Elske Schotanus en it Frysk

Elske Schotanus en it Frysk

🕔19:54, 17.Jun 2016

Fan ús Fryske skriuwers moatte we it mar hawwe! Men soe fan tinken wol hawwe dat hja foaroan steane by it behâld fan ús Fryske taal. Mar dat jildt spitigernôch net foar alle Fryske skriuwers. Guon skamje harren eins foar

Lês it folsleine artikel
Oprop brânwacht: jou ús de romte!

Oprop brânwacht: jou ús de romte!

🕔15:17, 13.Jun 2016

Jo hearre in sirene. Der rydt in brânwachtauto yn jo buert. As jo út it rút sjogge krije jo yn ’e gaten dat it in grutte wein is. Jo sjogge ek dat de strjitte oan beide kanten fol mei parkearre

Lês it folsleine artikel
It paad werom

It paad werom

🕔09:00, 9.Jun 2016

buorman Sikke, dy hat dowen man o man, wat is dat eltse sneontemiddei stiet er fluitsjend op syn doweplat   Sikke’s dowen dogg’ it goed it binne seker net de minsten bêste dowen, snelle tiden, Sikke boekt faak grutte winsten

Lês it folsleine artikel
Jongfriezen presintearje plan Mediastêd Ljouwert

Jongfriezen presintearje plan Mediastêd Ljouwert Fernijd

🕔23:51, 19.Apr 2016

It bestjoer fan de Jongfryske Mienskip hat in brief stjoerd nei it kolleezje fan Deputearre Steaten en oan de fraksjes fan Provinsjale Steaten. Wy wolle dat it kluster Noard, dêr’t Omrop Fryslân fan 1 jannewaris 2017 ôf yn ûnderbrocht wurdt,

Lês it folsleine artikel
As de ljip ús lȃn ferlitte moat

As de ljip ús lȃn ferlitte moat

🕔07:18, 15.Apr 2016

Ofskied nimme falt faak neat tefolle ta En sille de measten dan ek muoite mei ha Mar wy kinne net mear oars Want in Hollanner boarret ús it aaisykjen troch de noas Syn namme neame hat gjin inkelde sin Omdat

Lês it folsleine artikel
Net allinne de Belestingtsjinst, mar ek it UWV

Net allinne de Belestingtsjinst, mar ek it UWV

🕔07:44, 19.Mar 2016

Ik sit al in skoftke yn de WW en sadwaande hie ik hjoed tillefoanysk kontakt mei it UWV yn Grins. Sûnt in moanne sit ik yn de Syktewet by it UWV en dêrom skillen hja my. Ik naam op en fuortdaliks wie

Lês it folsleine artikel
Nije fúzjekâns foar Achtkarspelen en Kollumerlân?

Nije fúzjekâns foar Achtkarspelen en Kollumerlân?

🕔18:50, 16.Mar 2016

De mearderheid fan de gemeenteried fan Dantumadiel is tsjin in fúzje mei Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân. Dat betsjut dat der in nije kâns is foar de gemeenteried fan Achtkarspelen om op ’e nij nei te tinken oer in fúzje mei

Lês it folsleine artikel
It ferskil tusken ‘elke’ en ‘eltse’

It ferskil tusken ‘elke’ en ‘eltse’

🕔07:00, 12.Mar 2016

Troch Henk Wolf Wat is eins it ferskil tusken ‘elke’ en ‘eltse’? Dat frege ien fan ‘e wike op Facebook. It is wol in nijsgjirrige fraach, om’t begjinnende Fryskskriuwers der geregeld mei wrakselje. Lit my dermei begjinne dat der gjin betsjuttingsferskil

Lês it folsleine artikel
Weropbou Frjentsjerter poarten

Weropbou Frjentsjerter poarten

🕔07:16, 4.Mar 2016

Frjentsjer stiet bekend as ien fan de moaiste stêden fan Fryslân. Mei it Planetarium en it fraaie histoaryske sintrum hat de stêd goud yn hannen. It is dan ek gjin wûnder dat Frjentsjer folop ynset op it toerisme, bygelyks troch

Lês it folsleine artikel
Bonjour la Frise, bonjour le monde!

Bonjour la Frise, bonjour le monde!

🕔16:08, 25.feb 2016

Okkerdeis is de Fryske taal opnommen yn Google Translate. Dêrmei kinne teksten út it Frysk wei en nei it Frysk ta oerset wurde yn en út mear as hûndert talen. Kreas foar it Frysk en ik fernim dat dy mylpeal mear

Lês it folsleine artikel