Meartalichheid bedriging foar it Frysk?

Meartalichheid bedriging foar it Frysk?

🕔07:53, 29.Sep 2019

Yn hoefier wurdt in meartalich perspektyf yn it ûnderwiis yn de ûnderwiispraktyk as in bedriging foar it Frysk ûnderfûn? Taspraak fan Rianne Blokzijl, dosint Fryske taal en kultuer Piter Jelles Ljouwerter Lyseum, by Betinking Slach by Warns 28-09-2019 Foar’t ik jim

Lês it folsleine artikel
Kânsen foar it Frysk yn meartalich ûnderwiis yn Fryslân

Kânsen foar it Frysk yn meartalich ûnderwiis yn Fryslân

🕔07:21, 29.Sep 2019

Taspraak fan dr. Joana Duarte, lektor Meartaligens en skriftlike taalbehearsking oan de NHL Stenden Hegeskoalle, by de betinking fan de Slach by Warns op 28-09-2019 Tige tank oan Tom Dijkstra en oan de stifting Slach by Warns foar de útnûging

Lês it folsleine artikel
Doutzen Kroes toant har kwetsbere en har Fryske kant

Doutzen Kroes toant har kwetsbere en har Fryske kant

🕔08:13, 28.Sep 2019

Fideoresinsje Doutzen Kroes is úteinset mei in eigen fideorige: Doutzen Diaries. “Ik wol in oare kant fan mysels sjen litte”, sa kundige it wrâldferneamde fotomodel de rige oan. “De kant dy’t minsken sa út en troch wolris sjogge yn de

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskipsdei (3)

Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskipsdei (3)

🕔06:24, 19.Sep 2019

Skôging Yn myn eardere bydragen ha ik wat skreaun oer 1345 en hoe’t de Fryske taal yn de rin fan de tiid in ‘minderheidstaal’ wurden is. Minderheidstaal net sasear kwantitatyf besjoen, mar yn ferliking mei it ‘Nederlands’, de mearderheidstaal, is

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskipsdei (2)

Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskipsdei (2)

🕔08:00, 12.Sep 2019

Skôging Lang alle Friezen jouwe gjin prioriteit oan it bywenjen fan de betinking. No binne der fansels ek gjin minsken mear, dy’t de Slach yn 1345 meimakke ha. Mar dat is ek net sasear de swierrichheid. De betinking wurdt al

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskpsdei (1)

Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskpsdei (1)

🕔10:53, 5.Sep 2019

Skôging It Fryske bûsboekje 2019 jout foar de 26ste septimber Leaffrouwedei / Europese taledei / Slach by Warns (1345). Foar de 28ste stiet der Mienskipsdei op it Reade Klif (13.45). Betiizjend? Nee, want de betinking fan de Slach by Warns

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Oarloch fan de Blokken ferfangt mondiaal gearwurkjen

Sybren Singelsma: Oarloch fan de Blokken ferfangt mondiaal gearwurkjen

🕔08:30, 16.Aug 2019

Skôging Alle Trump-tweets oer de hannel mei Sina en Europa beynfloedzje de stimming op de finansjele merken. Dy suchtsje om in posityf sinjaal. Yn in globalisearre wrâld kostje hannelskonflikten in protte jild en op in stuit moat der dochs in

Lês it folsleine artikel
Tsien jier wrâldnijs yn it Frysk

Tsien jier wrâldnijs yn it Frysk

🕔09:00, 13.Aug 2019

Skôging troch de oprjochter fan It Nijs, Jabik van der Bij Tsien jier lyn sette de Ried fan de Fryske Beweging útein mei de digitale krante It Nijs. It bestjoer fan de Ried fûn (en fynt hjoed-de-dei noch) dat der

Lês it folsleine artikel
De ein fan Fryslân wankt

De ein fan Fryslân wankt

🕔21:28, 6.Aug 2019

Skôging troch Nanne Hoekstra Lang om let doare meteorologen it oan en wyt ien spesifyk waarfenomeen oan de klimaatferoaring. De wetteroerlêst fan okkerdeis hie noch mooglik west yn ús bewende klimaat, alteast as we efkes bûten beskôging litte hoe faak

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Oer de Fryske opfetting fan ‘fetsoen’

Henk Wolf: Oer de Fryske opfetting fan ‘fetsoen’

🕔15:41, 13.Jul 2019

Troch Henk Wolf Yn in fiere hoeke fan ‘e taalkunde, yn it grinsgebiet mei de psychology en de sosjology, hâlde wittenskippers har dwaande mei de relaasje tusken taal en fetsoen. Politeness yn it Ingelsk. Beleefdheid yn it Nederlânsk. Dy wittenskippers

Lês it folsleine artikel