De Fryske flogger op de merk yn Ljouwert

De Fryske flogger op de merk yn Ljouwert

🕔17:03, 23.Oct 2019 https://youtu.be/GVZ2kZg7KzM Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔13:36, 20.Oct 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Manifestaasje Sis Tsiis op tongersdei 17 oktober

Manifestaasje Sis Tsiis op tongersdei 17 oktober

🕔10:43, 15.Oct 2019

Doch mei oan ús manifestaasje op tongersdei 17 oktober 2019 om 15.00 oere! Foar it Provinsjehûs oan de Twibaksmerk 52 yn Ljouwert. Tongersdei 17 oktober 2019 is der in fisitaasje fan it Committee of Experts fan de Ried fan Europa

Lês it folsleine artikel
Frjemde taal

Frjemde taal

🕔10:41, 15.Oct 2019

Ynstjoerd In frjemde taal kinne jo leare troch stúdzje, of op boartsjende wize troch om te gean mei minsken dy’t dy taal brûke. Alle dagen prate we Frysk tsjininoar, it is ús memmetaal dêr’t wy ús it maklist yn útdrukke

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔12:04, 13.Oct 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Stikstofbelied en fertiizjend taalgebrûk

Stikstofbelied en fertiizjend taalgebrûk

🕔19:43, 1.Oct 2019

Ynstjoerd De krante stiet de lêste tiid fol oer stikstofproblematyk as gefolch fan de útspraak fan de Steatsrie dat it Nederlânsk belied op it mêd fan stikstofútstjit yn striid is mei Europeeske natuerwetjouwing. Steld wurdt dat benammen yn de lânbou,

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:59, 29.Sep 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:01, 22.Sep 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
ING-graaiers

ING-graaiers

🕔08:22, 18.Sep 2019

Ynstjoerd De âlderen ûnder ús kenne noch wol de Postbank, dy’t bekend stie as in betroubere mar ek wat saaie bank. It wie in echte folksbank sûnder megalomane salarissen foar de top en mei in earlike sparrinte foar de klant.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔10:40, 8.Sep 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel