Gjin rasisme, gjin ‘reetveegpieten’, mar Swarte Pier

Gjin rasisme, gjin ‘reetveegpieten’, mar Swarte Pier

🕔16:17, 5.Jun 2020

Skôging De diskusje oer ras en diskriminaasje liket no al wer oan te boazjen. Ik kin my net sa bot fine yn de opmerking fan minister-presidint Rutte, dat it rasisme om ús hinne in struktureel probleem is. En syn opmerking

Lês it folsleine artikel
In nije Pinksterbeweging

In nije Pinksterbeweging

🕔07:00, 1.Jun 2020

Skôging In nije pinksterbeweging, sa soe men de pinkstergroetaksje wol neame kinne, dy’t al hiel wat jierren troch de protestantse gemeente te Goutum c.a. holden is. As in tige positive reaksje op it op himsels wol negatyf te beoardieljen feit

Lês it folsleine artikel
Fan Piterboarch oant Wliksibama

Fan Piterboarch oant Wliksibama

🕔07:54, 28.Maaie 2020

Fan Piterboarch oant Wliksibama in frijmoedige oanpak yn Frysktalige kartografy Skôging troch Kerst Huisman It maaie-junynûmer fan it histoarysk tydskrift Fryslân is útkommen. Ik haw as redakteur fan it tydskrift dizze kear in publikaasje dy’t foar de Fryske taal fan

Lês it folsleine artikel
Oer Fryske literatuer, keatsen en stjerrekunde

Oer Fryske literatuer, keatsen en stjerrekunde

🕔16:24, 25.Maaie 2020

troch Abe de Vries Jan Pieter Janzen (1945-2005) kaam út Easterbierrum. Ik ha him noch krekt in pear jier meimakke as de redakteur fan Trotwaer yn de tiid dat it blêd opnaam waard yn de Moanne; ûnder syn bewâld mocht ik begjin 2002

Lês it folsleine artikel
Skeveningske surfers omkommen troch miljeufersmoarging en klimaatferoaring

Skeveningske surfers omkommen troch miljeufersmoarging en klimaatferoaring

🕔14:45, 24.Maaie 2020

Skôging troch Nanne Hoekstra Yn de media wie der lêstendeis in protte omtinken foar it omkommen fan in tal surfers yn de see by Skeveningen. Oarsaak wie in metershege skomlaach. In natuerferskynsel waard dat neamd. Mar ik hâld út dat

Lês it folsleine artikel
Befrij de Dichter fan Fryslân út de omearming fan LF2028

Befrij de Dichter fan Fryslân út de omearming fan LF2028

🕔10:13, 1.Maaie 2020

Skôging fan Abe de Vries Ik jou dalik ta, guon miene dat ik in glêzen bol ha. Dat komt sa: guon fan myn foarsizzingen lykje út te kommen. Understeand stik oer de Dichter fan Fryslân – doe oer de proseduere

Lês it folsleine artikel
Fryske boeken

Fryske boeken

🕔13:03, 29.Apr 2020

Op 21 april 2020 ferskynde in kollum fan Aant Mulder op It Nijs oer de top10-list fan Fryske romans ensfh. In moai stik mei wat foarbylden fan in oantal oan te rekommandearjen boeken. It wie dúdlik in poepetoer om in

Lês it folsleine artikel
‘Cultural distancing’

‘Cultural distancing’

🕔12:20, 27.Apr 2020

Skôging troch Abe de Vries ‘Troost’, seit de fergeze Van Dale online, betsjut ‘bemoediging bij verdriet’. Myn trijedielige Van Dale út 1984, 11e printinge, neamt de trije belangrykste betsjuttingen: 1. ‘het schenken van bemoediging en verzachting in geestelijke nood of

Lês it folsleine artikel
Wat de Twabaksmerk en in bakkersdozyn mei-inoar te krijen ha

Wat de Twabaksmerk en in bakkersdozyn mei-inoar te krijen ha

🕔08:42, 26.Apr 2020

Priuwke út De Nije: in taalkundige, histoaryske en kulinêre analyze fan Anne J. Cornelis Bakken binne bysûnder om hoe’t se makke wurde en om hoe’t se neamd wurde. It is in echt bakkersprodukt, dat we hieltyd faker ‘beskuten’ neame. It 

Lês it folsleine artikel
In aai oer de bol of in skop ûnder de kont?

In aai oer de bol of in skop ûnder de kont?

🕔11:56, 16.Apr 2020

Skôging fan Abe de Vries Ensafh-sjef en literêr feteraan Piter Boersma hat yn de twadde papieren ensafh fan dit jier in nijsgjirrich ‘redaksjoneel’ skreaun wêryn’t er in tal opmerkingen makket oer de stân fan saken yn de Fryske literatuer. ‘It ûntbrekt

Lês it folsleine artikel