Oersetwedstriid liet Randy Newman

Oersetwedstriid liet Randy Newman

🕔18:01, 4.Jan 2023

Lykas yn oare jierren hawwe wy yn it desimbernûmer fan DE NIJE in oersetkriich fan in Ingelsk liet. Wy nimme dizze kear ien fan de lieten fan Randy Newman. Dat is mei bedoeld as in earbetoan oan him. Newman hat

Lês it folsleine artikel
Barstend folle DE NIJE biedt in slompe lêswille foar ûnder de krystbeam

Barstend folle DE NIJE biedt in slompe lêswille foar ûnder de krystbeam

🕔07:30, 24.Dec 2022

It iennichste Frysktalige magazine hâldt op te bestean. It lytse espeltsje frijwilligers dat tydskrift DE NIJE mooglik makke, kin it langer net mear bolwurkje, no’t in wichtige meiwurker stoarn is en de haadredakteur mei pensjoen giet. Boppedat koste it de

Lês it folsleine artikel
Nije tiden, nije kneppels rint noch oant 31 desimber

Nije tiden, nije kneppels rint noch oant 31 desimber

🕔09:47, 16.Nov 2022

Ynstjoerd Op freed 16 novimber 1951 wie der in trelit op it Zaailân yn Ljouwert. Groepen gewoane Friezen waarden troch de plysje útinoar reage mei kneppels. Dat wie in “volstrekt onnodig, bruut en gewelddadig optreden van de politie”. Dy gewoane

Lês it folsleine artikel
Fedde Schurerlêzing 2022 oer de ynrjochting fan Fryslân

Fedde Schurerlêzing 2022 oer de ynrjochting fan Fryslân

🕔22:29, 2.Nov 2022

De kaarten foar de Fedde Schurerlêzing binne fergees, mar moatte oanfrege wurde by Van Plan tickets.

Lês it folsleine artikel
Fannacht giet de wintertiid yn

Fannacht giet de wintertiid yn

🕔07:56, 29.Oct 2022

De klok moat in oere tebek.

Lês it folsleine artikel
DE NIJE wedstriid: stjoer in tige koart winterferhaal yn

DE NIJE wedstriid: stjoer in tige koart winterferhaal yn

🕔08:42, 15.Oct 2022

Skriuwer A.L. Snijders (1937-2021) skreau hûnderten ZKV’s: ‘zeer korte verhalen’. Dat is de wedstriidopjefte foar it desimbernûmer fan DE NIJE. By sa’n ZKV tinke wy oan tusken de 300 en 400 wurden. It moat gean oer de winter. Leafst mei

Lês it folsleine artikel
“It is mei it Frysk nei de midsiuwen mis gien”

“It is mei it Frysk nei de midsiuwen mis gien”

🕔15:00, 26.Sep 2022

“It is mei it Frysk nei de midsiuwen misgien. It is nota bene ien fan de âldste skreaune talen fan Europa as wy nei de âld-Fryske wetsteksten sjogge. It is al yn de Saksyske en Habsboarchske perioade sa om 1500

Lês it folsleine artikel
Fiering Europeeske Dei fan de Talen

Fiering Europeeske Dei fan de Talen

🕔08:41, 22.Sep 2022

It Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en it Mercator Europeesk Kennissintrum fiere op 26 septimber it taalferskaat yn Nederlân en Europa. Op moandeitemiddei 26 septimber fiere it Europeesk Buro foar Lytse Talen en Mercator Europeesk Kennissintrum de Europeeske Dei

Lês it folsleine artikel
Albert van der Ploeg sprekt by Reaklif oer ferline en takomst buorkjen

Albert van der Ploeg sprekt by Reaklif oer ferline en takomst buorkjen

🕔08:24, 20.Sep 2022

Sneon 24 septimber o.s. sil de 75e betinking fan de Slach by Warns wêze. Dit jier sil Albert van der Ploeg sprekke oer it ferline en de takomst fan it buorkjen. Albert van der Ploeg is ûnder oare deeltiidboer, foarsitter

Lês it folsleine artikel
It Bûsboekje: noflik analooch en Frysk

It Bûsboekje: noflik analooch en Frysk

🕔08:19, 1.Sep 2022

De Frysktalige aginda foar 2023 is no rûnom te krijen. It Bûsboekje hat dit jier as tema: Lân fan winsk en dreamen. Klik hjir foar in taljochting. Sjoch foar mear ynformaasje en bestelgegevens op dizze webside. It Bûsboekje is in

Lês it folsleine artikel