Better as ea tefoarren

Better as ea tefoarren

🕔09:25, 17.Jul 2016

“In simpele ‘autocorrect’ hat it Frysk noch net yn WhatsApp en dat is wol de app dy’t de measte jongeren brûke.” It Frysk stiet der better foar as ea tefoarren. It absolute oantal sprekkers wie noch nea sa heech en

Lês it folsleine artikel
In stikje Aldgermaansk yn Volendam, Marken en Fryslân

In stikje Aldgermaansk yn Volendam, Marken en Fryslân

🕔06:58, 15.Jul 2016

Alles feroaret en ús taal docht it mei. Dochs fine wy sels yn ’e taal fan no noch stikjes taalguod dy’t sûnder te feroarjen bewarre bleaun binne, as kostbere diggels út in fier ferline. Wy sille it hawwe oer it

Lês it folsleine artikel
Sin en nocht

Sin en nocht

🕔17:35, 11.Jul 2016

Op ’e Omrop hear ik de lêste tiid gauris sintsjes yn ’e geast fan: “De bern sille op fakânsje en se hawwe der wakker nocht oan.” Mar it leit yn ’e takomst en dan kinne se der wol sin oan

Lês it folsleine artikel
Requiem fan Gerrit Breteler

Requiem fan Gerrit Breteler

🕔08:41, 30.Jun 2016

Cityproms Ljouwert presintearre ôfrûne wike tal fan muzikale aktiviteiten. Ien fan de hichtepunten wie it Frysktalige requiem ‘It komt sa’t it giet’ fan Gerrit Breteler, wenjend yn Nes by Dokkum. Foar it grutste part is de muzyk skreaun troch Johan Bijhold út

Lês it folsleine artikel
Elske Schotanus en it Frysk

Elske Schotanus en it Frysk

🕔19:54, 17.Jun 2016

Fan ús Fryske skriuwers moatte we it mar hawwe! Men soe fan tinken wol hawwe dat hja foaroan steane by it behâld fan ús Fryske taal. Mar dat jildt spitigernôch net foar alle Fryske skriuwers. Guon skamje harren eins foar

Lês it folsleine artikel
Oprop brânwacht: jou ús de romte!

Oprop brânwacht: jou ús de romte!

🕔15:17, 13.Jun 2016

Jo hearre in sirene. Der rydt in brânwachtauto yn jo buert. As jo út it rút sjogge krije jo yn ’e gaten dat it in grutte wein is. Jo sjogge ek dat de strjitte oan beide kanten fol mei parkearre

Lês it folsleine artikel
It paad werom

It paad werom

🕔09:00, 9.Jun 2016

buorman Sikke, dy hat dowen man o man, wat is dat eltse sneontemiddei stiet er fluitsjend op syn doweplat   Sikke’s dowen dogg’ it goed it binne seker net de minsten bêste dowen, snelle tiden, Sikke boekt faak grutte winsten

Lês it folsleine artikel
Jongfriezen presintearje plan Mediastêd Ljouwert

Jongfriezen presintearje plan Mediastêd Ljouwert Fernijd

🕔23:51, 19.Apr 2016

It bestjoer fan de Jongfryske Mienskip hat in brief stjoerd nei it kolleezje fan Deputearre Steaten en oan de fraksjes fan Provinsjale Steaten. Wy wolle dat it kluster Noard, dêr’t Omrop Fryslân fan 1 jannewaris 2017 ôf yn ûnderbrocht wurdt,

Lês it folsleine artikel
As de ljip ús lȃn ferlitte moat

As de ljip ús lȃn ferlitte moat

🕔07:18, 15.Apr 2016

Ofskied nimme falt faak neat tefolle ta En sille de measten dan ek muoite mei ha Mar wy kinne net mear oars Want in Hollanner boarret ús it aaisykjen troch de noas Syn namme neame hat gjin inkelde sin Omdat

Lês it folsleine artikel
Net allinne de Belestingtsjinst, mar ek it UWV

Net allinne de Belestingtsjinst, mar ek it UWV

🕔07:44, 19.Mar 2016

Ik sit al in skoftke yn de WW en sadwaande hie ik hjoed tillefoanysk kontakt mei it UWV yn Grins. Sûnt in moanne sit ik yn de Syktewet by it UWV en dêrom skillen hja my. Ik naam op en fuortdaliks wie

Lês it folsleine artikel