Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (21)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (21)

🕔07:22, 23.Jun 2018

Bid ta ús Heit Wa’t siket, sil fine. Wa’t kloppet, sil iependien wurde. Wa’t bidt, sil jûn wurde. Frede, fertrouwen, folhâlde. Gjin heit sil syn soan in stien jaan, as hy om brea of fisk freget. Jim, dy’t net altyd

Lês it folsleine artikel
Simmerwike Zen

Simmerwike Zen

🕔07:07, 23.Jun 2018

Fan tiisdei 10 oant snein 15 july is der op de Folkshegeskoalle Schylgeralân in Zen-kursus. Skylge mei syn prachtige natuer is in sfearfolle omjouwing foar it noflik en tagelyk djipgeand yn ’e kunde kommen mei alles wat mei Zenmeditaasje gearhinget.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (20)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (20)

🕔08:19, 16.Jun 2018

Hâld fan dyn fijân Dat is gjin kwesje fan: each om each, tosk om tosk. It is net oan dy en nim wraak en betelje kwea mei gelikense munt werom. Doch dysels dat geweld net oan. Slacht ien dy op

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (19)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (19)

🕔05:41, 9.Jun 2018

Wa’t de seine krije Bist seinige ast dyn eigen earmoed sjochst, foar dy is it keninkryk fan God. Bist seinige ast hongerest en toarstgest, oan dy sil jûn wurde. Seinige is wa’t om My hate, útpiuwd en útsletten wurdt, dûnsje

Lês it folsleine artikel
Adema-húsoargel yn de Jehannestsjerke fan Burchwert

Adema-húsoargel yn de Jehannestsjerke fan Burchwert

🕔12:44, 8.Jun 2018

Tsjerkeried en kolleezje fan tsjerkerintmasters fan de PKN- gemeente Burchwert-Hartwert-Hichtum meitsje wrâldkundich: de offisjele oerdracht en feestlike yngebrûknimming fan harren nijste oanwinst: in Adema-húsoargel, boud om 1860 hinne. Ien en oar sil heve op 16 juny oansteande, middeis om 14.30

Lês it folsleine artikel
Nije kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ foldocht goed!

Nije kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ foldocht goed!

🕔07:18, 8.Jun 2018

Op woansdei 27 juny 2018 is yn Nijkleaster te Jorwert de yntroduksjemoarn fan it twadde jier fan ’e fernijde kursus Leauwe yn Fryslân. De kursus is in ferkenningstocht op it mêd fan leauwe, tsjerke wêzen en teology yn de Fryske

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (18)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (18)

🕔08:34, 2.Jun 2018

Haadstik 3 Doktersresepten op in berch De sikers binne Joaden en Griken As it noch hielendal tsjuster is, kom ik yn alle stilte oerein en sykje in stil plakje om dêr te bidden en my te besinnen. In pear oeren

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster'(17)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster'(17)

🕔08:00, 26.May 2018

Hâld dit godshûs rein Mei Peaske bin ik yn Jeruzalem. Dêr sjoch ik hoe’t se yn ’e timpel kij, skiep en dowen ferkeapje en saken dogge. Ik knoopje út touwen in swipe en jei se allegear ta de timpel út

Lês it folsleine artikel
Dûmny Rich Wilkerson by ‘Opwekking’

Dûmny Rich Wilkerson by ‘Opwekking’

🕔10:41, 20.May 2018

Dûmny Rich Wilkerson sjocht der net út as in trochsneed dûmny. Hy is klaaid yn in hoodie en in joggingbroek. Op Instagram hat er hast in heal miljoen folgers. En yn 2014 boaske er Kim Kardashian en Kanye West yn

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út Roman fan in hielmaster (16)

Eric Hoekstra: út Roman fan in hielmaster (16)

🕔08:28, 19.May 2018

Nôtkerlen op Gods dei De deis nei de brulloft kuierje wy troch de nôtfjilden dat út nei Kafarnaüm ta. It is de rêstdei. Myn freonen hawwe sin oan wat en wriuwe de nôtkerlen út it nôt dat oer it paad

Lês it folsleine artikel