Simone Djurrema: Wat in guod

Simone Djurrema: Wat in guod

🕔20:00, 24.Oct 2020

Kollum It is bekend dat minsken in protte dingen sammelje. De iene wat mear as de oare. Sommige minsken hawwe in sykte, dat binne hoarders, dy hamsterje en hawwe it hiele hûs sa fol dat der neat en net ien

Lês it folsleine artikel
Tiid foar in nije befolkingspolityk

Tiid foar in nije befolkingspolityk

🕔12:37, 23.Oct 2020

Skôging troch Pier Bergsma ‘Een beter milieu begint niet bij onszelf.’ Ik kin beslute om net mear te fleanen of myn bosk woartels sûnder plestik pûde mei nei hûs te nimmen. Soks sjit net op. Wat dan wol? Wy hawwe

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Rikke woarst en kening

Feie Fonyk: Rikke woarst en kening

🕔09:59, 23.Oct 2020

Kollum As bern sammele ik postsegels. De frou en ik hawwe de postsegels dy’t sy sparre en mines byinoar dien. Dat is ien fan de redenen om net útinoar te gean, want wy witte nei safolle jierren net mear wat

Lês it folsleine artikel
Studinten yn noed oer situaasje Fryske Akademy

Studinten yn noed oer situaasje Fryske Akademy

🕔16:35, 21.Oct 2020

Twa studinten fan de Ryksuniversiteit Grins, te witten Sierd Wiebe Prins en Boukje Emma Smith, beide mei in Fryske eftergrûn en beide studint fan de bachelor Minorities & Multilingualism | Frysk, hawwe har yn in brief rjochte ta de provinsje

Lês it folsleine artikel
Grize Polderpyt

Grize Polderpyt

🕔12:31, 21.Oct 2020

Skôging troch Cor Jousma Al polderjend komme Ljouwert en tal fan middelgrutte stêden ta in grize feint foar Sinteklaas. Salang’t de fûle diskusje oer de feint yn it sinteklazemearke fierd wurdt, komme der ek al kleuren foarby. Hast alle kleuren

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In snertferhaal

Aant Mulder: In snertferhaal

🕔08:52, 20.Oct 2020

Kollum It is fansels noch gjin winter, mar no’t it waar feroaret, feroaret it iten op tafel ek. It is in hiele aardichheid om te sjen wat der simmerdeis op tafel stiet en wat no. Simmerdeis giet it gauris om

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De sjarme fan koroana

Sybren Singelsma: De sjarme fan koroana

🕔06:49, 20.Oct 2020

Skôging  It koroanafirus slacht ûnferbidlik ta. Net allinne by minsken, mar ek by de politike systemen. It firus docht wêr’t it foar makke is, himsels fermannichfâldige troch minsken siik te meitsjen, net mear en net minder. Elegant en simpel. Dat

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Is Facebook in stêd yn Hollân?

Henk Wolf: Is Facebook in stêd yn Hollân?

🕔16:12, 19.Oct 2020

Kollum Op Facebook sjoch ik alle wiken allegear talen foarbykommen: Frysk, Nederlânsk, Dútsk, Grinslânsk, Frânsk, Ingelsk, Katalaansk, Finsk, Deensk, Biltsk, Ljouwertersk en gean noch mar efkes troch. Oer dy taalkar wurdt yn fierwei de measte gefallen neat sein. Der is

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔21:51, 18.Oct 2020

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
In bysûndere Woldwaner

In bysûndere Woldwaner

🕔07:00, 18.Oct 2020

Oertinking Lykas as by de kristenen binne by de joaden en de moslims ek in soad faninoar te ûnderskieden leauwensgroepearringen, dy’t elk – fan ekstreem behâldend oant tige frijsinnich en alle farianten fan leauwen dêrtuskenyn – har fyzje op Jezus

Lês it folsleine artikel