Horrorhit Talk To Me is in grouwélige nachtmerje en dat is noflik

Horrorhit Talk To Me is in grouwélige nachtmerje en dat is noflik

🕔22:17, 30.Aug 2023

Filmbesprek No’t de pipernuten wer yn de winkel lizze en elkenien fan simmerfakânsje werom is, is it wer tiid foar besinning. Oer twa moanne is it Halloween, dus it is tiid foar horrorfilms. Nei myn fakânsje fan trije wike yn

Lês it folsleine artikel
Jabik van der Bij: Hoe kundich en betrouber is Keunstmjittige Yntelliginsje?

Jabik van der Bij: Hoe kundich en betrouber is Keunstmjittige Yntelliginsje?

🕔11:15, 28.Aug 2023

Skôging Der wurdt de lêste tiid hiel wat omtinken oan ChatGPT jûn. Dat dêr ek Frysktalige opdrachten oan jûn wurde kinne, makke my nijsgjirrich. Dêrom dat ik ûndersteande opdracht formulearre. Skriuw in kritysk opinystik yn it Frysk oer de foardracht

Lês it folsleine artikel
Révolúsje yn Frankryk

Révolúsje yn Frankryk

🕔12:00, 17.Aug 2023

Skôging Mear as 1200 auto’s yn ’e brân, hûnderten gebouwen fernield, benammen skoallen en  oare gebouwen fan ‘machthawwers’ lykas plysjeburo’s. Mei 45.000 plysjes en 1000 rebûljeskoppers oppakt, like it begjin july rêstiger te wurden. Ik haw der yn Parys net

Lês it folsleine artikel
Barbie: in rôze sensaasje

Barbie: in rôze sensaasje

🕔12:21, 28.Jul 2023

Filmferslach fan Gabrielle Terpstra Al tiden siet ik te wachtsjen op Barbie, en no wie it dan einlings safier! De film ‘Barbie’ is net allinnich in hit, it is in wiere sensaasje wurden. De film lûkt folle sealen en de

Lês it folsleine artikel
Wat berikt de nije koälysje foar it Frysk?

Wat berikt de nije koälysje foar it Frysk?

🕔08:20, 20.Jul 2023

Skôging Okkerdeis ferskynde it bestjoersakkoart fan de nije koälysje yn Fryslân (BBB, CDA, FNP en CU). It grutte biedwurd is ‘oparbeidzje‘ en dêr kin it útsoarte net sûnder. Alles wat de provinsje by de ein hat wol dizze koälysje yn

Lês it folsleine artikel
Yn Sealterlân, yn mearkelân

Yn Sealterlân, yn mearkelân

🕔16:08, 12.Jul 2023

Skôging troch Bouke Slofstra Yn ’e nijste Us wurk (jg. 72, 2023, 1-35) stiet in stik fan Abe de Vries oer S.J. van der Molen, de skriuwer fan ûnder oaren it Frysk Sêgeboek. It blêd foel by ús op ’e

Lês it folsleine artikel
Wjerstân tsjin faksinaasje is fan alle tiden

Wjerstân tsjin faksinaasje is fan alle tiden

🕔12:00, 29.Jun 2023

Skôging Master-ferhaleferteller en histoarikus Simon Schama kaam op sneontejûn 3 juny nei Rotterdam om syn nije boek In gezonde staat oer pandemyen en faksins ta te ljochtsjen. Ut syn ferhaal waard dúdlik dat yn it ferline de wittenskip it betiden

Lês it folsleine artikel
“Dit húske wurdt spielt mei reinwetter”

“Dit húske wurdt spielt mei reinwetter”

🕔12:00, 15.Jun 2023

‘Altijd feest’ bij het vak Fries (LC woansdei 31 maaie). Oan it wurd wiene entûsjaste learlingen fan û.o. de skoallemienskippen yn Burgum. Spitich dat de Gemeente Tytsjerksteradiel sa efterbliuwt mei syn taalbelied. Pier Bergsma Op deselde dei fan dat aardige

Lês it folsleine artikel
Midsimmer yn Fryslân; de mienskip yn ’t sintsje

Midsimmer yn Fryslân; de mienskip yn ’t sintsje

🕔16:36, 14.Jun 2023

Eltse simmer slûpt er ûngemurken foarby: de langste dei fan it jier. Hjoed-de-dei sjogge wy der eins net mear nei om. Yn ús ferline wie dat wol oars. De sinnekear wie in bysûnder barren mei spesjale betsjutting. Yn ’e rin

Lês it folsleine artikel
Sieger Bijsterveld: Tiden hawwe tiden

Sieger Bijsterveld: Tiden hawwe tiden

🕔19:28, 12.Jun 2023

Skôging De fiifde en de seisde klasse sieten by it haad fan de skoalle. Ik hie der nei útsjoen om safier te kommen. Net om de master – dat wie gjin bysûnder aardige man, mar om de kaartebakken, efter yn

Lês it folsleine artikel