Ljouwert wol de Friezen, mar net it Frysk

Ljouwert wol de Friezen, mar net it Frysk

🕔19:38, 28.Dec 2019

Ynstjoerd By de weryndieling fan 2014 fan de gemeenten Ljouwert mei in grut part fan Boarnsterhim hat de Topografyske Wurkgroep Fryslân foarsteld om de gemeente (en de stêd) mei de kombinaasjenamme Leeuwarden-Ljouwert yn de Gemeentlike Basisadministraasje op te nimmen. It

Lês it folsleine artikel
De Pein of Opeinde?

De Pein of Opeinde?

🕔09:56, 25.Dec 2019

Ynstjoerd Nettsjinsteande de Fryske opskriften op Arrivabussen kin it brûken fan it Frysk troch Arrivapersoniel noch altiten better. Ik haw in foarbyld hoe nedich oft dat is. Koartlyn makken de frou en ik in kuier troch it smûk skaadzjend beamtegrien

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔15:12, 24.Dec 2019 Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔20:59, 21.Dec 2019

Lês ús berjocht oer de Frysktalige supermerken en dat oer de belestingtsjinst.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔12:00, 15.Dec 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔14:28, 8.Dec 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
It roet as kamûflaazjemiddel

It roet as kamûflaazjemiddel

🕔15:50, 5.Dec 2019

It wurdt suver in tradysje dat as Sinteklaas ynhelle wurdt der tsjin- en foarstanners fan Swarte pyt lâns de rûte steane te âljen. De earsten sizze dat dy pyt slaaf dus rasistysk is en de oaren dat dy foar harren

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔10:33, 1.Dec 2019

Lês ek dit berjocht (oer houtkachels) en dit berjocht (oer katten) op It Nijs.

Lês it folsleine artikel
Nei in nij Selskip foar Fryske Taal en Literatuer

Nei in nij Selskip foar Fryske Taal en Literatuer

🕔19:50, 30.Nov 2019

Ynstjoerd Wy kenne it noch út de skiednisboeken: it romrofte ‘Selskip foar Fryske Taal en Skriftekennisse’. Oprjuchte yn 1844 troch Tiede Dykstra, Harmen Sytstra, Jacobus van Loon en in hantsjefol oare entûsjastelingen foar Fryske taal en kultuer. Al gau koartwei

Lês it folsleine artikel
It Frysk hat gjin Lieder noadich mar belutsen politisy

It Frysk hat gjin Lieder noadich mar belutsen politisy

🕔13:01, 27.Nov 2019

Ynstjoerd ‘Heeft het Fries een boegbeeld of een regisseur nodig’, dy kneppel hat Dingtiid, in provinsjaal advysorgaan op it mêd fan Fryske taal en kultuer, juster yn it hinnehok smiten. Yn de Leeuwarder Courant: ‘De bestaande instellingen op het gebied van

Lês it folsleine artikel