Werom nei 't begjin

Medysk & Sosjaal

Waadhoeke set yn op 100% dekking AED-netwurk

Waadhoeke set yn op 100% dekking AED-netwurk

🕔16:28, 21.Jun 2019

Waadhoeke wol dat it reanimaasjenetwurk de hiele gemeente bestrykt. Dat hâldt yn dat yn alle kearnen fan de gemeente der yn gefal fan need op rekkene wurde kin dat yn seis minuten in reanimaaasje-boargerhelpferliener (r-bhv’er) en in Automatyske Eksterne Defibrillator

Lês it folsleine artikel
In soad soa’s yn Fryslân

In soad soa’s yn Fryslân Fernijd

🕔07:00, 29.May 2019

GGD Fryslân hat de balâns oer 2018 opmakke fan syn Sense soa-sprekoeren. Yn totaal kamen 1.851 minsken op it sprekoere. Fan harren hie 24% in seksueel oer te dragen oandwaning (soa). Dat is heger as it lanlik persintaazje, dat om

Lês it folsleine artikel
Rêste jo ek út as jo net sliepe, mar wol op bêd lizze?

Rêste jo ek út as jo net sliepe, mar wol op bêd lizze?

🕔21:04, 28.May 2019

Dy’t de sliep net krije kin, praat himsels gauris oan dat er op syn minst útrêst troch stil te lizzen. Heiten en memmen sizze ek gauris tsjin bern dy’t net sliepe kinne dat se gewoan lizzen bliuwe moatte en dan

Lês it folsleine artikel
Frysk Museum en soarchynstelling KwadrantGroep gean gearwurking oan

Frysk Museum en soarchynstelling KwadrantGroep gean gearwurking oan

🕔09:30, 27.May 2019

It Frysk Museum en de KwadrantGroep smite de lapen gear. Ferline wike tongersdei tekenen museumdirekteur Kris Callens en Ester Kuiper út namme fan de rie fan bestjoer fan de soarchorganisaasje in gearwurkingsoerienkomst. As ûnderdiel fan it partnerskip sil it museum

Lês it folsleine artikel
86,4% hellet prip tsjin meningokokkesykte yn earste faksinaasje-omgong

86,4% hellet prip tsjin meningokokkesykte yn earste faksinaasje-omgong

🕔07:36, 15.May 2019

Dit jier ropt GGD Fryslân, yn opdracht fan it ministearje fan Folkssûnens, Wolwêzen en Sport, goed 35.000 jonge minsken yn Fryslân op foar in faksinaasje tsjin meningokokken ACWY. De earste faksinaasje-omgong hat yn maart en april west. 19.498 jongelju krigen

Lês it folsleine artikel
Sa lit de oerheid it smoken útstjerre

Sa lit de oerheid it smoken útstjerre

🕔13:16, 26.Apr 2019

Yn 2040 moat net ien jongkeardel of jongfaam mear in sigaret opstekke. De jonge generaasje fan dan moat de earste wêze dy’t folslein fan it smoken ôf is. Om dat foarinoar te krijen nimt de oerheid de kommende jierren ferskate

Lês it folsleine artikel
Tekenwûnder kreëarret simultaan mei twa hannen twa hyperfotorealistyske tekeningen

Tekenwûnder kreëarret simultaan mei twa hannen twa hyperfotorealistyske tekeningen

🕔11:11, 25.Jan 2019

Simultaan tekenjen mei sawol de linker- as de rjochterhân is in tige lestige keunstfoarm, dy’t nea earder útfierd is mei kleurpotleaden yn it hyperrealisme. Tekenwûnder Rajacenna hat no sawol Taylor Swift as Selena Gomez tagelyk ferivige yn twa kleurige potleadtekeningen.

Lês it folsleine artikel
Mei Omrop Fryslân de operaasjekeamer fan it MCL yn

Mei Omrop Fryslân de operaasjekeamer fan it MCL yn

🕔15:18, 20.Dec 2018

Omrop Fryslân nimt yn de rige ‘In Iepen hert’ sjoggers mei nei de OK fan Hartcentrum Friesland ûnder in hertoperaasje. It sintrum, dat ûnderdiel is fan it MCL, heart by de bêste hertsintra fan Nederlân. Reden genôch om ris te

Lês it folsleine artikel
Ien op de tolve jongelju ‘psychysk net sûn’

Ien op de tolve jongelju ‘psychysk net sûn’

🕔10:02, 12.Dec 2018

Yn de perioade 2015-2017 wie acht prosint fan de 12- oant 25-jierrigen neffens eigen sizzen psychysk net sûn, ien op de tolve dus. Dat makke it CBS op út de eigen, algemienere enkête oer sûnens. De sifers oer de jongerein

Lês it folsleine artikel
Hersenstichting freget jo help

Hersenstichting freget jo help

🕔08:59, 1.Dec 2018

Nettsjinsteande de fuortgong yn wittenskiplik ûndersyk, is der noch hieltyd in protte ûnbekend oer de harsens. Wat mear’t wy fan de harsens begripe, wat better wy se sûn hâlde kinne. Ien op de fjouwer minsken hat in harsenoandwaning. It kin

Lês it folsleine artikel