Alde

Alde

🕔20:59, 21.Dec 2019

Lês ús berjocht oer de Frysktalige supermerken en dat oer de belestingtsjinst.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔12:00, 15.Dec 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔14:28, 8.Dec 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
It roet as kamûflaazjemiddel

It roet as kamûflaazjemiddel

🕔15:50, 5.Dec 2019

It wurdt suver in tradysje dat as Sinteklaas ynhelle wurdt der tsjin- en foarstanners fan Swarte pyt lâns de rûte steane te âljen. De earsten sizze dat dy pyt slaaf dus rasistysk is en de oaren dat dy foar harren

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔10:33, 1.Dec 2019

Lês ek dit berjocht (oer houtkachels) en dit berjocht (oer katten) op It Nijs.

Lês it folsleine artikel
Nei in nij Selskip foar Fryske Taal en Literatuer

Nei in nij Selskip foar Fryske Taal en Literatuer

🕔19:50, 30.Nov 2019

Ynstjoerd Wy kenne it noch út de skiednisboeken: it romrofte ‘Selskip foar Fryske Taal en Skriftekennisse’. Oprjuchte yn 1844 troch Tiede Dykstra, Harmen Sytstra, Jacobus van Loon en in hantsjefol oare entûsjastelingen foar Fryske taal en kultuer. Al gau koartwei

Lês it folsleine artikel
It Frysk hat gjin Lieder noadich mar belutsen politisy

It Frysk hat gjin Lieder noadich mar belutsen politisy

🕔13:01, 27.Nov 2019

Ynstjoerd ‘Heeft het Fries een boegbeeld of een regisseur nodig’, dy kneppel hat Dingtiid, in provinsjaal advysorgaan op it mêd fan Fryske taal en kultuer, juster yn it hinnehok smiten. Yn de Leeuwarder Courant: ‘De bestaande instellingen op het gebied van

Lês it folsleine artikel
Smookferbod yn films

Smookferbod yn films

🕔10:20, 21.Nov 2019

Ynstjoerd  Dat smoken min is foar jins sûnens is in iepen doar. Op alderhande wizen wurdt besocht troch de oerheid om benammen de jongerein it smoken te ûntrieden. Reklame foar sigaretten mei net mear makke wurde, de pakjes binne foarsjoen

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔09:45, 10.Nov 2019

Lês ek ús berjochten oer ‘Direkt Dúdlik’, ‘Frysk damjen yn bakkerswinkel’ en ‘Wittenskippers en it Frysk’.

Lês it folsleine artikel
Spanje in plysjesteat?

Spanje in plysjesteat?

🕔09:50, 7.Nov 2019

Ynstjoerd De situaasje yn Kataloanië liket folslein út ’e hân te rinnen, no’t it Spaanske Heechgerjochtshôf njoggen Katalaanske lieders ta lange finzenisstraffen feroardiele hat. Ien fan de finzenen, Oriol Junqueras, waard keazen as Europarlemintariër, mar hy mocht fan de Spaanske

Lês it folsleine artikel