Hannen ôf fan de Dichter fan Fryslân

Hannen ôf fan de Dichter fan Fryslân

🕔15:26, 25.Feb 2020

Ynstjoerd Dat sá komme de proefballontsjes yn ’e wrâld. Meitsje in dokumintêre oer Fryske poëzij en lit dêr ien of oar kopstik yn sizze dat er werklik hopet dat de folgjende Dichter fan Fryslân gjin Frysktalige gedichten skriuwt. Mar Hollânsktalige, tinkt de

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:00, 23.Feb 2020

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Rjochtsaak tsjin Waadhoeke 24 maart 2020 yn Ljouwert

Rjochtsaak tsjin Waadhoeke 24 maart 2020 yn Ljouwert

🕔15:46, 21.Feb 2020

Ynstjoerd Koartlyn haw ik berop oantekene by de bestjoersrjochter tsjin in beslissing fan de gemeente Waadhoeke om net oer te gean ta harmonisaasje fan plaknammen. It giet derom dat krekt as yn de gemeenten Menameradiel en Littenseradiel, dêr’t Waadhoeke mei

Lês it folsleine artikel
Bern deltriuwe

Bern deltriuwe

🕔13:39, 10.Feb 2020

Ut myn bernetiid wit ik noch hoe’t wy op skoalle ‘Nederlands’ learden. Bern: “Dat is helendal niet waar”. Master: “Helemáál!”. Bern: “Hij was de laaste!”. Master: “LaaTste!”. Dêrom wurdt der no dan sein “hielemaal” en “lêtste”. Mar sa krige dêrby

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔15:26, 26.Jan 2020

Lês ek dit berjocht en dit berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:51, 19.Jan 2020

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Algemien belang = Haachsk belang

Algemien belang = Haachsk belang

🕔19:19, 18.Jan 2020

Ynstjoerd Tongersdei 16 jannewaris berjochte Omrop Fryslân oer in moasje fan it FvD, PVV en 50+ oer it ophingjen fan de Nederlânske flagge yn de fergaderseal fan Provinsjale Steaten. Neffens de hear Van Dijk van it Forum van Democratie strielet

Lês it folsleine artikel
Fryske flagge giet tebek op echte folksynfloed, de Nederlânske net

Fryske flagge giet tebek op echte folksynfloed, de Nederlânske net

🕔07:56, 18.Jan 2020

Ynstjoerd Flaggen! Ik brûk se net, omdat ik se net haw. O ja, ik haw wol ienris troch immen in flamjend read mei swarte anargistyske flagge mei it symboal fan de kearnûntwapening derop meitsje litten, en dy haw ik ek

Lês it folsleine artikel
Katalanen fertsjinje stipe

Katalanen fertsjinje stipe

🕔21:31, 15.Jan 2020

Ynstjoerd Rimmer Mulder giet yn syn opiniystik yn de LC fan freed 10 jannewaris flink te kear tsjin de ‘Catalaanse oproerkraaiers’ en tsjin de oprop fan de FNP om 5 febrewaris nei in moeting mei Carles Puigdemont yn Ljouwert te

Lês it folsleine artikel
Harmonisaasje plaknammen Waadhoeke

Harmonisaasje plaknammen Waadhoeke

🕔11:47, 1.Jan 2020

Ynstjoerd Op 1 jannewaris 2018 waarden de gemeenten Frjentsjerteradiel, Menameradiel, It Bilt en in part fan Littenseradiel fuzearre ta de nije gemeente Waadhoeke. Yn it ramt fan in weryndieling heart de nije fúzjegemeente op grûn fan de Wet Arhi (Wet

Lês it folsleine artikel