Yn ’e Haske hinget in baarch yn ’e beam

Yn ’e Haske hinget in baarch yn ’e beam

🕔09:14, 19.Feb 2022

Op fersyk fan Haaie Spoelstra Hjir as pdf te finen: Yn ’e Haske De meldij is ek bekend fan ‘Van je hela hola houd er de moed maar in’.

Lês it folsleine artikel
Inger Wets: Foar skut

Inger Wets: Foar skut

🕔12:39, 18.Feb 2022

Ynstjoerd Pake, pake? Ja, jonge, sei ik, freonlik – dat wol, freonlik – mar ik hie de kop der net by. In artikel oer de tastân yn Oekraïne frege myn oandacht. Pake, sei er nochris, wat twingender no. Ik koe

Lês it folsleine artikel
Jabik van der Bij: Klearebare winst

Jabik van der Bij: Klearebare winst

🕔16:12, 8.Feb 2022

Ynstjoerd Sûnt wy goed fjirtich jier lyn yn Fryslân weromkommen binne, lêze wy nei tefredenheid deistich de Ljouwerter Krante. De lêste tiid is de aardichheid der wat ôf. Us besoarger makket der in soadsje fan. Op ien punt ferrifelt er

Lês it folsleine artikel
Jabik van der Bij: De nije klean fan de keizer

Jabik van der Bij: De nije klean fan de keizer

🕔08:27, 19.Jan 2022

Ynstjoerd Der is rûnom in protte omtinken foar earmoed yn ús lân. As wy ôfgean kinne op it Planbureau voor de Leefomgeving wurdt de kliuw tusken ryk en earm hieltyd grutter. In protte minsken moatte op ’e dûbeltsjes passe omdat

Lês it folsleine artikel
Arsjitekt Sjoerd Soeters: Wenningbou Lelyline fernielt Fryslân

Arsjitekt Sjoerd Soeters: Wenningbou Lelyline fernielt Fryslân

🕔16:32, 4.Jan 2022

Ferniel it Fryskê lânskip net en jou doarpen de romte om op lytse skaal út te wreidzjen. Dat seit de ferneamde arsjitekt Sjoerd Soeters fan Amsterdam yn in podcast fan FNP Súdwest-Fryslân. Soeters – berne op It Amelân – lit

Lês it folsleine artikel
Tebek nei de hagepreek út de sechstjinde iuw

Tebek nei de hagepreek út de sechstjinde iuw

🕔19:11, 3.Jan 2022

Ynstjoerd Hiel goed kin ik my de tiid yn it ûnthâld werombringe, dat de Ried fan de Fryske Beweging elke moanne in iepenbiere gearkomste hie. Dêr is neat mear fan oer, der binne hast hielendal gjin gearkomsten mear dêr’t jo

Lês it folsleine artikel
Hoe is it no mei nije tiden, oare kneppels?

Hoe is it no mei nije tiden, oare kneppels?

🕔06:40, 31.Dec 2021

Ynstjoerd It Fryslânfûns hope foar 31 desimber 2021 € 25.000 byinoar te garjen mei syn aksje Nije tiden, oare kneppels. De ferwachting wie dat in soad ynwenners fan Fryslân (en Friezen om utens) de aksje stypje soene. In deimannich nei

Lês it folsleine artikel
Help frege

Help frege

🕔10:37, 27.Dec 2021

Ynstjoerd Wannear hat men nijs? Dat is fansels de fraach. Myn nijs is oan de iene kant al wer âld, mar sa as wol faker hjoed-de-dei kin it ek samar wer nij wêze, en dat is it ek by my.

Lês it folsleine artikel
Is autoracing in sport?

Is autoracing in sport?

🕔22:15, 19.Dec 2021

Ynstjoerd As ik de media leauwe mei is hiel Nederlân út ’e skroeven troch it wrâldkampioenskip fan Max Verstappen by de Formule-1. Hy sil dan aansens ek wol kroand wurde ta bêste sportman fan it jier 2021. Persoanlik docht syn

Lês it folsleine artikel
It mearke fan de moarske slaaf

It mearke fan de moarske slaaf

🕔11:04, 4.Dec 2021

It slagget de Woke-beweging hieltiten better om de boargemasters safier te krijen, dat dy by de yntocht fan Sinteklaas harren kommisjes twinge om de moar út it mearke mar thús te litten. De beweging fynt dy moar ommers rasistysk, dus

Lês it folsleine artikel