Taalplysje of taalpsycholooch?

Taalplysje of taalpsycholooch?

🕔08:55, 13.Feb 2016

Fan ’e wike hold de FNP in kaderkursus foar riedsleden en oare belangstellenden oer de situaasje fan it Frysk en de rol fan riedsleden dêrmei yn ferbân. De kaderkommisje hie dêr twa saakkundigen foar ynhierd: Harmen Akerboom fan de Provinsje

Lês it folsleine artikel
It Frysk yn it ‘Eindadvies Platform 2032’

It Frysk yn it ‘Eindadvies Platform 2032’

🕔06:59, 12.Feb 2016

Hoe breed is ‘breed’? Al earder wie mei in protte publisiteit oankundige dat it Platform Onderwijs 2032 mei in baanbrekkend en op de takomst rjochte advys oer it Nederlânske ûnderwiis komme soe. Yn jannewaris 2016 is it ‘Eindadvies Ons Onderwijs

Lês it folsleine artikel
Wêrom sizze de Friezen fan ‘tútsje’?

Wêrom sizze de Friezen fan ‘tútsje’?

🕔15:40, 4.Feb 2016

Troch Henk Wolf Juster stie der in artikeltsje op itnijs.frl oer de skiednis fan tútsjen as middel om affeksje sjen te litten. Yn de reaksjes ûnder it stik stelde ien my persoanlik de fraach wêrom’t it Frysk net in etymologyske

Lês it folsleine artikel
Kulturele kealslach

Kulturele kealslach Fernijd

🕔12:34, 2.Feb 2016

Mei niget haw ik de ôfrûne wike de rige artikels yn de Ljouwerter Krante lêzen oer de opkomst en de ûndergong fan it Frysk Orkest. “Us Orkest” is it slachtoffer wurden fan it Heareakkoart tusken de kommissarissen Wiegel en Vonhoff,

Lês it folsleine artikel
It boek fan it libben

It boek fan it libben

🕔06:24, 30.Jan 2016

De fragminten út de ivichheid út it djippe wetter fan de see fan tiid bewarre as in oantinken foar letter Sa wurdt elts barren fêstlein op foto of opskreaun op in soad siden fan it boek fan it libben Wannear’t

Lês it folsleine artikel
Ien aai de himrik!

Ien aai de himrik!

🕔19:17, 29.Jan 2016

No’t it ljipaaisykjen op ‘e nij yn ‘e knipe komt, hjir in útstel om ien en oar foar de takomst te regeljen. Ik bin útgien fan twa punten: 1. De tradysje moat yn stân bliuwe. 2. De ljippestân moat net

Lês it folsleine artikel
“Draafhynders troch de loft!”

“Draafhynders troch de loft!”

🕔16:20, 25.Jan 2016

Op 6 jannewaris l.l. skreau ik foar It Nijs foar it earst oer de dowesport. Bedoeld foar lêzers dy’t dêr neat of net sa folle oer witte. Ik begûn mei: “Myn doke komt mei in gong fan sa’n 80 km/û thús

Lês it folsleine artikel
Tinzestream

Tinzestream

🕔09:00, 14.Jan 2016

Myn meallende tinzen it binne der safolle net in sekonde steane hja stil Yn myn holle dêr skreauwe hja ûnrestich en drok djip yn my Ik lit har frij om te gean hieltyd mar fierder fan my wei Alle kanten

Lês it folsleine artikel
De wurddûnseres

De wurddûnseres

🕔10:30, 10.Jan 2016

Hja kin hommels ferskine asto der even net om tinkst tusken de smelle linen dy’t op it papier delset binne. Sa as in koarddûnseres yn it sirkus dûnset op hege koarden dûnset de wurddûnseres op it ritme fan de wurden.

Lês it folsleine artikel
Lekskoaie tsjin Harns

Lekskoaie tsjin Harns

🕔08:00, 28.Dec 2015

Ik bin it folslein iens mei boargemaster Sluiter fan Harns. It lekskoaien dat it sa spitich is dat de gemeente Harns net meidocht oan de fúzje ta de nije gemeente … moat ophâlde! Dat beslút yn Harns is demokratysk ta

Lês it folsleine artikel