By Knol en Posthumus ‘efter de skerms’

By Knol en Posthumus ‘efter de skerms’

🕔09:06, 12.Jan 2021

Ynstjoerd Sijbe Knol en Sybren Posthumus, FNP-fraksjefoarsitter yn Provinsjale Steaten en FNP-Steatelid, wolle graach dat ik ris op it Provinsjehûs delkom om te sjen hoefolle oft de FNP ‘efter de skerms’ wol net út ’e wei set foar de Fryske

Lês it folsleine artikel
In memoriam Jacob Rinzema (1927-2020)

In memoriam Jacob Rinzema (1927-2020)

🕔09:20, 11.Jan 2021

Yn 1969 waard út de funksje fan Chartermaster by it Ryksargyf yn Arnhem Jaap Rinzema beneamd ta Ryksargivaris fan Fryslân. Underwilens wie hy foar it jier 1971/72 dosint oan de Ryksargyfskoalle yn Utert. Yn 1990 gie er mei pensjoen. Jaap

Lês it folsleine artikel
Derôf

Derôf

🕔11:17, 7.Jan 2021

Wier, ik bin der hielendal ôf. In stel jongkeardels hellet op ’e Jouwer mei âldjier in streek út. Karbid yn in âlde jarretank. De tank op in oanhingweintsje, in auto derfoar en midden yn it doarp in eksploazje feroarsaakje fan

Lês it folsleine artikel
It Frysk fertsjinnet in better plak yn tsjerke

It Frysk fertsjinnet in better plak yn tsjerke

🕔19:17, 6.Jan 2021

Ynstjoerd Ik bin it folslein iens mei Jehannes Elzinga en mei wat hy skriuwt oer it plak fan it Frysk yn de tsjinsten dy’t Omrop Fryslân útstjoerde (https://www.itnijs.frl/2020/12/fryske-tsjerketsjinsten-op-omrop-fryslan/). Dat de tsjinsten út de Martinitsjerke fan Frjentjer tige wurdearre waarden is

Lês it folsleine artikel
Burokrasy en kompjûter

Burokrasy en kompjûter

🕔19:18, 4.Jan 2021

Ynlieding Yn 2006 is ús mem stoarn en wy hawwe dêr doedestiids, sa’t dat heart, de bank oer ynformearre mei kopyen fan it bewiis fan stjerren fan de gemeente Ede. Yn ’e rin fan ’e jierren krigen wy geregeld in

Lês it folsleine artikel
Folle lok en seine!

Folle lok en seine!

🕔22:00, 31.Dec 2020 Lês it folsleine artikel
In nije praatklup

In nije praatklup

🕔12:29, 22.Dec 2020

Ynstjoerd Dingtiid hat ús bliid makke mei in nij advys. Dizze kear giet it oer de ynstituten dy’t har dwaande hâlde mei it Frysk. Dingtiid is nei petearen mei belutsenen ta de konklúzje kommen dat der te min gearwurke wurdt.

Lês it folsleine artikel
Earme bern…

Earme bern…

🕔18:34, 18.Dec 2020

EARME BERN (n.o.f. it artikel op de foarpagina fan TROUW, 16 des. 2020) En no is it dan safier dat ik begryp hoe’t it komt dat ik myn hiele libben efter de feiten oanrûn ha. Dat is lestich. Sa freegje

Lês it folsleine artikel
Fryslân stiet pal efter Minority SafePack Initiative

Fryslân stiet pal efter Minority SafePack Initiative

🕔10:50, 17.Dec 2020

Ynstjoerd Woansdei 16 desimber waard der yn de Fryske Steaten stimd oer in moasje om stipe te jaan oan in inisjatyf dat in lange histoarje hat. It is wichtich foar de posysje fan talen as it Frysk en ek foar

Lês it folsleine artikel
Jongfriezen út ’e skroeven oer moasje Minority SafePack

Jongfriezen út ’e skroeven oer moasje Minority SafePack

🕔12:45, 16.Dec 2020

Ynstjoerd Hjoed komt yn it Fryske Parlemint – de Provinsjale Steaten – de moasje ‘Minorty SafePack Initiative’ oan ’e oarder. Mei dy moasje fersykje 11 fan de 12 Steatefraksjes it Nederlânske Regear om it Minority SafePack Initiative te stypjen. Dat

Lês it folsleine artikel