Hekse swierbeladen stereotyp Halloween

Hekse swierbeladen stereotyp Halloween

🕔15:45, 4.Nov 2022

Skôging Yn Mitselwier, in doarp yn Noardeast-Fryslân, stiet in monumint foar de âld-ynwenner Bathasar Bekker, dy’t him al yn de santjinde iuw as dominy en teolooch fûl ynsette foar it ôfskaffen fan de hekseferfolgings. Sokken, meast froulju, waarden sa slim

Lês it folsleine artikel
Yn Grins wurdt it Frysk de nekke omdraaid

Yn Grins wurdt it Frysk de nekke omdraaid

🕔12:15, 3.Nov 2022

  Skôging Tsjin alle ôfspraken en advizen yn is der oan de RUG gjin nije heechlearaar Frysk beneamd. Wêrom net? Follow the money! Pier Bergsma Sneon 5 novimber hâldt DINGtiid yn De Koperen Tuin in gearkomste mei as titel “30

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (1)

Anne Dykstra: Unfoech praat (1)

🕔07:00, 2.Nov 2022

Kollum Stikjes yn de nije rige ‘Unfoech praat’ sille jo de kommende tiid mei in glimke op it antlit lêze, óf skodholjend oerslaan. Hjir giet it nammentlik oer minslike aktiviteiten dy’t foar gâns lju taboe binne. Net om te dwaan,

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (37)

Briefkje oer taal (37)

🕔08:00, 1.Nov 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/10/briefkje-oer-taal-36/) Bêste Ed, Wy hawwe it yn ús lêste brieven oer oanspraakfoarmen hân en oer hoe’t dy yn it Frysk ferskille kinne mei it Hollânsk taalgebrûk. Sydlings roerdersto ferline wike it

Lês it folsleine artikel
Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (2. Nes)

Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (2. Nes) Fernijd

🕔09:00, 31.Oct 2022

De Theaterkerk wie earder de Grifformearde Tsjerke. It wie de twadde grifformearde tsjerke yn Nes. It earste gebou, út 1887, waard te lyts. Yn 1925 is dit mânske gebou delset. De Halbertsma’s en de Bokma’s de Boer passe sûnder mis

Lês it folsleine artikel
Alde oer de tiid en de temperatuer

Alde oer de tiid en de temperatuer

🕔10:03, 30.Oct 2022

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Wat is in geef minske?

Doede Wiersma: Wat is in geef minske? Fernijd

🕔07:00, 30.Oct 2022

Oertinking As wy as bern beskuldige waarden fan wat wy net dien hiene, dan stutsen wy twa fingers omheech en rôpen: “Ik swar dat ik it net dien ha.” Sa brûkt Job oan ’e ein fan syn klacht de eed

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: De reade loper foar eigen enerzjy

Bouwe de Boer: De reade loper foar eigen enerzjy

🕔07:00, 29.Oct 2022

Kollum Op 14 oktober waard yn Boalsert troch tsien organisaasjes yn Fryslân in petysje ûndertekene. Dy hat as doel om ‘enerzjyhubs’ yn Fryslân te realisearjen. Enerzjyhubs binne lokaasjes dêr’t op grutte skaal duorsume enerzjy foar de eigen krite opwekke wurdt.

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Tytsjerksteradiel en it gevelfrysk

Pier Bergsma: Tytsjerksteradiel en it gevelfrysk

🕔18:03, 28.Oct 2022

De gemeente skriuwt: ”Jo brief is bepraat mei de nije wethâlder Frysk en wy binne it mei jo iens dat wy yn beide gefallen de Fryske taal brûke koene. It buordsje yn it swimbad sille wy ferfange en wy sille

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (36)

Briefkje oer taal (36)

🕔08:47, 25.Oct 2022

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/10/briefkje-oer-taal-35/) Bêste Jan, It dookjen en jookjen falt ûnder de kategory ‘troch de maatskiplike noarm beskaat taalgedrach’; in kwestje fan fatsoen, soe men sizze kinne. Mar dat is in dizenige omskriuwing,

Lês it folsleine artikel