It Frysk yn it fuortset ûnderwiis – de praktyk

It Frysk yn it fuortset ûnderwiis – de praktyk

🕔20:26, 11.Dec 2016

troch de Seedyksterfeartfisk Hoe sjocht it Frysk ûnderwiis derút as men dernei sjocht yn it perspektyf fan de twa hegeskoallen yn Ljouwert, dy’t opliede foar it fak fan learaar Frysk twaddegraads? Ik fetsje gear wat ik hear út it fjild,

Lês it folsleine artikel
It Frysk op skoalle – de praktyk

It Frysk op skoalle – de praktyk

🕔08:18, 5.Dec 2016

troch de Seedyksterfeartfisk As it om de praktyk fan it Frysk op basisskoallen giet, is de trystens mei gjin pinne te beskriuwen. Ik fetsje gear wat ik hear út it fjild. Earst wie der Studio F, in metoade Frysk op

Lês it folsleine artikel
Media skriuwe de lucht skjin

Media skriuwe de lucht skjin

🕔21:28, 20.Nov 2016

De ferheging fan de maksimumfaasje nei 130 km yn de oere op tal fan ferkearsdiken laat net ta mear luchtfersmoarging, sa wie de teneur fan berjochtjouwing yn de media de lêste wiken. Mar hoe hurder riden wurdt, namste mear fersmoargjende

Lês it folsleine artikel
Sa grutsk as in Italiaan op ús taal

Sa grutsk as in Italiaan op ús taal

🕔21:41, 30.Oct 2016

Op fakânsje yn Dútslân kocht ik iisko’s by in Italiaan. Wylst ik wakker dwaande wie mei myn bestelling yn sa geef mooglik Dútsk, reagearre hy just yn syn eigen taal. Mei safolle entûsjasme en taalgrutskens dat ik tocht, te deale,

Lês it folsleine artikel
Yntegraasje fan flechtlingen yn de Frysk(e)(talige) mienskip

Yntegraasje fan flechtlingen yn de Frysk(e)(talige) mienskip

🕔21:23, 24.Oct 2016

Tom Dykstra It eartiids kommen en opnimmen fan flechtlingen yn ús lân (Gouden iuw) wurdt hjoed-de-dei as in ferriking beoardiele. Dat lûd is amper heard yn it ôfrûne jier mei al dy tûzenen minsken út it Midden-Easten en Afrika. In

Lês it folsleine artikel
Léonore

Léonore

🕔08:11, 7.Oct 2016

Soms tinkt er oan Léonore hoe’t hja alyd pest waard om’t hja berne wie oars as de rest Hoe ûnwis Léonore har triennen ferburch ûnder har laits nei wat hja oanhearre moast sadat net ien seach Dat de earme Léonore

Lês it folsleine artikel
Swarte Sinterklaas

Swarte Sinterklaas

🕔17:01, 30.Sep 2016

De simmer is noch mar kwealik foarby of de diskusje oer Swarte Pyt begjint wer. De argewaasje is begryplik: as josels swart binne, dan is it net aardich om altyd yn de tsjinstbere rol set te wurden. Oan ’e oare

Lês it folsleine artikel
In nije episoade yn it spannende keatsferhaal

In nije episoade yn it spannende keatsferhaal

🕔14:20, 5.Sep 2016

Op tongersdei 1 septimber is yn Frjentsjer it nije Keatsmuseum iepene mei in feestlik barren. Dat waard holden yn De Voorhof, deun foar it museum oer, en bywenne troch sa’n twahûndert belangstellenden. It feit dat it keatsmuseum as ynstitút it âldste

Lês it folsleine artikel
‘Te koop: Fuchsia’s’

‘Te koop: Fuchsia’s’

🕔16:12, 23.Aug 2016

Yn Aldhoarne stiet oan de Skoatterlânske dyk in boerd dêr’t op stiet: ‘Te koop Fuchsia’s.’ Oan wjerskanten lofts en rjochts in Frysk flachje. Spitich dat dy lju de Fryske nammen ‘foksia’ of de noch moaiere ‘beltsjeblom’ net brûke. Is miskien wat

Lês it folsleine artikel
Goedkeap

Goedkeap

🕔10:10, 4.Aug 2016

In hiele drokte mei dy heale geare 47 jierrige Folkert F. út Drachten. Hy hearde stimmen dy’t seinen dat er mei in boatsje rjochting himel farre koe, nei syn ferstoarne mem. Hy sette de gaskraan iepen, tocht dat er wetter

Lês it folsleine artikel