Petear mei de alarmsintrale

Petear mei de alarmsintrale

🕔19:06, 1.Apr 2020

Alarmsintrale, jo prate mei Wopke Hoekstra. Ja, it is mei frou Bruinsma út de Westereen. Myn man hat in hertoanfal hân. Hy leit op ’e grûn mei in blau gesicht. Der moat fuortendaliks in ambulânse komme! Dat is frou Bruinsma fan it Tsjerkepaad, en it

Lês it folsleine artikel
Befolkingsûndersyk grouwetermkanker

Befolkingsûndersyk grouwetermkanker

🕔14:00, 26.Mar 2020

Skôging Sûnt 2014 is in grutskalich ûndersyk yn Nederlân op gong brocht ûnder minsken fan tusken de 55 en 76 jier. Fansels net allegear tagelyk mar yn fazen. Earst krigen de minsken fan 75 jier berjocht en it fersyk om

Lês it folsleine artikel
Kening Winter is dea, lang sil de klimaatferoaring libje!

Kening Winter is dea, lang sil de klimaatferoaring libje!

🕔20:34, 29.Feb 2020

Skôging troch Nanne Hoekstra In heal jier hjerst In jiermannich lyn waard der yn de media wakker beard oer de komst fan in horrorwinter, mei bulten kjeld en snie. Dy kaam doe hielendal net, mar wat my oanbelanget ha we

Lês it folsleine artikel
Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal

Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal

🕔16:34, 22.Feb 2020

Juster, freed 21 febrewaris wie it de Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal. Willem Riemersma skreau by gelegenheid dêrfan ûndersteand stik op Facebook. Us fraach oft wy dat ek op It Nijs publisearje mochten, hat Riemersma posityf op reagearre. Redaksje It

Lês it folsleine artikel
Hoe’t it fean de wrâld beskermje kin

Hoe’t it fean de wrâld beskermje kin

🕔08:56, 21.Feb 2020

Oer de hiele wrâld stjitte útdrûgjende feanlânskippen miljarden tonnen CO2 út. Skotlân is de lêste jierren dwaande om dat tsjin te gean troch syn feanmoerassen wer sûn te meitsjen. Dat lânskip is yn ’e rin fan tûzenen jierren foarme ta

Lês it folsleine artikel
Sint Piter yn Grou

Sint Piter yn Grou

🕔18:57, 19.Feb 2020

Skôging Op it stuit is Sint Piter yn Grou. Doe’t de skoallen yn Grou sels noch útmakken wannear’t de krookjefakânsje holden waard, kaam er altyd op de sneon foar 21 febrewaris oan wâl. Dat kin net mear, want de skoallen

Lês it folsleine artikel
Nije Keamerfragen fan Ried, Politike Kommisje en Fêste Keamerkommisje

Nije Keamerfragen fan Ried, Politike Kommisje en Fêste Keamerkommisje

🕔16:19, 11.Feb 2020

Skôging De Ried fan de Fryske Beweging docht alle war om mear foar it Frysk te berikken as yn de BFTK 2019-2023 (Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer) fan Provinsje en Ryk stiet. Dêrom hat de Ried de Skaad-BFTK skreaun. Dy

Lês it folsleine artikel
Falentynsdei  

Falentynsdei  

🕔07:16, 9.Feb 2020

Skôging Kommende freed, 14 febrewaris, is it alwer safier. Dan geane in soad minsken wer hielendal út ’e skroeven. In kaart of in kadootsje is dochs wol it minste wat immen har of syn leafste jaan kin, neffens de kommersje.

Lês it folsleine artikel
Wy binne der noch net mei it Frysk yn de rjochtspraak

Wy binne der noch net mei it Frysk yn de rjochtspraak

🕔17:47, 28.Jan 2020

Skôging Yn 2013 hat de Twadde Keamer ynstimd mei de Wet Gebrûk Fryske Taal. Wa’t tocht dat je no yn Nederlân it rjocht ha om Frysk te brûken yn de kommunikaasje mei ryksorganen komt út en troch foar de winige

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Brexit sil dan dochs barre, mar hoe?

Sybren Singelsma: Brexit sil dan dochs barre, mar hoe?

🕔10:01, 27.Jan 2020

Skôging Oan ’e ein fan de wike sille de Britten dan echt de Europeeske Uny ferlitte. Ik haw lang tocht dat it net trochgean soe, sjoen it feit dat it lân sa ferdield wie, de beslútfoarming stilstie en de Britten

Lês it folsleine artikel