Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: Tony har coming out as beweger

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: Tony har coming out as beweger

🕔16:28, 3.Apr 2022

Skôging It is in bekend ferskynsel dat Friezen om utens gauris in stik Frysksinniger wurde. Neffens Tony wie dat mei de húshâlding fan har heit-en-dy ek sa. Hja fertelt dêr ûnder oare oer yn in tillefyzjepertret dat makke is troch

Lês it folsleine artikel
Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: de ein yn ’t sicht

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: de ein yn ’t sicht

🕔08:00, 6.Mar 2022

Skôging Goed twaeninheal jier haw ik no wurke oan in wittenskiplike biografy fan Tony Feitsma. Wilens binne wy sa fier, dat de útjefte plend stiet foar septimber. Dat is moai, mar dat wol net sizze dat alles al klear is.

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Fyftich jier nei ‘Grenzen aan de groei’

Pier Bergsma: Fyftich jier nei ‘Grenzen aan de groei’

🕔07:00, 3.Mar 2022

Skôging De konklúzjes fan it ‘Rapport van de club van Rome’ wiene dúdlik, mar der is yn al dy jierren amper wat mei dien. Miskien is it noch net te let. Yn 1798 warskôge Thomas Malthus yn syn Essays on

Lês it folsleine artikel
Matthijs Verkuijl: It lân fan Rink

Matthijs Verkuijl: It lân fan Rink

🕔08:42, 25.Feb 2022

Skôging It lân fan Rink is de titel fan in artikel fan It Fryske Gea oer it gebiet om De Feanhoop hinne. Simmerdeis bekend troch it muzykfestival en it skûtsjesilen by de Wide Ie, mar foar de rest fan it

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: It Frânske ljocht. Fan Maris oant Monet

Pier Bergsma: It Frânske ljocht. Fan Maris oant Monet

🕔07:00, 25.Feb 2022

Skôging Myn muoike Gryt is in jier of fyftjin ferlyn stoarn. Se is 91 wurden. Se wenne yn Schiedam op de grins mei Rotterdam. Yn myn bernejierren gie ik yn de simmerfakânsje in wike of sa by har en myn

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: West Side Story, noch hieltyd aktueel

Pier Bergsma: West Side Story, noch hieltyd aktueel

🕔09:21, 4.Feb 2022

Skôging Sûnt koart kinne wy wer nei it teater en de film. Krekt foar de tichtplicht fan desimber seagen wy ‘West side story’ yn de Pathébioskoop fan Ljouwert. In wiere oanrieder: in prachtich nije bioskoop mei in grut skerm, ferstelbere

Lês it folsleine artikel
SisTsiis: Hoe giet it ûnderwilens mei de lessen Fryske taal op de basisskoallen?

SisTsiis: Hoe giet it ûnderwilens mei de lessen Fryske taal op de basisskoallen?

🕔10:36, 18.Jan 2022

Skôging Troch alle gedoch om koroana hinne soe men hast ferjitte dat guon saken noch hieltiten ús omtinken freegje. Ommers, hjoed-de-dei krije de skoalbern ek – somtiden digitaal – rekkenjen en taal. En dat lêste betsjut foar it grutste part

Lês it folsleine artikel
‘Groot Fries Molenboek’, in mânsk jubileumboek foar Stichting De Fryske Mole

‘Groot Fries Molenboek’, in mânsk jubileumboek foar Stichting De Fryske Mole

🕔12:44, 10.Jan 2022

Boekbesprek De mûnesaakkundigen Warner B. Banga en Gerben D. Wijnja ha derfoar soarge dat De Fryske Mole, oan ’e ein fan it jier dat dy stichting syn fyftichjierrich jubileum betocht, in wiidweidich en nijsgjirrich oersjoch krige oer de striid foar

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: De lokrop fan it ferline

Pier Bergsma: De lokrop fan it ferline

🕔16:26, 6.Jan 2022

In jier lyn, op 6 jannewaris 2021, seach de wrâld mei ferbjustering wat der yn Amearika barde: in kliber healwizen dy’t it Capitool bestoarme om Trump oan de macht te hâlden. It like de ein te wêzen fan de demokrasy

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

🕔16:25, 1.Dec 2021

Skôging Yn de diskusje nei oanlieding fan de Fedde Schurerlêzing op sneon 27 novimber waard de fraach steld wêrtroch’t it ûnderwiis yn it Frysk noch altiten net op alle skoallen in goed plak hat. In antwurd kin wêze dat it

Lês it folsleine artikel