Stoarmen en muontsen makken It Bilt

Stoarmen en muontsen makken It Bilt

🕔13:45, 29.Mar 2023

Boekbesprek fan Hein Jaap Hilarides Jierrenlang hat Sytse Keizer wurke oan syn ûndersyk nei it ûntstean fan It Bilt. Geregeld ferskynden der stikken yn de krante of op Facebook. Syn muontsewurk is no bondele yn it tsjokke boek Billând. Foar

Lês it folsleine artikel
Matthijs Verkuijl: Koroana

Matthijs Verkuijl: Koroana

🕔07:00, 24.Mar 2023

Skôging Lang om let liket it derop dat de oarsaak fan de pandemy mei it koroanafirus dúdlik is en yn 2019 dochs wol fan de farskmerk yn Wûhan yn Sina kaam. Fan it begjin ôf oan wie der in fertinking

Lês it folsleine artikel
Slagge gearkomste Obe Postma Selskip mei skriuwer Oek de Jong

Slagge gearkomste Obe Postma Selskip mei skriuwer Oek de Jong

🕔12:00, 23.Mar 2023

It Postmaselskip like my op stjerren nei dea, mar dat pakte oars út. Sneontemiddei 18 maart waard yn Tresoar in nijsgjirrige middei organisearre mei skriuwer Oek de Jong. Geart de Vries hold in fraachpetear mei him oer it Fryske lânskip

Lês it folsleine artikel
Willem Verf, skriuwer

Willem Verf, skriuwer

🕔19:14, 16.Mar 2023

As wy de mobile telefoan mei rekkenje, waard der miskien wol nea safolle lêzen as tsjintwurdich, mar it lêzen fan in boek, en benammen fan fiksje, rint al jierren tebek. Dochs waard op sneontemiddei 11 maart oan it begjin fan

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Sjoernaliste-Frysk en it ferfal fan de skriuwtaal – in foarbyld

Henk Wolf: Sjoernaliste-Frysk en it ferfal fan de skriuwtaal – in foarbyld

🕔17:39, 16.Mar 2023

Ik krij geregeld fan kunde, mar ek fan ûnbekenden, de fraach oft ik in wurd of útdrukking út it Nederlânsk yn it Frysk oersette kin. As sokken as reden ha dat se in tekst oersette wolle, dan freegje ik almeast

Lês it folsleine artikel
Hoe wiis moatte wy wêze mei it Masterplan Basisvaardigheden?

Hoe wiis moatte wy wêze mei it Masterplan Basisvaardigheden?

🕔12:39, 10.Mar 2023

Skôging Op 21 febrewaris 2023 – de dei fan de memmetaal – stie yn it Friesch Dagblad in ferslach fan in wurkbesite fan ûnderwiisminister Dennis Wiersma oan de iepenbiere Westermarskoalle op ’e Jouwer. Hy liet him op ’e hichte bringe

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Randy Newman, in krityske Amerikaan

Pier Bergsma: Randy Newman, in krityske Amerikaan

🕔12:54, 9.Mar 2023

The Rolling Stones en Bob Dylan begûnen harren sukses yn de jierren sechstich fan de foarige iuw. It wiene gouden jierren foar de popmuzyk. Randy Newman fan 28 novimber 1943 is ek fan dy generaasje en noch altyd aktyf. Skôging

Lês it folsleine artikel
Alde en nije myten

Alde en nije myten

🕔08:53, 6.Mar 2023

Skôging troch Bouke Slofstra De nijste útstalling yn it Fries Museum is foar elkenien oan te rieden: Vrijheid, vetes en vagevuur. De eksposysje beljochtet de midsiuwen yn de Fryske lannen sawol yn ’e breedte as yn ’e djipte. De wielde

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: De woke ynkwisysje slacht ta

Pier Bergsma: De woke ynkwisysje slacht ta

🕔12:00, 2.Mar 2023

Skôging Ik bin in leafhawwer fan it wurk fan Roald Dahl. Al soe it allinne al wêze om it taalgebrûk. Foar my leit De GFR, de ‘Grutte Freonlike Reus’, in moaie oersetting fan The Big Friendly Giant troch Martsje de

Lês it folsleine artikel
Buorrelpraat oer deaslach

Buorrelpraat oer deaslach

🕔15:22, 24.feb 2023

Skôging fan Tjalling van der Goot It is wer ferkiezingstiid. Dat is te merken. Sels de grutste partij ûntkomt net oan populisme. Dat skeint in betrouwen yn de rjochter, it strafproses en de rjochtssteat. Skealik dat politisy stimmen besykje te

Lês it folsleine artikel