Henk Wolf: Helgolân rekket syn siel kwyt

Henk Wolf: Helgolân rekket syn siel kwyt

🕔10:47, 25.May 2022

Fan ‘t wykein wie ik op Helgolân by it Friesen-Droapen, by myn witten de iennichste weromkommende grutte ynterfryske aktiviteit dy’t der is. It wurdt om de trije jier organisearre troch de Ynterfryske Rie mei syn trije seksjes yn Noard-Fryslân/Helgolân, East-Fryslân/Sealterlân

Lês it folsleine artikel
Abe de Vries: Titus Brandsma – apostel fan in selskrityske sjoernalistyk

Abe de Vries: Titus Brandsma – apostel fan in selskrityske sjoernalistyk

🕔12:42, 24.May 2022

Skôging Op 10 maaie dit jier, fiif dagen foar de hillichferklearring fan Titus Brandsma, gie der in brief nei de paus, ûnderskreaun troch mear as sechstich roomske sjoernalisten en Fatikaan-korrespondinten, mei de fraach om Brandsma oan te wizen as beskermhillige

Lês it folsleine artikel
Oantins oan Aant Mulder (1945-2022)

Oantins oan Aant Mulder (1945-2022)

🕔08:10, 24.May 2022

Nei in slimme sykte stoar op 8 maaie 2022 Aant Mulder yn syn wenplak Balk. Foar my en foar in protte oaren wie hy ien fan de ikoanen yn de striid foar net allinnich goed Frysk ûnderwiis, mar ek foar

Lês it folsleine artikel
De Fryske Beweging wer yn beweging krije

De Fryske Beweging wer yn beweging krije

🕔08:18, 22.May 2022

Skôging It stik ‘Fryske Beweging yn debat: ‘Soms yn rot fleis snije’’ (LC, 25 april) wie in ferslach fan in gearkomste fan de Ried fan de Fryske Beweging dêr’t it flink knettere. In gearkomste dêr’t socht waard nei oplossingen foar

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Noch in lange wei te gean

Pier Bergsma: Noch in lange wei te gean

🕔16:00, 12.May 2022

Op 28 april kaam der in tuskenrapportaazje oangeande de bestjoersôfspraken foar it Frysk. It stik is tige optimistysk fan toan. Dat optimisme wurdt spitigernoch net stipe troch de praktyk. Aanst in pear foarbylden. It parseberjocht fan de provinsje begjint sa:

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Grutter as my/ik

Henk Wolf: Grutter as my/ik

🕔13:15, 4.May 2022

Skôging Jan Breimer en Ed Knotter briefkje op ‘t heden op dizze website oer de Fryske taal. Se skriuwe alle kearen nijsgjirrige stikjes en ik lês dy mei in soad wille. Yn de alfde bydrage is Ed oan bar. Hy

Lês it folsleine artikel
Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: byfangst

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: byfangst

🕔08:00, 1.May 2022

Skôging It moaie fan in biografy is dat men ien syn (m/f) hiele libben besiket by lâns te gean, by wize fan sprekken alle stiennen eefkes optilt en dan sjen wat dêrûnder sit. Sokke stiennen binne bygelyks de bûsboekjes fan

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: De ‘Friesche Beweging’ nei hûndert jier

Pier Bergsma: De ‘Friesche Beweging’ nei hûndert jier

🕔14:48, 28.Apr 2022

Skôging Der is yn de ôfrûne iuw in soad berikt foar it Frysk, mar wol in lytse taal as it Frysk oerlibje, dan sille frijwilligersorganisaasje dêrby fan belang bliuwe. Yn 1917 joech de ‘Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur’ te

Lês it folsleine artikel
‘Iedereen, buitengesloten, halsstarrig’? Sander Warmerdam: trije kear mis!

‘Iedereen, buitengesloten, halsstarrig’? Sander Warmerdam: trije kear mis!

🕔07:55, 25.Apr 2022

Opmerkings fan in taalkundige Op it ôfrûne Sieperda Symposium op 8 april wie frijwat opskuor troch útspraken oer it brûken fan it Frysk op Omrop Fryslân. Dat karakterisearre Sander Warmerdam as ‘halsstarrig’. Hy fûn, dêrtroch waarden minsken ‘buitengesloten’. Hy hie

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Hoe rêde wy it Frysk?

Pier Bergsma: Hoe rêde wy it Frysk?

🕔11:05, 14.Apr 2022

It Fryske (media)lânskip freget om fernijing. De Fryske taal moat dêr in folweardich plak yn krije. Skôging Men moat tsjintwurdich foarsichtich wêze mei wat men seit. Foardat men it wit, stiet men op de lange teannen fan ‘e LGBTI+-mienskip, de

Lês it folsleine artikel