Provinsje Fryslân sjocht kânsen foar Greidhoeke as bioregio

Provinsje Fryslân sjocht kânsen foar Greidhoeke as bioregio Fernijd

🕔08:33, 9.feb 2023

De provinsje Fryslân sjocht kânsen om fan ‘e Greidhoeke in bioregio te meitsjen. Dat betsjut dat besocht wurdt om safolle mooglik regeneratyf, natuerynklusyf of biologysk te buorkjen en dat oan it stimulearjen fan lokale konsumpsje te keppelen. De Greidhoeke is

Lês it folsleine artikel
Arjen Versloot oansteld as ynterim-heechlearaar Frysk yn Grins

Arjen Versloot oansteld as ynterim-heechlearaar Frysk yn Grins

🕔11:16, 8.feb 2023

Prefester dr. Arjen Versloot wurdt ynterim-heechlearaar Fryske taal en kultuer. Hy folget dêrmei Goffe Jensma op. Dy waard yn oktober mjirkes. De universiteit beneamde earder al in universitêr dosint Fryske taal en kultuer, dr. Anne Merkuur. Dekaan Thony Visser sei

Lês it folsleine artikel
Undersyk: dit binne de meast romantyske gemeenten fan Fryslân

Undersyk: dit binne de meast romantyske gemeenten fan Fryslân Fernijd

🕔08:41, 8.feb 2023

Foar romantyk moat men yn Fryslân foaral op ’e Waadeilannen wêze. Skiermûntseach is nammentlik de meast romantyske gemeente fan de provinsje, folge troch Flylân en Skylge. Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan ThePerfectWedding.nl. Om út te meitsjen wat

Lês it folsleine artikel
SjONG 2023: wurkateliers fan Fryske artysten

SjONG 2023: wurkateliers fan Fryske artysten

🕔08:39, 7.feb 2023

Oftraap op VPO Tjalling Koopmans Hurdegaryp SjONG, it Fryske sjongfestival foar 12-18-jierrigen, belûkt mear Fryske artysten as oait by de kommende edysje. Elske DeWall, Raynaud Ritsma, Sytse Broersma, Bruno Rummler en Wietske de Boer komme sw jongerein te help. De

Lês it folsleine artikel
Jongfryske Mienskip tsjinnet WOO-fersyk yn oer heechlearaar Frysk by RUG

Jongfryske Mienskip tsjinnet WOO-fersyk yn oer heechlearaar Frysk by RUG

🕔08:32, 7.feb 2023

It Frysk akademysk ûnderwiis stiet ûnder gigantyske druk. De heechleararen Frysk yn Amsterdam en Leien koenen wol fuort en yn Grins begûn de ferskraling fan it universitêre Frysk mei it opheffen fan de iennichste universitêre stúdzje Frysk yn Nederlân. No

Lês it folsleine artikel
LTO Noard: Bioferskaatmaatregels fan boeren foar flinters wurkje

LTO Noard: Bioferskaatmaatregels fan boeren foar flinters wurkje

🕔08:33, 6.feb 2023

Mear flinters teld yn krûderike gerslannen, blomrike sleatswâlkanten en hagen De ôfrûne fjouwer jier binne der goed 40.000 nachtflinters op boerelân teld. Mear as de helte fan alle Nederlânske nachtflinters binne waarnommen troch de 115 oan it projekt BIMAG dielnimmende

Lês it folsleine artikel
Utrikking LF2028-prizen by Iepen Mienskipfûnsjûn

Utrikking LF2028-prizen by Iepen Mienskipfûnsjûn

🕔08:41, 5.feb 2023

Op tongersdei 2 febrewaris waard de grutte Iepen Mienskipsfûnsjûn holden yn it Posthûs Teater op It Hearrenfean. In feestlike jûn dêr’t de krêft fan de Fryske frijwilliger sintraal stie. Op dy jûn rikte deputearre Klaas Fokkinga de LF2028-prizen út. De

Lês it folsleine artikel
‘De letterfretter’ is it nijste berneboek fan Lida Dykstra

‘De letterfretter’ is it nijste berneboek fan Lida Dykstra

🕔09:39, 4.feb 2023

By de Afûk is ferskynd: De letterfretter fan Lida Dykstra. Yn dat berneboek is de skriuwster oan ’e slach gien mei alle lûden dy’t yn de Fryske taal foarkomme. Elk lûd hat syn eigen gedicht dêr’t it lûd sa faak

Lês it folsleine artikel
Mear stipe út Fryslân foar Dútske Friezen

Mear stipe út Fryslân foar Dútske Friezen

🕔22:36, 3.feb 2023

Tjallien Kalsbeek fan Grou sil foar de Friezen yn Dútslân oan it wurk. Hja sil yn de Frysktalige regio Sealterlân it Fryskpraten oanmoedigje. Foar dat projekt binne kursussen en boekjes ûntwikkele. Dy binne makke troch taalynstitút Afûk yn Ljouwert en

Lês it folsleine artikel
Bernekolleezjes oer feesten fan eartiids en no

Bernekolleezjes oer feesten fan eartiids en no

🕔08:33, 3.feb 2023

Fan in jierdeifeestje oant Ketikoti en fan karnaval oant Sineesk nijjier: yn Nederlân wurde in protte ferskillende feesten fierd. Mar wat betsjutte al dy feesten eins? Wêrom wurde se fierd, en troch wa? Fan 19 febrewaris ôf ûntdekke bern alles

Lês it folsleine artikel