Bernerjocht

Bernerjocht

🕔20:55, 9.Mar 2019

Taspraak fan Piter Dykstra by de manifestaasje fan Sis Tsiis op 9 maart 2019 op it Saailân ‘Lêzen en skriuwen leare yn de memmetaal is in bernerjocht’, dat is ús biedwurd. En dat jildt foar alle bern. Under Frysk beflappe

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: #Doeslief

Henk Wolf: #Doeslief

🕔15:56, 9.Mar 2019

Troch Henk Wolf Ik moat sizze, it duorre efkes ear’t ik begreep wat de nije gjalp #doeslief fan Sire krekt ynhold. Alderearst dat nuvere fjouwerkantsje dat altyd hekje hite, mar dat no rûnom hashtag neamd wurdt. Dat is wat fan Twitter, mar it

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (1)

It is mei sizzen net te dwaan (1)

🕔15:22, 4.Mar 2019

troch Tom Dykstra Undersyk by de rûs Opfallend hoefolle ûndersyksrapporten der de lêste tiid oer it Frysk ferskine. Fan mids 2017 oant novimber 2018 binne dat al trije en allegear net al te posityf. It earste giet oer de posysje

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (0)

It is mei sizzen net te dwaan (0)

🕔19:33, 3.Mar 2019

troch Tom Dykstra Ynlieding No’t de Steateferkiezingen 2019 kommendewei binne, sil ûnder boppesteand kopke in fiiftal artikels oer it ûnderwiisbelied en it Frysk yn It Nijs publisearre wurde. De titel is ûntliend oan it Rapport Taalplan Frysk 2018, in ynventarisaasje

Lês it folsleine artikel
Mei-inoar de skouders derûnder

Mei-inoar de skouders derûnder

🕔08:01, 17.feb 2019

troch Jan Breimer Under de titel ‘VERDERE STANDAARDISERING VAN HET FRIES – Onderzoek naar acceptatie van voorkeursvormen op lijst Fryske Akademy’ stiet yn Levende Talen Magazine 2019 | 1 in artikel fan Renske van der Meer-Pasma. De skriuwster is dosint

Lês it folsleine artikel
Sa fier is it al hinne: Frysktaligen prate ûnderinoar Nederlânsk

Sa fier is it al hinne: Frysktaligen prate ûnderinoar Nederlânsk

🕔13:06, 6.Jan 2019

Frysk is yn ’e winkel al net mear normaal Der is net folle op ’e hispel kaam fan myn projekt foar de Kulturele Haadstêd. Alteast, dat gefoel krige ik doe’t ik mei de jierwiksel op ’e Jouwer wie. Yn de

Lês it folsleine artikel
Friezedei yn Brussel

Friezedei yn Brussel

🕔19:51, 6.Sep 2018

troch Pier Bergsma Op tiisdei 4 septimber waard yn Brussel foar de twadde kear in Friezedei holden, in minykongres oer Fryslân en it Frysk. It is in inisjatyf fan it provinsjaal bestjoer yn gearwurking mei Europeeske partners en sprekkers. Wy wurde

Lês it folsleine artikel
De struktuer fan religy

De struktuer fan religy

🕔10:11, 23.Apr 2018

Okkerjiers frege in goekunde my: “Ben je gelovig?” Doe moast ik lang neitinke en op ‘t lêst sei ik: “Net mei myn ferstân, mar wol mei myn gefoel.” En dat gefoel is grif, wat bisten ek hawwe, sjoch marris hoe

Lês it folsleine artikel
Opiny – Nije sanksjes Ruslân treffe Fryslân

Opiny – Nije sanksjes Ruslân treffe Fryslân

🕔13:41, 25.Nov 2014

Op’e nij dogge Obama en Cameron alle war om Europa oer te heljen sanksjes ýn te stellen tsjin Ruslân, omdat dat lân mooglik belutsen is by in nij offensyf  fan de separatisten tsjin de regearingstroepen yn Oekraïne. Sa is it

Lês it folsleine artikel