Ynklauwerichheid

Ynklauwerichheid

🕔10:33, 5.Jul 2020

Skôging Nei alle gedachten is ynklauwerichheid ien fan de grutste haadsûnden fan de minske. Nea tefreden wêze mei datjinge dat it libben jout, mar altiten mear wolle. Mear, mear, mear. Yn it museum Nacional el Prado yn Madrid hinget it

Lês it folsleine artikel
It Sinteklazemearke en de mytology

It Sinteklazemearke en de mytology

🕔10:04, 4.Jul 2020

Skôging En dan begjin july sitte wy, om’t de aksjegroep KOZP net it fatsoen hat om de wrede dea fan de safolste swarte Amerikaan net oan de platte diskusje oer it Sinteklazemearke te keppeljen, te debattearjen oer de kleur fan

Lês it folsleine artikel
De sykte fan Lyme

De sykte fan Lyme

🕔13:49, 24.Jun 2020

Skôging It is no de wike fan de tikebeetsykte. Tiken binne net allinnich bloedsûgjende parasiten, mar se kinne ek de baktearje Borrelia Burgdorferi op oare bisten en op de minske oerbringe. Dy baktearje kin yn sa’n trije op de hûndert

Lês it folsleine artikel
Frysk ûnderwiis op efterstân holden…

Frysk ûnderwiis op efterstân holden…

🕔08:06, 23.Jun 2020

Skôging troch Tom Dykstra De koroanakrisis is noch mar in pear wike âld as de Onderwijsraad (it heechste advyskolleezje fan de Nederlânske oerheid) warskôget foar efterstannen fan guon learlingen yn harren skoalkarriêre. De minister tinkt ek al oan it ynsetten

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Likense rjochten betsjut likense behanneling yn de wet

Henk Wolf: Likense rjochten betsjut likense behanneling yn de wet

🕔17:10, 22.Jun 2020

“Iedereen die dat wil, moet zich in Friesland in het Fries kunnen uitdrukken.” Dat hat Kajsa Ollongren yn 2018 sein yn har funksje as minister fan ynlânske saken en as heechstferantwurdlike foar it Ryksbelied oangeande de Fryske taal. Kommissaris fan

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De koroanakrisis hat ek politike konsekwinsjes

Sybren Singelsma: De koroanakrisis hat ek politike konsekwinsjes

🕔18:59, 15.Jun 2020

Skôging Sawol yn de striid tsjin it koroanafirus as dy tsjin de gefolgen foar de ekonomy hat it regear fiergeand yngrepen yn it libben fan de minsken en harren mienskip. Dat soks bard is op advys fan ‘deskundigen’ docht neat

Lês it folsleine artikel
Kurrikulum.frl: reekgerdyn foar etnisearring fan it Frysk ûnderwiis

Kurrikulum.frl: reekgerdyn foar etnisearring fan it Frysk ûnderwiis

🕔10:49, 15.Jun 2020

Skôging Earne yn ’e wrâld leit in provinsje, dy hjit Fryslân, en yn dy provinsje prate de measte minsken Frysk en dêrneist ek Nederlânsk. Earne yn dy provinsje leit it doarp Drachten en earne yn Drachten stiet it gebou fan

Lês it folsleine artikel
Alternativen foar podcasters dy’t gjin Afûkfrysk prate wolle

Alternativen foar podcasters dy’t gjin Afûkfrysk prate wolle

🕔14:17, 10.Jun 2020

fan Abe de Vries Anne-Goaitske Breteler (24) út Ternaard en Sytze de Haan (30) út Holwert sille podcasts meitsje en wolle neffens de Leeuwarder Courant fan 9 juny 2020 net te folle Afûkfrysk prate – wat dat dan ek mar wêze mei.

Lês it folsleine artikel
Gjin rasisme, gjin ‘reetveegpieten’, mar Swarte Pier

Gjin rasisme, gjin ‘reetveegpieten’, mar Swarte Pier

🕔16:17, 5.Jun 2020

Skôging De diskusje oer ras en diskriminaasje liket no al wer oan te boazjen. Ik kin my net sa bot fine yn de opmerking fan minister-presidint Rutte, dat it rasisme om ús hinne in struktureel probleem is. En syn opmerking

Lês it folsleine artikel
In nije Pinksterbeweging

In nije Pinksterbeweging

🕔07:00, 1.Jun 2020

Skôging In nije pinksterbeweging, sa soe men de pinkstergroetaksje wol neame kinne, dy’t al hiel wat jierren troch de protestantse gemeente te Goutum c.a. holden is. As in tige positive reaksje op it op himsels wol negatyf te beoardieljen feit

Lês it folsleine artikel