Fryske boeken

Fryske boeken

🕔13:03, 29.Apr 2020

Op 21 april 2020 ferskynde in kollum fan Aant Mulder op It Nijs oer de top10-list fan Fryske romans ensfh. In moai stik mei wat foarbylden fan in oantal oan te rekommandearjen boeken. It wie dúdlik in poepetoer om in

Lês it folsleine artikel
‘Cultural distancing’

‘Cultural distancing’

🕔12:20, 27.Apr 2020

Skôging troch Abe de Vries ‘Troost’, seit de fergeze Van Dale online, betsjut ‘bemoediging bij verdriet’. Myn trijedielige Van Dale út 1984, 11e printinge, neamt de trije belangrykste betsjuttingen: 1. ‘het schenken van bemoediging en verzachting in geestelijke nood of

Lês it folsleine artikel
Wat de Twabaksmerk en in bakkersdozyn mei-inoar te krijen ha

Wat de Twabaksmerk en in bakkersdozyn mei-inoar te krijen ha

🕔08:42, 26.Apr 2020

Priuwke út De Nije: in taalkundige, histoaryske en kulinêre analyze fan Anne J. Cornelis Bakken binne bysûnder om hoe’t se makke wurde en om hoe’t se neamd wurde. It is in echt bakkersprodukt, dat we hieltyd faker ‘beskuten’ neame. It 

Lês it folsleine artikel
In aai oer de bol of in skop ûnder de kont?

In aai oer de bol of in skop ûnder de kont?

🕔11:56, 16.Apr 2020

Skôging fan Abe de Vries Ensafh-sjef en literêr feteraan Piter Boersma hat yn de twadde papieren ensafh fan dit jier in nijsgjirrich ‘redaksjoneel’ skreaun wêryn’t er in tal opmerkingen makket oer de stân fan saken yn de Fryske literatuer. ‘It ûntbrekt

Lês it folsleine artikel
Mienskip of minsken

Mienskip of minsken

🕔18:37, 8.Apr 2020

Skôging troch Abe de Vries Lêstlyn ha ’k it hân oer it moadeferskynsel ‘ferbining’. Like slim yn ’e moade is it ferskynsel ‘mienskip’. Sûnt it bidbook fan LF2018 is it opmarsjearjen fan dat wurd yn kranten, blêden, op telefyzje en

Lês it folsleine artikel
Petear mei de alarmsintrale

Petear mei de alarmsintrale

🕔19:06, 1.Apr 2020

Alarmsintrale, jo prate mei Wopke Hoekstra. Ja, it is mei frou Bruinsma út de Westereen. Myn man hat in hertoanfal hân. Hy leit op ’e grûn mei in blau gesicht. Der moat fuortendaliks in ambulânse komme! Dat is frou Bruinsma fan it Tsjerkepaad, en it

Lês it folsleine artikel
Befolkingsûndersyk grouwetermkanker

Befolkingsûndersyk grouwetermkanker

🕔14:00, 26.Mar 2020

Skôging Sûnt 2014 is in grutskalich ûndersyk yn Nederlân op gong brocht ûnder minsken fan tusken de 55 en 76 jier. Fansels net allegear tagelyk mar yn fazen. Earst krigen de minsken fan 75 jier berjocht en it fersyk om

Lês it folsleine artikel
Kening Winter is dea, lang sil de klimaatferoaring libje!

Kening Winter is dea, lang sil de klimaatferoaring libje!

🕔20:34, 29.feb 2020

Skôging troch Nanne Hoekstra In heal jier hjerst In jiermannich lyn waard der yn de media wakker beard oer de komst fan in horrorwinter, mei bulten kjeld en snie. Dy kaam doe hielendal net, mar wat my oanbelanget ha we

Lês it folsleine artikel
Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal

Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal

🕔16:34, 22.feb 2020

Juster, freed 21 febrewaris wie it de Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal. Willem Riemersma skreau by gelegenheid dêrfan ûndersteand stik op Facebook. Us fraach oft wy dat ek op It Nijs publisearje mochten, hat Riemersma posityf op reagearre. Redaksje It

Lês it folsleine artikel
Hoe’t it fean de wrâld beskermje kin

Hoe’t it fean de wrâld beskermje kin

🕔08:56, 21.feb 2020

Oer de hiele wrâld stjitte útdrûgjende feanlânskippen miljarden tonnen CO2 út. Skotlân is de lêste jierren dwaande om dat tsjin te gean troch syn feanmoerassen wer sûn te meitsjen. Dat lânskip is yn ’e rin fan tûzenen jierren foarme ta

Lês it folsleine artikel