De iepenloftspullen gean wer los

De iepenloftspullen gean wer los

🕔09:14, 22.Maaie 2023

It iepenloftspul ‘Freddy, hâld my net tsjin’ jout dizze wike it startskot foar it iepenloftspulseizoen. Dat stik, mei fragminten út it libben fan sjonger Freddy Mercury en de band Queen en fansels mei harren ferneamde lieten (diskear foar in part

Lês it folsleine artikel
FNP mei filmke op ’e siik nei nije meiwurker

FNP mei filmke op ’e siik nei nije meiwurker

🕔10:21, 19.Maaie 2023

“Op moandei begjinne do en dyn kollega mei in bakje kofje en nimme de wike troch. De fraksje kriget de stikken foar de gearkomste fan it wyklikse fraksje-oerlis op tiisdei. Dêr wurd de strategy yn de fraksje útset. Do en

Lês it folsleine artikel
Frysk strângedicht socht foar de Vliehors Expres

Frysk strângedicht socht foar de Vliehors Expres

🕔08:22, 14.Maaie 2023

Al tweintich jier rydt de Vliehors Expres de moaiste dichtrigels út oer it strân fan Flylân. Alle jierren wurdt der in wedstriid útskreaun foar nije dichtrigels. Vliehors Expres en Ljouwert Unesco City of Literature dogge no in oprop om in

Lês it folsleine artikel
Utnûging iepenbiere gearkomste Ried Fryske Beweging

Utnûging iepenbiere gearkomste Ried Fryske Beweging

🕔21:23, 7.Maaie 2023

Bekendmakking It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers en de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen fan herten út foar de gearkomste op 15 maaie fan de Grutte Ried. Plak: doarpshûs Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, Marsum

Lês it folsleine artikel
Wurkje by It Nijs

Wurkje by It Nijs

🕔22:02, 2.Maaie 2023

Fan de redaksje It Nijs hie al in aardich bestân oan kollumnisten en dat is koartdeis ek noch fiks útwreide mei in moai espeltsje nijen. Al in hoartsje fersoarge Anne Dykstra in kollum oer taboewurden en hold Folkeline Papjes in

Lês it folsleine artikel
Bestrún de see-earnen op harren nust

Bestrún de see-earnen op harren nust

🕔15:24, 26.Mar 2023

It spantsje see-earnen yn de Alde Feanen is der fan ‘t jier betiid by. Op tongersdeitejûn 2 maart waard it earste aai al lein. Dat is tolve dagen earder as ferline jier. It twadde aai folge fjouwer dagen letter op

Lês it folsleine artikel
Oersetwedstriid Randy Newman

Oersetwedstriid Randy Newman

🕔21:59, 20.Mar 2023

Ferslach fan Pier Bergsma Foar de tredde kear organisearre de Ried fan de Fryske Beweging yn gearwurking mei magazine DE NIJE in oersetwedstriid. Dizze kear as opjefte om in oersetting te meitsjen fan nei kar ‘Sail Away’, ‘Birmingham’ of ‘Old

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Randy Newman, in krityske Amerikaan

Pier Bergsma: Randy Newman, in krityske Amerikaan

🕔12:54, 9.Mar 2023

The Rolling Stones en Bob Dylan begûnen harren sukses yn de jierren sechstich fan de foarige iuw. It wiene gouden jierren foar de popmuzyk. Randy Newman fan 28 novimber 1943 is ek fan dy generaasje en noch altyd aktyf. Skôging

Lês it folsleine artikel
De stimstipers binne der wer

De stimstipers binne der wer

🕔09:24, 20.feb 2023

Meidat der op it heden wakker redendield wurdt yn de maatskippij oer saken dêr’t provinsje en wetterskippen it foech – of in part derfan – oer hawwe, falt der by de oankommende ferkiezingen foar dy bestjoerslagen moai wat te kiezen.

Lês it folsleine artikel
Oersetwedstriid liet Randy Newman

Oersetwedstriid liet Randy Newman

🕔18:01, 4.Jan 2023

Lykas yn oare jierren hawwe wy yn it desimbernûmer fan DE NIJE in oersetkriich fan in Ingelsk liet. Wy nimme dizze kear ien fan de lieten fan Randy Newman. Dat is mei bedoeld as in earbetoan oan him. Newman hat

Lês it folsleine artikel