Stek spoar- en huzejild leaver yn eigen plannen

Stek spoar- en huzejild leaver yn eigen plannen

🕔07:29, 8.Jun 2021

Skôging troch Geeske Krol en Hindrik ten Hoeve In folle bettere ferbining mei de Rânestêd, in soad huzen en in soad nije minsken. It Deltaplan biedt allegear kânsen. Mar wol kânsen dêr’t wy goed oer neitinke moatte. Der is de lêste

Lês it folsleine artikel
Rjochter pakt Shell oan. No it Wetterskip?

Rjochter pakt Shell oan. No it Wetterskip?

🕔09:30, 4.Jun 2021

Skôging troch Nanne Hoekstra Ofrûne woansdei waarden fjouwer nijsgjirrige stappen set om de desastreuze effekten fan de klimaatopwaarming te beheinen: Oare kant oseaan ferfong it aktivistyske fûns Engine No1 twa tafersjochhâlders by ExxonMobil foar minsken dy’t in better klimaatbelied foarsteane.

Lês it folsleine artikel
Alwer in wolf yn Fryslân

Alwer in wolf yn Fryslân

🕔09:07, 23.May 2021

Skôging Sa gau as der yn Fryslân in wolf sjoen wurdt, komme der in soad emosjonele reaksjes los. As foarstanner fan in te behearskjen populaasje wolven kin ik my de gefoelens fan sawol foar- as tsjinstanners goed yntinke. It tal

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Fuort mei al dy ‘Raden’

Feie Fonyk: Fuort mei al dy ‘Raden’

🕔15:53, 13.May 2021

Neffens it lêste advys fan de ‘Onderwijsraad’ is in trijejierrige brêgeperioade yn it fuortset ûnderwiis better foar alle learlingen. De ried sjocht net dat wy al in achtjierrige brêgeperioade hawwe: de basisskoalle. Heechste tiid om bern net langer byinoar te

Lês it folsleine artikel
Frijheid

Frijheid

🕔22:23, 6.May 2021

Skôging Yn Nederlân wiene minsken út it ferset helden. Yn Dútslân wiene it lânferrieders. Fan 1962 ôf libbe ik alle dagen mei literatuer fan en oer minsken út ferset yn Dútslân: de Kreisauergroep, it studinteferset en foaral fia Dietrich Bonhoeffer

Lês it folsleine artikel
Huzekrapte en it Frysk yn it ûnderwiis

Huzekrapte en it Frysk yn it ûnderwiis

🕔07:31, 6.May 2021

Skôging troch Tom Dykstra ‘Het kan verkeren’, om it mei Bredero te sizzen: de provinsje Fryslân blykt sûnt koart in oantreklike wenprovinsje te wêzen foar minsken út de Rânestêd. Oant foar koart noch in fier, noardlik en kâld part fan

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: De ADHD-academie

Pier Bergsma: De ADHD-academie

🕔10:11, 29.Apr 2021

It duorret net lang mear of wy hawwe alle lichaamlik en geastlik ûngemak in namme jûn. Dat wol net sizze dat der dan ek altyd in oplossing foar is. Ik behein my ta geastlik ûngemak. Yn de fyftiger jierren fan

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: De bêste útfining fan de lêste hûndert jier

Pier Bergsma: De bêste útfining fan de lêste hûndert jier

🕔07:00, 8.Apr 2021

Skôging Yn 2012 frege it Algemeen Dagblad oan froulju wat neffens harren de bêste útfining fan de lêste hûndert jier wie. De folgjende trije hellen de heechste skoare: de antykonsepsjepil, de beha en de waskmasine. Op it ynternet binne in

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Bliuw fan de stavering ôf

Pier Bergsma: Bliuw fan de stavering ôf

🕔11:45, 18.Mar 2021

Skôging Kleisangen oer it ûnderwiis binne fan alle tiden. “De bern leare minder en minder, se kinne net staverje en se leare gjin rekkenjen mear.” It wie te ferwachtsjen dat der wer ien komt mei in foarstel om de stavering

Lês it folsleine artikel
Jabik van der Bij: Omtzigt fertsjinnet it

Jabik van der Bij: Omtzigt fertsjinnet it

🕔19:24, 15.Mar 2021

Skôging Fan ’e wike kinne wy de leden fan de nije Twadde Keamer kieze. Dat is foar in protte minsken in hiele toer. It tal swevende kiezers hat noch net faak sa heech west en in protte witte no’t de

Lês it folsleine artikel