Nominaasjes Piter Jellespriis 2019: in miskleun

Nominaasjes Piter Jellespriis 2019: in miskleun

🕔11:53, 8.Nov 2019

Skôging troch Eeltsje Hettinga De biografy ‘Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man. Joost Halbertsma 1789-1869′ fan kultuerhistoarikus en letterkundige Alpita de Jong krige it ôfrûne jier loovjende resinsjes: in fiifstjerreresinsje yn NRC-Handelsblad, lof en hulde yn Trouw en op

Lês it folsleine artikel
Stambeam yn sulver

Stambeam yn sulver

🕔12:48, 25.Oct 2019

De Fryske berteleppeltradysje tusken 1650 en no Skôging troch Richard de Boer en Han Nijdam De Fryske berteleppeltradysje liket in bytsje op it keatsspul. Ea waard it yn ferskate dielen fan Europa dien, mar hast allinne yn Fryslân is it

Lês it folsleine artikel
Piter Dykstra: Taspraak 17 oktober 2019

Piter Dykstra: Taspraak 17 oktober 2019

🕔12:05, 22.Oct 2019

Hjirûnder stiet de oersetting fan de taspraak dy’t Piter Dykstra út namme fan Sis Tsiis yn it Ingelsk hold by gelegenheid fan de protestmanifestaasje op 17 oktober 2019 foar it Provinsjehûs yn Ljouwert. Ljouwert, 17 oktober 2019 Bêste leden fan

Lês it folsleine artikel
De oplossing leit yn de regio

De oplossing leit yn de regio

🕔17:38, 20.Oct 2019

Skôging troch Wopke Veenstra en Sijbe Knol Stikstof-maatregels setten fan ‘e simmer al ferskate bouprojekten op slot, en troch lulke boeren komme stêden en wegen no ek ta stilstân. De oarsaak is bekend: Haachske wetjouwing en de útspraken fan de

Lês it folsleine artikel
Aksje sosjale abbekaten yn it belang fan de smelle beurs

Aksje sosjale abbekaten yn it belang fan de smelle beurs

🕔12:28, 14.Oct 2019

Skôging Tjalling van der Goot Dat abbekaten yn de bocht springe, is net nij. Dat heart by it berop, it opkommen foar de belangen fan de kliïnt. Dat sokke riedslju lykwols wurk wegerje, is foar de bûtenwacht miskien wol nuver.

Lês it folsleine artikel
Noflik ‘Kom & Sjong’ op Schylgeralân

Noflik ‘Kom & Sjong’ op Schylgeralân

🕔09:16, 10.Oct 2019

Ferslach Op de iennige folkshegeskoalle dy ’t der yn Nederlân noch is, Schylgeralân, is yn it wykein fan 4 oant 6 oktober foar de 29e kear “Kom & Sjong” holden. In sjongwykein, in unyk barren, doedestiids yn gong set troch

Lês it folsleine artikel
Wy moatte it sels dwaan

Wy moatte it sels dwaan

🕔19:50, 29.Sep 2019

Taspraak fan Chris van Hes, deifoarsitter en foarsitter fan de Jongfryske Mienskip, by de Betinking fan de Slach by Warns, 28-09-2019 Wolkom! Meartaligens. Woansdei lies ik in tige nijsgjirrich stik fan Henk Wolf, ús allegear wol bekend. Hy wurket oan

Lês it folsleine artikel
Meartalichheid bedriging foar it Frysk?

Meartalichheid bedriging foar it Frysk?

🕔07:53, 29.Sep 2019

Yn hoefier wurdt in meartalich perspektyf yn it ûnderwiis yn de ûnderwiispraktyk as in bedriging foar it Frysk ûnderfûn? Taspraak fan Rianne Blokzijl, dosint Fryske taal en kultuer Piter Jelles Ljouwerter Lyseum, by Betinking Slach by Warns 28-09-2019 Foar’t ik jim

Lês it folsleine artikel
Kânsen foar it Frysk yn meartalich ûnderwiis yn Fryslân

Kânsen foar it Frysk yn meartalich ûnderwiis yn Fryslân

🕔07:21, 29.Sep 2019

Taspraak fan dr. Joana Duarte, lektor Meartaligens en skriftlike taalbehearsking oan de NHL Stenden Hegeskoalle, by de betinking fan de Slach by Warns op 28-09-2019 Tige tank oan Tom Dijkstra en oan de stifting Slach by Warns foar de útnûging

Lês it folsleine artikel
Doutzen Kroes toant har kwetsbere en har Fryske kant

Doutzen Kroes toant har kwetsbere en har Fryske kant

🕔08:13, 28.Sep 2019

Fideoresinsje Doutzen Kroes is úteinset mei in eigen fideorige: Doutzen Diaries. “Ik wol in oare kant fan mysels sjen litte”, sa kundige it wrâldferneamde fotomodel de rige oan. “De kant dy’t minsken sa út en troch wolris sjogge yn de

Lês it folsleine artikel