Ut ‘Roman fan in Dokter’ (3)

Ut ‘Roman fan in Dokter’ (3)

🕔13:10, 17.Feb 2018

It Ljocht fan in Stjer Underweis, as Maria en Jozef yn Betlehem oankommen binne, brekt har wetter. Yn ’e herberch is gjin plak dat se giet op ’e krêbe yn ’e skuorre lizzen en dêr komt Jezus op ’e wrâld.

Lês it folsleine artikel
‘De neakene wierheid’

‘De neakene wierheid’

🕔10:02, 14.Feb 2018

Boekoankundiging Koartlyn – net tafallich yn it jier fan LF2018  – is in twatalige dichtbondel útkommen fan Wytze Brandsma fan Gersleat: De neakene wierheid / De naakte waarheid. Brandsma, dy’t ôfstudearre is as agooch en teolooch, hat wurke yn de

Lês it folsleine artikel
Ut ‘Roman fan in dokter’ (2)

Ut ‘Roman fan in dokter’ (2)

🕔07:00, 10.Feb 2018

Understeand ferhaal is oernommen út it manuskript fan it boek Roman fan in dokter fan Eric Hoekstra, dat yn ’e rin fan de maitiid útkomme sil. It boek is feitlik in modernisearring fan de fjouwer evangeeljes, mar dan as ien trochrinnend ferhaal

Lês it folsleine artikel
Wat wolle de Skotten mei it Gaelic yn tsjerke?

Wat wolle de Skotten mei it Gaelic yn tsjerke?

🕔00:07, 7.Feb 2018

Guon Skotske tsjerkemienskippen freegje om in dûmny dy’t harren eigen taal praat. Op oare plakken sitte Gaelictalige dûmnys dy’t neat mei de taal dogge, om’t net ien fan ‘e tsjerkegongers dy ferstean kin. Soks moat oars, is it betinken fan

Lês it folsleine artikel
Maitiidswykein Zen op Folkshegeskoalle op Skylge

Maitiidswykein Zen op Folkshegeskoalle op Skylge

🕔11:00, 3.Feb 2018

Fan 16 oant en mei 19 maart 2018 wurdt op de Folkshegeskoalle Schylgeralân in Zen-wykein holden. Dat wykein is geskikt foar elkenien dy’t min of mear bekend is mei Zenmeditaasje. It programma is yntinsyf mar net dreech. Elkenien mei ek

Lês it folsleine artikel
Ut ‘Roman fan in dokter’ (1)

Ut ‘Roman fan in dokter’ (1)

🕔06:32, 3.Feb 2018

Understeand ferhaal is oernommen út it manuskript fan it boek Roman fan in dokter fan Eric Hoekstra, dat yn ’e rin fan de maitiid útkomme sil. It boek is feitlik in modernisearring fan de fjouwer evangeeljes, mar dan as ien trochrinnend ferhaal

Lês it folsleine artikel
Bernard Smildepriis 2018

Bernard Smildepriis 2018

🕔17:59, 7.Jan 2018

Seis jier lyn hat de Krúspunt, moetingsplak foar organisaasjes en persoanen dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om tsjerke, de Bernard Smildepriis* ynsteld. Elk jier wurd in nij tema útsocht dêr’t it foar de wedstriid yn

Lês it folsleine artikel
Kursus ‘Mindful yn aksje’ op Folkshegeskoalle

Kursus ‘Mindful yn aksje’ op Folkshegeskoalle Fernijd

🕔10:00, 23.Aug 2017

Oer in pear wike is de simmer alwer foarby. It wurkritme leit dan al gau wer op in soad minsken – foar’t se it sels goed en wol yn ’e gaten hawwe –  folslein beslach. It is dêrom goed en

Lês it folsleine artikel
De lytse skoech yn Bergen Belsen

De lytse skoech yn Bergen Belsen

🕔09:18, 23.Apr 2017

De lytse skoech yn Bergen Belsen neist de tinkstien fan Margot en Anne Frank – july 2003 O God, hoe flimet fûl in ynderlike pine as ik achter ’t koele glês fan de fitrine in deastil skuontsje lizzen sjoch: de

Lês it folsleine artikel
In drystmoedich selfhelpboek oer sosjale eangsten

In drystmoedich selfhelpboek oer sosjale eangsten Fernijd

🕔18:10, 20.Apr 2017

Wat bart der: – as jo op in drok plak omkeutelje mei in stik toiletpapier dat efter út ’e broek hinget? – as jo by alle tafels fan in restaurant lâns rinne en freegje nei Klaas Hoekstra? – as jo

Lês it folsleine artikel