Sybren Singelsma: Wy hawwe yn Nederlân allegearre mei-inoar ôfpraat dat…

Sybren Singelsma: Wy hawwe yn Nederlân allegearre mei-inoar ôfpraat dat…

🕔07:00, 2.Nov 2020

Skôging  It is in wetmjittichheid dy’t alle EU-kollega’s dêr’t ik mei praat, by in besite oan in Nederlânsk ministearje of oerheidsynstânsje meimeitsje. Sûnder mis seit in Nederlânske amtner op in beskaat stuit: Wy hawwe yn Nederlân allegearre mei-inoar ôfpraat dat…

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Macron set de toan

Sybren Singelsma: Macron set de toan

🕔10:25, 27.Oct 2020

Skôging  One love One blood One life You got to do what you should One life With each other Sisters and my brothers One life But we’re not the same We get to carry each other, carry each other It

Lês it folsleine artikel
Tiid foar in nije befolkingspolityk

Tiid foar in nije befolkingspolityk

🕔12:37, 23.Oct 2020

Skôging troch Pier Bergsma ‘Een beter milieu begint niet bij onszelf.’ Ik kin beslute om net mear te fleanen of myn bosk woartels sûnder plestik pûde mei nei hûs te nimmen. Soks sjit net op. Wat dan wol? Wy hawwe

Lês it folsleine artikel
Grize Polderpyt

Grize Polderpyt

🕔12:31, 21.Oct 2020

Skôging troch Cor Jousma Al polderjend komme Ljouwert en tal fan middelgrutte stêden ta in grize feint foar Sinteklaas. Salang’t de fûle diskusje oer de feint yn it sinteklazemearke fierd wurdt, komme der ek al kleuren foarby. Hast alle kleuren

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De sjarme fan koroana

Sybren Singelsma: De sjarme fan koroana

🕔06:49, 20.Oct 2020

Skôging  It koroanafirus slacht ûnferbidlik ta. Net allinne by minsken, mar ek by de politike systemen. It firus docht wêr’t it foar makke is, himsels fermannichfâldige troch minsken siik te meitsjen, net mear en net minder. Elegant en simpel. Dat

Lês it folsleine artikel
Einleas geëamel

Einleas geëamel

🕔09:33, 15.Oct 2020

Skôging troch Jabik van der Bij As it Nederlânske alvetal wer ris in minne wedstriid spile hat stiet der in mannichte ‘kenners’ klear om te sizzen hoe’t it eins moatten hie. Dan binne it net de spilers dy’t op ’e

Lês it folsleine artikel
Losse flodders en isolemint

Losse flodders en isolemint

🕔08:23, 6.Oct 2020

Skôging troch Jabik van der Bij Yn myn foarige skôging makke ik de opmerking dat der mear nedich is om it Frysk yn libben te hâlden as it ûnderwiis achter de fodden te sitten. Yn in tal reaksjes waard û.o.

Lês it folsleine artikel
Better djipfries as blinefries

Better djipfries as blinefries

🕔07:04, 22.Sep 2020

Skôging fan Jabik van der Bij It is no goed fjirtjin dagen lyn dat de Fryske Taalatlas 2020 iepenbier útkaam. In tige opteine deputearre Poepjes melde dat it goed giet mei it Frysk. Ien kear yn de fjouwer jier kinne

Lês it folsleine artikel
Warnsbetinking – in kwestje fan bewustwurding en mienskip

Warnsbetinking – in kwestje fan bewustwurding en mienskip

🕔06:28, 22.Sep 2020

  Skôging troch Tom Dykstra Hiel ferskillend is reagearre op it berjocht dat fanwegen it koroanafirus dit jier der gjin Warnsbetinking organisearre wurdt. Fan begryp foar it beslút oant de krityk, dat it dochs bûtendoar trochgean koe. Allegearre wier, mar

Lês it folsleine artikel
Frisisten fan alle lannen, ferienje jim!

Frisisten fan alle lannen, ferienje jim!

🕔12:07, 17.Sep 2020

Skôging troch Marc van Oostendorp Ik haw boeken lêzen dy’t my útskroevener fan wille kraaie litten hawwe as de bondel De takomst fan de frisistyk, dy’t gearstald is troch trije foaroanstaande frisisten en dy’t de teksten befettet fan lêzingen dy’t ferline jier

Lês it folsleine artikel