Alde oer Sinteklaas

Alde oer Sinteklaas

🕔10:25, 13.Nov 2022

Lês ek dit berjocht fan It Nijs. En besjoch de Fryske Sinteklaasferskes.

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Goede dingen fan God sizze

Doede Wiersma: Goede dingen fan God sizze Fernijd

🕔07:00, 13.Nov 2022

Oertinking In moai spantsje ferwachte it earste bern. Wat wiene se bliid en wat seagen se dernei út. By de berte bliek dat it bern slim handicapt wie. It waard in swiere wrakseling om dat te akseptearjen. Yn it fersoargingshûs

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Ljocht yn drege tiden

Bouwe de Boer: Ljocht yn drege tiden

🕔07:00, 12.Nov 2022

Kollum Soms binne der fan dy wiken, dan is it krekt as waait der út alle hoeken in waarme wyn. Achmea wol al syn meiwurkers helpe by it thús ferduorsumjen. Dy krije in weardebon om dy thús foar in duorsume

Lês it folsleine artikel
De kening yn it bûthús

De kening yn it bûthús

🕔12:26, 10.Nov 2022

Ynstjoerd In fraaie foto yn ’e krante fan 9 novimber: ús kening oan in grutte tafel – mei boerebûsdoek – midden yn in modern bûthús mei allegear keallen. De boeren of harren fertsjintwurdigers hiene it fansels oer stikstof. Jawol! De

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: In eigen hânfêst foar it Frysk ?

Pier Bergsma: In eigen hânfêst foar it Frysk ?

🕔12:00, 10.Nov 2022

Lannen ûndertekenje fan alles en sizze fan alles ta, mar de praktyske útwurking bliuwt efter. Hânfêsten binne papieren tigers. Skôging Sneon 5 novimber wie it tritich jier lyn dat it Nederlânske regear it Europeesk Hânfêst foar regionale talen en talen

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (2)

Anne Dykstra: Unfoech praat (2)

🕔08:04, 9.Nov 2022

Kollum Mige Mige komt wat hurder oan as pisje. Grutte miellen en fikse strielen, dêr tink ik oan by migen. Sa’t in ko of in hynder miicht, sa sawat. Hielendal doocht dat oars net, want lytsere bisten mige ek. Mige

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (38)

Briefkje oer taal (38) Fernijd

🕔08:00, 8.Nov 2022

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/11/briefkje-oer-taal-37/) Bêste Jan, earlik sein hie ik net tocht dat wy it sa lang oer it dookjen en jookjen hawwe soenen. It ûnderwerp hat him wat ferbrede, dat it brûken

Lês it folsleine artikel
Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (3. Wierum)

Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (3. Wierum)

🕔08:00, 7.Nov 2022

Der is wolris grute dat Wierum it berteplek wie fan de misjonaris en biskop Liudger. Dy ûnderstelling soarge der yn elts gefal foar dat Wierum sûnt 1969 in Liudgerstritte hat. Wy binne der net wis fan, mar wol dat Wierum

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Net God, mar minsken binne it probleem

Doede Wiersma: Net God, mar minsken binne it probleem Fernijd

🕔07:00, 6.Nov 2022

Oertinking Der stiet in rou-advertinsje fan in bekende yn ’e krante… Moatte wy derhinne, in brief of in kaart stjoere? Geregeld meitsje wy it mei dat yn ús freone-rûnte slimme dingen barre. Dan moatte wy wat dwaan, mar wat en

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Ik mei net lilk wurde

Simone Djurrema: Ik mei net lilk wurde Fernijd

🕔07:00, 5.Nov 2022

Kollum Doe waard it hjerst, echt hjerst, mei moaie kleuren en jeiende wolken yn de hurde wyn en it wikseljende waar. Oer de polityk en it nijs wol ik it dizze kear net hawwe. Ik wurd wurch fan it grutte

Lês it folsleine artikel