Rjochtbankpresidint as sinnekening

Rjochtbankpresidint as sinnekening

🕔18:52, 23.Feb 2016

Pier Bergsma Daan Keur is sûnt 1 jannewaris 2013 de baas fan rjochtbank Noard-Nederlân. Hy hat it net maklik, want der moat besunige wurde. Us regear soe it leafst it tal rjochtbanken werombringe en folle mear as no de te

Lês it folsleine artikel
OZB nei de fúzje 100% omheech

OZB nei de fúzje 100% omheech

🕔17:52, 22.Feb 2016

As gemeenten fusearje wolle, dan wurde de boargers gouden bergen fersein. Grutte gemeenten is foar alles better: de gemeente kin syn taken better oan en it wurdt allegearre goedkeaper. Wa’t sa’n fúzjekâns lizze lit, is in dief fan syn eigen

Lês it folsleine artikel
The Griene Mile… noch net útferkocht!

The Griene Mile… noch net útferkocht!

🕔19:19, 15.Feb 2016

Toanielselskip It Moat Kinne út Broeksterwâld spilet The Griene Mile. It selskip hat in reputaasje heech te hâlden as it giet om dekôr, lûd, ljocht en oanklaaiïng. De foarstelling wie dan ek acht kear straal útferkocht. Grutsk fertelde de foarsitter

Lês it folsleine artikel
Taalplysje of taalpsycholooch?

Taalplysje of taalpsycholooch?

🕔08:55, 13.Feb 2016

Fan ’e wike hold de FNP in kaderkursus foar riedsleden en oare belangstellenden oer de situaasje fan it Frysk en de rol fan riedsleden dêrmei yn ferbân. De kaderkommisje hie dêr twa saakkundigen foar ynhierd: Harmen Akerboom fan de Provinsje

Lês it folsleine artikel
It Frysk yn it ‘Eindadvies Platform 2032’

It Frysk yn it ‘Eindadvies Platform 2032’

🕔06:59, 12.Feb 2016

Hoe breed is ‘breed’? Al earder wie mei in protte publisiteit oankundige dat it Platform Onderwijs 2032 mei in baanbrekkend en op de takomst rjochte advys oer it Nederlânske ûnderwiis komme soe. Yn jannewaris 2016 is it ‘Eindadvies Ons Onderwijs

Lês it folsleine artikel
Wêrom sizze de Friezen fan ‘tútsje’?

Wêrom sizze de Friezen fan ‘tútsje’?

🕔15:40, 4.Feb 2016

Troch Henk Wolf Juster stie der in artikeltsje op itnijs.frl oer de skiednis fan tútsjen as middel om affeksje sjen te litten. Yn de reaksjes ûnder it stik stelde ien my persoanlik de fraach wêrom’t it Frysk net in etymologyske

Lês it folsleine artikel
Kulturele kealslach

Kulturele kealslach Fernijd

🕔12:34, 2.Feb 2016

Mei niget haw ik de ôfrûne wike de rige artikels yn de Ljouwerter Krante lêzen oer de opkomst en de ûndergong fan it Frysk Orkest. “Us Orkest” is it slachtoffer wurden fan it Heareakkoart tusken de kommissarissen Wiegel en Vonhoff,

Lês it folsleine artikel
It boek fan it libben

It boek fan it libben

🕔06:24, 30.Jan 2016

De fragminten út de ivichheid út it djippe wetter fan de see fan tiid bewarre as in oantinken foar letter Sa wurdt elts barren fêstlein op foto of opskreaun op in soad siden fan it boek fan it libben Wannear’t

Lês it folsleine artikel
Ien aai de himrik!

Ien aai de himrik!

🕔19:17, 29.Jan 2016

No’t it ljipaaisykjen op ‘e nij yn ‘e knipe komt, hjir in útstel om ien en oar foar de takomst te regeljen. Ik bin útgien fan twa punten: 1. De tradysje moat yn stân bliuwe. 2. De ljippestân moat net

Lês it folsleine artikel
“Draafhynders troch de loft!”

“Draafhynders troch de loft!”

🕔16:20, 25.Jan 2016

Op 6 jannewaris l.l. skreau ik foar It Nijs foar it earst oer de dowesport. Bedoeld foar lêzers dy’t dêr neat of net sa folle oer witte. Ik begûn mei: “Myn doke komt mei in gong fan sa’n 80 km/û thús

Lês it folsleine artikel