Provinsje ynvestearret hast € 300.000 yn 80 jier frijheid

Provinsje ynvestearret hast € 300.000 yn 80 jier frijheid

🕔08:18, 23.Apr 2024

De provinsje Fryslân ynvestearret hast € 300.000,- yn de fiering fan 80 jier frijheid yn 2025. Neist de strukturele ynvestearringen, lykas bydragen foar it Befrijingsfestival Fryslân en Feteranedei, wurdt om de fiif jier ekstra omtinken jûn oan it fieren fan

Lês it folsleine artikel
KFG-Sieperda-sympoasium: UNESCO-erfgoed yn Fryslân: seine of lêst?

KFG-Sieperda-sympoasium: UNESCO-erfgoed yn Fryslân: seine of lêst? Fernijd

🕔08:16, 22.Apr 2024

Op freed 17 maaie 2024 organisearret it Keninklik Frysk Genoatskip yn gearwurking mei Tresoar en de Fryske Akademy it folgjende KFG-Sieperda-sympoasium oer de fraach wat it ynhâldt om it UNESCO-logo fiere te meien.  Yn de ôfrûne jierren hat in opfallend

Lês it folsleine artikel
Kultuernotysje 2025-2028 bekend makke

Kultuernotysje 2025-2028 bekend makke

🕔08:15, 21.Apr 2024

De kultuernotysje 2025-2028 fan de Provinsje Fryslân hat de titel ‘Tosken yn in nije tiid’ meikrigen. De fokus leit op it jaan fan kânsen oan de jongerein. En op in brede tagonklikheid fan kultuer yn Fryslân foar elkenien, yn ’e

Lês it folsleine artikel
De ‘Fiif Maaie Rede’ troch Friso Wielenga

De ‘Fiif Maaie Rede’ troch Friso Wielenga

🕔08:11, 20.Apr 2024

Alle jierren wurdt yn ’e Doarpstsjerke Huzum troch in promininte Nederlanner de ‘Fiif Maaie Rede’ holden. Dit jier troch pref. dr. Friso Wielenga fan 16.00 oere ôf. It is in lêzing oer 5 maaie en de Nederlânsk-Dútske ferhâldingen sûnt 1945.

Lês it folsleine artikel
Beskerming Nederlânske natuergebieten yn see ûnder de mjitte

Beskerming Nederlânske natuergebieten yn see ûnder de mjitte Fernijd

🕔08:12, 19.Apr 2024

Nederlânske natuergebieten yn see wurde folle mear mei sleepnetten befiske as dy yn Dútslân, Denemarken en Spanje. Nederlân is ferantwurdlik foar hast de helte fan it totaal oantal fiskoeren: 2,1 miljoen fan de 4,4 miljoen fiskoeren metten tusken 2015 en

Lês it folsleine artikel
Keramykmuseum Prinsessehof organisearret rûnlieding yn gebeartetaal

Keramykmuseum Prinsessehof organisearret rûnlieding yn gebeartetaal Fernijd

🕔08:11, 18.Apr 2024

Spesjaal foar minsken mei in auditive beheining organisearret Keramykmuseum Prinsessehof yn Ljouwert rûnliedingen troch it museum yn Nederlânske gebeartetaal. Op sneon 20 april jout museumdosint Bea Bouwmeester in rûnlieding troch de útstalling Porseleinkoorts. Yn dy útstalling ûntdekke besikers alles oer

Lês it folsleine artikel
Radi Suudi jout fergees frijheidskolleezje oer konflikt Palestina en Israel

Radi Suudi jout fergees frijheidskolleezje oer konflikt Palestina en Israel

🕔08:14, 17.Apr 2024

Op snein 21 april jout Radi Suudi (1957) in kolleezje oer it hjoeddeiske konflikt tusken Palestina en Israel. It kolleezje makket ûnderdiel út fan de frijheidskolleezjes dy’t troch ferskate sprekkers yn hiel Nederlân jûn wurde en dy’t jong en âld

Lês it folsleine artikel
Foarbyld Waadhoeke laat ta meartalichheidskoördinatoaren foar hiel Fryslân

Foarbyld Waadhoeke laat ta meartalichheidskoördinatoaren foar hiel Fryslân

🕔08:16, 16.Apr 2024

It Ryk stelt mei-inoar 18 miljoen euro beskikber om nije ôfspraken foar it fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer út te fieren. Mei in moai sukses foar gemeente Waadhoeke: der wurdt € 1.7 miljoen útlutsen foar in meartalichheidskoördinator foar

Lês it folsleine artikel
Feestlike oanbieding lêskisten mei Fryske boeken

Feestlike oanbieding lêskisten mei Fryske boeken

🕔08:14, 15.Apr 2024

Moandei 8 april en tongersdei 11 april krigen ‘De Klimstien’ yn Noardburgum  (Tytsjerksteradiel) en ‘De Lichtbron’ yn Bûtenpost (Achtkarspelen) út hannen fan wethâlder Tytsy Willemsma fan Tytsjerksteradiel, wethâlder Tjibbe Brinkman fan Achtkarspelen en Tialda Hoogeveen, berneboeke-ambassadeur fan Fryslân, in earste

Lês it folsleine artikel
Einekoerflechtsjen as ymmaterieel erfgoed opnommen

Einekoerflechtsjen as ymmaterieel erfgoed opnommen

🕔08:17, 14.Apr 2024

It einkekoerflechtsjen is opnommen yn it Netwurk Ymmaterieel Erfgoed Nederlân. It inisjatyf dêrta is nommen troch De Strampel, Fryske feriening fan einekoerflechters. Ymmaterieel erfgoed kin allinnich troch beoefeners of direkt belutsenen oanmeld wurde. Mei de oanmelding erkenne se dat se

Lês it folsleine artikel