Stypje it Fryslân Fûns

Stypje it Fryslân Fûns

🕔16:32, 17.Jan 2022

Sjoch hjirre foar it hoe en het

Lês it folsleine artikel
God Gas (gedicht)

God Gas (gedicht)

🕔09:30, 15.Jan 2022 Boarne: Geart Tigchelaar, foto: Pieter Postma Lês it folsleine artikel
Fertel oer jim hobby

Fertel oer jim hobby

🕔11:05, 4.Jan 2022

Yn it maartnûmer fan DE NIJE wol de redaksje omtinken jaan oan hobbys. Elkenien dy’t in bysûndere leafhawwerij hat, of in hiele gewoane mei in opmerklik ferhaal, wurdt útnûge om dêr in stikje fan 250 oant 500 wurden oer te

Lês it folsleine artikel
Hoe rêdt boargemaster Ineke van Gent har yn de konservative kultuer fan Skier?

Hoe rêdt boargemaster Ineke van Gent har yn de konservative kultuer fan Skier?

🕔18:01, 19.Dec 2021

It antwurd op dy fraach stiet yn de nijste De Nije. Dy giet diskear oer eilannen, hein en fier. Mei ûnder oaren ek: Waadferieningdirekteur Lutz Jacobi oer har Waad as iennichste natuerlike Nederlânske wrâlderfgoed, yn itselde rychje as it Great

Lês it folsleine artikel
Bûsboekje noch te keap!

Bûsboekje noch te keap!

🕔00:13, 28.Nov 2021

It Bûsboekje wurdt al 47 jier makke troch in frijwilligersredaksje. Alle jierren wurde der, rûnom yn Fryslân, sa’n 3000 stiks fan ferkocht. De priis is € 7,50. Klik hjir foar ynformaasje oer it Bûsboekje fan 2022.

Lês it folsleine artikel
Fedde Schurerlêzing 2021: Kneppelfreed 70 jier

Fedde Schurerlêzing 2021: Kneppelfreed 70 jier

🕔15:41, 13.Nov 2021

De Fedde Schurerlêzing stiet dit jier fansels yn it teken fan Kneppelfreed. Op sneon 27 novimber is elk fan 14.30 oere ôf wolkom yn de Koperen Tún yn Ljouwert. De tagong is fergees, mar besikers moatte al tagongskaarten oanfreegje by

Lês it folsleine artikel
Stypje it Fryslân Fûns!

Stypje it Fryslân Fûns!

🕔22:00, 27.Oct 2021

It Fryslân Fûns wol organisaasjes dy’t mei it Frysk dwaande binne finansjeel stypje om it brûken fan dy taal yn de maatskippij te befoarderjen. By need fia de rjochter. Soks kostet in soad jild. Dêrom is it fûns no teset

Lês it folsleine artikel
Utnûging foar gearkomste Ried fan de Fryske Beweging

Utnûging foar gearkomste Ried fan de Fryske Beweging

🕔13:16, 18.Oct 2021

Bekendmakking It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers en de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen fan herten út foar de gearkomste op 28 oktober fan de Grutte Ried. Wy hoopje jimme nei in koroana-stilstân fan

Lês it folsleine artikel
Ferhalewedstriid De Nije oant healwei oktober

Ferhalewedstriid De Nije oant healwei oktober

🕔15:55, 2.Oct 2021

It Fryske tydskrift De Nije skriuwt in ferhalewedstriid út. It tema is Eilannen. It giet om selsbetochte of wier barde ferhalen oer ien of mear eilannen, tichteby of fierôf, dat docht der net ta. Se kinne gean oer bysûndere feesten

Lês it folsleine artikel
Wat docht Grytz mei Boudewijn de Groot?

Wat docht Grytz mei Boudewijn de Groot?

🕔13:04, 17.Sep 2021

Lês dêr mear oer yn it neisimmernûmer fan DE NIJE, it folslein Frysktalige tydskrift, grôtfol aktualiteiten, ferhalen en ferdivedaasje. Mei dêryn ek: Fryske popmuzyk libbet as in hert. Hoe kaam Elske De Wall troch de koroanakrisis? En Hiske Oosterwijk kiest

Lês it folsleine artikel