer. Om’t harren dei-en-nachtritme dat fan minsken gâns beliket, leit it yn ‘e reden dat soks foar dyen net botte oars is. It ûndersyk is útfierd troch Joel

Lês it folsleine artikel