Mear learlingen diene eineksamen Frysk

Mear learlingen diene eineksamen Frysk

🕔07:43, 31.Maaie 2023

“In echte Fries is fansels ien dy’t Frysk praat, yn Fryslân wennet en him of har dwaande hâldt mei Fryske saken, sa as skûtsjesilen en aaisykjen. Dêrneist is in echte Fries fansels yn it spier foar de oranje- of oare

Lês it folsleine artikel
Basisskoalle wint Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer

Basisskoalle wint Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer

🕔08:18, 30.Maaie 2023

De Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer 2022 is oan yntegraal bernesintrum en basisskoalle IKC Prins Constantijn út Ljouwert takend. De priis waard freed 26 maaie troch deputearre Avine Fokkens-Kelder yn it Swettehûs yn Ljouwert útrikt. De publykspriis gie nei de

Lês it folsleine artikel
Ryk draacht by oan it projekt Fersterkjen Fryske Iselmarkust

Ryk draacht by oan it projekt Fersterkjen Fryske Iselmarkust

🕔08:17, 29.Maaie 2023

It Ryk stelt goed 12,6 miljoen euro beskikber foar it fersterkjen fan de Fryske Iselmarkust. Dat skriuwt it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat oan Deputearre Steaten fan Fryslân. It jild is ornearre foar aktiviteiten dy’t bydrage oan it ophelpen en

Lês it folsleine artikel
Iepening foto-útstalling Henk Kuiper mei boekpresintaasje fan syn soan Elmar Kuiper

Iepening foto-útstalling Henk Kuiper mei boekpresintaasje fan syn soan Elmar Kuiper Fernijd

🕔08:18, 28.Maaie 2023

Op freed 2 juny iepenet Tresoar yn Kafee De Gouden Leeuw in lytse útstalling mei portretten fan Fryske skriuwers, dy’t Henk Kuiper (1943-2005) yn de santiger jierren makke hat. By de iepening presintearret soan Elmar Kuiper syn nije dichtbondel Earthskin:

Lês it folsleine artikel
Iepenloftspul ‘Wat bisto leaflik!?’ oer Waling Dijkstra fan 8 o/m 17 juny yn Spannum

Iepenloftspul ‘Wat bisto leaflik!?’ oer Waling Dijkstra fan 8 o/m 17 juny yn Spannum

🕔08:19, 27.Maaie 2023

Fan 8 oant en mei 17 juny spilet yn Spannum in nij Frysk iepenloftspul Wat bisto leaflik!? oer Waling Dijkstra (1821-1914), ien fan Fryslâns ferneamdste skriuwers en grûnlizzer fan de Fryske toanielkultuer. It stik is op fersyk fan Team Waling

Lês it folsleine artikel
Agraryske kollektiven presintearje Paadwizer gebietsoffertes

Agraryske kollektiven presintearje Paadwizer gebietsoffertes Fernijd

🕔08:16, 27.Maaie 2023

Boeren beheare hieltyd faker it lânskip, beskermje greidefûgels en wurkje bygelyks oan de wetterkwaliteit of in sûne boaiem. Dat kin net sûnder fergoeding en goede ôfspraken. Dêrom hawwe de agraryske kollektiven Noardlike Fryske Wâlden, Kollektyf Grinslân West en Kollektyf Midden-Grinslân

Lês it folsleine artikel
FryslânDOK ‘De Wetterspegel’ te sjen op 27 en 28 maaie

FryslânDOK ‘De Wetterspegel’ te sjen op 27 en 28 maaie Fernijd

🕔08:22, 26.Maaie 2023

Cees Buisman is wittenskipper en wit alles fan wetter. Troch syn wurk is er ta it ynsjoch kommen dat de westerske minske syn konsumpsjepatroan drastysk oanpasse moat. Foar de FryslânDOK ‘De Wetterspegel’ folget dokumintêremakker Bart Kingma him yn syn misje

Lês it folsleine artikel
Folle bus Jongfryske Mienskip nei Upstalsbeam

Folle bus Jongfryske Mienskip nei Upstalsbeam Fernijd

🕔08:16, 26.Maaie 2023

Kommissaris Arno Brok sil ek by de Upstalsbeam sprekke De ynter-Fryske gearkomste by de Opstalbeam is in jierliks kultureel barren. Friezen út de ferskillende Fryslannen komme alle jierren op de tiisdei nei de Pinkster byinoar om te harkjen nei sprekkers

Lês it folsleine artikel
Lútsen Bakker op ’e nij winner Grut Frysk Diktee

Lútsen Bakker op ’e nij winner Grut Frysk Diktee

🕔08:06, 25.Maaie 2023

It Grut Frysk Diktee 2023 is wûn troch Lútsen Bakker fan Grins. Foarich jier wûn er it diktee ek. Dit jier wûn er it Gouden Dakje mei sân flaters. Der diene fan ‘t jier ek fiif teams mei. Dy teams

Lês it folsleine artikel
Fryske riedsgearkomsten krije ûndertiteling

Fryske riedsgearkomsten krije ûndertiteling

🕔09:55, 24.Maaie 2023

Yn de gemeenterieden yn Fryslân wurdt Frysk en Nederlânsk praat. Riedsleden skeakelje geregeld tusken de talen hinne en wer, somtiden sels binnen in sprekbeurt. Friezen sels draaie dêr de hân net foar om, mar foar programmatuer om spraak werom te

Lês it folsleine artikel