Omikron makket himsels ûnsichtber foar PCR-test

Omikron makket himsels ûnsichtber foar PCR-test

🕔15:46, 25.Jan 2022

Yn Yndia wint op it stuit in nij skaai fan it koroanafirus oan, dat net sichtber is foar in PCR-test. Hoewol’t it firus wat ôfwykt fan de omikronfariant dy’t yn Europa omgiet, hjit er ek fan omikron. Om de twa

Lês it folsleine artikel
Skilderijen en keramyk yn earste eksposysje 2022 by Bax Kunst

Skilderijen en keramyk yn earste eksposysje 2022 by Bax Kunst Fernijd

🕔08:37, 25.Jan 2022

Galery Bax Kunst yn Snits is tige lokkich no’t gau wer fysyk besite ûntfongen wurde mei. Sneon 22 jannewaris is in nije eksposysje iepene mei keunstwurken fan Sonja Steensma fan Warns en Jacqueline Tijssen fan Nieuwegein. Beide keunstneressen hawwe spesjaal

Lês it folsleine artikel
Advys DINGtiid: ynbring foar profyl nije heechlearaar Frysk (RUG)

Advys DINGtiid: ynbring foar profyl nije heechlearaar Frysk (RUG)

🕔17:50, 24.Jan 2022

De fakulteit Letteren fan de Ryksuniversiteit Grins is op dit stuit dwaande om in profyl op te stellen foar in nije heechlearaar Frysk, om’t professor Goffe Jensma ein 2022 mei pensjoen sil. DINGtiid publisearre yn 2020 in advysrapport oer de

Lês it folsleine artikel
Ynspraakjûnen oer winsken en ambysjes Fryske Iselmarkust

Ynspraakjûnen oer winsken en ambysjes Fryske Iselmarkust

🕔07:55, 24.Jan 2022

Winsken en ambysjes oer de Fryske Iselmarkust binne foar de kommende tritich jier formulearre. Se binne yn gearwurking mei provinsje Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de mienskip ta stân kommen. Op fjouwer ynspraakjûnen komme

Lês it folsleine artikel
Grinzer Museum iepenet doarren foar ûnderwiis

Grinzer Museum iepenet doarren foar ûnderwiis Fernijd

🕔08:41, 23.Jan 2022

Fan tiisdei 25 jannewaris ôf kinne learlingen it Grinzer Museum wer besytsje. It museum it bliid dat kultueredukaasje gewoan trochgean mei. Foar skoallen yn it primêr en fuortset ûnderwiis is in moai en learsum oanbod gearstald foar De Bernebiënnale en

Lês it folsleine artikel
Measte kâns op autoskea op It Hearrenfean

Measte kâns op autoskea op It Hearrenfean

🕔08:46, 22.Jan 2022

Yn Fryslân hawwe automobilisten it grutste risiko op skea yn de gemeente It Hearrenfean, sa docht bliken út de AutoRisikomjitter fan Independer. De kâns dat jins auto mikpunt wurdt fan ûnder mear ynbraak, fandalisme of dieverij is dêr sa’n 16,9%

Lês it folsleine artikel
Fjirde printinge ‘We strûpe derûnder!’

Fjirde printinge ‘We strûpe derûnder!’

🕔08:37, 21.Jan 2022

Sûnt sneon 14 jannewaris 2022 is We strûpe derûnder wer te keap yn de Fryske boekhannels. Fan dizze Frysktalige roman fan fjildman Gjalt de Groot binne no al mear as 1.400 stiks ferkocht! Dêr is it de bêst ferkochte Fryske

Lês it folsleine artikel
Frysktalige diploma’s by GGD Fryslân

Frysktalige diploma’s by GGD Fryslân

🕔11:17, 20.Jan 2022

No’t de koroanabesmettingen ek wakker húshâlde op de basisskoallen yn Fryslân, komme der in soad bern nei de lokaasjes fan GGD Fryslân foar in test. In spannend momint foar de measte bern, want dan stiet der yn sa’n testhokje samar

Lês it folsleine artikel
Fryske literatuersubsydzje tenei ek foar oersettings

Fryske literatuersubsydzje tenei ek foar oersettings

🕔10:49, 20.Jan 2022

De provinsjale subsydzjepot foar Fryske literatuer mei tenei ek brûkt wurde om literatuer yn it Frysk oer te setten. Oant no ta wie de subsydzje inkeld foar it skriuwen en publisearjen fan oarspronklik Frysktalich wurk ornearre. Der sit dit jier

Lês it folsleine artikel
Kuierjende beammen yn Ljouwert

Kuierjende beammen yn Ljouwert Fernijd

🕔08:46, 20.Jan 2022

Fan dizze wike ôf hat it parkearterrein fan Achmea, oan ’e Snitsertrekwei yn Ljouwert, in nije funksje. No’t de earste beammen fan it Arcadia-projekt Bosk oankommen binne, is de lokaasje omdoopt ta BoskDok. De mear as tûzen, metershege, beammen fan

Lês it folsleine artikel