Oprop taalûndersyk

Oprop taalûndersyk

🕔09:44, 2.Dec 2023

De Ljouwerter Krante lit in ûndersyk útfiere nei it brûken fan it Frysk tusken âlden en bern. It rjochtet him op âlden dy’t Frysk prate kinne. Hokker taal kieze se foar harren bern? Frysk? Of Nederlânsk? En wêrom? Prate de

Lês it folsleine artikel
Lêzing troch Kader Abdolah oer Perzyske dichter Rumi

Lêzing troch Kader Abdolah oer Perzyske dichter Rumi

🕔08:40, 18.Nov 2023

Kader Abdolah is it skriuwerspseudonym fan de Iraanske balling Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani (Iran, 1954). Hy is berne yn Arak yn de streek Farahani, dêr’t strang de Islam neifolge wurdt. Op tongersdei 7 desimber fertelt er yn de Doarpstsjerke Huzum

Lês it folsleine artikel
Fedde Schurerlêzing oer oarloch en frede

Fedde Schurerlêzing oer oarloch en frede

🕔09:20, 4.Nov 2023

Oan ‘e râne fan Europa is it oarloch, al hast twa jier yn Oekraïne en sûnt koart ek yn Israel/Palestina. Dêrom stiet de Fedde Schurerlêzing dit jier yn it teken fan de fraach oft pasifisme noch in opsje wêze kin

Lês it folsleine artikel
Utnûging iepenbiere gearkomste Grutte Ried

Utnûging iepenbiere gearkomste Grutte Ried Fernijd

🕔07:13, 1.Nov 2023

Plak: doarpshûs Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, Marsum Tiid: tongersdei 9 novimber om 19.30 oere It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers, de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen en potinsjele leden fan de nije Advysried fan

Lês it folsleine artikel
Bûter-yn-’e-brijfestival ‘Jonge Pioniers’ op snein 5 novimber

Bûter-yn-’e-brijfestival ‘Jonge Pioniers’ op snein 5 novimber

🕔08:23, 21.Oct 2023

It Feitsma Fûns (www.feitsmafuns.frl) organisearret op snein 5 novimber 2023 it tradisjonele Bûter-yn-’e-brijfestival yn ien fan de moaiste histoaryske lokaasjes fan Ljouwert en nûget dêr elkenien fan herten foar út. Sintraal steane diskear jonge minsken dy’t mei it Frysk dwaande

Lês it folsleine artikel
Genoatskipslêzing mei Philipp Blom op sneon 28 oktober 2023

Genoatskipslêzing mei Philipp Blom op sneon 28 oktober 2023

🕔08:14, 15.Oct 2023

Op sneon 28 oktober 2023 sil de earste Genoatskipslêzing fan it Keninklik Frysk Genoatskip (oprjochte yn 1827) holden wurde, mei Philipp Blom as sprekker. De lêzing giet oer it folgjende tema: Yn it westerske tinken wurdt de minske sjoen as

Lês it folsleine artikel
Ried wiist ‘De Haach’ op wichtige punten foar BFTK

Ried wiist ‘De Haach’ op wichtige punten foar BFTK

🕔07:00, 11.Oct 2023

Wiziging: de gearkomste is ferplakke nei de Thorbeckeseal https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/thorbeckezaal Op 12 oktober hat de fêste Twadde Keamerkommisje foar Ynlânske Saken in stikmannich rûnetafelpetearen op it mêd fan de Fryske taal en kultuer. De petearen binne yndield yn fjouwer ûnderwerpen: Bestjoer,

Lês it folsleine artikel
Ynspiraasjedei oer boargerskip en meartaligens yn it mbû op 11 oktober

Ynspiraasjedei oer boargerskip en meartaligens yn it mbû op 11 oktober

🕔09:58, 30.Sep 2023

Nei it sukses fan de ynspiraasjedagen ‘Wy binne mbû en boargerskip’ yn 2022, wurdt dit jier in mienskiplik ferfolch organisearre. Dat sil wêze op woansdei 11 oktober fan 13.00 oant 18.00 oere yn Neushoorn, Ljouwert. It wurdt in middei fol

Lês it folsleine artikel
Oprop foar lêzingen multydissiplinêr wurkatelier op Skylge

Oprop foar lêzingen multydissiplinêr wurkatelier op Skylge

🕔08:19, 24.Sep 2023

Fan 26 oant en mei 28 maart 2024 wurdt op Skylge in multydissiplinêr wurkatelier holden mei as tema: ‘Coastal wilderness and cultural landscape? Repositioning the coastal and tidal area as a cross-disciplinary research topic’. It wurkatelier wurdt organisearre troch dr.

Lês it folsleine artikel
Fiering fan de Europeeske Dei fan de Talen

Fiering fan de Europeeske Dei fan de Talen

🕔07:41, 22.Sep 2023

Op tiisdeitemiddei 26 septimber fiere it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en Mercator Europeesk Kennissintrum de Europeeske Dei fan de Talen, mei it tema ‘Taal & Rjocht: taalferskaat en de rjochtbank’. Dat wurdt dien mei in rûntepetear, poëzy en

Lês it folsleine artikel