Minder fleis, mear fleisferfangers

Minder fleis, mear fleisferfangers

🕔16:55, 15.Meie 2022

Ynstjoerd Is dat in goed Frysk wurd, fleisferfangers? Yn de wurdboeken stiet it net. Miskien is it wurd te nij, mar men soe hast hoopje dat de Fryske wurdboekmakkers sa ferstannich binne om dêr gjin wurd foar hawwe te wollen.

Lês it folsleine artikel
In Omrop foar elkenien

In Omrop foar elkenien

🕔13:07, 25.Apr 2022

Ynstjoerd Omrop Fryslân hat in bysûndere posysje yn it publike omropbestel fan Nederlân: wy binne de iennige dy’t de Fryske taal foar kar nimt yn al syn uterings. In kommersjeel bedriuw soe der net oer tinke om hjir ek mar

Lês it folsleine artikel
It âlde sankje

It âlde sankje

🕔21:41, 7.Apr 2022

Ynstjoerd As wy de ûndersiken leauwe meie, dan binne wy yn Fryslân tige wiis mei de Fryske taal, mar as op it brûken fan dy taal oankomt binne der in sekfol ferlechjes te betinken om jin derfoar wei te winen.

Lês it folsleine artikel
Russen diskriminearre

Russen diskriminearre

🕔17:26, 5.Apr 2022

Ynstjoerd Wy sjogge no yn Europa itselde ferskynsel as yn Amearika, doe’t dêr de Twadde Wrâldoarloch ta diskriminaasje fan Japanske Amerikanen late. In protte waarden sels yn kampen opsletten, omdat de eangst bestie dat se as in soarte Fyfde Kolonne

Lês it folsleine artikel
Wolkom wolf?

Wolkom wolf?

🕔15:42, 25.Mar 2022

Ynstjoerd It wie in foarteken. Skarrelhin Hinke en skarrelknyn Tryntsje út Jobbegea wiene samar fuort. Allinne in protte fearren bleauwen benefter. In dei letter sloech de wolf yn Jonkerslân ta: fjouwer teskuorde skiep, lammen dea ear’t se berne wiene en

Lês it folsleine artikel
Sa is it ôfrûn

Sa is it ôfrûn

🕔08:36, 17.Mar 2022

Ynstjoerd Ik haw justermiddei myn stim útbrocht by de ferkiezings foar de gemeenteried fan Waadhoeke. Sûnder problemen waard myn stimpas (dêr’t ik njonken wenplak Franeker sels mei de hân “Frjentsjer” op ynfolle hie) troch de foarsitter fan it stimburo akseptearre.

Lês it folsleine artikel
Holwerters, moast dat no sa?

Holwerters, moast dat no sa?

🕔14:54, 16.Mar 2022

Ynstjoerd Yn Holwert stiet in boerd mei in prachtich portret fan de skriuwer Waling Dykstra. It portret is makke troch Gerrit Breteler (www.gerritbreteler.nl). It lit in jongere Waling Dykstra sjen as wy meastal sjogge. Steande foar it boerd sjocht men

Lês it folsleine artikel
Ynjouwings

Ynjouwings

🕔13:46, 16.Mar 2022

Ynstjoerd Yn myn bydrage “Tusken fielen en tinken” (nov. 2021) skreau ik oer positive gefoelens dy’t ik ynienen krige. By fierder neitinken die bliken dat ik noch mear sokke ûnderfinings hân ha. Dat soe betsjutte dat men ynjouwings krije kin

Lês it folsleine artikel
Folmacht op de stimpas hiel krekt ynfolje

Folmacht op de stimpas hiel krekt ynfolje

🕔10:59, 12.Mar 2022

Ynstjoerd In ynwenner fan de stêd Frjentsjer yn de gemeente Waadhoeke hie syn stimpas weromstjoerd oan de gemeente. Hy frege de gemeente freonlik him in stimpas te stjoeren mei de plaknamme Frjentsjer of mei de kombinaasje-namme Frjentsjer-Franeker. Yn it antwurd

Lês it folsleine artikel
Needgjalp

Needgjalp

🕔12:20, 21.feb 2022

Ynstjoerd Oan ús stipers en freonen, in needgjalp Nijlân, 18 febrewaris 2022 Bêste minsken, Nei de oarloch kaam de Fryske Beweging mei plannen foar in tinkstien op it Reaklif en it hâlden fan in grutte “Biwegingsdei”. It monumint is der

Lês it folsleine artikel