Twitter en Facebook slaan Trump oer de mûle

Twitter en Facebook slaan Trump oer de mûle

🕔15:55, 18.Jan 2021

Skôging troch Tjalling van der Goot De frijheid fan mieningsutering stiet faai. President Trump is ferballe fan sosjale media sa as Twitter en Facebook. Dat alles omdat dy mediagiganten de miening tadien binne dat Trump de foara brûkt hat foar

Lês it folsleine artikel
It is tiid foar in konstitúsjoneel hôf

It is tiid foar in konstitúsjoneel hôf

🕔12:49, 18.Jan 2021

Tekenje de petysje Skôging en oprop troch Sybren Singelsma Nederlân wie kollektyf lilk doe’t yn Poalen de rjochters fan it Konstitúsjoneel Hôf ûnder in te direkte politike kontrôle drigen te kommen. Ut namme fan Nederlân hat premier Rutte dan ek

Lês it folsleine artikel
Is mienskip itselde as mynskip? (2)     

Is mienskip itselde as mynskip? (2)     

🕔10:00, 18.Jan 2021

It belang fan lêsfeardigens yn it Frysk Troch Tom Dykstra Yn diel 1 fan Is mienskip itselde as mynskip? wie omtinken foar it yn oktober 2020 publisearre Ingelsktalige ûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwen fan taaloerienkomst) fan de taalwittenskippers Bosma en

Lês it folsleine artikel
Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

🕔08:49, 14.Jan 2021

Wy hawwe ferlet fan in sterke kennisstruktuer foar it Frysk. Neffens it Dingtiidrapport fan ôfrûne desimber soe dy sterker wurde mei in nij op te rjochtsjen “Kennisberie”. Fansels folget de Ried fan de Fryske Beweging alles wat te krijen hat

Lês it folsleine artikel
Is mienskip itselde as mynskip? (1)

Is mienskip itselde as mynskip? (1)

🕔10:00, 11.Jan 2021

Undersyk nei lêsfeardigens yn it Frysk op basis fan it Hollânsk troch Tom Dykstra Koartlyn wûn it Ingelsktalige ûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwen fan taaloerienkomst) fan de taalwittenskippers Bosma en Nota de Klokhuis Wetenschapsprijsi. Mei help fan eye-trackermjitting (sjochpatroanen by

Lês it folsleine artikel
Oer de demokrasy yn Amearika

Oer de demokrasy yn Amearika

🕔13:34, 7.Jan 2021

Skôging Op 2 april 1831 liet Alexis de Tocqueville de haven fan Le Havre efter him om op reis te gean. Hy wie 26 jier en op dat stuit rjochter yn Versailles. Mei syn freon Gustave de Beaumont gie er

Lês it folsleine artikel
De pine fan it ferline

De pine fan it ferline

🕔08:00, 31.Dec 2020

Skôging troch Nanne Hoekstra Aldjier nûget út ta weromsjen, mar dêr binne we it hiele jier al mei dwaande. As ik sjoch hoefolle oft der dit jier mei ekskuzen en skeafergoedingen omtyske waard yn de skiednis, moat ik gauris tinke

Lês it folsleine artikel
Brok yn ’e kiel

Brok yn ’e kiel

🕔15:40, 27.Dec 2020

Skôging Yn tiden fan spanningen, fertriet en ûnwissichheid oer de takomst, mar ek by útstjoeringen lykas ‘All you need is love’ en emoasjonele films kin men ‘in stik yn de kiel krije’, in gefoel fan in soarte fan bal, dêr’t

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Ynternasjonalisearring

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Ynternasjonalisearring

🕔16:34, 9.Dec 2020

Yn it Dútsk, Platdútsk en Nederlânsk oer it Sealterfrysk prate, dêr bestie in grut part fan myn earste wurkdei as wittenskiplik meiwurker by de Oldenburgische Landschaft út. It is wurk yn de regio, ommers: Oldenburg en it Sealterlân binne mar

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De krêft fan it mandaat

Sybren Singelsma: De krêft fan it mandaat

🕔07:37, 6.Dec 2020

Skôging It is opfallend dat Geert Wilders en Thierry Baudet kiezers hâlde. Beide sizze se ta dat se de besteande struktueren transparanter meitsje wolle, de boarger mear sizzenskip jaan wolle en de macht fan de steat beheine wolle. In steat

Lês it folsleine artikel