In memoriam Roel Falkena

In memoriam Roel Falkena

🕔10:40, 22.Feb 2021

Earjurster is Roel Falkena ferstoarn. Falkena wie foaroanman fan de Fryske Beweging en de FNP. In In memoriam fan dy partij. Op 20 febrewaris 2021 kaam Roel Falkena te ferstjerren. In drôf berjocht dat in soad tinzen opropt. De betsjutting

Lês it folsleine artikel
De Friesche IJsbond sakket troch it iis

De Friesche IJsbond sakket troch it iis

🕔09:42, 18.Feb 2021

Skôging troch Nanne Hoekstra De Friesche IJsbond liet earjuster yn in nijsberjocht op syn side witte o sa bliid en grutsk te wêzen om’t minsken ferline wike sa omraak op natueriis ride koene. Watsei? Mar it bûn ha wy yn

Lês it folsleine artikel
Wetten en draachflak

Wetten en draachflak

🕔07:00, 15.Feb 2021

Skôging troch Jabik van der Bij Al hiel wat jierren helje ik ien kear yn ’e wike fisk by de Urkervishal yn Snits. De eigeners wenje op Urk en ride alle dagen nei Snits mei farske fisk. Har ûnderlinge omgongstaal

Lês it folsleine artikel
Osteoporose

Osteoporose

🕔20:10, 13.Feb 2021

Skôging Yn de media stie in berjocht dat ôfrûne freed wol sa’n hûndert minsken yn Fryslân as iisslachtoffer mei brutsen bonken, benammen pols, telâne kamen yn de Fryske sikehuzen. In lytse meidieling mar mei grutte gefolgen foar de minsken sels

Lês it folsleine artikel
Is mienskip itselde as mynskip? (5)

Is mienskip itselde as mynskip? (5)

🕔10:00, 8.Feb 2021

Oer Frysk ûnderwiisbelied en etnysk profilearjen troch Tom Dykstra Nei oanlieding fan it besprek fan it lêsûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwe fan taaloerienkomst) fan Bosma en Nota haw ik dúdlik makke dat de oanpak fan it lêzen learen yn it

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Strategyske autonomy fan de EU

Sybren Singelsma: Strategyske autonomy fan de EU

🕔19:50, 2.Feb 2021

Skôging It wichtichste hannelsakkoart dat de EU ein 2020 sletten hat, wie net dat mei it Feriene Keninkryk (FK) mar dat mei Sina. Oan ’e ein fan it Dútsk foarsitterskip woene Merkel en Macron noch mar ris sjen litte dat

Lês it folsleine artikel
Is mienskip itselde as mynskip? (4)

Is mienskip itselde as mynskip? (4)

🕔10:00, 1.Feb 2021

Oer it ûnderwiisbelied fan de provinsje Fryslân troch Tom Dykstra Yn myn foarôfgeande bydragen yn dizze rige joech ik yn it foarste plak omtinken oan it lêsûndersyk Frysk fan Bosma en Nota, twads oan it belang fan lêsfeardigens yn it

Lês it folsleine artikel
Is mienskip itselde as mynskip? (3)

Is mienskip itselde as mynskip? (3)

🕔10:00, 25.Jan 2021

Hoe sit it mei de sizzenskip oer Frysk (lês)ûnderwiis op ús Fryske skoallen? troch Tom Dykstra Nei oanlieding fan it yn oktober 2020 ferskynde wittenskiplik ûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwe fan taaloerienkomst) is de fraach aktueel hoe’t it lêsûnderwiis yn

Lês it folsleine artikel
Frijheid fan mieningsutering fersus beskerming tsjin breinwaskjen

Frijheid fan mieningsutering fersus beskerming tsjin breinwaskjen

🕔18:41, 21.Jan 2021

Skôging troch Nanne Hoekstra Abbekaat Tjalling van der Goot pleitet foar it rjocht fan earder presidint Trump om syn miening te uterjen op sosjale media. It is in nijsgjirrige fraach oft frijheid fan mieningsutering ek betsjut dat dy miening yn

Lês it folsleine artikel
Fertocht

Fertocht

🕔09:58, 19.Jan 2021

Skôging troch Jabik van der Bij Wy binne allegearre tige yn it moed rekke troch wat minsken oandien is troch de belestingtsjinst yn de saak fan de berne-opfang. De jacht op de skuldigen is los. De lju dy’t yn De

Lês it folsleine artikel