De Fryske identiteit is iuwenâld en is net provinsjaalsk

De Fryske identiteit is iuwenâld en is net provinsjaalsk

🕔08:48, 17.Dec 2022

Ynstjoerd De âld Ljouwerter is sa stadichoan hielendal troch de stront hinne sakke. Wat in oare krant is it wurden, dit blêd, dat noch altiten mient de pretinsjeuze titel “Hoofdblad van Friesland” fiere te meien. It earste it bêste suffertsje

Lês it folsleine artikel
Slút Fryslân net ôf, meitsje ferbining!

Slút Fryslân net ôf, meitsje ferbining!

🕔10:18, 29.Nov 2022

Ynstjoerd Okkerdeis wie ik by de Fedde Schurerlêzing. Schurer wie in tige betûft sjoernalist mei in brede blik, fier oer de grinzen fan ús moaie provinsje hinne, haw ik my fertelle litten. Soe er út en troch net meilydsum skodholle

Lês it folsleine artikel
Avine Fokkens fersus Jantien de Boer

Avine Fokkens fersus Jantien de Boer

🕔15:28, 21.Nov 2022

Ynstjoerd By de Fedde Schurerlêzing dy’t ôfrûne sneon 19 novimber holden waard yn Tresoar yn Ljouwert foel my it kontrast op tusken de bydragen fan deputearre Avine Fokkens en sjoernaliste Jantien de Boer. Wylst Avine Fokkens, dy’t ornaris Hollânsk praat

Lês it folsleine artikel
Nije tiden, nije kneppels rint noch oant 31 desimber

Nije tiden, nije kneppels rint noch oant 31 desimber

🕔09:47, 16.Nov 2022

Ynstjoerd Op freed 16 novimber 1951 wie der in trelit op it Zaailân yn Ljouwert. Groepen gewoane Friezen waarden troch de plysje útinoar reage mei kneppels. Dat wie in “volstrekt onnodig, bruut en gewelddadig optreden van de politie”. Dy gewoane

Lês it folsleine artikel
De kening yn it bûthús

De kening yn it bûthús

🕔12:26, 10.Nov 2022

Ynstjoerd In fraaie foto yn ’e krante fan 9 novimber: ús kening oan in grutte tafel – mei boerebûsdoek – midden yn in modern bûthús mei allegear keallen. De boeren of harren fertsjintwurdigers hiene it fansels oer stikstof. Jawol! De

Lês it folsleine artikel
Moai sein, mar it jildt net foar my

Moai sein, mar it jildt net foar my Fernijd

🕔10:30, 16.Oct 2022

Ynstjoerd ‘Alder wurde is in fassinearjend proses, dêr’t wy yn wurde wa’t wy altyd al wêze moatten hiene.’ In útspraak dy’t taskreaun wurdt oan David Bowie. Ik woe dat de wurden fan Bowie ek op my fan tapassing wiene. It

Lês it folsleine artikel
DE NIJE wedstriid: stjoer in tige koart winterferhaal yn

DE NIJE wedstriid: stjoer in tige koart winterferhaal yn

🕔08:42, 15.Oct 2022

Skriuwer A.L. Snijders (1937-2021) skreau hûnderten ZKV’s: ‘zeer korte verhalen’. Dat is de wedstriidopjefte foar it desimbernûmer fan DE NIJE. By sa’n ZKV tinke wy oan tusken de 300 en 400 wurden. It moat gean oer de winter. Leafst mei

Lês it folsleine artikel
Diskriminaasje yn Dokkum?

Diskriminaasje yn Dokkum?

🕔12:15, 1.Oct 2022

Ynstjoerd De bern yn Dokkum en omkriten krije sa’t it no liket net de kâns om yn de Berneboekewike noflik yn Frysktalige berneboeken om te sneupen. In pear jier lyn waard de lêste boekhannel yn Dokkum oernaam troch de firma

Lês it folsleine artikel
Boekeklup

Boekeklup

🕔11:32, 22.Sep 2022

Ynstjoerd De Afûk organisearret al jierren nei de simmer in boekeklup, dêr’t Fryske boeken yn besprutsen wurde. Foarhinne wie dat op ’e Jouwer en it Hearrenfean. No allinnich noch yn it lêste plak. Dat it tal kursussen ôfnimt hat foar

Lês it folsleine artikel
Spitich

Spitich

🕔09:13, 31.Jul 2022

Ynstjoerd Yn ’e krante (‘misschien wel de beste’) lies ik fan ‘e moarn: ‘Veroudering omkeerbaar’. In better boadskip kin in mins oan ’e foarjûn fan ’e 85ste jiddei dochs net krije. It stie op ’e foarside en it moast dus

Lês it folsleine artikel