Briefkje oer taal (14)

Briefkje oer taal (14) Fernijd

🕔08:00, 24.May 2022

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch Briefkje oer taal (13) | It Nijs) Bêste Jan, betanke foar it ‘briefke’ dêr’t krekt it antwurd yn stie dat my tige wolkom is. Ik hâld fan regels lykas: ‘it

Lês it folsleine artikel
De Fryske Beweging wer yn beweging krije

De Fryske Beweging wer yn beweging krije

🕔08:18, 22.May 2022

Skôging It stik ‘Fryske Beweging yn debat: ‘Soms yn rot fleis snije’’ (LC, 25 april) wie in ferslach fan in gearkomste fan de Ried fan de Fryske Beweging dêr’t it flink knettere. In gearkomste dêr’t socht waard nei oplossingen foar

Lês it folsleine artikel
In beskermingel

In beskermingel

🕔06:54, 22.May 2022

Oertinking Doe’t se lyts wie, hong by myn suster in rymke boppe it bêd. Fan dat rymke wit ik noch de rigels: “Twee aan mijn hoofdeinde, twee aan mijn voeteneinde, twee die mij dekken, twee die mij wekken.” Dy ‘twee’

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Bloei en doei

Bouwe de Boer: Bloei en doei

🕔07:00, 21.May 2022

Kollum Op sneon 23 april stie Wergea in lyts bytsje ekstra yn ’e bloei. Riny, Astrid, Margryt en Wytske foarmje mei-inoar de wurkgroep Bloeisône en dy hie fjirtich Wergeasters útnûge om yn it doarpshûs te kommen. It ûnderwerp fan de

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Lit God Him wiswier ferbidde ?

Pier Bergsma: Lit God Him wiswier ferbidde ?

🕔11:31, 19.May 2022

Kollum Hawwe wy krekt de koroana-ellinde efter de rêch, dêr’t guon healwizen ûnsinnige dingen oer ferkundigen sûnder ien inkelde wittenskiplike ûnderbou, lês ik no dat kristlik psycho-onkolooch Hans Schilder út Sint-Nyk beweart dat in sike troch it bidden genêze kin

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Oer de learberheid fan it Frysk

Henk Wolf: Oer de learberheid fan it Frysk

🕔15:20, 17.May 2022

Kollum It Frysk is in taal. Talen kin men leare. Dat: men moat it Frysk ek leare kinne. Dat dy redenaasje slút as in bus, dat wist Aristoteles al. Doch hat it derfan dat de wettertichte konklúzje in soad minsken

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Boudien Coaching & Massaazje

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Boudien Coaching & Massaazje Fernijd

🕔15:00, 17.May 2022

Filmke út 2016.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (13)

Briefkje oer taal (13) Fernijd

🕔08:00, 17.May 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief (sjoch Briefkje oer taal (12) | It Nijs) Bêste Ed, Ferline wike brochtsto de kwestje ‘los of oaninoar’ te praat: is it der by of derby? En oft dêr dúdlike regels foar binne.

Lês it folsleine artikel
Minder fleis, mear fleisferfangers

Minder fleis, mear fleisferfangers

🕔16:55, 15.May 2022

Ynstjoerd Is dat in goed Frysk wurd, fleisferfangers? Yn de wurdboeken stiet it net. Miskien is it wurd te nij, mar men soe hast hoopje dat de Fryske wurdboekmakkers sa ferstannich binne om dêr gjin wurd foar hawwe te wollen.

Lês it folsleine artikel
Alde oer it Sjongfestival

Alde oer it Sjongfestival

🕔13:07, 15.May 2022

Lês ek ús berjocht oer it sjongfestival foar minderheidstalen, Liet Ynternasjonaal.

Lês it folsleine artikel