Der wie ek al rebûlje om it Frysk yn de tritiger jierren

Der wie ek al rebûlje om it Frysk yn de tritiger jierren

🕔10:44, 3.Dec 2021

Ynstjoerd By alle aktiviteiten om de Kneppelfreedbetinking hinne fernuvere it my dat nearne nei foaren brocht waard wat him him njoggentjin jier earder ôfspile hat: Fryske studinten geane op de dei fan it Krystkongres fan desimber 1932 de strjitte op

Lês it folsleine artikel
Foech foar Frysk ûnderwiis

Foech foar Frysk ûnderwiis

🕔09:26, 27.Nov 2021

Ynstjoerd Alex Riemersma pleitet yn in ynstjoerd stik yn de LC fan 12 novimber yn de rubryk Podium derfoar om yn in nij regearakkoart de rol fan de provinsje as earstferantwurdlike oerheid te fersterkjen troch elts jier in rapportaazje oer

Lês it folsleine artikel
De universitêre stúdzje Frysk yn Grins stiet faai

De universitêre stúdzje Frysk yn Grins stiet faai

🕔10:12, 25.Nov 2021

Ynstjoerd Op 3 desimber 1951, fuort nei Kneppelfreed, waard it earste doktoraaleksamen Frysk ôflein oan de Ryksuniversiteit Grins. No dus ek krekt santich jier lyn. Troch Kneppelfreed krige dat feit doe in soad omtinken yn de media, sels lânlik. En

Lês it folsleine artikel
‘De Gysbert’? Tiid foar in oare priis

‘De Gysbert’? Tiid foar in oare priis

🕔12:35, 18.Nov 2021

Ynstjoerd It is 15 novimber, 12.23 oere, it Rapport fan de Advyskommisje fan de Gysbert Japicxpriis swevet noch altyd earne yn it hielal. It is yn alle gefallen net te finen dêr’t it heart te stean. It hie al op 6 novimber

Lês it folsleine artikel
Tusken fielen en tinken

Tusken fielen en tinken

🕔11:48, 2.Nov 2021

Ynstjoerd Okkerjiers frege in goekunde my: “Ben je gelovig?” Dêr moast ik lang oer neitinke, mar doe sei ik: “Net mei myn ferstân, mar wol mei myn gefoel.” Letter tocht ik: “Wêr komt dat ek al wer wei?” Doe tocht

Lês it folsleine artikel
Arriva en it Frysk 2

Arriva en it Frysk 2

🕔19:34, 30.Oct 2021

Op 1 oktober l.l. stjoerde Jehannes Elzinga fan Frjentsjer in brief mei klachten oer it taalgebrûk by Arriva nei de direksje fan dat bedriuw. Dy brief hat as ynstjoerd stik op It Nijs stien (Arriva en it Frysk | It

Lês it folsleine artikel
Fryske Tsjerkedei

Fryske Tsjerkedei

🕔19:55, 24.Oct 2021

Ynstjoerd Fryske Tsjerkedei Tema: Ljocht en Fjoer Dit moat ik mar efkes foar jim oersette: Friese Kerkendag, thema: Licht en Vuur. Sa, ik hoopje dat jim my fierder folgje kinne. Ljocht en Fjoer, dat wiene de ienichste Fryske wurden yn

Lês it folsleine artikel
Taal is middel én doel

Taal is middel én doel

🕔10:04, 22.Oct 2021

Reaksje op Pas Taalwet aan voor Fries, Te Gast fan strafrjochtadvokaat Bart Canoy yn de LC fan woansdei 13 oktober 2021 Moai dat noris in jurist oanjout dat de taalwetjouwing oanpast wurde moat foar it Frysk. Yn syn Te Gast

Lês it folsleine artikel
Utnûging foar gearkomste Ried fan de Fryske Beweging

Utnûging foar gearkomste Ried fan de Fryske Beweging

🕔13:16, 18.Oct 2021

Bekendmakking It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers en de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen fan herten út foar de gearkomste op 28 oktober fan de Grutte Ried. Wy hoopje jimme nei in koroana-stilstân fan

Lês it folsleine artikel
Nije Kneppelfreed nedich foar Frysk yn rjochtseal?

Nije Kneppelfreed nedich foar Frysk yn rjochtseal?

🕔09:41, 8.Oct 2021

Ynstjoerd Dit jier betinke we 70 jier Kneppelfreed. Der waard doe yn 1951 yn Ljouwert letterlik fochten om Frysk prate te kinnen yn de rjochtbank. Dat rjocht kaam der en waard fêstlein yn de wet. No’t de lêste tolk Frysk

Lês it folsleine artikel