Spiritus

Spiritus

🕔06:55, 23.Nov 2009

Nee juh, neat oan ’e hân. It giet bêst mei my, poerbêst. Wurk, sûn, in leave frou, in hûs dat ’k betelje kin en dêr’t ik graach wêze mei, famylje om ’e doar, freonen ek. Nee, neat te kleien. Dochs?

Lês it folsleine artikel
Oerspand

Oerspand

🕔15:10, 22.Nov 2009

Nee, ik wie net oerspand, mar ik woe it ik net wurde. Dêrom haw ik it mei de skriuwerij eefkes op in sêft sin set en twa kear gjin kollum makke. It is frjemd, mar sûnt ik út it wurk

Lês it folsleine artikel
It AOW-plan

It AOW-plan

🕔11:52, 16.Nov 2009

De kabinetsleden binne it iens. De AOW-leeftyd moat nei 67 jier. De kabinetsleden waarden wakker lokwinske. Mar wie de no keazen oplossing wol in lokwinsk wurdich? De wurkjouwersorganisaasjebestjoeren stiene der efter. Mar út in artikel yn ‘De mos’, it blêd

Lês it folsleine artikel
Ien kear, mar nea  wer

Ien kear, mar nea wer

🕔10:49, 12.Nov 2009

Iepen brief oan Wim van de Camp, fraksjefoarsitter CDA yn it Europeeske Parlemint Bêste Wim, Yn it begjin fan dit jier hawwe wy in byienkomst mei de kandidaten foar it Europeeske Parlemint hân dy’t lyk as dy ek yngenieur binne.

Lês it folsleine artikel
Friezen yn ‘e frjemdte

Friezen yn ‘e frjemdte

🕔16:55, 1.Nov 2009

Tja, it is wat mei de Friezen yn ‘e frjemdte. Dy minsken dy sitte eins yn in soarte fan spagaat. Eartiids giene der ferskate Friezen út krapte en earmoed út Fryslân wei. Der wie gjin wurk mear en je koene

Lês it folsleine artikel
Lantsjepik

Lantsjepik

🕔12:07, 31.Oct 2009

As famke haw ik ris by in omke en muoike útfanhûze. Dy wennen poer op ’e romte by Stobbegea. Se seine trouwens altyd Stobbegat. Neffens omke hie it sa altyd hjitten, mar omdat de minsken dêr leaver net yn in

Lês it folsleine artikel
Fakânsje

Fakânsje

🕔11:38, 25.Oct 2009

Doe’t ik noch foar de klasse stie, makke it wurk foar in grut part it ritme fan ús libben út. Woene wy der ris op út, dan moast dat yn de fakânsje. Doe’t ik ophold, tocht ik dat dy fakânsjes

Lês it folsleine artikel
Skerp bliuwe

Skerp bliuwe

🕔20:35, 23.Oct 2009

“De taal fan de hate folle sûnder skruten de wichtichste keamer fan ús rjochtssteat.” Dy sin stiet yn myn kollum dy’t op 22 septimber op www.amnesty.nl publisearre waard. De reden foar de kollum lei yn it feit dat in parlemintêre

Lês it folsleine artikel
Ferhaal: Superpake siedt iten

Ferhaal: Superpake siedt iten

🕔09:46, 21.Oct 2009

In prachtich ferhaal om foar te lêzen. Op de earste ferdjipping fan in lytse flet wennen Pake en Beppe. Se wennen dêr al jierren en liken in protte op oare pakes en beppes. Pake hie altyd in grize en sneins

Lês it folsleine artikel
Duorsum

Duorsum

🕔10:32, 18.Oct 2009

Doe’t ús bern op keamers gongen, hawwe wy wol gauris yn ‘kringloopwinkels’ omtoarke. Dat kaam ús doe goed út want studearjende bern kostje hannenfol jild. No komme wy dêr selden. Sels soe ik noch wolris wat omsneupe wolle, mar myn

Lês it folsleine artikel