Doede Wiersma: Wêrta is de ierde skepen?

Doede Wiersma: Wêrta is de ierde skepen? Fernijd

🕔07:00, 12.Jun 2022

Oertinking Ienris kaam de Geast fan God oer de gaos en doe waard de gaos skepping. Mei Pinkster fiere wy it grutte geskink fan dy Geast. Dy besielet ús ta de werskepping fan de skepping. It kin net oars of

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Froulju, lit jim hearre!

Jan Bosgraaf: Froulju, lit jim hearre!

🕔08:00, 11.Jun 2022

Kollum It is mei de minsken lykas mei de natuer. Ut en troch stekt der in stoarm op. By de minsken giet it dan om in stoarm fan krityk of protest, yn ’e regel it gefolch fan eat dat yn

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Berne yn in ferkeard lichem

Feie Fonyk: Berne yn in ferkeard lichem

🕔19:49, 9.Jun 2022

Skôging Lisa van Ginneken is Twadde Keamerlid foar D66. Se wie in man, mar fielde har net thús yn sa’n frjemd mannelichem. Dêrom hat se har nei har skieding feroarje litten yn in frou foar safier’t soks medysk mooglik is,

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Oekraïne of de Oekraïne?

Henk Wolf: Oekraïne of de Oekraïne?

🕔15:24, 8.Jun 2022

Kollum Hoe hyt it lân dat op it stuit sa slim ûnder Russyske oanfallen te lijen hat? Is dat lân Oekraïne of is it de Oekraïne, mei it lidwurd de derfoar? In pear jier lyn hie dat amper in fraach

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Seilmakkerij Sterk Snits

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Seilmakkerij Sterk Snits Fernijd

🕔15:00, 7.Jun 2022

Filmke út 2016.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (16)

Briefkje oer taal (16)

🕔08:00, 7.Jun 2022

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch Briefkje oer taal (15) | It Nijs) Bêste Jan, yngean op dyn fraach oer al of net in n efter sokke hoech ik eins net, want Henk Wolf hat dêr

Lês it folsleine artikel
Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: Ried en striid

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: Ried en striid

🕔07:00, 6.Jun 2022

Skôging De biografy fan Tony Feitsma is net allinnich it ferhaal fan in wittenskipper (dêroer in oare kear wer) mar ek fan in beweger. Dy twa wiene foar har ek wêzentlik ferbûn. Mei de dingen dy’t se as wittenskipper útsocht,

Lês it folsleine artikel
Alde oer it enerzjyfraachstik

Alde oer it enerzjyfraachstik

🕔09:51, 5.Jun 2022

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De ierde ‘him(m)elje’

Doede Wiersma: De ierde ‘him(m)elje’ Fernijd

🕔07:00, 5.Jun 2022

Oertinking Salang’t ik preekje, haw ik om Pinkster hinne Jesaja 32:15-17 oanhelle. Hoe’t dat komt? As studint lies ik it boek Herschepping fan dr. Oepke Noordmans. It rekke my dat hy it hie oer ‘de mear as minsklike dingen yn it

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Merk

Simone Djurrema: Merk

🕔07:00, 4.Jun 2022

Kollum Ik woe it net skriuwe foardat ik wist hoe’t it gean soe, en eins wit ik dat noch net, mar no sil ik der mar in kollum oan wije. Der meie wer merken holden wurde. Hjir wie gjin lockdown,

Lês it folsleine artikel