Mei twa mjitten taapje

Mei twa mjitten taapje

🕔08:10, 6.Feb 2017

Op 4 desimber 2015 fernielde in Dútsk frachtskip de Friesenbrücke oer de Ems by Weener, mei as gefolch dat de treinferbining tusken Grins en Leer útfoel. It moat neffens de autoriteiten fiif  jier duorje foar’t dy wichtige ferbining tusken Noard-Nederlân

Lês it folsleine artikel
Skreaun Frysk yn opmars

Skreaun Frysk yn opmars

🕔08:30, 6.Jan 2017

Sawat in jier lyn stie op It Nijs in berjocht mei as kop ‘Fryske Akademy: hieltyd mear Friezen skriuwe Frysk’. It gie oer in ûndersyk ûnder in lytse 3200 Friezen dêr’t út bliken die dat it Frysk net minder brûkt

Lês it folsleine artikel
Jild foar it Frysk

Jild foar it Frysk

🕔11:53, 4.Jan 2017

Yn in ynstjoerd stik yn de LC fan 19 desimber neamt Luuk Hazelhoff jild bestege oan it Frysk ta weismiten keard. Hy stelt út om dat oan de earmen yn ús mienskip te jaan. Dat is in bekende trúk fan

Lês it folsleine artikel
Frysk blinder!

Frysk blinder!

🕔15:44, 25.Dec 2016

Dat it Frysk der faai foar stiet is wol dúdlik. De lêste fyftich jier is der mear Frysk ferlern gien as fiifhûndert jier dêr foar. Dat hat alderhande oarsaken: net fan belang fine, sleauwichheid en ûnkunde Fryskpraters. Tink bygelyks oan

Lês it folsleine artikel
It Frysk yn it fuortset ûnderwiis – de praktyk

It Frysk yn it fuortset ûnderwiis – de praktyk

🕔20:26, 11.Dec 2016

troch de Seedyksterfeartfisk Hoe sjocht it Frysk ûnderwiis derút as men dernei sjocht yn it perspektyf fan de twa hegeskoallen yn Ljouwert, dy’t opliede foar it fak fan learaar Frysk twaddegraads? Ik fetsje gear wat ik hear út it fjild,

Lês it folsleine artikel
It Frysk op skoalle – de praktyk

It Frysk op skoalle – de praktyk

🕔08:18, 5.Dec 2016

troch de Seedyksterfeartfisk As it om de praktyk fan it Frysk op basisskoallen giet, is de trystens mei gjin pinne te beskriuwen. Ik fetsje gear wat ik hear út it fjild. Earst wie der Studio F, in metoade Frysk op

Lês it folsleine artikel
Media skriuwe de lucht skjin

Media skriuwe de lucht skjin

🕔21:28, 20.Nov 2016

De ferheging fan de maksimumfaasje nei 130 km yn de oere op tal fan ferkearsdiken laat net ta mear luchtfersmoarging, sa wie de teneur fan berjochtjouwing yn de media de lêste wiken. Mar hoe hurder riden wurdt, namste mear fersmoargjende

Lês it folsleine artikel
Sa grutsk as in Italiaan op ús taal

Sa grutsk as in Italiaan op ús taal

🕔21:41, 30.Oct 2016

Op fakânsje yn Dútslân kocht ik iisko’s by in Italiaan. Wylst ik wakker dwaande wie mei myn bestelling yn sa geef mooglik Dútsk, reagearre hy just yn syn eigen taal. Mei safolle entûsjasme en taalgrutskens dat ik tocht, te deale,

Lês it folsleine artikel
Yntegraasje fan flechtlingen yn de Frysk(e)(talige) mienskip

Yntegraasje fan flechtlingen yn de Frysk(e)(talige) mienskip

🕔21:23, 24.Oct 2016

Tom Dykstra It eartiids kommen en opnimmen fan flechtlingen yn ús lân (Gouden iuw) wurdt hjoed-de-dei as in ferriking beoardiele. Dat lûd is amper heard yn it ôfrûne jier mei al dy tûzenen minsken út it Midden-Easten en Afrika. In

Lês it folsleine artikel
Léonore

Léonore

🕔08:11, 7.Oct 2016

Soms tinkt er oan Léonore hoe’t hja alyd pest waard om’t hja berne wie oars as de rest Hoe ûnwis Léonore har triennen ferburch ûnder har laits nei wat hja oanhearre moast sadat net ien seach Dat de earme Léonore

Lês it folsleine artikel