Pier Bergsma: Wreed fersteurde swiete dreamen

Pier Bergsma: Wreed fersteurde swiete dreamen

🕔08:41, 12.Oct 2023

Skôging De nije film Sweet dreams dy’t om 1900 hinne op in sûkerplantaazje op Java spilet, lit dúdlik sjen wat der mis wie mei ús koloniale ferline. Dochs wiene de measte Nederlanners oertsjûge fan nut en needsaak fan de ‘spesjale

Lês it folsleine artikel
In ‘ûndûbeldsinnige’ Fryske identiteit kin ek in hiel positive rol spylje

In ‘ûndûbeldsinnige’ Fryske identiteit kin ek in hiel positive rol spylje

🕔19:36, 3.Oct 2023

Skôging Fansels, dêr hat Anne-Goaitske Breteler gelyk oan. It idee fan in Fryske identiteit is mar foar in part ynklusyf. Elk minske hat mear as ien identiteit. Ik bin in man, ik bin in heit en pake, ja, wat net?

Lês it folsleine artikel
Anne-Goaitske Breteler: De (ûn)frije Fries

Anne-Goaitske Breteler: De (ûn)frije Fries

🕔09:30, 2.Oct 2023

Skôging Sneon foar in wike wie ik by de seisensantichste Betinking fan de Slach by Warns, dêr’t de winst yn de Fryske frijheidsstriid út 1345 fierd wurdt. It wie de earste kear dat ik it Reaklif seach, want de grutte

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Is der wier in Fryske paradoks?

Pier Bergsma: Is der wier in Fryske paradoks?

🕔12:00, 28.Sep 2023

Skôging De ‘Academie van Franeker’ iepene woansdeitejûn 13 septimber foar de seisde kear syn akademysk jier yn de Martinitsjerke yn Frjentsjer. By dy gelegenheid spruts prof. dr. Karen van Oudenhoven. Sy is direkteur fan it Sociaal en Culturel Planbureau. Yn

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: By it ferstjerren fan Erwin Olaf (1959–2023)

Binne Mosk: By it ferstjerren fan Erwin Olaf (1959–2023)

🕔11:33, 21.Sep 2023

Skôging Op tiisdei 23 augustus 2022 rieden der gjin treinen, mar ik hie in ôfspraak yn it sintrum fan Den Haag dy’t al in kear ferset wie en dy’t ik dêrom net ferskowe koe. Gelokkich wennet ús âldste soan mei

Lês it folsleine artikel
Foarsitter Frysk Boun om Utens: In unyk momint yn de skiednis

Foarsitter Frysk Boun om Utens: In unyk momint yn de skiednis

🕔10:31, 20.Sep 2023

Iepeningstaspraak fan foarsitter Jan Bijkerk op de fiering fan 100 jier Frysk Boun om Utens, sneon 16 septimber 2023. Sa’t de measten fan jimme wol witte, hawwe wy mei de jubileumkommisje al twa jier dwaande west om dizze dei te

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma – Betocht yn Stiens: Aap, noot, mies

Pier Bergsma – Betocht yn Stiens: Aap, noot, mies

🕔12:00, 7.Sep 2023

Kollum Koartlyn hiene se yn Gytsjerk doarpsfeest. Oan de kant fan de dyk stiene printsjes fan de lêsmetoade Aap, Noot, Mies. Nieuwold út Wergea, Van der Meulen út Winaam en Hoogeveen út Stiens stiene oan it begjin fan it tsjintwurdige

Lês it folsleine artikel
Sichtber Frysk: de skoallen binne wer begûn!

Sichtber Frysk: de skoallen binne wer begûn!

🕔19:30, 5.Sep 2023

De Jongfryske Mienskip brocht yn maart 2022 syn Oanfalsplan fergrutsjen sichtberens Fryske taal en identiteit yn Fryslân út. In foarbyld dat dêryn neamd wurdt is dat de kampanje De scholen zijn weer begonnen fan Veilig Verkeer Nederland (VVN) yn de

Lês it folsleine artikel
Alphonse Mucha, froulju en blommen

Alphonse Mucha, froulju en blommen

🕔12:00, 31.Aug 2023

Op it stuit is der yn Parys in grutte tentoanstelling oer de keunstner Alphonse Mucha (1860-1939). Om 1900 hinne wie de keunstrjochting Art Nouveau, ek wol Jugendstil neamd, tige suksesfol.  Pier Bergsma As it om gedichten, muzyk of skilderijen giet,

Lês it folsleine artikel
Arjen J. Dijkstra: Dogge de nije deputearren mear foar minder?

Arjen J. Dijkstra: Dogge de nije deputearren mear foar minder?

🕔07:30, 31.Aug 2023

Jan Breimer skreau okkerdeis yn Briefkje oer taal (79) dat de opsomming ‘taal en kultuer’ eins lêzen wurde moat as ‘taal en oare foarmen fan kultuer’. Ik bin it dêr wol mei iens. It nije kolleezje fan Deputearre Steaten yn

Lês it folsleine artikel