Taalmienskippen sûnder eigen steat binne kwetsber

Taalmienskippen sûnder eigen steat binne kwetsber

🕔14:44, 18.Nov 2021

Foar it behâld en befoarderjen fan de identiteit fan kulturele en taalmienskippen sûnder eigen steat is publike erkenning en stevige stipe nedich. Pier Bergsma Fan 20 oant 23 oktober koartlyn waard yn Mústair, Switserlân, in ynternasjonaal kongres holden mei fertsjintwurdigers

Lês it folsleine artikel
Kongres betinkt maatregels foar fuortsterkjen talen en kultueren fan lytse folken

Kongres betinkt maatregels foar fuortsterkjen talen en kultueren fan lytse folken

🕔13:56, 11.Nov 2021

Mei fiifentritich oare saakkundigen út fyftjin Europeeske lannen, dy’t in tsiental kulturele en taalmienskippen sûnder eigen steat fertsjintwurdigje lykas de Aromanen en Sorben, wie ik twa en in heale dei gear om nije maatregels te betinken om ús talen en

Lês it folsleine artikel
Fyftich jier nei Rottumerplaat

Fyftich jier nei Rottumerplaat

🕔19:30, 28.Oct 2021

Fyftich jier lyn hawwe Godfried Bomans en Jan Wolkers beide in wike op de ûnbewenne Rottumerplaat trochbrocht. Yn en om it Waad is der yn in heale iuw in soad feroare. Pier Bergsma It jubileum wie foar Steatsboskbehear en Rykswettersteat

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Ko âlder en produktiver

Binne Mosk: Ko âlder en produktiver

🕔15:33, 14.Oct 2021

Nea earder waard de Nederlânske ko yn trochsneed sa âld en syn produksje sa heech as ôfrûne jier. Wa wit binne de kij sels grutsk op dy prestaasje. Nei de 19e iuw tebek kinne wy net. Jacco, Hillie, Harm en

Lês it folsleine artikel
De dokter en de taal

De dokter en de taal

🕔19:15, 7.Oct 2021

Taal docht derta yn de sprekkeamer. Jo moatte sûnder problemen jo eigen taal brûke kinne. Soks kin by ‘Yn Sicht’ yn Hurdegaryp en se jouwe it goede foarbyld.  Pier Bergsma Wy hawwe yn Hurdegaryp al 56 jier Tusken wâld en

Lês it folsleine artikel
It ferkearde paad yn it ferline, it goede paad nei de takomst

It ferkearde paad yn it ferline, it goede paad nei de takomst

🕔08:22, 26.Sep 2021

Taspraak holden op it Reaklif op 25 septimber 2021 Ik nim jimme mei, werom yn de tiid nei de rûzige nacht fan 25 op 26 septimber 1345. Tsientallen skippen en in pear tûzen striders sile troch dy nacht fan Inkhuzen nei Starum

Lês it folsleine artikel
Mei de FUEN yn Triëste

Mei de FUEN yn Triëste

🕔13:31, 23.Sep 2021

In soad minderheden hawwe gjin rjochten en wurde diskriminearre. Neffens sprekker De Varennes moatte wy just grutsk wêze op de Europeeske diversiteit. Pier Bergsma De grutste organisaasje fan minderheden yn Europa is de FUEN. De Ried fan de Fryske Beweging

Lês it folsleine artikel
Roel Oostra, dy sil ik net ferjitte

Roel Oostra, dy sil ik net ferjitte

🕔12:00, 9.Sep 2021

Foar my en foar in soad fan myn generaasje wie De Lawei mei Roel Oostra fan grutte wearde. Dat betocht ik doe’t ik saterdei 28 augustus ‘Een eeuw Roel Oostra’ lies. Pier Bergsma Ik wist net dat er noch libbe,

Lês it folsleine artikel
Kneppelfreed, in bysûndere teaterproduksje

Kneppelfreed, in bysûndere teaterproduksje

🕔21:56, 2.Sep 2021

“Friesland is maar een klein deel van een klein land. We moeten ertegen waken tweedracht te zaaien. De belangen van het geheel moeten prevaleren boven de delen”, dat is in stikje tekst dat útsprutsen wurdt troch de offisier fan justysje,

Lês it folsleine artikel
‘Rechtszaak kan Fries onderwijs helpen’

‘Rechtszaak kan Fries onderwijs helpen’

🕔11:29, 16.Jul 2021

Under de kop ‘Rechtszaak kan Fries onderwijs helpen’ publisearre it Friesch Dagblad tongersdei 15 july in artikel mei as opfallende konklúzjes: ”Juristen denken dat een beroep op schenden van mensenrechten mogelijk is” en “Bureau baseert zich op milieuzaak tegen Shell

Lês it folsleine artikel