Fryslân stiet pal efter Minority SafePack Initiative

Fryslân stiet pal efter Minority SafePack Initiative

🕔10:50, 17.Dec 2020

Ynstjoerd Woansdei 16 desimber waard der yn de Fryske Steaten stimd oer in moasje om stipe te jaan oan in inisjatyf dat in lange histoarje hat. It is wichtich foar de posysje fan talen as it Frysk en ek foar

Lês it folsleine artikel
Jongfriezen út ’e skroeven oer moasje Minority SafePack

Jongfriezen út ’e skroeven oer moasje Minority SafePack

🕔12:45, 16.Dec 2020

Ynstjoerd Hjoed komt yn it Fryske Parlemint – de Provinsjale Steaten – de moasje ‘Minorty SafePack Initiative’ oan ’e oarder. Mei dy moasje fersykje 11 fan de 12 Steatefraksjes it Nederlânske Regear om it Minority SafePack Initiative te stypjen. Dat

Lês it folsleine artikel
Ynstjoerd: ûntploffen Starship wie gjin ûngemak

Ynstjoerd: ûntploffen Starship wie gjin ûngemak

🕔21:37, 12.Dec 2020

Wêrom wurdt der op sa’n wize skreaun as oft der in ûngelok bard is? It falt my op dat in hiele soad nijsmedia hjirre op in ferkearde wize artikelen oer SpaceX skriuwe. Ik folgje de bou fan Starship al mear

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten op Omrop Fryslân

Fryske tsjerketsjinsten op Omrop Fryslân

🕔18:45, 9.Dec 2020

Ynstjoerd It Frysk sit yn de tsjerke noch altiten op janpoepsplak en dat is yn dizze koroanatiid allinnich mar slimmer wurden. Waarden der earder geregeld Fryske tsjinsten holden, se binne op it stuit op de fingers fan ien hân te

Lês it folsleine artikel
OPROP! WEKKER WURDE! OPROP! 

OPROP! WEKKER WURDE! OPROP! 

🕔18:34, 7.Dec 2020

No wer de Waadhoeke! De safolste tebeksetter en grutte teloarstelling foar it Frysk. Ús taal (it Frysk) en ús folk (de Friezen) binne (ynter-)nasjonaal offisjeel erkend, mar ‘de polityk’ lit it algeduerigen en foar it grutste part ôfwitte as it

Lês it folsleine artikel
Toaniel

Toaniel

🕔09:13, 3.Dec 2020

Oanrekommandaasje It moaie fan toaniel is foar mysels dat de spilers yn ’e hûd fan persoanen krûpe en mei in soad ekspresje fan stim en antlit de ynhâld sa bringe dat de minsken yn de seal genietsje kinne. It nuvere

Lês it folsleine artikel
Stân fan saken rjochtsaak tsjin Waadhoeke – 4 novimber 2020

Stân fan saken rjochtsaak tsjin Waadhoeke – 4 novimber 2020

🕔12:52, 5.Nov 2020

Ynstjoerd Lykas bekend fier ik (mei help fan de Topografyske Wurkgroep Fryslân) in beropssaak tsjin de gemeente Waadhoeke, omdat dy fúzjegemeente wegeret Fryske plaknammen offisjeel yn te fieren yn it eardere Frjentsjerteradiel. De gemeente hat myn berop net ûntfanklik ferklearre.

Lês it folsleine artikel
Polityk

Polityk

🕔08:25, 4.Nov 2020

Ynstjoerd Martin Levi, direkteur fan in grut sikehûs yn London, foarhinne wurksum as ynternist yn it AMC, hie op in stuit in oerlis mei de minister fan folkssûnens fan Ingelân. It gie oer it faksin tsjin de koroanaynfeksje en de

Lês it folsleine artikel
Us Abe

Us Abe

🕔10:52, 3.Nov 2020

Ynstjoerd Yn de Ljouwerter Krante fan 13 oktober komt in ûndersyk oan ’e oarder fan Nino Wilkes nei syn pake, de fuotballer Faas Wilkes. In botte objektive yndruk makket dat ûndersyk net op my, mar wol in tige sjauvinistyske. Neffens

Lês it folsleine artikel
Studinten yn noed oer situaasje Fryske Akademy

Studinten yn noed oer situaasje Fryske Akademy

🕔16:35, 21.Oct 2020

Twa studinten fan de Ryksuniversiteit Grins, te witten Sierd Wiebe Prins en Boukje Emma Smith, beide mei in Fryske eftergrûn en beide studint fan de bachelor Minorities & Multilingualism | Frysk, hawwe har yn in brief rjochte ta de provinsje

Lês it folsleine artikel