VVD’er Halbe Zijlstra wie kollega dowemelker fan Prins Bernhard

VVD’er Halbe Zijlstra wie kollega dowemelker fan Prins Bernhard

🕔17:44, 30.Jun 2017

VVD-fraksjefoarsitter Halbe Zijlstra is of wie njonken syn wurk as politikus ek noch leafhawwer fan sportwedstriden mei dowen. Doe’t de redaksje fan Plein 2 yn deiblêd Trouw dat ferline wike bekend makke, wie de moaiepakkepartij VVD “not amused”, stiet dêr

Lês it folsleine artikel
Frysk yn alle steaten

Frysk yn alle steaten

🕔22:02, 22.Jun 2017

Ik begjin sa stadichoan wurch te wurden fan lju dy’t neat fan it Frysk ha moatte ûnder it motto: werom brûke se net gewoan Nederlânsk! Hja begripe net dat wy as Friezen rjocht hawwe om ús eigen taal op elts

Lês it folsleine artikel
Omrop Fryslân foar Friezen om Utens

Omrop Fryslân foar Friezen om Utens

🕔08:30, 31.May 2017

As it oan de KPN leit giet de stekker út de Omrop foar Friezen om utens dy’t bûten Fryslân en buorprovinsjes wenje. Mei yngong fan 4 july is it sinjaal fan regionale omroppen allinnich noch mar yn de eigen en

Lês it folsleine artikel
Formaasje – in pripper

Formaasje – in pripper

🕔15:18, 29.May 2017 Lês it folsleine artikel
It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (3)

It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (3) Fernijd

🕔07:00, 27.May 2017

As ferfolch op it oersicht fan 20 maaie l.l. fan reaksjes fan Keamerleden op myn brief oer it praktysk en prinsipieel net byinoar passen fan Passend Underwiis en de ôfrekkenkultuer fan skoallen mei Eintoetsen jou ik hjirûnder nije berjochten fan

Lês it folsleine artikel
Kursus Sintrale As

Kursus Sintrale As

🕔13:00, 26.May 2017

Ik tocht earst oan in aprilgrap, mar nee, it blykt in serieus berjocht (19 maaie): de provinsje organisearret in kursus om minsken better op wei te helpen op de Sintrale As. It is bekend dat de Sintrale As gâns rebûlje

Lês it folsleine artikel
It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (2)

It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (2)

🕔10:02, 20.May 2017

Keamerleden en FNP-steateleden reagearje op brief oer ûnderwiis dat past, mar in systeem dat knypt… Op 12 maaie stie op dit plak myn opinystik oer de ynderlike tsjinstelling tusken Passend Underwiis en it ôfrekkenjen fan basisskoallen op de ‘opbringsten’ fan

Lês it folsleine artikel
It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net!

It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net!

🕔08:04, 12.May 2017

De Eintoets foar de basisskoallen hat wer west en de útslaggen binne ynkommen. Dy kinne krekt foar relatyf lytse skoallen, mei minder as tweintich learlingen yn groep 8, raar útpakke! Dat raar útpakken hat in poer yntrinsike, wat statistyske kant

Lês it folsleine artikel
10 maaie 1940

10 maaie 1940

🕔20:00, 9.May 2017

“Mijne heren: opstaan, er is oefening met medewerking van de Duitsers.” Dat wie it befel fan moarns 4.45 oere op 10 maaie 1940 fan de offisier oan myn skoanheit Jelle Woudstra, lichting 1939 – I -326 en gd (gewoon dienstplichtige)

Lês it folsleine artikel
Grut lyts famke – 4 maaie

Grut lyts famke – 4 maaie Fernijd

🕔21:00, 5.May 2017

Grut lyts famke – 4 maaie Dêr stiet se samar in famke in blomke blier fan krekt seis jier mei blomkes foar in oar op strjitte Gjin grut ferhaal fan har mei swier beladen wurden oer it wêrom, mar gewoan

Lês it folsleine artikel