Anne Dykstra: Turk

Anne Dykstra: Turk

🕔10:28, 17.Apr 2024

Kollum Unfoech praat (76) Beskriuwende wurdboeken jouwe de taal fan in lân of krite sa’t dy op in stuit brûkt wurdt of waard. Dêr heart ek taalgebrûk by dat kwetsend is foar guon folken, groepen of persoanen. Net elkenien is

Lês it folsleine artikel
Briefkje (112): Yninoarslaan of yninoar slaan?

Briefkje (112): Yninoarslaan of yninoar slaan? Fernijd

🕔08:00, 16.Apr 2024

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief fan ferline wike. Bêste Jan, De útdrukking ‘de lapen gearsmite’ docht faaks wat âlderwetsk oan, mar is neffens my noch wol yn libben gebrûk, want men sjocht it noch geregeld yn advertinsjes

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut: Wês net bang

Arjan Hut: Wês net bang

🕔11:28, 15.Apr 2024

Hjoed is it Fryske befrijingsdei. Yn de hal fan Beyers Naudé yn Ljouwert sammelje de earsteklassers har yn de hal by it oarlochsmonumint. In muorreskildering. Underoan de skildering fan in ingel dy’t in soldaat fuorttriuwt, steane de nammen fan fyftjin

Lês it folsleine artikel
Lytse ivichheid

Lytse ivichheid

🕔10:03, 15.Apr 2024

Skôging Blauwwaarm hong de middei oer it hiem; ûnder it mes fan de stilte waarden bousel en beam yn oarder brocht. In part fan it troch ús Pake Jan Dotinga skreaune gedicht ‘stilte’, út ’e bondel Lytse Ivichheit (1965), waard

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Hear, ha Jo it Nachtmiel sa bedoeld?

Doede Wiersma: Hear, ha Jo it Nachtmiel sa bedoeld?

🕔07:00, 14.Apr 2024

Oertinking As dominy Aukje Elsinga it Nachtmiel mei de gemeente fierde, dan kaam de fraach by har op: “Hear, ha Jo it sa bedoeld?” Dy fraach libbe ek by my. Jonge minsken seinen faak tsjin my: “Dat Nachtmiel liket wol

Lês it folsleine artikel
It klimaat en it Frysk

It klimaat en it Frysk

🕔23:17, 13.Apr 2024

Skôging troch Nanne Hoekstra Wylst telefyzje-wiisprater Johan Derksen op de kommersjele stjoerder SBS6 ferdútste oan hokfoar betingsten in Fries foldwaan moat om him sa neame te meien, waard der op NPO1 in folle nijsgjirriger diskusje holden. Oer it Frysk en

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Manifest

Bouwe de Boer: Manifest

🕔08:00, 13.Apr 2024

Kollum Mani is in Hindoestaanske jongesnamme dy’t juwiel betsjut. Dêr moast ik oan tinke doe’t ik it manifest lies dat opsteld is troch hûndert Fryske jongelju dy’t har as GF2035 feriene hawwe. Harren manifest is in proklamaasje fan alve aksjepunten

Lês it folsleine artikel
Dwers troch de Middelsee

Dwers troch de Middelsee

🕔08:00, 12.Apr 2024

Eabele van der Veen: It Jabikspaad del (1) Foarôf Yn 2019 bin ik begûn om it Jabikspaad ôf te kuierjen. Om de fiif of seis wike woe ik der in dei op út. Soks jout my in protte ferdivedaasje. It

Lês it folsleine artikel
Lit Derksen mar roppe en raze

Lit Derksen mar roppe en raze

🕔08:51, 11.Apr 2024

It is in prachtige wike foar it Frysk. Dat hat in soad moaie wurden opsmiten en wat nuvere opmerkingen. Noch nea stuts it Ryk safolle jild yn ús taal en noch nea wiene wy sa ticht by in lykweardige ynset.

Lês it folsleine artikel
It keallet noch altyd swier mei it Frysk yn de rjochtseal

It keallet noch altyd swier mei it Frysk yn de rjochtseal

🕔08:23, 11.Apr 2024

Skôging troch Tjalling van der Goot Op 8 april dit jier wie ik oanwêzich by in sitting fan de ekonomyske plysjerjochter yn de rjochtbank yn Ljouwert. Myn kliïnt waard fertocht fan it ferkeard brûken fan klemmen yn it fjild. Hy

Lês it folsleine artikel