Doede Wiersma: Meie wy in bytsje wetter by de wyn dwaan?

Doede Wiersma: Meie wy in bytsje wetter by de wyn dwaan? Fernijd

🕔07:00, 5.Nov 2023

Oertinking De oersetting fan Preker 7:16 mei “Wês dus net al te rjochtfeardich” is yn striid mei alles wat wy fierders yn ’e Bibel oer rjochtfeardichheid lêze. Dy oersetting dy’t ek yn de Steatebibel, de NBG-bibel en Groot Nieuws te

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: Iensumens

Jaap Slager: Iensumens

🕔08:00, 4.Nov 2023

Kollum Ja, ik haw altyd al wat singelier west. Eartiids krige ús mem bygelyks maten fan my om ’e duorren: oft Jaap ek meikaam. No, ús mem wist dat ik nea fier wêze koe. Want as ik in boek beneist

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: De hûn fan Descartes

Pier Bergsma: De hûn fan Descartes

🕔12:00, 2.Nov 2023

Skôging Neffens Philipp Blom binne minsken lykas alle oare dieren part fan de natuer, mar it binne wol de iennige dieren dy’t frijwillich ôfsjogge fan seks. Hy die dy útspraak yn de diskusjerûnte nei syn tige nijsgjirrige lêzing oer it

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: In kream sûnder bern

Anne Dykstra: In kream sûnder bern Fernijd

🕔08:00, 1.Nov 2023

 Kollum Unfoech praat (52) De etymology fan kream is ûnwis. De oarspronklike betsjutting soe tintseil, gordyn wêze kinne ha. Dêrút wei binne dan de betsjuttingen ôfsletten romte dêr’t guod te keap oanbean wurdt en ôfsletten romte dêr’t in frou har

Lês it folsleine artikel
Utnûging iepenbiere gearkomste Grutte Ried

Utnûging iepenbiere gearkomste Grutte Ried Fernijd

🕔07:13, 1.Nov 2023

Plak: doarpshûs Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, Marsum Tiid: tongersdei 9 novimber om 19.30 oere It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers, de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen en potinsjele leden fan de nije Advysried fan

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut: Hjoed wie it hjerst

Arjan Hut: Hjoed wie it hjerst

🕔12:24, 31.Oct 2023

Kollum Efkes de hûs út, efkes de kop leech. Doch de hurdrinnersskuon oan en draaf de stêd út. Rjochts it kanaal, links Cammingabuorren. De sinne skynt, in lytse oaze yn it oars suterige waar. Under de kanaalwei troch, hjir en

Lês it folsleine artikel
Briefkje (89): Taalkwaliteit in relatyf begryp?

Briefkje (89): Taalkwaliteit in relatyf begryp? Fernijd

🕔08:00, 31.Oct 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief. Bêste Ed, Yn dyn brief fan ferline wike trof my de útspraak dat it ûnderwiis ferantwurdlik is foar it hoedzjen fan de taalkwaliteit. Dêr bin ik it mei iens, mar it

Lês it folsleine artikel
De tsjustere wrâld fan ‘The Killer’: In Besprek fan David Fincher’s nijste film

De tsjustere wrâld fan ‘The Killer’: In Besprek fan David Fincher’s nijste film

🕔10:17, 30.Oct 2023

Filmbesprek troch Gabrielle Terpstra Der giet neat boppe in spannende aksjefilm op it wite doek of, nei in drege dei, in goeie knokpartij. Films dus as Fight Club bygelyks, om dêrnei mei nije enerzjy it libben wer oan te kinnen.

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Abi-chajil

Doede Wiersma: Abi-chajil Fernijd

🕔07:00, 29.Oct 2023

Oertinking Johannes Bogaard wie in lytse boer yn ’e Haarlimmermar. Omke Hannes neamden se him. Yn ’e oarloch liet er alve Joaden by him ûnderdûke. By in oerfal waarden se út ’e kelder helle. Hannes woe de Joaden net gean

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Ulepartij

Jan Schokker: Ulepartij

🕔08:00, 28.Oct 2023

Kollum Se binne der wer. In hiel skoft haw ik se net sjoen, mar no sitte se wer op har prachtplakje yn ’e deselde moaie hege krystbeam fan buorman as doetiids en dan ek noch op deseldige tûke. Oare kant

Lês it folsleine artikel