Twatalige plaknammen

Twatalige plaknammen

🕔09:53, 23.Jul 2021

Ynstjoerd Ik bin it meastentiids tige iens mei de ynstjoerde stikken fan Pyt Kramer út Mildaam, mar sa net mei syn stik yn de LC fan 3 july oer twatalige plaknammen. Hy pleitet tsjin ientalich Fryske plaknammen, hy fynt se

Lês it folsleine artikel
Bin ik besmet?

Bin ik besmet?

🕔11:39, 18.Jul 2021

Ynstjoerd De frou kaam thús mei in ‘happy stone’ – in plat stientsje mei in papieren blomkje derop en oan de efterkant in datum en noch wat. Aardige gedachte om hjir en dêr sa’n stien efter te litten as in

Lês it folsleine artikel
De ANWB en de PCR-test

De ANWB en de PCR-test

🕔11:30, 10.Jul 2021

Ynstjoerd Nei in tal kearen útstel fan ús fakânsje nei Portugal fanwegen koade oranje, soe it heve: Portugal hie op dat stuit koade giel, en dus koe ús fakânsje nei dat lân yn prinsipe trochgean. Lykwols, nettsjinsteande twa ynintingen en

Lês it folsleine artikel
Soe er it sa bedoeld ha?

Soe er it sa bedoeld ha?

🕔12:05, 10.Jun 2021

Ynstjoerd In pear sitaten út in kollum fan Abdelkader Benali yn Trouw fan tiisdei 8 juni 2021. ‘(…) Annemarie Nauta die de verstikkende provincie (dat is Fryslân!, IW) ontvluchtte voor de vrijheid van Amsterdam.’ ‘(…) met docenten aan het Singelland-vmbo

Lês it folsleine artikel
Geartsje de Vries

Geartsje de Vries

🕔11:54, 10.Jun 2021

Ynstjoerd Mei wille haw ik lêzen oer de solofoarstelling Dûzelich fan Geartsje de Vries út De Wylgen. Fryslân telt net safolle froulike kabaretiers en it liket derop dat Geartsje har derby foeget. Ik winskje har in protte sukses! Hoe dan

Lês it folsleine artikel
Duvelsk!

Duvelsk!

🕔12:26, 5.Jun 2021

Ynstjoerd Dat Sealen Schaaf yn syn tsjintwurdige foarm sletten wurdt is in histoaryske flater fan ôfgryslik formaat. Argumint 1 foar sluting Schaaf: “dat se de buert yn ’e mjitte komme wolle” (D66 en CDA). Bizar; ferhúzje nei in hûs neist

Lês it folsleine artikel
Fúzje FD en LC?

Fúzje FD en LC?

🕔08:48, 20.May 2021

Ynstjoerd Hjoed-de-dei hat Fryslân twa regionale deiblêden, de relatyf grutte Ljouwerter Krante (LC) en it lytsere Frysk Deiblêd (FD). Wylst it op finansjeel mêd reatyf goed giet mei de LC, giet it min mei it FD. Koartlyn waard bekend dat

Lês it folsleine artikel
Thomas Dijkstra

Thomas Dijkstra

🕔20:00, 11.May 2021

Understeand artikel waard – ta gelegenheid fan de keninklike ûnderskieding dy’t Tom Dykstra fan Itens krige – op 11 maaie 2021 publisearre yn Op ’e Skille, hûs-oan-hûsblêd foar de Greidhoeke. It sil in jier of fyftjin lyn wêze dat ik

Lês it folsleine artikel
Jan Poeps plak Frysk by Provinsje

Jan Poeps plak Frysk by Provinsje

🕔16:43, 6.May 2021

De Ried fan de Fryske Beweging is min te sprekken oer it plak fan it Frysk yn it magazine Fuotten yn it Fean. De Ried hat dêr in brief oer stjoerd nei de Provinsje, de opdrachtjouwer fan dat magazine. Hijrby

Lês it folsleine artikel
Ministearje diskriminearret statushâlders én Fryske taal

Ministearje diskriminearret statushâlders én Fryske taal

🕔20:37, 29.Apr 2021

PARSEBERJOCHT FAN DE JONGFRYSKE MIENSKIP Gjin jild foar Fryske lessen oan statushâlders – Ministearje yn striid mei Europeeske ferdraggen It Ministearje fan Sosjale Saken hat okkerdeis oan boargemaster Oebele Brouwer fan Achterkarspelen te witten dien dat der gjin jild beskikber

Lês it folsleine artikel