Skriezen bedrige troch oanlis fleanfjild Lissabon

Skriezen bedrige troch oanlis fleanfjild Lissabon

🕔10:40, 8.Oct 2020

Ynstjoerd Yn Portugal driget in natuerramp foar ús skriezen. Dy binne, op wei fan Afrika nei harren briedgebieten yn noardliker streken, wend om op te fetsjen yn de rysfjilden by de mûning fan de rivier de Taach by Lissabon. Krekt

Lês it folsleine artikel
‘Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb.frl?

‘Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb.frl?

🕔09:58, 21.Sep 2020

Ynstjoerd Oan: de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân Drachten, 14 sept. 2020 Ûnderwerp: yntegraasje fan ‘Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb Frysk Achte direksje, meiwurkers en ried fan tafersjoch fan de Fryske Akademy, achte leden fan Deputearre

Lês it folsleine artikel
Giet it echt sa goed mei it Frysk?

Giet it echt sa goed mei it Frysk?

🕔10:13, 18.Sep 2020

Ynstjoerd De Fryske Taalatlas 2020, dy’t koartlyn útkaam, is foar deputearre Sietske Poepjes reden om harsels op it boarst te slaan: it soe poerbêst gean mei it Frysk. Mei oare wurden: har belied soe in sukses wêze. De wierheid hat

Lês it folsleine artikel
Sûnder tolkeksamen ‘tolk Frysk’? Nee, dat kin net!

Sûnder tolkeksamen ‘tolk Frysk’? Nee, dat kin net!

🕔20:33, 16.Sep 2020

Ynstjoerd Deputearre en Provinsjale Steaten fan Fryslân wolle mear tolken Frysk yn de rjochtspraak troch in ‘taaltoets’ ôf te nimmen, mar se hawwe it blykber net al te heech op mei de status fan it Frysk en de kwaliteit fan

Lês it folsleine artikel
De basis is lein

De basis is lein

🕔11:48, 15.Sep 2020

Ynstjoerd Tongersdei 10 septimber 2020 wie neffens Aant Jelle Soepboer fan de FNP-fraksje yn de gemeente Noardeast-Fryslân in histoaryske dei. Ik kin my dêr hielendal yn lykfine. De gemeenteried fan Noardeast-Fryslân kiest unanym foar Frysktalige plaknammen. Dêrmei jout de ried

Lês it folsleine artikel
Op ’en paad foar in Fryske Grûnwet

Op ’en paad foar in Fryske Grûnwet

🕔10:03, 14.Sep 2020

De manifestaasje op it Reaklif giet op 26 septimber net troch. No haw ik al begrepen dat der wol minsken komme kinne, sille of wolle. Dêr hear ik ek by. Ik bin net sa’n letterlike Warns-fierder, yn de sin dat

Lês it folsleine artikel
Antikwariaat Fryslân

Antikwariaat Fryslân

🕔15:48, 1.Sep 2020

It wie al dúdlik dat der ris in ein komme soe oan it bestean fan dy tige nijsgjirrige winkel, dêr yn Ljouwert, Antikwariaat Fryslân. En no stie yn de LC fan ôfrûne sneon dat de eigeners meikoarten, nei hast 35

Lês it folsleine artikel
Oprop oer grêf Kening Aldgillis

Oprop oer grêf Kening Aldgillis

🕔14:34, 19.Aug 2020

Bêste Friezen, Der is wat frjemds mei it grêf fan Kening Aldgillis oan de hân. It lei der altyd sa kreas by doe’t de studinteferiening der noch nei omseach, mar no is it in soarchlik “soadsje”. Nei myn berjochten oer

Lês it folsleine artikel
Krante kin minsken Frysk prate litte

Krante kin minsken Frysk prate litte

🕔15:47, 18.Jul 2020

Ynstjoerd Dizze maitiid waard in hoartsje redendield oer it net brûken fan it Frysk troch offisjele ynstânsjes foar kommunikaasje oer de koroana. Sjoch bygelyks in ynstjoering op It Nijs fan Jaap van der Bij. De Ljouwerter Krante naam yn dy

Lês it folsleine artikel
Taalfertutearzing

Taalfertutearzing

🕔20:26, 12.Jul 2020

Ynstjoerd Yn in “commentaar” yn de LC fan 9 july pleitet Erwin Broers tsjin it feringelskjen fan de Nederlânske (lês Hollânske) taal yn de winkelstrjitten. Hy is bang dat ynkoarten it Nederlânsk dêr alhiel ferdwynt. Dat is fansels mar in

Lês it folsleine artikel