De ANWB en de PCR-test

De ANWB en de PCR-test

🕔11:30, 10.Jul 2021

Ynstjoerd Nei in tal kearen útstel fan ús fakânsje nei Portugal fanwegen koade oranje, soe it heve: Portugal hie op dat stuit koade giel, en dus koe ús fakânsje nei dat lân yn prinsipe trochgean. Lykwols, nettsjinsteande twa ynintingen en

Lês it folsleine artikel
Soe er it sa bedoeld ha?

Soe er it sa bedoeld ha?

🕔12:05, 10.Jun 2021

Ynstjoerd In pear sitaten út in kollum fan Abdelkader Benali yn Trouw fan tiisdei 8 juni 2021. ‘(…) Annemarie Nauta die de verstikkende provincie (dat is Fryslân!, IW) ontvluchtte voor de vrijheid van Amsterdam.’ ‘(…) met docenten aan het Singelland-vmbo

Lês it folsleine artikel
Geartsje de Vries

Geartsje de Vries

🕔11:54, 10.Jun 2021

Ynstjoerd Mei wille haw ik lêzen oer de solofoarstelling Dûzelich fan Geartsje de Vries út De Wylgen. Fryslân telt net safolle froulike kabaretiers en it liket derop dat Geartsje har derby foeget. Ik winskje har in protte sukses! Hoe dan

Lês it folsleine artikel
Duvelsk!

Duvelsk!

🕔12:26, 5.Jun 2021

Ynstjoerd Dat Sealen Schaaf yn syn tsjintwurdige foarm sletten wurdt is in histoaryske flater fan ôfgryslik formaat. Argumint 1 foar sluting Schaaf: “dat se de buert yn ’e mjitte komme wolle” (D66 en CDA). Bizar; ferhúzje nei in hûs neist

Lês it folsleine artikel
Fúzje FD en LC?

Fúzje FD en LC?

🕔08:48, 20.May 2021

Ynstjoerd Hjoed-de-dei hat Fryslân twa regionale deiblêden, de relatyf grutte Ljouwerter Krante (LC) en it lytsere Frysk Deiblêd (FD). Wylst it op finansjeel mêd reatyf goed giet mei de LC, giet it min mei it FD. Koartlyn waard bekend dat

Lês it folsleine artikel
Thomas Dijkstra

Thomas Dijkstra

🕔20:00, 11.May 2021

Understeand artikel waard – ta gelegenheid fan de keninklike ûnderskieding dy’t Tom Dykstra fan Itens krige – op 11 maaie 2021 publisearre yn Op ’e Skille, hûs-oan-hûsblêd foar de Greidhoeke. It sil in jier of fyftjin lyn wêze dat ik

Lês it folsleine artikel
Jan Poeps plak Frysk by Provinsje

Jan Poeps plak Frysk by Provinsje

🕔16:43, 6.May 2021

De Ried fan de Fryske Beweging is min te sprekken oer it plak fan it Frysk yn it magazine Fuotten yn it Fean. De Ried hat dêr in brief oer stjoerd nei de Provinsje, de opdrachtjouwer fan dat magazine. Hijrby

Lês it folsleine artikel
Ministearje diskriminearret statushâlders én Fryske taal

Ministearje diskriminearret statushâlders én Fryske taal

🕔20:37, 29.Apr 2021

PARSEBERJOCHT FAN DE JONGFRYSKE MIENSKIP Gjin jild foar Fryske lessen oan statushâlders – Ministearje yn striid mei Europeeske ferdraggen It Ministearje fan Sosjale Saken hat okkerdeis oan boargemaster Oebele Brouwer fan Achterkarspelen te witten dien dat der gjin jild beskikber

Lês it folsleine artikel
Ljouwert mei syn ferantwurdlikens net ôfskowe!

Ljouwert mei syn ferantwurdlikens net ôfskowe!

🕔16:34, 14.Apr 2021

Ynstjoerd Sûnt in diel fan de gemeente Littenseradiel opgie yn de gemeente Ljouwert is B&W fan Ljouwert ek it bestjoer fan it Rely-Jorritsmafûns. Earder foarme B&W fan Littenseradiel it bestjoer, en dy gemeente soarge foar in trochstrings treflike organisaasje fan

Lês it folsleine artikel
Getôch mei de Hynsteblom

Getôch mei de Hynsteblom

🕔12:11, 13.Apr 2021

Ynstjoerd De lêste tiid is de Hynsteblom fan Jentsje Popma gauris yn it nijs no ’t Nijkleaster him brûke sil as byldmerk. Ik mis yn de berjochtjouwing de skiednis fan de sa stadichoan ferneamde Hynsteblom. Jentsje Popma hat it byld

Lês it folsleine artikel