Sybren Singelsma: Europa jout Fryslân de romte

Sybren Singelsma: Europa jout Fryslân de romte

🕔19:27, 12.May 2019

Skôging Yn de oanrin nei de Europeeske ferkiezingen is it wichtich om ris te sjen nei de relaasje tusken Fryslân en de Europeeske Uny (EU). By de EU moatte we in goed ûnderskied meitsje tusken de politike struktuer en de

Lês it folsleine artikel
Soe Baudet dan dochs gelyk ha?

Soe Baudet dan dochs gelyk ha?

🕔20:46, 4.May 2019

Skôging troch Jabik van der Bij Soe Baudet dan dochs gelyk ha? Ien fan de gjalpen dy’t Baudet graach brûkt yn syn striid tsjin de Haachske polityk (dêr’t hysels ek by heart) is “fuort mei it partij kartel yn De

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Wat der te kiezen falt by ferkiezingen Europeesk Parlemint

Sybren Singelsma: Wat der te kiezen falt by ferkiezingen Europeesk Parlemint

🕔10:01, 3.May 2019

Skôging  23 maaie meie jo wer nei de stimbus om it nije Europeeske Parlemint te kiezen. Dat wol sizze, de Nederlânske leden. As Fries kinne jo noch net op in Skot of in Katalaan stimme. Mar goed, dit is it

Lês it folsleine artikel
Bestjoersôfspraak 2019-2023

Bestjoersôfspraak 2019-2023

🕔10:22, 10.Apr 2019

Bestjoersôfspraak 2019-2023 (BFTK’19-’23) troch Thom Dijkstra en Aant Mulder Ryk en Provinsje ha sûnt 1989 de gewoante om yn BFTK’s (Bestjoersôfspraken Frysk Taal en Kultuer) ôf te praten wat se hieltyd yn de folgjende perioade fan fiif jier foar it Frysk dwaan

Lês it folsleine artikel
Us Museum docht as is it Frysk in frjemde taal

Us Museum docht as is it Frysk in frjemde taal

🕔22:34, 29.Mar 2019

Troch Nanne Hoekstra Is der wat it taalgebrûk yn it Fries Museum oanbelanget wat feroare sûnt It Nijs fiif jier lyn konkludearre dat it Frysk by Us Museum in kuriositeit is? Al wat, ûntduts ik ferline wike op de lêste

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (4)

It is mei sizzen net te dwaan (4)

🕔19:39, 21.Mar 2019

troch Tom Dykstra Yn ôflevering 2 fan dizze rige stie it belied sintraal om te kommen ta desintralisaasje fan it foech oer it ûnderwiis yn it Frysk fan Ryk nei de provinsje Fryslân. Oflevering 3 joech in oersjoch fan hoe’t

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (3)

It is mei sizzen net te dwaan (3)

🕔15:59, 17.Mar 2019

troch Tom Dykstra Yn de earste ôflevering fan dizze rige gie it oer de tebekgong fan de taalmacht fan it Frysk en yn de twadde oer in foarsichtige desintralisaasje fan it foech oer it Frysk yn it ûnderwiis nei de

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (2)

It is mei sizzen net te dwaan (2)

🕔16:39, 12.Mar 2019

troch Tom Dykstra Myn earste ôflevering gie oer de tebekgong fan de taalmacht fan it Frysk en de opfetting fan guon lju dat soks in natuerlik proses is, dêr’t men winliken neat tsjin dwaan kin. Myn stelling is dat krekt

Lês it folsleine artikel
Sûnder Frysk ûnderwiis

Sûnder Frysk ûnderwiis

🕔22:11, 9.Mar 2019

Taspraak fan Geart Tigchelaar by de manifestaasje fan Sis Tsiis op 9 maart 2019 op it Saailân Piter Dykstra hat oan it begjin fan de optrocht al neamd wat der sa mankearret oan it Frysk ûnderwiis en hoe’t dat gâns

Lês it folsleine artikel
Bernerjocht

Bernerjocht

🕔20:55, 9.Mar 2019

Taspraak fan Piter Dykstra by de manifestaasje fan Sis Tsiis op 9 maart 2019 op it Saailân ‘Lêzen en skriuwen leare yn de memmetaal is in bernerjocht’, dat is ús biedwurd. En dat jildt foar alle bern. Under Frysk beflappe

Lês it folsleine artikel