Multatuli

Multatuli Fernijd

🕔11:25, 14.Apr 2010

Eduard Douwes Dekker hie in skûlnamme foar himsels betocht dy’t foar him it stjoer wie yn it libben: Multatuli, wat betsjut: “Ik haw in soad lijen hân”. Hy wie wol in hiel goed minske, hy woe elkenien wol goeddwaan, alle

Lês it folsleine artikel
Doarpsbelangen

Doarpsbelangen

🕔08:22, 13.Apr 2010

Ferienings foar doarpsbelangen spylje in wichtige rol yn Fryslân. In warber bestjoer kin fan alles foar in doarp op priemmen sette. Mar boppedat is sa’n feriening in wichtige sprekbuis nei de gemeente. Jiergearkomsten fan doarpsbelang wurde faak bywenne troch riedsleden

Lês it folsleine artikel
Besunigje

Besunigje

🕔11:01, 12.Apr 2010

Der moat sa’n soad besunige wurde, dat it regear dermei oan is. Politisy roppe om it hurdst dat se de minsken gjin seardwaan wolle. Mar der is gjinien dy’t it oandoart om de maatregels te nimmen dy’t derta dogge. Skaf

Lês it folsleine artikel
65 jier befrijing

65 jier befrijing

🕔08:48, 11.Apr 2010

Dat betinke wy aanst op 15 april. Ik wit noch dat wy de middeis tefoaren allegearre kolonnes oan ‘e oare kant fan ‘e Ie seagen. Letter hearden wy dat dat de Dútsers wiene, dy’t har op Dokkum tebekloeken. Earder hie

Lês it folsleine artikel
Klaske Hiemstra mei net publisearje

Klaske Hiemstra mei net publisearje

🕔12:32, 10.Apr 2010

Klaske Hiemstra mei net publisearje Ik hâld hjir eins net fan, mar ik moat foar mysels opkomme. In oar docht it net, en al hielendal net yn Fryslân. Dat is in sletten mienskip fan swijende minsken. De goeden net tenei,

Lês it folsleine artikel
Kapitaalferneatiging?

Kapitaalferneatiging?

🕔17:52, 9.Apr 2010

Dat ferwachtet de makeldersferiening NVM as de huzeprizen sakje. Mar foar wa’t lykas hooplik de measte eigners har hûs fierhinne ôfbetelle hawwe, makket it neat út. De wearde fan in hûs is dat men der lekker yn wenje kin. As

Lês it folsleine artikel
It nut fan lytse talen

It nut fan lytse talen

🕔14:58, 7.Apr 2010

Piter Jelles fertelt yn syn tinkskriften dat er as lyts jonkje by buorfrou de kastdoar iependie, doe’t er heard hie dat dy ien yn ’e kost hie. Sokke ‘homonymen’ binne yn alle talen faak wer oars en kinne sa dus

Lês it folsleine artikel
Deabenaud

Deabenaud

🕔13:10, 6.Apr 2010

Klaas Vos is wer dominee en hy preke oer Lazarus, dy’t dea wie. Net echt, mar gewoan dea- en deabenaud om himsels te wêzen. Jezus waard lilk. Neffens Klaas wie dat de iennichste kear dat er lilk wie, mar ik

Lês it folsleine artikel
Wurkje

Wurkje

🕔11:31, 3.Apr 2010

Durk en Jeltsje hawwe trije bern, dêr’t se mâl mei binne. Durk wurket yn de bou, en Jeltsje is thús, by de bern. As dy op skoalle binne, hat se har hobbys. Frou Dijkstra hie tsjin Jeltsje sein dat bern

Lês it folsleine artikel
Konjunktuerpolityk

Konjunktuerpolityk

🕔17:58, 1.Apr 2010

De regearing wol aanst grou besunigje yn ferbân mei de ekonomyske krisis. Mar dat giet dwers tsjin de lear fan de Britske ekonoom Keynes yn, dy’t yn de tritiger jierren sei dat de oerheden yn sa’n sitewaasje krekt ynvestearje moatte om

Lês it folsleine artikel