Hein Jaap Hilarides: Bus

Hein Jaap Hilarides: Bus

🕔08:00, 1.Apr 2024

Stikky ‘Ik tocht, do bist in man fan it iepenbier ferfier.’ De foorsitter nam mij keurend op. Ik sat foor ’t eerst bij de fergadering. Wij konnen nander niet soa goed. Ik had him froegen at ik de auto parkere

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Jinsels meiskuorre litte

Doede Wiersma: Jinsels meiskuorre litte

🕔07:00, 31.Mar 2024

Oertinking Fan it momint (sa om ende by 1962) ôf dat ik by Bonhoeffer lies dat kristen-wêzen is: “jin meiskuorre litte yn Messiaansk libben, sadat Jesaja 53 no wier wurdt,” haw ik my geregeld mei dat haadstik dwaande holden. Yn

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Fryske boa’s mei in pompeblêd?

Binne Mosk: Fryske boa’s mei in pompeblêd?

🕔08:00, 28.Mar 2024

Kollum Neffens Femke Halsema, de boargemaster fan Amsterdam is it wichtich om “partij te kiezen”. Partij foar in iepen maatskippij en tsjin tribalisme. Ik freegje my ôf hoe’t se dat kombinearje wol mei boa’s mei in holdoek. Ik hâld fan

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Donder

Anne Dykstra: Donder Fernijd

🕔08:00, 27.Mar 2024

Kollum Unfoech praat (73) Donder is in krachtterm en in bastertflok en boppedat in Hollanisme. Likegoed is it in populêr wurd yn it Frysk, it WFT brûkt der hast in heale side foar. As krachtterm kin donder in positive en

Lês it folsleine artikel
Journaal foar letterswakken en Omrop Fryslân

Journaal foar letterswakken en Omrop Fryslân

🕔14:52, 26.Mar 2024

Ynstjoerd Yn dizze moderne tiid wurdt it hieltyd dreger om, as men net genôch oplieding hat, yn de mienskip mei te dwaan. Ek it nijs, bgl. it NOS Journaal is foar in protte minsken troch it yngewikkelde taalgebrûk min te

Lês it folsleine artikel
Palmpeaske

Palmpeaske

🕔10:15, 26.Mar 2024

Palmpeaske Tsjerke sa stil hast ynfieren stil mar wol Palmpeaske bern drage fleurich op it houten krús de bôlehoanne dy’t gjin honger stillet Jezus lûkt ûnder lûd jûchhei Jeruzalim yn – it lijen leit inketswart oan de ein fan de

Lês it folsleine artikel
Briefkje (109): Wêr bin ik bedarre?

Briefkje (109): Wêr bin ik bedarre? Fernijd

🕔08:00, 26.Mar 2024

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief fan ferline wike. Bêste Ed, Do neamdest yn dyn brief fan ferline wike dat we by ‘oare ienheden’ it inkeldtal brûke as der in getal foar stiet. As foarbylden joechst: trije mingel,

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut: Moat it altyd oer poep gean?

Arjan Hut: Moat it altyd oer poep gean?

🕔16:30, 25.Mar 2024

“Moat it no altyd wer útdraaie op in poeppraatsje?”, reagearre âld-Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma op in resint Facebookberjocht. De freeds hie ik de stêd yn west en dêrnei hie ik der thús in stikje oer skreaun. Do makkest wat

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De stille wurkers

Doede Wiersma: De stille wurkers Fernijd

🕔07:00, 24.Mar 2024

Oertinking Yn elk bestjoer sit wol ien heechmoedich persoan, mar ek altyd in stille wurker. Dy lêste is gjin muoite te folle om de saak foarút te helpen. Hy of sy knapt it smoarge wurk op, is dwaande om konflikten

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Seksy fûgels

Jan Schokker: Seksy fûgels Fernijd

🕔08:00, 23.Mar 2024

Kollum Help! Kinne kollums koarter? Yn twahûndertfyftich wurden? Heechstens? Dat is neat. Bytsje opstarte en ik sit al op de hûndertfyftich, yn ús taaltsje fol kommaletters dêr’t ik net om hinne kin en dy’t der amper tadogge, mar wol moai

Lês it folsleine artikel