Pier Bergsma: De ADHD-academie

Pier Bergsma: De ADHD-academie

🕔10:11, 29.Apr 2021

It duorret net lang mear of wy hawwe alle lichaamlik en geastlik ûngemak in namme jûn. Dat wol net sizze dat der dan ek altyd in oplossing foar is. Ik behein my ta geastlik ûngemak. Yn de fyftiger jierren fan

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: De bêste útfining fan de lêste hûndert jier

Pier Bergsma: De bêste útfining fan de lêste hûndert jier

🕔07:00, 8.Apr 2021

Skôging Yn 2012 frege it Algemeen Dagblad oan froulju wat neffens harren de bêste útfining fan de lêste hûndert jier wie. De folgjende trije hellen de heechste skoare: de antykonsepsjepil, de beha en de waskmasine. Op it ynternet binne in

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Bliuw fan de stavering ôf

Pier Bergsma: Bliuw fan de stavering ôf

🕔11:45, 18.Mar 2021

Skôging Kleisangen oer it ûnderwiis binne fan alle tiden. “De bern leare minder en minder, se kinne net staverje en se leare gjin rekkenjen mear.” It wie te ferwachtsjen dat der wer ien komt mei in foarstel om de stavering

Lês it folsleine artikel
Jabik van der Bij: Omtzigt fertsjinnet it

Jabik van der Bij: Omtzigt fertsjinnet it

🕔19:24, 15.Mar 2021

Skôging Fan ’e wike kinne wy de leden fan de nije Twadde Keamer kieze. Dat is foar in protte minsken in hiele toer. It tal swevende kiezers hat noch net faak sa heech west en in protte witte no’t de

Lês it folsleine artikel
Amper omtinken foar Frysk yn partijprograms

Amper omtinken foar Frysk yn partijprograms

🕔16:23, 5.Mar 2021

Moandeitemiddei 6 febrewaris waard it ‘Noordelijk Lijsttrekkersdebat’ holden. Dêr koene fragen foar ynstjoerd wurde. Fan dy gelegenheid hat de Ried fan de Fryske Beweging gebrûk makke, mar dêr waard neat mei dien. Geeske Krol-Benedictus De Ried stjoerde in fraach yn

Lês it folsleine artikel
Toaniel gjin literatuer?

Toaniel gjin literatuer?

🕔09:57, 4.Mar 2021

Skôging Is toaniel gjin literatuer? It antwurd is fansels: jawis, toaniel is ek literatuer. Soe it antwurd ‘nee’ wêze, dan soe bygelyks Shakespeare fan it toaniel ferdwine moatte. Untinkber! Dochs hâldt de fraach my dwaande. Soe it sa wêze kinne,

Lês it folsleine artikel
Jabik van der Bij: Read potlead

Jabik van der Bij: Read potlead

🕔19:12, 2.Mar 2021

Skôging Yn myn opinystik Wetten en draachflak fan okkerdeis ha ik besocht dúdlik te meitsjen dat der neffens my te folle ferwachte wurdt fan wetten en hânhâlden dêrfan as it giet om it fersterkjen fan it Frysk (mei sin brûk

Lês it folsleine artikel
Ta de neitins fan Roel Falkena 1936-2021

Ta de neitins fan Roel Falkena 1936-2021

🕔19:24, 24.Feb 2021

Ta de neitins fan Roel Falkena 1936-2021 Yn 2009 freget foarsitter Roel Falkena my om meitinke te wollen yn it bestjoer fan de Stifting Slach by Warns. Wy koenen inoar al fan de tiid dat wy beide in sit hienen

Lês it folsleine artikel
In memoriam Roel Falkena

In memoriam Roel Falkena

🕔10:40, 22.Feb 2021

Earjurster is Roel Falkena ferstoarn. Falkena wie foaroanman fan de Fryske Beweging en de FNP. In In memoriam fan dy partij. Op 20 febrewaris 2021 kaam Roel Falkena te ferstjerren. In drôf berjocht dat in soad tinzen opropt. De betsjutting

Lês it folsleine artikel
De Friesche IJsbond sakket troch it iis

De Friesche IJsbond sakket troch it iis

🕔09:42, 18.Feb 2021

Skôging troch Nanne Hoekstra De Friesche IJsbond liet earjuster yn in nijsberjocht op syn side witte o sa bliid en grutsk te wêzen om’t minsken ferline wike sa omraak op natueriis ride koene. Watsei? Mar it bûn ha wy yn

Lês it folsleine artikel