Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee (3)

Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee (3)

🕔16:41, 15.Feb 2021

Brede Maatskiplike Diskusje Frysk (3) troch Willem Verf Wat ik sa nuver fyn, is dat in laach fan Fryske kultuer-pommeranten it normaal fynt dat hja al desennia ûnderling deliberearje oer it Frysk, oer de takomst fan de taal, it ûnderwiis

Lês it folsleine artikel
DIT SIT

DIT SIT

🕔16:22, 11.Feb 2021

Fan ’e moarn de earste koroanaprip helle yn Ljouwert. Eins net de muoite wurdich om melding fan te meitsjen. Oer de koroanamaatregels en it faksinaasjebelied binne al in protte negative dingen sein en dêr wol ik my nei fan ’e

Lês it folsleine artikel
Winter bûtendoar én yn ’e hûs

Winter bûtendoar én yn ’e hûs

🕔21:41, 9.Feb 2021

Frysk tydskrift De Nije yn de winter oer de winter Hoe moai is dat? bûtendoar yn ’e snie en op redens yn ‘e hûs noflik lêze oer snie en iis Piet Paulusma: “Myn kânsberekkening giet derfan út dat der, de

Lês it folsleine artikel
Tichtplicht kappers

Tichtplicht kappers

🕔16:32, 9.Feb 2021

Ynstjoerd Wat my opfalt by de parsekonferinsjes fan Rutte en De Jonge binne harren kreaze kapsels. Ik freegje my ôf hoe’t harren dat slagget yn dizze tiden fan tichtplicht (lockdown). Sels sjoch ik der sa stadichoan út as in rosbeier,

Lês it folsleine artikel
Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee (2)

Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee (2)

🕔15:32, 5.Feb 2021

Brede Maatskiplike Diskusje Frysk (2) troch Willem Verf Kwa status hie it Frysk iuwenlang neat om ’e hakken: yn it bestjoerlik ferkear waard it net brûkt. Der wie gjin ûnderwiis yn de taal. Likegoed oerlibbe it Frysk op it plattelân,

Lês it folsleine artikel
‘Wjerspegelje’ bewiist ús kulturele earmoede

‘Wjerspegelje’ bewiist ús kulturele earmoede

🕔16:07, 31.Jan 2021

Ynstjoerd ‘Wjerspegelje’ bewiist ús kulturele earmoede Abe de Vries Efkes yn ’e spegel sjen en wy witte krekt hoe’t wy derfoar stean. Griis by de earen, tearen boppe de noas, reade ierkes yn it eachwyt. Wy kinne oant tsien telle

Lês it folsleine artikel
Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee (1)

Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee (1)

🕔19:05, 29.Jan 2021

Brede Maatskiplike Diskusje Frysk (1) troch Willem Verf Sûnt septimber 1989 bin ik foarstanner fan in Brede Maatskiplik Diskusje Frysk. De organisaasje fan de Slach-by-Warns-Betinking hie my frege om op it Klif te sprekken. Ik woe earst ôfsizze, soks wie

Lês it folsleine artikel
De Jonge is ferantwurdlik foar koroanawanbelied

De Jonge is ferantwurdlik foar koroanawanbelied

🕔15:13, 27.Jan 2021

Ynstjoerd Yn de Ljouwerter Krante fan 8 jannewaris faget Rimmer Mulder de flier oan mei Twadde Keamerleden dy’t krityk hawwe op koroanaminister Hugo de Jonge. Neffens Mulder driuwt de honger nei media-oandacht de Keamerleden fan de opposysje derta winst helje

Lês it folsleine artikel
Ferfolch rjochtsaak oer ferfrysking plaknammen yn Waadhoeke

Ferfolch rjochtsaak oer ferfrysking plaknammen yn Waadhoeke

🕔07:33, 19.Jan 2021

Ynstjoerd Lykas bekend hat de bestjoersrjochter myn berop yn ’e mande mei de Topografyske Wurkgroep Fryslân tsjin it beslút fan de gemeente Waadhoeke om net oer te gean ta harmonisaasje fan de plaknammen, net ûntfanklik ferklearre (sjoch myn berjocht op

Lês it folsleine artikel
Kafka foarby

Kafka foarby

🕔19:56, 17.Jan 2021

‘Dat hie Kafka net betinke kinnen’, sei de frou en wappere mei de krante. Se hie gelyk. It is om it benaud, hiel benaud, fan te krijen. Soks kin dochs net bestean yn in normaal, in demokratysk (dat hjitte we

Lês it folsleine artikel