Farferbining haven Harns mei Noarwegen?

Farferbining haven Harns mei Noarwegen?

🕔12:30, 8.Maaie 2023

Ynstjoerd Op 13 april stie in ynstjoerd stik fan my yn de krante dêr’t ik yn pleite foar in farferbining tusken Harns en it Noarske Kristiansand no’t de ferbining fan Eemshaven nei Kritiansand mei de MS Romantika ferhuze is nei

Lês it folsleine artikel
Utnûging iepenbiere gearkomste Ried Fryske Beweging

Utnûging iepenbiere gearkomste Ried Fryske Beweging

🕔21:23, 7.Maaie 2023

Bekendmakking It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers en de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen fan herten út foar de gearkomste op 15 maaie fan de Grutte Ried. Plak: doarpshûs Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, Marsum

Lês it folsleine artikel
Farferbining haven Harns mei Noarwegen?

Farferbining haven Harns mei Noarwegen?

🕔07:35, 20.Apr 2023

Ynstjoerd Ferline jier kaam in fearferbining fan Eemshaven nei Christiansand yn Noarwegen ta stân. De Romantika fan de rederij Holland Norway Lines (HNL) fear dy rûte in pear kear yn ’e wike op en del. De ferbining waard al gau

Lês it folsleine artikel
Goedfreed begjint mei iepenheid fan klank

Goedfreed begjint mei iepenheid fan klank

🕔22:31, 18.Mar 2023

Ynstjoerd Goedfreed 7 april wurdt de passy In frjemdling yn Jeruzalem yntegraal útstjoerd troch Omrop Fryslân. Dêr binne komponist Gerben van der Veen en ik as librettist tige mei fergulde. En it kin net op: alles wurdt Frysk ûndertitele. Ik

Lês it folsleine artikel
Ein fan papieren krante is deunby, ek yn Fryslân

Ein fan papieren krante is deunby, ek yn Fryslân

🕔11:27, 4.Mar 2023

Ynstjoerd “Hoofdblad van Friesland”: Sa grutsk stiet it noch elke dei op de foarside hielendal boppe-oan fan de âlde Ljouwerter Krante. Ik tink dat it de heechste tiid wurdt dat wy yn Fryslân mei de beide fuotten op de grûn

Lês it folsleine artikel
Framing Jenny Douwes en de Jongfryske Mienskip

Framing Jenny Douwes en de Jongfryske Mienskip

🕔07:49, 24.feb 2023

Ynstjoerd Framing is it skansearjen fan jins tsjinstanner troch it jaan fan suggestive, kleure ynformaasje. In sterk foarbyld dêrfan sjogge we yn in Te Gast fan Rimmer Mulder (LC 17-2-2023). Yn dat stik bringt Mulder Jenny Douwes, foarfrou fan de

Lês it folsleine artikel
Skriuwersbûn: Bot skrokken fan deadsbedrigingen oan kollega Pim Lammers

Skriuwersbûn: Bot skrokken fan deadsbedrigingen oan kollega Pim Lammers

🕔13:55, 9.feb 2023

Ferklearring Ljouwert, 8 febrewaris 2023 As Skriuwersbûn binne wy bot skrokken fan de deadsbedrigingen oan ús Nederlânsktalige kollega Pim Lammers. It is skoan te begripen dat er him weromlutsen hat as dichter fan it ‘Kinderboekenweekgedicht’. Mar it ûnbegryp en de

Lês it folsleine artikel
Taalfeestje: Kin it Frysk oerlibje?

Taalfeestje: Kin it Frysk oerlibje?

🕔13:29, 9.feb 2023

Ynstjoerd De ‘Stifting Fierder mei it Frysk (BMD-Frysk)’ ûnder lieding fan foarsitter Rimmer Mulder en skriuwer Willem Verf hat as doel om in Brede Maatskiplike Dialooch te hâlden oer hoe’t it fierder moat mei it Frysk. Yn dat ramt wie

Lês it folsleine artikel
Earbetoan Bertus Jans Postma

Earbetoan Bertus Jans Postma

🕔13:07, 25.Jan 2023

Ynstjoerd Op freed 13 jannewaris is Bertus Jans Postma yn Ingelum te hôf brocht. Lykas bekend wie Postma in foaroanman yn de striid foar de Fryske taal. Hy bestege in grut part fan syn libben oan it ferfryskjen fan geografyske

Lês it folsleine artikel
De nije Fryske wetterliny

De nije Fryske wetterliny

🕔09:09, 19.Jan 2023

 Ynstjoerd Trochdat de benammen de brêgen, mar no ek in akwadukt, knap fertutearze binne, is de Fryske wetterliny nei fjouwer iuwen spontaan opnij ûntstien. De súdlike helte fan Fryslân hawwe we opjaan moatten neidat we ús weromlutsen hawwe efter de

Lês it folsleine artikel