Sinteklaas – ‘de grutte leagen’

Sinteklaas – ‘de grutte leagen’

🕔06:57, 1.Dec 2023

In hiele side yn ’e krante ferline wike sneon oer wat wy de bern eins oandogge mei ús Sinteklaasferhaal. De âlden dogge harren bêst om de bern leauwe te litten dat de man mei it wite burd echt bestiet en

Lês it folsleine artikel
Oer de grins?

Oer de grins?

🕔10:30, 29.Nov 2023

Ynstjoerd Yn De Lier (SH) wiene it noch net allinne mar roetfeechpiten. Dêr rûnen ek noch fan dy âlderwetske swarte om. Dan krije jo besite fan KOZP fansels. Wat wy der ek fan fine, ik tink dat der yn hiel

Lês it folsleine artikel
Skries of grutto

Skries of grutto

🕔19:15, 23.Nov 2023

Ynstjoerd Sûnder twivel is de skries de populêrste greidefûgel fan Nederlân. It is net om ’e nocht dat by in ferkiezing, yn novimber 2015 organisearre troch it VARA-programma Vroege Vogels yn gearwurking mei Vogelbescherming Nederland, de skries troch it Nederlânske

Lês it folsleine artikel
Spykt yn it rymwurdboek

Spykt yn it rymwurdboek

🕔11:04, 11.Nov 2023

Ynstjoerd Dizze bijdrage is yn it Súdwesthoeks Frys. Sneintemidje wurdt it Frys rymwurdboek presenteard yn Neushoorn yn Louwert, der is in persbericht (https://www.itnijs.frl/2023/11/digitale-stipe-foar-rymjende-fryskskriuwers/) de doar út gyng. Ik bin heel benijd. Fandêr dat ik net litte koe om alfast te

Lês it folsleine artikel
Oer oarloch, ferlamming en ferantwurdlikens

Oer oarloch, ferlamming en ferantwurdlikens

🕔13:30, 7.Nov 2023

Lêzing op 29 oktober foar Kerk en Vrede, The Hague Peace Projects en Stop Wapenhandel fan prof. dr. Jolle Demmers, Universiteit Utrecht Oerset en ynstjoerd troch Abe de Vries Nekropolityk Ik wit net wat ik sizze moat. Ik ken mysels

Lês it folsleine artikel
It Palestynske drama as ekskús foar anty-Israel retoryk

It Palestynske drama as ekskús foar anty-Israel retoryk

🕔11:27, 26.Oct 2023

Ynstjoerd Ofrûne saterdei skreau Jehannes Elzinga in opinystik oer “it Palestynske drama”, nei oanlieding fan de aktuele situaasje yn Israel en Gaza. Ik ha it stik mei ferbjustering lêzen, want der steane tal fan ûnwierheden yn. Ik wol yn dit

Lês it folsleine artikel
It Palestynske drama

It Palestynske drama

🕔08:55, 21.Oct 2023

Ynstjoerd It is ferskriklik wat der op ’t heden yn Israel en de Gazastripe bart. No al tûzenen minsken binne omkommen as gefolch fan de oarloch tusken Israel en Hamas, sawol oan Joadske as oan Palestynske kant. Oan Palestynske kant

Lês it folsleine artikel
Dûbelde Fryske Paradoks

Dûbelde Fryske Paradoks

🕔16:41, 23.Sep 2023

Ynstjoerd De Fryske Paradoks, sa’t dy troch it Frysk Sosjaal Planburo (SCP) definiearre wurdt, hâldt yn dat Friezen gemiddeld lokkiger binne as oare Nederlanners, wylst se ekonomysk sjoen earmer binne. No lies ik koartlyn yn de krante dat yn Nederlân

Lês it folsleine artikel
Miste kâns

Miste kâns

🕔14:20, 14.Sep 2023

Ynstjoerd Hjoed in grut ferhaal yn de Telegraaf fan Wierd Duk oer trije foarminsken fan de Jongfryske Mienskip (JFM), dy’t in “status aparte” hawwe wolle. It ferhaal hat my teloarsteld. De bekende ridel komt wer foarby, fan it Frysk yn

Lês it folsleine artikel
It iennige dat der noch op sit

It iennige dat der noch op sit

🕔19:41, 13.Sep 2023

Ynstjoerd Willem Riemersma hie okkerdeis in “Te Gast” yn it Frysk yn de Ljouwerter Krante oer de oarloch yn de Oekraïne. Dêr stie ien sin yn, dêr’t him in kompleks fan riskante en dêrtroch libbensgefaarlike foarstellings efter ferskûlet. It stik

Lês it folsleine artikel