Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskipsdei (2)

Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskipsdei (2)

🕔08:00, 12.Sep 2019

Skôging Lang alle Friezen jouwe gjin prioriteit oan it bywenjen fan de betinking. No binne der fansels ek gjin minsken mear, dy’t de Slach yn 1345 meimakke ha. Mar dat is ek net sasear de swierrichheid. De betinking wurdt al

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskpsdei (1)

Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskpsdei (1)

🕔10:53, 5.Sep 2019

Skôging It Fryske bûsboekje 2019 jout foar de 26ste septimber Leaffrouwedei / Europese taledei / Slach by Warns (1345). Foar de 28ste stiet der Mienskipsdei op it Reade Klif (13.45). Betiizjend? Nee, want de betinking fan de Slach by Warns

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Oarloch fan de Blokken ferfangt mondiaal gearwurkjen

Sybren Singelsma: Oarloch fan de Blokken ferfangt mondiaal gearwurkjen

🕔08:30, 16.Aug 2019

Skôging Alle Trump-tweets oer de hannel mei Sina en Europa beynfloedzje de stimming op de finansjele merken. Dy suchtsje om in posityf sinjaal. Yn in globalisearre wrâld kostje hannelskonflikten in protte jild en op in stuit moat der dochs in

Lês it folsleine artikel
Tsien jier wrâldnijs yn it Frysk

Tsien jier wrâldnijs yn it Frysk

🕔09:00, 13.Aug 2019

Skôging troch de oprjochter fan It Nijs, Jabik van der Bij Tsien jier lyn sette de Ried fan de Fryske Beweging útein mei de digitale krante It Nijs. It bestjoer fan de Ried fûn (en fynt hjoed-de-dei noch) dat der

Lês it folsleine artikel
De ein fan Fryslân wankt

De ein fan Fryslân wankt

🕔21:28, 6.Aug 2019

Skôging troch Nanne Hoekstra Lang om let doare meteorologen it oan en wyt ien spesifyk waarfenomeen oan de klimaatferoaring. De wetteroerlêst fan okkerdeis hie noch mooglik west yn ús bewende klimaat, alteast as we efkes bûten beskôging litte hoe faak

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Oer de Fryske opfetting fan ‘fetsoen’

Henk Wolf: Oer de Fryske opfetting fan ‘fetsoen’

🕔15:41, 13.Jul 2019

Troch Henk Wolf Yn in fiere hoeke fan ‘e taalkunde, yn it grinsgebiet mei de psychology en de sosjology, hâlde wittenskippers har dwaande mei de relaasje tusken taal en fetsoen. Politeness yn it Ingelsk. Beleefdheid yn it Nederlânsk. Dy wittenskippers

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De nije lieders fan Europa

Sybren Singelsma: De nije lieders fan Europa

🕔10:31, 8.Jul 2019

Skôging Der hat in soad krityk west op de wize dêr’t de nije lieders fan Europa op keazen binne. Benammen it Europeesk Parlemint (EP) fynt it net demokratysk, efterkeammerkes-bedigenerij. Koartsein grutte wurden. Mar dat falt wol ta. De besteande regels

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Europeeske ferkiezingen dochs wol relevant

Sybren Singelsma: Europeeske ferkiezingen dochs wol relevant

🕔06:38, 3.Jun 2019

Skôging “De Europese verkiezingen, ja, die vind ik niet zo relevant”, sei premier Rutte noch yn jannewaris fan dit jier. Dy heechmoed waard al gau ôfstraft. By de Steateferkiezingen waard Forum de grutste partij, by de Europeeske nota bene de PvdA. Mar de grutste ferrassing hat wol

Lês it folsleine artikel
Tusken Skotse Trije en metal: ynter-Frysk gearwurkjen op twasprong

Tusken Skotse Trije en metal: ynter-Frysk gearwurkjen op twasprong

🕔07:58, 30.May 2019

Skôging troch Kerst Huisman Wat is der eins sa aardich oan de trijejierlikse reis fan Friezen nei Hilgelân? Ik tink dat ik wol ien fan de minsken bin dy’t dêr echt wat bestekliks oer fertelle kin. Dat komt, omdat ik

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Stjerkes telle

Henk Wolf: Stjerkes telle

🕔10:13, 21.May 2019

Troch Henk Wolf As Jan wol dat syn hûn stil is, dan kin er him de bek ticht hâlde. Dat is in hele direkte manier om jins bedoeling dúdlik te meitsjen. Meastal is kommunikaasje lykwols minder direkt. Dy giet dan

Lês it folsleine artikel