Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (90)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (90)

🕔06:45, 2.Nov 2019

De foarsizzing fan it lytse ferrie “Dêr’t Ik hinne gean, kinne jim My net folgje. Letter wol, mar earst sille jim My allegearre yn ’e steek litte, lykas Jesaja skreaun hat: Ik sil de hoeder slaan en de skiep sille

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 32

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 32

🕔16:13, 1.Nov 2019

Krekt net… Kollum Yn Nederlân leit it bêste stroomnet fan de wrâld. Teminsten dat sizze de netwurkbehearders altyd. En dêr hawwe se dan ek wol gelyk oan, want wa hat der bygelyks ea langer as in oere sûnder stroom sitten?

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Twa kneppelfreden fierder

Aant Mulder: Twa kneppelfreden fierder

🕔08:00, 29.Oct 2019

Kollum Twa kneppelfreden fierder, dat slacht fansels nearne op. Of dochs wol. Om dy opmerking te begripen moatte we werom nei dy earste kneppelfreed fan 16 novimber 1951. De measten fan ús witte noch wol dat it om in rjochtsaak

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Wêrom hite Fryske froulju ‘Friezinnen’?

Henk Wolf: Wêrom hite Fryske froulju ‘Friezinnen’?

🕔13:54, 27.Oct 2019

Troch Henk Wolf Niis wiisde ien my op in fraach op in Frysktalige Facebookgroep, nammentlik wêrom’t Fryske froulju ‘Friezinnen’ neamd wurde – yn sawol it Frysk as it Nederlânsk. Dat is wol in nijsgjirrige fraach en it antwurd is net

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Idewidewytske

Simone Djurrema: Idewidewytske

🕔20:00, 26.Oct 2019

Kollum Op myn tritichste hie ik noch nea libben in nije fyts hân. Eartiids krige ik altyd myn sus harres of in twaddehâns. In protte bern krigen in nije fyts wannnear’t se nei it fuortset ûnderwiis giene, mar dat hoegde

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (89)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (89) Fernijd

🕔07:00, 26.Oct 2019

It Lêste Jûnsmiel As wy mei-inoar ite, nim Ik in brea, sprek de seine út, brek it brea, jou it har en sprek de wurden: “Nim en yt, dit is myn lea.” En Ik nim in beker, sprek de tanksizzing

Lês it folsleine artikel
Stambeam yn sulver

Stambeam yn sulver

🕔12:48, 25.Oct 2019

De Fryske berteleppeltradysje tusken 1650 en no Skôging troch Richard de Boer en Han Nijdam De Fryske berteleppeltradysje liket in bytsje op it keatsspul. Ea waard it yn ferskate dielen fan Europa dien, mar hast allinne yn Fryslân is it

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger op de merk yn Ljouwert

De Fryske flogger op de merk yn Ljouwert

🕔17:03, 23.Oct 2019 https://youtu.be/GVZ2kZg7KzM Lês it folsleine artikel
Piter Dykstra: Taspraak 17 oktober 2019

Piter Dykstra: Taspraak 17 oktober 2019

🕔12:05, 22.Oct 2019

Hjirûnder stiet de oersetting fan de taspraak dy’t Piter Dykstra út namme fan Sis Tsiis yn it Ingelsk hold by gelegenheid fan de protestmanifestaasje op 17 oktober 2019 foar it Provinsjehûs yn Ljouwert. Ljouwert, 17 oktober 2019 Bêste leden fan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Deselde wurden, oare dingen

Aant Mulder: Deselde wurden, oare dingen

🕔07:29, 22.Oct 2019

Kollum Immen frege my hoe’t it no krekt sit mei wurden as ‘klaai’ yn klaai-ierappel en yn ik klaai my oan.  Hy neamde tagelyk it tiidwurd ‘kleie’ dat mei ei skreaun wurdt, mar faak as klaaie (mei aai) útsprutsen wurdt.

Lês it folsleine artikel