Abe de Vries: Libben en wurk fan Waling Dykstra

Abe de Vries: Libben en wurk fan Waling Dykstra

🕔08:00, 21.Mar 2024

Understeand ferhaal oer de Fryske skriuwer Waling Dykstra (1821-1914) fertelde Abe de Vries ôfrûne sneon op de Moeting & Ynspiraasjemiddei fan it Keninklik Frysk Boun om Utens. Achte bestjoer fan de Fryske krite Waling Dykstra, bêste minsken, wat moai dat

Lês it folsleine artikel
Goffe Jensma: Waling Dykstra en it sprutsen en skreaune Frysk (1)

Goffe Jensma: Waling Dykstra en it sprutsen en skreaune Frysk (1)

🕔07:00, 20.Mar 2024

Dit is it earste part fan de lêzing dy’t dr. Goffe Jensma ôfrûne sneon op de Moeting & Ynspiraasjemiddei yn Nijeveen hold by gelegenheid fan de hûndertste Algemiene Gearkomste fan it Keninklik Frysk Boun om Utens en it hûndertjierrich bestean

Lês it folsleine artikel
Gabrielle Terpstra: Ferlern yn de Dunen

Gabrielle Terpstra: Ferlern yn de Dunen

🕔15:20, 18.Mar 2024

Filmskôging De film Dune: Diel Twa draait op it stuit yn de bioskopen en is in enoarm sukses. Dit motivearre my om my op ’e nij te ferdjipjen yn it Dune-universum. Dizze wike beseach ik Dune: Diel ien foar de

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Toara, Bibel en Koran, fan begjin oant en mei ein, minsklike betinksels

Pier Bergsma: Toara, Bibel en Koran, fan begjin oant en mei ein, minsklike betinksels

🕔08:00, 14.Mar 2024

Oangeande ûnbegryplike ferhalen of ferhalen dy’t net passe yn ús moderne tiid  woe en wol men ús wiismeitsje dat wy it net goed begripe, dat it oars bedoeld is, of dat de oersetting ferkeard is. Dit binne de arguminten dy’t

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Lêze mei sûn ferstân

Pier Bergsma: Lêze mei sûn ferstân

🕔08:00, 7.Mar 2024

Skôging De Bibel is literatuer en bedoeld om belangen te ferdigenjen. Benammen de belangen fan manlju. Dat begjint al mei it skeppingsferhaal, dat yn sawol yn de Tora as yn de Bibel foarkomt. Yn de earste ôflevering fan dizze searje

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Is de leechrin fan de tsjerken te kearen?

Pier Bergsma: Is de leechrin fan de tsjerken te kearen?

🕔08:00, 29.feb 2024

Skôging It tsjerklik jier is oankommen yn de fjirtichdagetiid. De Bibellêzingen en de preken steane de kommende wiken yn it teken fan it lijen fan Jezus en fan Peaske. De tsjerken rinne leech. It leit yn de bedoeling om der

Lês it folsleine artikel
Mittagsstunde op Memmetaaldei

Mittagsstunde op Memmetaaldei

🕔09:06, 23.feb 2024

Filmbesprek troch Hein Jaap Hilarides Op Memmetaaldei siet de grutte seal fan Slieker, it filmhûs yn Ljouwert, hielendal fol. It is sa stadichoan in tradysje, want it wie de tsiende kear dat hjir in film yn de memmetaal fertoand waard.

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma – Migraasje: net liede litte troch defêtisme.

Pier Bergsma – Migraasje: net liede litte troch defêtisme.

🕔08:00, 8.feb 2024

It is net maklik om ús krisis troch en om de migraasje hinne op te lossen. De tsjinstellingen fan belangen binne grut. Dat stelt hege easken oan it polityk bedriuw dat rekken hâlde moat mei wat yn ús oerbefolke lân

Lês it folsleine artikel
Gabrielle Terpstra: Terapypop yn Ljouwert

Gabrielle Terpstra: Terapypop yn Ljouwert

🕔08:00, 5.feb 2024

Skôging Op 2 febrewaris gie yn de Alde Ambachtsskoalle yn Ljouwert de nije foarstelling Lets Get Mental fan Douwe Dijkstra yn premjêre. Douwe Dijkstra is poadiumkeunstner en stie earder troch it hiele lân op ’e planken mei in muzikale Necropop-foarstelling

Lês it folsleine artikel
“It begjin dat foarút wol”

“It begjin dat foarút wol”

🕔16:12, 30.Jan 2024

De grutte gedichtejûn fan Ensafh op 26 jannewaris 2024 Ympresje fan Hein Jaap Hilarides Yn in razend tempo komme de dichters foarby. De iene nei de oare stiet achter de mikrofoan midden yn it kafee-restaurant Ferron. De grutte gedichtejûn fan

Lês it folsleine artikel