Sybren Singelsma: De nije lieders fan Europa

Sybren Singelsma: De nije lieders fan Europa

🕔10:31, 8.Jul 2019

Skôging Der hat in soad krityk west op de wize dêr’t de nije lieders fan Europa op keazen binne. Benammen it Europeesk Parlemint (EP) fynt it net demokratysk, efterkeammerkes-bedigenerij. Koartsein grutte wurden. Mar dat falt wol ta. De besteande regels

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Europeeske ferkiezingen dochs wol relevant

Sybren Singelsma: Europeeske ferkiezingen dochs wol relevant

🕔06:38, 3.Jun 2019

Skôging “De Europese verkiezingen, ja, die vind ik niet zo relevant”, sei premier Rutte noch yn jannewaris fan dit jier. Dy heechmoed waard al gau ôfstraft. By de Steateferkiezingen waard Forum de grutste partij, by de Europeeske nota bene de PvdA. Mar de grutste ferrassing hat wol

Lês it folsleine artikel
Tusken Skotse Trije en metal: ynter-Frysk gearwurkjen op twasprong

Tusken Skotse Trije en metal: ynter-Frysk gearwurkjen op twasprong

🕔07:58, 30.May 2019

Skôging troch Kerst Huisman Wat is der eins sa aardich oan de trijejierlikse reis fan Friezen nei Hilgelân? Ik tink dat ik wol ien fan de minsken bin dy’t dêr echt wat bestekliks oer fertelle kin. Dat komt, omdat ik

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Stjerkes telle

Henk Wolf: Stjerkes telle

🕔10:13, 21.May 2019

Troch Henk Wolf As Jan wol dat syn hûn stil is, dan kin er him de bek ticht hâlde. Dat is in hele direkte manier om jins bedoeling dúdlik te meitsjen. Meastal is kommunikaasje lykwols minder direkt. Dy giet dan

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Europa jout Fryslân de romte

Sybren Singelsma: Europa jout Fryslân de romte

🕔19:27, 12.May 2019

Skôging Yn de oanrin nei de Europeeske ferkiezingen is it wichtich om ris te sjen nei de relaasje tusken Fryslân en de Europeeske Uny (EU). By de EU moatte we in goed ûnderskied meitsje tusken de politike struktuer en de

Lês it folsleine artikel
Soe Baudet dan dochs gelyk ha?

Soe Baudet dan dochs gelyk ha?

🕔20:46, 4.May 2019

Skôging troch Jabik van der Bij Soe Baudet dan dochs gelyk ha? Ien fan de gjalpen dy’t Baudet graach brûkt yn syn striid tsjin de Haachske polityk (dêr’t hysels ek by heart) is “fuort mei it partij kartel yn De

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Wat der te kiezen falt by ferkiezingen Europeesk Parlemint

Sybren Singelsma: Wat der te kiezen falt by ferkiezingen Europeesk Parlemint

🕔10:01, 3.May 2019

Skôging  23 maaie meie jo wer nei de stimbus om it nije Europeeske Parlemint te kiezen. Dat wol sizze, de Nederlânske leden. As Fries kinne jo noch net op in Skot of in Katalaan stimme. Mar goed, dit is it

Lês it folsleine artikel
Bestjoersôfspraak 2019-2023

Bestjoersôfspraak 2019-2023

🕔10:22, 10.Apr 2019

Bestjoersôfspraak 2019-2023 (BFTK’19-’23) troch Thom Dijkstra en Aant Mulder Ryk en Provinsje ha sûnt 1989 de gewoante om yn BFTK’s (Bestjoersôfspraken Frysk Taal en Kultuer) ôf te praten wat se hieltyd yn de folgjende perioade fan fiif jier foar it Frysk dwaan

Lês it folsleine artikel
Us Museum docht as is it Frysk in frjemde taal

Us Museum docht as is it Frysk in frjemde taal

🕔22:34, 29.Mar 2019

Troch Nanne Hoekstra Is der wat it taalgebrûk yn it Fries Museum oanbelanget wat feroare sûnt It Nijs fiif jier lyn konkludearre dat it Frysk by Us Museum in kuriositeit is? Al wat, ûntduts ik ferline wike op de lêste

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (4)

It is mei sizzen net te dwaan (4)

🕔19:39, 21.Mar 2019

troch Tom Dykstra Yn ôflevering 2 fan dizze rige stie it belied sintraal om te kommen ta desintralisaasje fan it foech oer it ûnderwiis yn it Frysk fan Ryk nei de provinsje Fryslân. Oflevering 3 joech in oersjoch fan hoe’t

Lês it folsleine artikel