Utnûging foar gearkomste Ried fan de Fryske Beweging

Utnûging foar gearkomste Ried fan de Fryske Beweging

🕔13:16, 18.Oct 2021

Bekendmakking It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers en de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen fan herten út foar de gearkomste op 28 oktober fan de Grutte Ried. Wy hoopje jimme nei in koroana-stilstân fan

Lês it folsleine artikel
Nije Kneppelfreed nedich foar Frysk yn rjochtseal?

Nije Kneppelfreed nedich foar Frysk yn rjochtseal?

🕔09:41, 8.Oct 2021

Ynstjoerd Dit jier betinke we 70 jier Kneppelfreed. Der waard doe yn 1951 yn Ljouwert letterlik fochten om Frysk prate te kinnen yn de rjochtbank. Dat rjocht kaam der en waard fêstlein yn de wet. No’t de lêste tolk Frysk

Lês it folsleine artikel
Op it nulpunt begjinne

Op it nulpunt begjinne

🕔17:19, 30.Sep 2021

Nei oanlieding fan it kranteberjocht fan hjoed dat der yn Holwert in tsjerke te keap stiet, wiis ik op de oertinking foar hjoed, 30 septimber, yn it bibelsk deiboek Wekker bliuwe (side 331). As elkenien ropt dat de tsjerke op

Lês it folsleine artikel
Arriva en it Frysk

Arriva en it Frysk

🕔07:37, 26.Sep 2021

Ynstjoerd Neffens in berjocht yn de Ljouwerter Krante fan 15 septimber wurdt der yn de nije Wink-treinen fan Arriva gjin Frysk sprutsen. As foarbyld wurdt stasjon Feanwâlden neamd, dat sûnt koart wer útsprutsen wurdt as Veenwouden, in plaknamme dy’t as

Lês it folsleine artikel
Fryslân is ta oan in eigen Grûnwet

Fryslân is ta oan in eigen Grûnwet

🕔19:49, 22.Sep 2021

Ynstjoerd Wat falt jimme op by ûndersteand rychje ‘lannen’?               Der binne fiif soevereine steaten yn Europa mei minder ynwenners as Fryslân. Fan dy fiif hawwe fjouwer in oerflak dat lytser is as Fryslân.

Lês it folsleine artikel
Gjin organisearre betinking op it Reaklif

Gjin organisearre betinking op it Reaklif

🕔07:04, 19.Sep 2021

Sneon 25 septimber, de sneon fuortby Leaffrouwedei, is de dei fan de betinking fan de  Slach by Warns (26 septimber 1345). Hoewol’t op dy dei wer nije koroanamaatregels yngeane, wurdt it der foar de organisatoaren fan de jierlikse betinking op

Lês it folsleine artikel
Boekemerk yn Feanwâlden

Boekemerk yn Feanwâlden

🕔15:55, 17.Aug 2021

Ynstjoerd Takomme sneon, 21 augustus fan 10 oant 17 oere, wurdt yn Feanwâlden einlings wer de Theun de Vriesboekemerk organisearre. Dat sil wêze by de Skierstins, in prachtich gebou, it iennichst oerbleaune midsiuwsk toerkastiel. In moaier plak kin men jin

Lês it folsleine artikel
Ofsetterij by PCR-testen

Ofsetterij by PCR-testen

🕔06:10, 3.Aug 2021

Ynstjoerd Op 23 juny skreau ik yn ’e Ljouwerter Krante oer ôfsetterij by de ferplichte PCR-test foar fleanreizen nei beskate bestimmingen, yn ús gefal Portugal. Kommersjele oanbieders sloegen der in slaadsje út sûnder dat de oerheid der eat tsjin die.

Lês it folsleine artikel
Twatalige plaknammen

Twatalige plaknammen

🕔09:53, 23.Jul 2021

Ynstjoerd Ik bin it meastentiids tige iens mei de ynstjoerde stikken fan Pyt Kramer út Mildaam, mar sa net mei syn stik yn de LC fan 3 july oer twatalige plaknammen. Hy pleitet tsjin ientalich Fryske plaknammen, hy fynt se

Lês it folsleine artikel
Bin ik besmet?

Bin ik besmet?

🕔11:39, 18.Jul 2021

Ynstjoerd De frou kaam thús mei in ‘happy stone’ – in plat stientsje mei in papieren blomkje derop en oan de efterkant in datum en noch wat. Aardige gedachte om hjir en dêr sa’n stien efter te litten as in

Lês it folsleine artikel