Ta de neitins fan Tony Feitsma

Ta de neitins fan Tony Feitsma

🕔11:05, 29.Dec 2009

*18 jannewaris 1928 Brantgum – †9 augustus 2009 Ljouwert Sybren Sybrandy Tresoar hie by har ferstjerren in stikje film fan Tony Feitsma op syn website setten. Dêryn die se ûnder oaren in oprop oan Fryske skriuwers en wittenskippers om ek

Lês it folsleine artikel
Desimber: in feestmoanne by útstek

Desimber: in feestmoanne by útstek

🕔08:09, 16.Dec 2009

De lêste tiid haw ik oer dizze útspraak neitocht. It is nammentlik sa, dat ik in programma seach op de televyzje dat oer bern mei in autisme gie. It earste feest dêr’t desimber mei begjint is foar dy bern in

Lês it folsleine artikel
Mei it wat minder?

Mei it wat minder?

🕔10:47, 8.Dec 2009

Wa’t by de slachter wat keapet, kriget faak de fraach oft it wat mear wêze mei. Wat minder komt meastal net foar. Sûnder it sels te witten lit de slachter witte dat er in echte Westerling is en grutbrocht yn in

Lês it folsleine artikel
Sinteklaasjûn

Sinteklaasjûn

🕔10:36, 7.Dec 2009

Wy hawwe sneon mei de bern en de pake- en beppesizzers sinteklaze. Wy hiene ôfpraat om it feest by ien fan ús jonges-en-dy te fieren, want dy hawwe de grutste keamer fan ús allegearre. Elkenien soe wat te iten meinimme.

Lês it folsleine artikel
Machteleas gefoel

Machteleas gefoel

🕔15:57, 5.Dec 2009

Fan ’e wike wie der kommoasje oer auto mei sjauffeur van de direkteur fan de plysjeskoalle yn Apeldoarn, Van Baal. De auto moat deis 680 km ride om de man op syn wurk te krijen en wer thús te bringen.

Lês it folsleine artikel
Krokodilletriennen?

Krokodilletriennen?

🕔11:37, 4.Dec 2009

It soe sa moai wurde: mei-elkoar as Twadde Keamer nei Turkije om dy Turken streekrjocht te fertellen wat der yn har lân allegearre net doogt. Mei Wilders yn har fermidden soe dat wol slagje. Hy skelt al jierren op de

Lês it folsleine artikel
Help by Sinteklaasgedichten

Help by Sinteklaasgedichten

🕔08:25, 2.Dec 2009

Der sil dizze wike wer hiel wat ôf dichte wurde. En dat allegearre om myn jierdei te fieren. Ik hoopje dat jo dizze dagen net mei pine yn it liif omrinne omdat it dichtsjen net rjocht wol. Dat soe skande

Lês it folsleine artikel
Sinteklaas: wa leaut dêr net yn?

Sinteklaas: wa leaut dêr net yn?

🕔16:36, 28.Nov 2009

As bern leaude ik fêst yn Sinteklaas, wa docht dat net ? Ik wit my noch klear de Sinteklaasjûnen yn ‘t sin te bringen. Wat wie dat altyd spannend! It waar spile meastal mei; it wie tsjuster, damp of stoarmich.

Lês it folsleine artikel
Oanfal op de provinsjes

Oanfal op de provinsjes

🕔06:59, 26.Nov 2009

Foar de safolste kear wurdt in oanfal op it fuortbestean fan de Provinsjes dien. De iene nei de oare mient yn ‘e pleit te moatten foar it opheffen fan de Provinsjes. Fan ‘e wike wie der al ien út it

Lês it folsleine artikel
Op de kofje mei De Krant yn Amearika

Op de kofje mei De Krant yn Amearika

🕔22:15, 23.Nov 2009

Stikjes fan Hâns Weijer, Bovensmilde Op de kofje mei ‘De Krant’ yn Noard-Amearika Spitich dat ik in pear jier lyn noch net wist dat yn Kanada en de USA yn in protte plakken op fêste tiden Nederlânske ‘kofjeklubs’ byinoar komme.

Lês it folsleine artikel