De pine fan it ferline

De pine fan it ferline

🕔08:00, 31.Dec 2020

Skôging troch Nanne Hoekstra Aldjier nûget út ta weromsjen, mar dêr binne we it hiele jier al mei dwaande. As ik sjoch hoefolle oft der dit jier mei ekskuzen en skeafergoedingen omtyske waard yn de skiednis, moat ik gauris tinke

Lês it folsleine artikel
Brok yn ’e kiel

Brok yn ’e kiel

🕔15:40, 27.Dec 2020

Skôging Yn tiden fan spanningen, fertriet en ûnwissichheid oer de takomst, mar ek by útstjoeringen lykas ‘All you need is love’ en emoasjonele films kin men ‘in stik yn de kiel krije’, in gefoel fan in soarte fan bal, dêr’t

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Ynternasjonalisearring

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Ynternasjonalisearring

🕔16:34, 9.Dec 2020

Yn it Dútsk, Platdútsk en Nederlânsk oer it Sealterfrysk prate, dêr bestie in grut part fan myn earste wurkdei as wittenskiplik meiwurker by de Oldenburgische Landschaft út. It is wurk yn de regio, ommers: Oldenburg en it Sealterlân binne mar

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De krêft fan it mandaat

Sybren Singelsma: De krêft fan it mandaat

🕔07:37, 6.Dec 2020

Skôging It is opfallend dat Geert Wilders en Thierry Baudet kiezers hâlde. Beide sizze se ta dat se de besteande struktueren transparanter meitsje wolle, de boarger mear sizzenskip jaan wolle en de macht fan de steat beheine wolle. In steat

Lês it folsleine artikel
Hommeles

Hommeles

🕔09:50, 28.Nov 2020

Skôging De ferkiezingen komme deroan en dan falt der wat te belibjen yn polityk Nederlân. It sil hjir fuort net sa mâl gean as yn Amearika, mar it begjint der stadichoan mear op te lykjen. De politike hoantsjes kraaie om

Lês it folsleine artikel
Foar memmetaal is gjin substitút

Foar memmetaal is gjin substitút

🕔07:44, 25.Nov 2020

Skôging Op 5 july l.l. stie yn ’e Ljouwerter Krante dat in Klaas van Tempel yn ’e oarloch it kamp oerlibbe hie troch syn tinzen oan ’e famylje en oan Fryslân. It tinken oan de taal, de kultuer en it

Lês it folsleine artikel
Koade read: fjouwer Frysksinnige toppers op ’e wip

Koade read: fjouwer Frysksinnige toppers op ’e wip

🕔16:36, 23.Nov 2020

Skôging troch Abe de Vries Net elk hat it al yn ’t snotsje, mar de kommende twa, trije jier komt it derop oan wat de Frysktalige kultuer oanbelanget. Leafst fjouwer kaaiposysjes yn de Fryske kulturele ynfrastruktuer moatte in nije ynfolling

Lês it folsleine artikel
Sûnenssoarch yn Nederlân

Sûnenssoarch yn Nederlân

🕔19:18, 19.Nov 2020

Skôging Alle jieren wurdt der ûndersyk dien nei de bêste sikehuzen fan ús lân. Foarhinne kaam der dan in ranglist mei de skoares fan trije soarten sikehuzen: de akademyske, de grutte en de lytsere. No stiet yn Elsevier Weekblad fan

Lês it folsleine artikel
It ferskil tusken Mohammedcartoons en Swarte Pyt

It ferskil tusken Mohammedcartoons en Swarte Pyt

🕔20:46, 15.Nov 2020

Skôging Suver de folsleine Keamer ferdigene ôfrûne wike de frijheid om moslims te misledigjen. In pear dagen letter arrivearre Sinteklaas sûnder Swarte Piten, om kleurde Nederlanners net foar de holle te stjitten. Hoe konsekwint is dat? Mohammedcartoons = Frijheid fan

Lês it folsleine artikel
Trumpisme

Trumpisme

🕔09:39, 12.Nov 2020

Skôging Safier is it al. Dat wy it geliich, it geraas, it kletspraat, it egosintryske en de arrogânsje fan dizze heal kriminele Amerikaanske presidint de namme jouwe fan in politike streaming lykas kommunisme of faksisme. Dat is net sûnder reden.

Lês it folsleine artikel