Tebek nei de hagepreek út de sechstjinde iuw

Tebek nei de hagepreek út de sechstjinde iuw

🕔19:11, 3.Jan 2022

Ynstjoerd Hiel goed kin ik my de tiid yn it ûnthâld werombringe, dat de Ried fan de Fryske Beweging elke moanne in iepenbiere gearkomste hie. Dêr is neat mear fan oer, der binne hast hielendal gjin gearkomsten mear dêr’t jo

Lês it folsleine artikel
Hoe is it no mei nije tiden, oare kneppels?

Hoe is it no mei nije tiden, oare kneppels?

🕔06:40, 31.Dec 2021

Ynstjoerd It Fryslânfûns hope foar 31 desimber 2021 € 25.000 byinoar te garjen mei syn aksje Nije tiden, oare kneppels. De ferwachting wie dat in soad ynwenners fan Fryslân (en Friezen om utens) de aksje stypje soene. In deimannich nei

Lês it folsleine artikel
Help frege

Help frege

🕔10:37, 27.Dec 2021

Ynstjoerd Wannear hat men nijs? Dat is fansels de fraach. Myn nijs is oan de iene kant al wer âld, mar sa as wol faker hjoed-de-dei kin it ek samar wer nij wêze, en dat is it ek by my.

Lês it folsleine artikel
Is autoracing in sport?

Is autoracing in sport?

🕔22:15, 19.Dec 2021

Ynstjoerd As ik de media leauwe mei is hiel Nederlân út ’e skroeven troch it wrâldkampioenskip fan Max Verstappen by de Formule-1. Hy sil dan aansens ek wol kroand wurde ta bêste sportman fan it jier 2021. Persoanlik docht syn

Lês it folsleine artikel
It mearke fan de moarske slaaf

It mearke fan de moarske slaaf

🕔11:04, 4.Dec 2021

It slagget de Woke-beweging hieltiten better om de boargemasters safier te krijen, dat dy by de yntocht fan Sinteklaas harren kommisjes twinge om de moar út it mearke mar thús te litten. De beweging fynt dy moar ommers rasistysk, dus

Lês it folsleine artikel
Der wie ek al rebûlje om it Frysk yn de tritiger jierren

Der wie ek al rebûlje om it Frysk yn de tritiger jierren

🕔10:44, 3.Dec 2021

Ynstjoerd By alle aktiviteiten om de Kneppelfreedbetinking hinne fernuvere it my dat nearne nei foaren brocht waard wat him him njoggentjin jier earder ôfspile hat: Fryske studinten geane op de dei fan it Krystkongres fan desimber 1932 de strjitte op

Lês it folsleine artikel
Foech foar Frysk ûnderwiis

Foech foar Frysk ûnderwiis

🕔09:26, 27.Nov 2021

Ynstjoerd Alex Riemersma pleitet yn in ynstjoerd stik yn de LC fan 12 novimber yn de rubryk Podium derfoar om yn in nij regearakkoart de rol fan de provinsje as earstferantwurdlike oerheid te fersterkjen troch elts jier in rapportaazje oer

Lês it folsleine artikel
De universitêre stúdzje Frysk yn Grins stiet faai

De universitêre stúdzje Frysk yn Grins stiet faai

🕔10:12, 25.Nov 2021

Ynstjoerd Op 3 desimber 1951, fuort nei Kneppelfreed, waard it earste doktoraaleksamen Frysk ôflein oan de Ryksuniversiteit Grins. No dus ek krekt santich jier lyn. Troch Kneppelfreed krige dat feit doe in soad omtinken yn de media, sels lânlik. En

Lês it folsleine artikel
‘De Gysbert’? Tiid foar in oare priis

‘De Gysbert’? Tiid foar in oare priis

🕔12:35, 18.Nov 2021

Ynstjoerd It is 15 novimber, 12.23 oere, it Rapport fan de Advyskommisje fan de Gysbert Japicxpriis swevet noch altyd earne yn it hielal. It is yn alle gefallen net te finen dêr’t it heart te stean. It hie al op 6 novimber

Lês it folsleine artikel
Tusken fielen en tinken

Tusken fielen en tinken

🕔11:48, 2.Nov 2021

Ynstjoerd Okkerjiers frege in goekunde my: “Ben je gelovig?” Dêr moast ik lang oer neitinke, mar doe sei ik: “Net mei myn ferstân, mar wol mei myn gefoel.” Letter tocht ik: “Wêr komt dat ek al wer wei?” Doe tocht

Lês it folsleine artikel