Alve fan koroana trochpripte myten

Alve fan koroana trochpripte myten

🕔10:10, 3.Aug 2020

Skôging troch Nanne Hoekstra It koaroanafirus pript net allinnich yn de sellen fan ús longblaaskes om, mar hat likegoed aardich wat myten trochpript. Ik kaam ynearsten op in alvetal: Wy mienden al dat we safierhinne wiene dat we de natuer

Lês it folsleine artikel
It Frysk wurdt ûnderdrukt yn ‘Friesche’ kranten

It Frysk wurdt ûnderdrukt yn ‘Friesche’ kranten

🕔13:13, 9.Jul 2020

In foarbyld út it Friesch Dagblad Taaldiskriminaasje Fonology giet oer lûden yn de taal, mar kriget yn it ûnderwiis net folle omtinken. Der binne in protte minsken dy’t by lûden (klinkers) oan letters tinke. It is dêrom hiel goed dat

Lês it folsleine artikel
It Sinteklazemearke en de mytology – in reaksje

It Sinteklazemearke en de mytology – in reaksje

🕔10:57, 8.Jul 2020

Skôging Spitich dat yn de diskusje oer Swarte Pyt in artikel opnommen wurdt dat oan de diskusje gjin positive bydrage leveret. Der wurdt in stânpunt ynnommen sûnder romte foar nuânses. It Sinteklazeferhaal is folkloare, is dat wat ‘it folk kreëarret’,

Lês it folsleine artikel
In oar perspektyf op Fryske literatuer

In oar perspektyf op Fryske literatuer

🕔08:50, 7.Jul 2020

Skôging troch Abe de Vries ‘Op gemengd taalkundige en cultuurpolitieke gronden pleegt de Friese literatuur in Nederlandse literatuurgeschiedenissen niet te worden ‘meegenomen’, klaarblijkelijk met wederzijdse instemming.’ Dat skreau Frits van Oostrom yn 2006 yn syn Stemmen op schrift, it earste

Lês it folsleine artikel
Ynklauwerichheid

Ynklauwerichheid

🕔10:33, 5.Jul 2020

Skôging Nei alle gedachten is ynklauwerichheid ien fan de grutste haadsûnden fan de minske. Nea tefreden wêze mei datjinge dat it libben jout, mar altiten mear wolle. Mear, mear, mear. Yn it museum Nacional el Prado yn Madrid hinget it

Lês it folsleine artikel
It Sinteklazemearke en de mytology

It Sinteklazemearke en de mytology

🕔10:04, 4.Jul 2020

Skôging En dan begjin july sitte wy, om’t de aksjegroep KOZP net it fatsoen hat om de wrede dea fan de safolste swarte Amerikaan net oan de platte diskusje oer it Sinteklazemearke te keppeljen, te debattearjen oer de kleur fan

Lês it folsleine artikel
De sykte fan Lyme

De sykte fan Lyme

🕔13:49, 24.Jun 2020

Skôging It is no de wike fan de tikebeetsykte. Tiken binne net allinnich bloedsûgjende parasiten, mar se kinne ek de baktearje Borrelia Burgdorferi op oare bisten en op de minske oerbringe. Dy baktearje kin yn sa’n trije op de hûndert

Lês it folsleine artikel
Frysk ûnderwiis op efterstân holden…

Frysk ûnderwiis op efterstân holden…

🕔08:06, 23.Jun 2020

Skôging troch Tom Dykstra De koroanakrisis is noch mar in pear wike âld as de Onderwijsraad (it heechste advyskolleezje fan de Nederlânske oerheid) warskôget foar efterstannen fan guon learlingen yn harren skoalkarriêre. De minister tinkt ek al oan it ynsetten

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Likense rjochten betsjut likense behanneling yn de wet

Henk Wolf: Likense rjochten betsjut likense behanneling yn de wet

🕔17:10, 22.Jun 2020

“Iedereen die dat wil, moet zich in Friesland in het Fries kunnen uitdrukken.” Dat hat Kajsa Ollongren yn 2018 sein yn har funksje as minister fan ynlânske saken en as heechstferantwurdlike foar it Ryksbelied oangeande de Fryske taal. Kommissaris fan

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De koroanakrisis hat ek politike konsekwinsjes

Sybren Singelsma: De koroanakrisis hat ek politike konsekwinsjes

🕔18:59, 15.Jun 2020

Skôging Sawol yn de striid tsjin it koroanafirus as dy tsjin de gefolgen foar de ekonomy hat it regear fiergeand yngrepen yn it libben fan de minsken en harren mienskip. Dat soks bard is op advys fan ‘deskundigen’ docht neat

Lês it folsleine artikel