Sa is it ôfrûn

Sa is it ôfrûn

🕔08:36, 17.Mar 2022

Ynstjoerd Ik haw justermiddei myn stim útbrocht by de ferkiezings foar de gemeenteried fan Waadhoeke. Sûnder problemen waard myn stimpas (dêr’t ik njonken wenplak Franeker sels mei de hân “Frjentsjer” op ynfolle hie) troch de foarsitter fan it stimburo akseptearre.

Lês it folsleine artikel
Holwerters, moast dat no sa?

Holwerters, moast dat no sa?

🕔14:54, 16.Mar 2022

Ynstjoerd Yn Holwert stiet in boerd mei in prachtich portret fan de skriuwer Waling Dykstra. It portret is makke troch Gerrit Breteler (www.gerritbreteler.nl). It lit in jongere Waling Dykstra sjen as wy meastal sjogge. Steande foar it boerd sjocht men

Lês it folsleine artikel
Ynjouwings

Ynjouwings

🕔13:46, 16.Mar 2022

Ynstjoerd Yn myn bydrage “Tusken fielen en tinken” (nov. 2021) skreau ik oer positive gefoelens dy’t ik ynienen krige. By fierder neitinken die bliken dat ik noch mear sokke ûnderfinings hân ha. Dat soe betsjutte dat men ynjouwings krije kin

Lês it folsleine artikel
Folmacht op de stimpas hiel krekt ynfolje

Folmacht op de stimpas hiel krekt ynfolje

🕔10:59, 12.Mar 2022

Ynstjoerd In ynwenner fan de stêd Frjentsjer yn de gemeente Waadhoeke hie syn stimpas weromstjoerd oan de gemeente. Hy frege de gemeente freonlik him in stimpas te stjoeren mei de plaknamme Frjentsjer of mei de kombinaasje-namme Frjentsjer-Franeker. Yn it antwurd

Lês it folsleine artikel
Needgjalp

Needgjalp

🕔12:20, 21.feb 2022

Ynstjoerd Oan ús stipers en freonen, in needgjalp Nijlân, 18 febrewaris 2022 Bêste minsken, Nei de oarloch kaam de Fryske Beweging mei plannen foar in tinkstien op it Reaklif en it hâlden fan in grutte “Biwegingsdei”. It monumint is der

Lês it folsleine artikel
Yn ’e Haske hinget in baarch yn ’e beam

Yn ’e Haske hinget in baarch yn ’e beam

🕔09:14, 19.feb 2022

Op fersyk fan Haaie Spoelstra Hjir as pdf te finen: Yn ’e Haske De meldij is ek bekend fan ‘Van je hela hola houd er de moed maar in’.

Lês it folsleine artikel
Inger Wets: Foar skut

Inger Wets: Foar skut

🕔12:39, 18.feb 2022

Ynstjoerd Pake, pake? Ja, jonge, sei ik, freonlik – dat wol, freonlik – mar ik hie de kop der net by. In artikel oer de tastân yn Oekraïne frege myn oandacht. Pake, sei er nochris, wat twingender no. Ik koe

Lês it folsleine artikel
Jabik van der Bij: Klearebare winst

Jabik van der Bij: Klearebare winst

🕔16:12, 8.feb 2022

Ynstjoerd Sûnt wy goed fjirtich jier lyn yn Fryslân weromkommen binne, lêze wy nei tefredenheid deistich de Ljouwerter Krante. De lêste tiid is de aardichheid der wat ôf. Us besoarger makket der in soadsje fan. Op ien punt ferrifelt er

Lês it folsleine artikel
Jabik van der Bij: De nije klean fan de keizer

Jabik van der Bij: De nije klean fan de keizer

🕔08:27, 19.Jan 2022

Ynstjoerd Der is rûnom in protte omtinken foar earmoed yn ús lân. As wy ôfgean kinne op it Planbureau voor de Leefomgeving wurdt de kliuw tusken ryk en earm hieltyd grutter. In protte minsken moatte op ’e dûbeltsjes passe omdat

Lês it folsleine artikel
Arsjitekt Sjoerd Soeters: Wenningbou Lelyline fernielt Fryslân

Arsjitekt Sjoerd Soeters: Wenningbou Lelyline fernielt Fryslân

🕔16:32, 4.Jan 2022

Ferniel it Fryskê lânskip net en jou doarpen de romte om op lytse skaal út te wreidzjen. Dat seit de ferneamde arsjitekt Sjoerd Soeters fan Amsterdam yn in podcast fan FNP Súdwest-Fryslân. Soeters – berne op It Amelân – lit

Lês it folsleine artikel