Nije Keamerfragen fan Ried, Politike Kommisje en Fêste Keamerkommisje

Nije Keamerfragen fan Ried, Politike Kommisje en Fêste Keamerkommisje

🕔16:19, 11.feb 2020

Skôging De Ried fan de Fryske Beweging docht alle war om mear foar it Frysk te berikken as yn de BFTK 2019-2023 (Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer) fan Provinsje en Ryk stiet. Dêrom hat de Ried de Skaad-BFTK skreaun. Dy

Lês it folsleine artikel
Falentynsdei  

Falentynsdei  

🕔07:16, 9.feb 2020

Skôging Kommende freed, 14 febrewaris, is it alwer safier. Dan geane in soad minsken wer hielendal út ’e skroeven. In kaart of in kadootsje is dochs wol it minste wat immen har of syn leafste jaan kin, neffens de kommersje.

Lês it folsleine artikel
Wy binne der noch net mei it Frysk yn de rjochtspraak

Wy binne der noch net mei it Frysk yn de rjochtspraak

🕔17:47, 28.Jan 2020

Skôging Yn 2013 hat de Twadde Keamer ynstimd mei de Wet Gebrûk Fryske Taal. Wa’t tocht dat je no yn Nederlân it rjocht ha om Frysk te brûken yn de kommunikaasje mei ryksorganen komt út en troch foar de winige

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Brexit sil dan dochs barre, mar hoe?

Sybren Singelsma: Brexit sil dan dochs barre, mar hoe?

🕔10:01, 27.Jan 2020

Skôging Oan ’e ein fan de wike sille de Britten dan echt de Europeeske Uny ferlitte. Ik haw lang tocht dat it net trochgean soe, sjoen it feit dat it lân sa ferdield wie, de beslútfoarming stilstie en de Britten

Lês it folsleine artikel
In nije Fryske Bibeloersetting

In nije Fryske Bibeloersetting

🕔12:22, 23.Jan 2020

Nei fjirtich jier komt der in nije Fryske Bibeloersetting. Freedtemiddei 17 jannewaris waard it projekt yn Frjentsjer presintearre. It wie in nijgjirrige gearkomste mei bygelyks fragen oer it oersetten. Hoe modern meie jo wêze? Kin it wurd “lytsbern”, of moat

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De befrijing fan de Gouden Iuw*

Sybren Singelsma: De befrijing fan de Gouden Iuw*

🕔16:13, 7.Jan 2020

Skôging De Gouden Iuw is dan dochs noch ûnferwachts weirekke. Hiene histoarisy it al wol in bytsje oankommen sjoen, polityk De Haach wie ferbjustere. Mark Rutte, de politikus, sei net te begripen wêrom’t we in iuw dy’t we inkelde hûnderten

Lês it folsleine artikel
Kear de pest dy’t gebeure hjit

Kear de pest dy’t gebeure hjit

🕔16:07, 5.Jan 2020

Skôging Kop op de ynternetside fan de Omrop: ‘Kontenerramp kin sa wer gebeure, neffens boargemaster Wassink fan Skylge’. Gebeure? Hoe krijt de Omrop it yn ’e plasse om myn Fryske taal op skrift sa te mishanneljen? Doch it dan mar

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: It weromkommen fan IS-froulju sûnder berjochting is bedriigjend

Sybren Singelsma: It weromkommen fan IS-froulju sûnder berjochting is bedriigjend

🕔12:58, 27.Dec 2019

Skôging In pear tûzen IS-froulju, wol of net mei bern, sitte yn meastal Koerdyske kampen yn Syrië. De Europeeske lannen sitte mei de fraach wat se mei harren boargers dêre moatte. Bûnsgenoaten Turkije en Amearika freegje om harren werom te

Lês it folsleine artikel
It Taalweb Frysk hat in bjuster brek

It Taalweb Frysk hat in bjuster brek

🕔15:23, 15.Dec 2019

Sûnt 2 febrewaris 2015 stiet it Taalweb Frysk online. It is in portal, ûntwikkele troch de leksikografen fan de Fryske Akademy, mei helpmiddels ‘foar elkenien dy’t Frysk skriuwe wol’. Dat Taalweb Frysk, mei ‘in ferskaat oan fergees digitaal skriuwark’, is hjir te

Lês it folsleine artikel
‘De rykdom fan it ferline’ – in hearlik boek fan in rasferteller

‘De rykdom fan it ferline’ – in hearlik boek fan in rasferteller

🕔15:40, 10.Dec 2019

Resinsje Lykas safolle Friezen kom ik wol fan it plattelân, mar bin ik sels net yn ’e agraryske sektor bedarre. Mar alhielendal ûnbekend mei it eardere (en ek it notiidske) boerelibben bin ik dochs net, en in pear kear yn

Lês it folsleine artikel