Weropbou Frjentsjerter poarten

Weropbou Frjentsjerter poarten

🕔07:16, 4.Mar 2016

Frjentsjer stiet bekend as ien fan de moaiste stêden fan Fryslân. Mei it Planetarium en it fraaie histoaryske sintrum hat de stêd goud yn hannen. It is dan ek gjin wûnder dat Frjentsjer folop ynset op it toerisme, bygelyks troch

Lês it folsleine artikel
Bonjour la Frise, bonjour le monde!

Bonjour la Frise, bonjour le monde!

🕔16:08, 25.Feb 2016

Okkerdeis is de Fryske taal opnommen yn Google Translate. Dêrmei kinne teksten út it Frysk wei en nei it Frysk ta oerset wurde yn en út mear as hûndert talen. Kreas foar it Frysk en ik fernim dat dy mylpeal mear

Lês it folsleine artikel
It kikkertkonsert

It kikkertkonsert

🕔15:54, 25.Feb 2016

In kikkert syn winsk is net grut it moaiste yn syn libben dat is in kikkertkonsert jaan yn in lytse boeresleat. Hy begjint dan fleurich mei kweakjen al klinkt dat by in soad as it skraabjen fan kielen by kikkerts

Lês it folsleine artikel
Rjochtbankpresidint as sinnekening

Rjochtbankpresidint as sinnekening

🕔18:52, 23.Feb 2016

Pier Bergsma Daan Keur is sûnt 1 jannewaris 2013 de baas fan rjochtbank Noard-Nederlân. Hy hat it net maklik, want der moat besunige wurde. Us regear soe it leafst it tal rjochtbanken werombringe en folle mear as no de te

Lês it folsleine artikel
OZB nei de fúzje 100% omheech

OZB nei de fúzje 100% omheech

🕔17:52, 22.Feb 2016

As gemeenten fusearje wolle, dan wurde de boargers gouden bergen fersein. Grutte gemeenten is foar alles better: de gemeente kin syn taken better oan en it wurdt allegearre goedkeaper. Wa’t sa’n fúzjekâns lizze lit, is in dief fan syn eigen

Lês it folsleine artikel
The Griene Mile… noch net útferkocht!

The Griene Mile… noch net útferkocht!

🕔19:19, 15.Feb 2016

Toanielselskip It Moat Kinne út Broeksterwâld spilet The Griene Mile. It selskip hat in reputaasje heech te hâlden as it giet om dekôr, lûd, ljocht en oanklaaiïng. De foarstelling wie dan ek acht kear straal útferkocht. Grutsk fertelde de foarsitter

Lês it folsleine artikel
Taalplysje of taalpsycholooch?

Taalplysje of taalpsycholooch?

🕔08:55, 13.Feb 2016

Fan ’e wike hold de FNP in kaderkursus foar riedsleden en oare belangstellenden oer de situaasje fan it Frysk en de rol fan riedsleden dêrmei yn ferbân. De kaderkommisje hie dêr twa saakkundigen foar ynhierd: Harmen Akerboom fan de Provinsje

Lês it folsleine artikel
It Frysk yn it ‘Eindadvies Platform 2032’

It Frysk yn it ‘Eindadvies Platform 2032’

🕔06:59, 12.Feb 2016

Hoe breed is ‘breed’? Al earder wie mei in protte publisiteit oankundige dat it Platform Onderwijs 2032 mei in baanbrekkend en op de takomst rjochte advys oer it Nederlânske ûnderwiis komme soe. Yn jannewaris 2016 is it ‘Eindadvies Ons Onderwijs

Lês it folsleine artikel
Wêrom sizze de Friezen fan ‘tútsje’?

Wêrom sizze de Friezen fan ‘tútsje’?

🕔15:40, 4.Feb 2016

Troch Henk Wolf Juster stie der in artikeltsje op itnijs.frl oer de skiednis fan tútsjen as middel om affeksje sjen te litten. Yn de reaksjes ûnder it stik stelde ien my persoanlik de fraach wêrom’t it Frysk net in etymologyske

Lês it folsleine artikel
Kulturele kealslach

Kulturele kealslach Fernijd

🕔12:34, 2.Feb 2016

Mei niget haw ik de ôfrûne wike de rige artikels yn de Ljouwerter Krante lêzen oer de opkomst en de ûndergong fan it Frysk Orkest. “Us Orkest” is it slachtoffer wurden fan it Heareakkoart tusken de kommissarissen Wiegel en Vonhoff,

Lês it folsleine artikel