Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (34)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (34) Fernijd

🕔07:00, 22.Sep 2018

De sike geast en syn geweld Oarekant de mar komme wy oan yn ’e streek fan ’e Gadarenen, dêr’t se noch de duvels fan oarloch en macht oanbidde. Ik bin amperoan fan it skip ôf of der komt in man

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (33)

Eric Hoekstra: Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (33)

🕔07:43, 15.Sep 2018

Ut ’e stoarm yn ’e rêst komme As de dei ferrûn is, far ik by nacht mei myn freonen nei de oare kant fan ’e mar. Dejingen dy’t dêr wenje, rinne net lyk en oanbidde it âlde geweld lykas de

Lês it folsleine artikel
Fiifhûndert jier nei de reformaasje wer in mis yn Westhim

Fiifhûndert jier nei de reformaasje wer in mis yn Westhim

🕔16:15, 11.Sep 2018

Snein 9 septimber, fiifhûndert jier nei de reformaasje, wie der wer in eucharistyfiering yn de Westhimmer Bartolomeüstsjerke. Pastoar Peter van der Weide iepene de fiering mei: “Welkom in de Moederkerk”, ferwizend nei de saneamde ‘ecclesia integra’, de folweardige parochytsjerke yn de

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (32)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (32)

🕔08:00, 8.Sep 2018

Thús in waarm nêst? In leard man yn ’e pronk mei de tekens fan syn weardichheid seit tsjin my: “Ik sil Jo folgje wêr’t Jo ek hinne geane, al is it ek nei de úteinen fan ’e ierde ta.” Ik

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (31)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (31)

🕔10:07, 1.Sep 2018

In fijanlike besetter De Romeinen hâlde Israel beset. In Romeinske kommandant, in sinturion, hat in jonge slaaf dêr’t er in protte fan hâldt, mar dy is siik. De sinturion komt mei de Joadske âldsten nei my ta mei de fraach

Lês it folsleine artikel
Biskop De Korte: paus moat berneknoeierij oanpakke

Biskop De Korte: paus moat berneknoeierij oanpakke

🕔11:43, 29.Aug 2018

Paus Fransiskus moat fanwegen komme tsjin de manmachtige berneknoeierij yn ‘e roomske tsjerke. Dat seit Gerard de Korte, dy’t no biskop fan Den Bosch is en earder fan Fryslân en Grinslân. Neffens De Korte hat de paus al wol wat

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (30)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (30)

🕔08:00, 25.Aug 2018

It wetter fan ’e Samaritaanske frou Ik reizgje yn Samaria om, dêr’t de lju net alhiel Joadsk binne. By de boarne fan Jakob, by de stêd Sichar, wol ik efkes bekomme, as der in Samaritaanske frou komt om wetter út

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (29)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (29)

🕔09:15, 18.Aug 2018

De hûnen ûnder de tafel te Tyrus en Sidon Ik reizgje om yn ’e kontreien fan ’e heidenske stêden Tyrus en Sidon, dêr’t Joadske minderheden wenje. In frou mei in geastessiik famke heart dat ik kweageasten útdriuwe kin. Se komt

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (28)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (28) Fernijd

🕔07:00, 11.Aug 2018

Haadstik 4. Frjemd wurdt eigen Farwol freonen en famylje te Nazaret Op in snein gean ik te Nazaret, dêr’t ik hikke en tein bin, nei de synagoge. Se jouwe my it boek Jesaja om út te preekjen. Ik lês: De

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (27)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (27) Fernijd

🕔08:00, 4.Aug 2018

It sie en it keninkryk fan God Hoe kinne jim wat begripe fan it keninkryk fan God? Stel, in boer giet út om te siedzjen. In part fan it sie falt op ’e dyk en wurdt fertrape. In part falt

Lês it folsleine artikel