Goffe Jensma: It paad nei it Frysk

Goffe Jensma: It paad nei it Frysk

🕔07:43, 7.Jan 2023

Fanwegen it trelit dat om syn opfolging hinne ûntstie, wie it ôfskied fan Goffe Jensma as heechlearaar Fryske Taal- en Letterkunde net yn ’e aula fan de Ryksuniversiteit yn Grins mar op 14 desimber 2022 yn de Steateseal yn it

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De takomst fan Fryslân

Sybren Singelsma: De takomst fan Fryslân Fernijd

🕔07:05, 31.Dec 2022

Skôging De takomst fan Fryslân is dreech te foarsizzen, mar der binne in oantal dingen dêr ‘t wy rekken mei hâlde kinne.  As earste is Fryslân in regio mei in rike skiednis en kulturele identiteit, en it is wierskynlik dat

Lês it folsleine artikel
Campus Fryslân oerlibbet troch en mei Ingelsk

Campus Fryslân oerlibbet troch en mei Ingelsk

🕔13:43, 30.Dec 2022

Skôging Op ús universiteiten slacht it Ingelsk foar master op. It Nederlânsk is der in bedrige taal, om fan it Frysk mar net te praten. Heech tiid foar nije wetjouwing. Pier Bergsma Tongersdei 18 novimber stie der in ynstjoerd stik

Lês it folsleine artikel
Dickens yn desimber

Dickens yn desimber

🕔20:18, 22.Dec 2022

Skôging Charles Dickens waard mear as twahûndert jier lyn berne. Hy wie yn syn libben al in ferneamd skriuwer. Alle jierren binne der oeral produksjes en aktiviteiten om Dickens hinne, benammen yn desimber. Sa is der in Dickensfestival yn Deventer,

Lês it folsleine artikel
It Nijs antysemitysk?

It Nijs antysemitysk?

🕔11:24, 19.Dec 2022

Skôging Al in moai skoft ferskine op It Nijs yn de rubryk Ferdivedaasje geregeldwei Hollânske útdrukkingen mei dêrnjonken ien of mear Fryske wjergaders. Om dy wjergaders is it begûn. Soms is dat in letterlike oersetting, mar meastal hat it Frysk

Lês it folsleine artikel
Sieger Bijsterveld: Krystman, wêr komst wei?

Sieger Bijsterveld: Krystman, wêr komst wei?

🕔14:00, 13.Dec 2022

De skiednis fan Santa Claus yn grutte halen Skôging It antwurd op de fraach wêr’t de Krystman weikomt kin koart en dúdlik wêze: út Nederlân. De namme fan Sinteklaas komt yn Amearika al om 1800 hinne foar. Hy wurdt dan

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Delsjitte dy Teletubbies

Feie Fonyk: Delsjitte dy Teletubbies

🕔19:43, 8.Dec 2022

Skôging Nei jierren binne de Teletubbies op ‘e telefyzje werom. No by Netflix fan mids novimber ôf. Neffens de foarstanners fan dat ûnnoazele programma soene lytse bern der wat fan opstekke. Ik haw de earste ôflevering sjoen. Dy gie oer

Lês it folsleine artikel
Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 3)

Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 3)

🕔13:30, 26.Nov 2022

Der stie moandei 21 novimber al in lyts ferslach fan de Fedde Schurerlêzing 2022 op It Nijs, mei oangeande de tredde sprekker: “Sijbe Knol, Steatelid foar de FNP, fynt dat de plannen fan Fokkens gjin takomstfyzje sjen litte. It jild

Lês it folsleine artikel
Reinder Reitsma: Noch lang net boppe

Reinder Reitsma: Noch lang net boppe

🕔07:41, 26.Nov 2022

Prakkesaasjes nei de Rede fan Fryslân Wat haw ik, om te begjinnen, oan posityfs oerholden oan de op 24 novimber op it Provinsjehûs troch minister Hanke Bruins Slot útsprutsen ‘Rede fan Fryslân’? Dat se har blykber wol aardich ynformearje litten

Lês it folsleine artikel
Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 2)

Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 2)

🕔13:30, 25.Nov 2022

Der stie moandei 21 novimber al in lyts ferslach fan de Fedde Schurerlêzing 2022 op It Nijs, mei oangeande de twadde sprekker: “Avine Fokkens-Kelder, deputearre Ferkear en Ferfier, Romtlike Oardering en Ynfrastruktuer, liet ús sjen dat de Lelyline der echt

Lês it folsleine artikel