Ien aai de himrik!

Ien aai de himrik!

🕔19:17, 29.Jan 2016

No’t it ljipaaisykjen op ‘e nij yn ‘e knipe komt, hjir in útstel om ien en oar foar de takomst te regeljen. Ik bin útgien fan twa punten: 1. De tradysje moat yn stân bliuwe. 2. De ljippestân moat net

Lês it folsleine artikel
“Draafhynders troch de loft!”

“Draafhynders troch de loft!”

🕔16:20, 25.Jan 2016

Op 6 jannewaris l.l. skreau ik foar It Nijs foar it earst oer de dowesport. Bedoeld foar lêzers dy’t dêr neat of net sa folle oer witte. Ik begûn mei: “Myn doke komt mei in gong fan sa’n 80 km/û thús

Lês it folsleine artikel
Tinzestream

Tinzestream

🕔09:00, 14.Jan 2016

Myn meallende tinzen it binne der safolle net in sekonde steane hja stil Yn myn holle dêr skreauwe hja ûnrestich en drok djip yn my Ik lit har frij om te gean hieltyd mar fierder fan my wei Alle kanten

Lês it folsleine artikel
De wurddûnseres

De wurddûnseres

🕔10:30, 10.Jan 2016

Hja kin hommels ferskine asto der even net om tinkst tusken de smelle linen dy’t op it papier delset binne. Sa as in koarddûnseres yn it sirkus dûnset op hege koarden dûnset de wurddûnseres op it ritme fan de wurden.

Lês it folsleine artikel
Lekskoaie tsjin Harns

Lekskoaie tsjin Harns

🕔08:00, 28.Dec 2015

Ik bin it folslein iens mei boargemaster Sluiter fan Harns. It lekskoaien dat it sa spitich is dat de gemeente Harns net meidocht oan de fúzje ta de nije gemeente … moat ophâlde! Dat beslút yn Harns is demokratysk ta

Lês it folsleine artikel
Oantinken

Oantinken

🕔08:30, 24.Dec 2015

Dizze moaie stêd mei al har tabehearren dit is it plak dêr’t ik my thús fiel hikke en tein bin. Hja is my dierber bekend en fertroud nettjinsteande it feit dat hja mei de tiid stadichoan folboud is. Fyn ik,

Lês it folsleine artikel
Myn winsk foar krysttiid

Myn winsk foar krysttiid

🕔08:00, 20.Dec 2015

Leave krystman, as jo myn brief lêze dan witte jo myn winsk foar krysttiid. Ik genietsje fan de iisblommen dy’t bloeie op myn ruten, fan de lytse snieflokken dy’t dûnsje yn de wyn bûten. Fan de snieman dy’t stiet op

Lês it folsleine artikel
Wêrom ‘de’ en ‘it’?

Wêrom ‘de’ en ‘it’?

🕔15:44, 18.Dec 2015

Wêrom ‘de’ en ‘it’? Troch Henk Wolf Wêrtroch ha it Frysk en it Nederlânsk by deselde wurden (‘bosk’, ‘mar’, ‘fabryk’) ferskillende lidwurden en wêrom komt yn plaknammen lykas Den Bosch en De Nieuwe Meer soms it ‘ferkearde’ lidwurd foar? Dy

Lês it folsleine artikel
Dochs kâns op fúzje Achtkarspelen-Kollumerlân?

Dochs kâns op fúzje Achtkarspelen-Kollumerlân?

🕔08:00, 18.Dec 2015

De weryndieling yn Noardeast-Fryslân giet foarearst net troch. De fraach dy’t no boppekomt is wêrom’t de fúzje-opsje Achtkarspelen-Kollumerlân (A-K) oan ’e kant skood is, want der ride al gemeenteauto’s rûn mei beide logo’s derop. Hjoed-de-dei wurkje beide gemeenten (al of

Lês it folsleine artikel
‘Me huis’ is al ieuwenlang gewoan Nederlânsk

‘Me huis’ is al ieuwenlang gewoan Nederlânsk

🕔09:42, 10.Dec 2015

‘Me huis’ is al ieuwenlang gewoan Nederlânsk Troch Henk Wolf Mei in soad Europeeske talen is de ôfrûne fjouwerhûndert jier wat nuvers gebeurd. Se binne opsplist yn twa talen. Dy lykje in soad opinoar, se diele de measte wurden en

Lês it folsleine artikel