Fedde Schurer syn striid is dy fan ús

Fedde Schurer syn striid is dy fan ús

🕔11:00, 18.Aug 2020

Taspraak fan Willem Schoorstra by de Fedde Schurerbetinking 15 augustus 2020 My tinkt, it is in unikum dat in byld trije kear ûntbleate wurdt. Trijeris is skippersrjocht, wol it sprekwurd ha. Dochs jildt dat net foar dizze gelegenheid, om’t ik

Lês it folsleine artikel
Fedde Schurerbetinking op It Hearrenfean

Fedde Schurerbetinking op It Hearrenfean

🕔08:12, 18.Aug 2020

Skôging As guon fan de besikers fan de Fedde Schurerbetinking op sneon 15 augustus by it stânbyld op It Hearrenfean hope hiene dat dy manifestaasje op in nije Kneppelfreed útrinne soe, dan hiene se ferkeard tocht. Yn stee dêrfan waard

Lês it folsleine artikel
Alve fan koroana trochpripte myten

Alve fan koroana trochpripte myten

🕔10:10, 3.Aug 2020

Skôging troch Nanne Hoekstra It koaroanafirus pript net allinnich yn de sellen fan ús longblaaskes om, mar hat likegoed aardich wat myten trochpript. Ik kaam ynearsten op in alvetal: Wy mienden al dat we safierhinne wiene dat we de natuer

Lês it folsleine artikel
It Frysk wurdt ûnderdrukt yn ‘Friesche’ kranten

It Frysk wurdt ûnderdrukt yn ‘Friesche’ kranten

🕔13:13, 9.Jul 2020

In foarbyld út it Friesch Dagblad Taaldiskriminaasje Fonology giet oer lûden yn de taal, mar kriget yn it ûnderwiis net folle omtinken. Der binne in protte minsken dy’t by lûden (klinkers) oan letters tinke. It is dêrom hiel goed dat

Lês it folsleine artikel
It Sinteklazemearke en de mytology – in reaksje

It Sinteklazemearke en de mytology – in reaksje

🕔10:57, 8.Jul 2020

Skôging Spitich dat yn de diskusje oer Swarte Pyt in artikel opnommen wurdt dat oan de diskusje gjin positive bydrage leveret. Der wurdt in stânpunt ynnommen sûnder romte foar nuânses. It Sinteklazeferhaal is folkloare, is dat wat ‘it folk kreëarret’,

Lês it folsleine artikel
In oar perspektyf op Fryske literatuer

In oar perspektyf op Fryske literatuer

🕔08:50, 7.Jul 2020

Skôging troch Abe de Vries ‘Op gemengd taalkundige en cultuurpolitieke gronden pleegt de Friese literatuur in Nederlandse literatuurgeschiedenissen niet te worden ‘meegenomen’, klaarblijkelijk met wederzijdse instemming.’ Dat skreau Frits van Oostrom yn 2006 yn syn Stemmen op schrift, it earste

Lês it folsleine artikel
Ynklauwerichheid

Ynklauwerichheid

🕔10:33, 5.Jul 2020

Skôging Nei alle gedachten is ynklauwerichheid ien fan de grutste haadsûnden fan de minske. Nea tefreden wêze mei datjinge dat it libben jout, mar altiten mear wolle. Mear, mear, mear. Yn it museum Nacional el Prado yn Madrid hinget it

Lês it folsleine artikel
It Sinteklazemearke en de mytology

It Sinteklazemearke en de mytology

🕔10:04, 4.Jul 2020

Skôging En dan begjin july sitte wy, om’t de aksjegroep KOZP net it fatsoen hat om de wrede dea fan de safolste swarte Amerikaan net oan de platte diskusje oer it Sinteklazemearke te keppeljen, te debattearjen oer de kleur fan

Lês it folsleine artikel
De sykte fan Lyme

De sykte fan Lyme

🕔13:49, 24.Jun 2020

Skôging It is no de wike fan de tikebeetsykte. Tiken binne net allinnich bloedsûgjende parasiten, mar se kinne ek de baktearje Borrelia Burgdorferi op oare bisten en op de minske oerbringe. Dy baktearje kin yn sa’n trije op de hûndert

Lês it folsleine artikel
Frysk ûnderwiis op efterstân holden…

Frysk ûnderwiis op efterstân holden…

🕔08:06, 23.Jun 2020

Skôging troch Tom Dykstra De koroanakrisis is noch mar in pear wike âld as de Onderwijsraad (it heechste advyskolleezje fan de Nederlânske oerheid) warskôget foar efterstannen fan guon learlingen yn harren skoalkarriêre. De minister tinkt ek al oan it ynsetten

Lês it folsleine artikel