Moai sein, mar it jildt net foar my

Moai sein, mar it jildt net foar my Fernijd

🕔10:30, 16.Oct 2022

Ynstjoerd ‘Alder wurde is in fassinearjend proses, dêr’t wy yn wurde wa’t wy altyd al wêze moatten hiene.’ In útspraak dy’t taskreaun wurdt oan David Bowie. Ik woe dat de wurden fan Bowie ek op my fan tapassing wiene. It

Lês it folsleine artikel
DE NIJE wedstriid: stjoer in tige koart winterferhaal yn

DE NIJE wedstriid: stjoer in tige koart winterferhaal yn

🕔08:42, 15.Oct 2022

Skriuwer A.L. Snijders (1937-2021) skreau hûnderten ZKV’s: ‘zeer korte verhalen’. Dat is de wedstriidopjefte foar it desimbernûmer fan DE NIJE. By sa’n ZKV tinke wy oan tusken de 300 en 400 wurden. It moat gean oer de winter. Leafst mei

Lês it folsleine artikel
Diskriminaasje yn Dokkum?

Diskriminaasje yn Dokkum?

🕔12:15, 1.Oct 2022

Ynstjoerd De bern yn Dokkum en omkriten krije sa’t it no liket net de kâns om yn de Berneboekewike noflik yn Frysktalige berneboeken om te sneupen. In pear jier lyn waard de lêste boekhannel yn Dokkum oernaam troch de firma

Lês it folsleine artikel
Boekeklup

Boekeklup

🕔11:32, 22.Sep 2022

Ynstjoerd De Afûk organisearret al jierren nei de simmer in boekeklup, dêr’t Fryske boeken yn besprutsen wurde. Foarhinne wie dat op ’e Jouwer en it Hearrenfean. No allinnich noch yn it lêste plak. Dat it tal kursussen ôfnimt hat foar

Lês it folsleine artikel
Spitich

Spitich

🕔09:13, 31.Jul 2022

Ynstjoerd Yn ’e krante (‘misschien wel de beste’) lies ik fan ‘e moarn: ‘Veroudering omkeerbaar’. In better boadskip kin in mins oan ’e foarjûn fan ’e 85ste jiddei dochs net krije. It stie op ’e foarside en it moast dus

Lês it folsleine artikel
Kuiers yn de Ryptsjerksterpolder

Kuiers yn de Ryptsjerksterpolder

🕔07:04, 30.Jul 2022

Ynstjoerd As pensjonado’s meie wy graach kuierje en dan benammen yn natuergebieten. Sa besleaten wy in wykmannich lyn wer ris in kuier te meitsjen troch ien fan de reservaten fan it Fryske Gea (IFG), nl. de Grutte Wielen by Ryptsjerk.

Lês it folsleine artikel
De frije siel

De frije siel

🕔09:36, 11.Jul 2022

Ynstjoerd In pear dagen lyn hearde ik in fûgeltsje fleurich sjongen. Doe tocht ik: “Soesto sa bliid tsjotterje, ast wist datst der oer in pear jier net mear bist?” No, dat hat in lyts fûgeltsje as foardiel boppe in minske:

Lês it folsleine artikel
As se my freegje soenen…

As se my freegje soenen…

🕔12:11, 8.Jul 2022

As se my freegje soenen… Ja, dan wist ik it wol. Dom, mar se freegje my net. It is sa: wy ha in regear dat net regearje kin. Us folksferstjinwurdigers stelle fêst dat der in probleem is. Se betinke –

Lês it folsleine artikel
Meubilêr foar Oekraynske flechtlingen

Meubilêr foar Oekraynske flechtlingen

🕔09:03, 13.Jun 2022

Ynstjoerd Koartlyn die de gemeente Waadhoeke op Facebook in oprop om oerstallich meubilêr oan Oekraynske flechtlingen wei te jaan. No trof it tafallich dat wy in keamer fan in ferstoarn famyljelid yn in fersoargingshûs ûntromje moasten dêr’t in protte  meubilêr

Lês it folsleine artikel
Hâld de troch begear befleine hurdfleaners ho!

Hâld de troch begear befleine hurdfleaners ho!

🕔09:59, 1.Jun 2022

Ynstjoerd Op it polityk foarum, dat in ûnderdiel wie fan it Friesendroapen op Hilgelân (“Friezen-treffen” fan 20.5.2022 – 22.5.2022), waard besprutsen hoe’t de delgong fan it Frysk opkeard wurde moast. Yn Noard-Fryslân krije hieltiten minder bern les yn harren memmetaal

Lês it folsleine artikel