Is mienskip itselde as mynskip? (5)

Is mienskip itselde as mynskip? (5)

🕔10:00, 8.Feb 2021

Oer Frysk ûnderwiisbelied en etnysk profilearjen troch Tom Dykstra Nei oanlieding fan it besprek fan it lêsûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwe fan taaloerienkomst) fan Bosma en Nota haw ik dúdlik makke dat de oanpak fan it lêzen learen yn it

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Strategyske autonomy fan de EU

Sybren Singelsma: Strategyske autonomy fan de EU

🕔19:50, 2.Feb 2021

Skôging It wichtichste hannelsakkoart dat de EU ein 2020 sletten hat, wie net dat mei it Feriene Keninkryk (FK) mar dat mei Sina. Oan ’e ein fan it Dútsk foarsitterskip woene Merkel en Macron noch mar ris sjen litte dat

Lês it folsleine artikel
Is mienskip itselde as mynskip? (4)

Is mienskip itselde as mynskip? (4)

🕔10:00, 1.Feb 2021

Oer it ûnderwiisbelied fan de provinsje Fryslân troch Tom Dykstra Yn myn foarôfgeande bydragen yn dizze rige joech ik yn it foarste plak omtinken oan it lêsûndersyk Frysk fan Bosma en Nota, twads oan it belang fan lêsfeardigens yn it

Lês it folsleine artikel
Is mienskip itselde as mynskip? (3)

Is mienskip itselde as mynskip? (3)

🕔10:00, 25.Jan 2021

Hoe sit it mei de sizzenskip oer Frysk (lês)ûnderwiis op ús Fryske skoallen? troch Tom Dykstra Nei oanlieding fan it yn oktober 2020 ferskynde wittenskiplik ûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwe fan taaloerienkomst) is de fraach aktueel hoe’t it lêsûnderwiis yn

Lês it folsleine artikel
Frijheid fan mieningsutering fersus beskerming tsjin breinwaskjen

Frijheid fan mieningsutering fersus beskerming tsjin breinwaskjen

🕔18:41, 21.Jan 2021

Skôging troch Nanne Hoekstra Abbekaat Tjalling van der Goot pleitet foar it rjocht fan earder presidint Trump om syn miening te uterjen op sosjale media. It is in nijsgjirrige fraach oft frijheid fan mieningsutering ek betsjut dat dy miening yn

Lês it folsleine artikel
Fertocht

Fertocht

🕔09:58, 19.Jan 2021

Skôging troch Jabik van der Bij Wy binne allegearre tige yn it moed rekke troch wat minsken oandien is troch de belestingtsjinst yn de saak fan de berne-opfang. De jacht op de skuldigen is los. De lju dy’t yn De

Lês it folsleine artikel
Twitter en Facebook slaan Trump oer de mûle

Twitter en Facebook slaan Trump oer de mûle

🕔15:55, 18.Jan 2021

Skôging troch Tjalling van der Goot De frijheid fan mieningsutering stiet faai. President Trump is ferballe fan sosjale media sa as Twitter en Facebook. Dat alles omdat dy mediagiganten de miening tadien binne dat Trump de foara brûkt hat foar

Lês it folsleine artikel
It is tiid foar in konstitúsjoneel hôf

It is tiid foar in konstitúsjoneel hôf

🕔12:49, 18.Jan 2021

Tekenje de petysje Skôging en oprop troch Sybren Singelsma Nederlân wie kollektyf lilk doe’t yn Poalen de rjochters fan it Konstitúsjoneel Hôf ûnder in te direkte politike kontrôle drigen te kommen. Ut namme fan Nederlân hat premier Rutte dan ek

Lês it folsleine artikel
Is mienskip itselde as mynskip? (2)     

Is mienskip itselde as mynskip? (2)     

🕔10:00, 18.Jan 2021

It belang fan lêsfeardigens yn it Frysk Troch Tom Dykstra Yn diel 1 fan Is mienskip itselde as mynskip? wie omtinken foar it yn oktober 2020 publisearre Ingelsktalige ûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwen fan taaloerienkomst) fan de taalwittenskippers Bosma en

Lês it folsleine artikel
Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

🕔08:49, 14.Jan 2021

Wy hawwe ferlet fan in sterke kennisstruktuer foar it Frysk. Neffens it Dingtiidrapport fan ôfrûne desimber soe dy sterker wurde mei in nij op te rjochtsjen “Kennisberie”. Fansels folget de Ried fan de Fryske Beweging alles wat te krijen hat

Lês it folsleine artikel