Foto’s

Foto’s

🕔08:00, 2.Mar 2017

Foto’s De foto’s fan eartiids ik sil se bewarje sa kin ik oantinkens foar jierren koesterje   Want al binne se troch de jierren ferkleure hja toane noch altyd hiel dúdlik myn libben   Want foto’s fan eartiids achteryn de

Lês it folsleine artikel
‘Sijke’, ferhaal fan Jehannes

‘Sijke’, ferhaal fan Jehannes

🕔15:36, 27.Feb 2017

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krige de redaksje in ferhaal tastjoerd: ‘Sijke’. ‘Yn ’e skiterij, heite!’ Ik stie yn in lange rigele foar de kassa fan de supermerk. Myn frou hie yn de folder lêzen dat de Edet-Soft

Lês it folsleine artikel
Gedicht: ‘ûnder druk wurdt alles floeiber’

Gedicht: ‘ûnder druk wurdt alles floeiber’

🕔10:00, 25.Feb 2017

ûnder druk wurdt alles floeiber ús Fryske taal stiet ûnder fjoer dêr kin ik lykwols net oer hoe sizze jo no moaier “smûk skaadzjend beamtegrien” no dat wit neffens my net ien minsken brûk dêrom jim ferstân praat, skriuw, tink

Lês it folsleine artikel
Gedicht fan Inne Bilker: ‘Holwert’

Gedicht fan Inne Bilker: ‘Holwert’

🕔09:37, 23.Feb 2017

Holwert As ik de stêd as in jas Fan myn skouders gliidzje lit En de kant útlutsen wurd Wêr’t de noard-westewyn De wolken ferlitten hat En op my oanstoarmet En sâlt wetter Myn lippen beruorket De wyn it wetter fûleindich

Lês it folsleine artikel
Ferkiezings Twadde Keamer

Ferkiezings Twadde Keamer

🕔10:33, 21.Feb 2017

Op 15 maart binne de 2e keamer ferkiezings, docht dat sear? Jawis, alderhande partijen dogge er oan mei. Tefolle partijen, nee elkenien is syn/har eigen partij en it skifte harren fansels. Elkenien hat syn eigen programma en allegearre wol se

Lês it folsleine artikel
Oersjoch Fryske punten yn ferkiezingsprogramma’s Twadde Keamer 2017

Oersjoch Fryske punten yn ferkiezingsprogramma’s Twadde Keamer 2017

🕔10:06, 21.Feb 2017

Oan de Twadde Keamerferkiezingen op 15 maart dogge allinnich lanlike partijen mei. In protte Friezen fine it wichtich dat dy partijen ek opkomme foar Fryske belangen. De Ried fan de Fryske Beweging hat dêrom in analyze makke fan de ferkiezingsprogramma’s

Lês it folsleine artikel
Frysktalige Wikipedia en autisme!

Frysktalige Wikipedia en autisme!

🕔10:27, 18.Feb 2017

Understeand skriuwen kin ik net kwyt op it plak dêr’t it thúsheart. Dochs bin ik fan miening dat by de Wikipedy sa stadichoan in misstân hearsket en dat it tiid wurdt om dy nei bûten te bringen. By de Wikipedy

Lês it folsleine artikel
Gedicht: troch de glêzen…

Gedicht: troch de glêzen…

🕔08:44, 18.Feb 2017

troch de glêzen… dûbele leeftydskoarting gâns oars by Hâns Oars twadde bril fergees fergees heartastel mei tegoedbon foar in bril trije brillen foar de priis fan ien ik sjoch troch de glêzen de bril net mear miskien moat ik mar

Lês it folsleine artikel
Taalsear is krekt as lânskipspine

Taalsear is krekt as lânskipspine

🕔21:55, 13.Feb 2017

Wat ferwaarleazge wurdt kin wol wearde ha, mar alles fan wearde is warleas. Ferwar is lykwols nét sinleas, ornearret Nanne Hoekstra. Minsken witte langer net mear hoe’t jirpels sean wurde moatte; dat, boeren kinne wol ophâlde mei de jirpelbou. In

Lês it folsleine artikel
Gedicht fan Priegel: ‘Kado’

Gedicht fan Priegel: ‘Kado’

🕔09:18, 10.Feb 2017

Kado Doe’t ik op in dei yn it gers lei net fier fan ’e Ie seach ik by ’t mimerjen hiel koart boppe my wêr’t de sinne wie. Tocht ik, wie de sinne no in hiel grutte ballon dy’t fêstsiet oan

Lês it folsleine artikel