‘Fearkrêft’ as sjyk eufemisme foar kultueriside

‘Fearkrêft’ as sjyk eufemisme foar kultueriside

🕔15:57, 16.Aug 2022

De ramp dy’t 2nd Conference on Frisian Humanities hjit Skôging troch Abe de Vries Fan 14 oant en mei 16 septimber 2022 hâlde Fryske Akademy, RUG en NHL/Stenden in ‘Conference on Frisian Humanities’, yn gewoane taal in Frysk Geasteswittenskiplik Kongres,

Lês it folsleine artikel
Nanne Hoekstra: Wês gjin ferbrekfries!

Nanne Hoekstra: Wês gjin ferbrekfries!

🕔12:04, 2.Aug 2022

Skôging Wêrom ferbrekt de Fries him sa gau? Dat freget Hilda Schram har ôf (Leeuwarder Courant 11-7). Want Frysk prate is ommers essinsjeel foar it fuortbestean fan de taal. Se hellet yn dat ferbân de siswize ‘Wa’t himsels weismyt is

Lês it folsleine artikel
Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: It hea yn ’e skuorre

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: It hea yn ’e skuorre

🕔07:00, 1.Aug 2022

It is simmer en wy bliuwe noch eefkes yn ’e boerewurden. It is simmer, en foar de biograaf ûngetiid. It boek moat binnen in wike by de printer lizze, en dan komt alles byinoar. Op dit stuit sit ik yn

Lês it folsleine artikel
Nanne Hoekstra: À la campagne droech neat by oan Frysk taallânskip

Nanne Hoekstra: À la campagne droech neat by oan Frysk taallânskip

🕔08:49, 24.Jul 2022

Skôging Op de lêste dei, ôfrûne snein, rêde ik it noch krekt op en besjoch de eksposysje À la campagne yn it Fries Museum.  Dy wie tige by tige. Sjoch bygelyks it artikel yn DE NIJE fan dizze maitiid of

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Kan het niet gewoon in het Nederlands? 

Pier Bergsma: Kan het niet gewoon in het Nederlands? 

🕔11:10, 14.Jul 2022

Skôging Kan het niet gewoon in het Nederlands?  ‘Nee, dat kin hjir net, want dan wurdt it nea wat mei ús taal. Wy sille stadiger prate en oars komme jo aanst del foar útlis. En net oerdriuwe, wy prate yn

Lês it folsleine artikel
Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: Sturtswylje en neimelke

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: Sturtswylje en neimelke

🕔09:31, 5.Jul 2022

Skôging It skriuwwurk oan ’e biografy sit no yn ’e faze fan it sturtswyljen en it neimelken. Elk wit dat dêr in fleurich sin by heart, ek al is it faak yn ferhâlding in protte wurk foar in bytsje opbringst.

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Tusken sjimpansee en bonobo

Binne Mosk: Tusken sjimpansee en bonobo

🕔19:43, 20.Jun 2022

Skôging Minsken hâlde fan seks en geweld. Dat is te begripen, want wy lykje op bonobo’s en sjimpansees. Dy steane fan alle primaten it tichtste by ús. Frans de Waal docht al jierren ûndersyk nei primaten lykas sjimpansees en de

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Berne yn in ferkeard lichem

Feie Fonyk: Berne yn in ferkeard lichem

🕔19:49, 9.Jun 2022

Skôging Lisa van Ginneken is Twadde Keamerlid foar D66. Se wie in man, mar fielde har net thús yn sa’n frjemd mannelichem. Dêrom hat se har nei har skieding feroarje litten yn in frou foar safier’t soks medysk mooglik is,

Lês it folsleine artikel
Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: Ried en striid

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: Ried en striid

🕔07:00, 6.Jun 2022

Skôging De biografy fan Tony Feitsma is net allinnich it ferhaal fan in wittenskipper (dêroer in oare kear wer) mar ek fan in beweger. Dy twa wiene foar har ek wêzentlik ferbûn. Mei de dingen dy’t se as wittenskipper útsocht,

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Ukraïne lid fan de EU? It dilemma foar Nederlân

Sybren Singelsma: Ukraïne lid fan de EU? It dilemma foar Nederlân

🕔19:50, 30.May 2022

Skôging Nei myn stúdzje skiednis mocht ik as stazjêr in pear moanne omstappe yn it Berlaymont, it gebou fan de Europeeske Kommisje. It wie in pear moanne foar it lidmaatskip fan Grikelan. Dêr waard nochal wat op omstind, murk ik

Lês it folsleine artikel