Fryslân yn Nederlân, Nederlân yn Europa

Fryslân yn Nederlân, Nederlân yn Europa

🕔10:48, 14.Jul 2011

Minister Jan Kees de Jager stelt him hurd op yn Europa yn it dossier fan de Grykske skuldekrisis. No is hy minister foar it jild, dus ik sil der neat fan sizze. De fraach is fansels: hoe effektyf  is soks?

Lês it folsleine artikel
Nije Gaast oan it Frysk en de grutte flater fan frou Bootsma

Nije Gaast oan it Frysk en de grutte flater fan frou Bootsma

🕔06:44, 14.Jul 2011

De ûnderwiiskoepel Nije Gaast is fan betinken dat al it personiel it Frysk op in goed nivo behearskje moat. Alle learkrêften moatte dêrom in kursus folgje. De kursus bestiet út trije dielen. Ien diel dêrfan is de stavering. Foar de

Lês it folsleine artikel
Hawwe jo wolris neist it potsje pisse?

Hawwe jo wolris neist it potsje pisse? Fernijd

🕔19:51, 11.Jul 2011

In gemeente-amtner krijt de ryksresjerzje op syn dak. Neffens de wethâlder hat hy earnstige flaters makke. It ûndersyk smyt neat op om him ûntslach oan te sizzen. De griffier fan ‘e gemeente wurket de amtner dochs de doar út. Syn

Lês it folsleine artikel
wei schreive geen Vaute

wei schreive geen Vaute

🕔09:59, 11.Jul 2011

As in Nederlander in brief skriuwt, dan soarchje skriuwflaters dat de ûntfanger it net serieus neamt. Eartiids wie ik trainer-adviseur fan en foar ûndernimmingsrieden. Yn in training kam de kommunikaasje mei de direksje ek oan bar.   De direksje stjoerd

Lês it folsleine artikel
CO2 nei de see tôgje?

CO2 nei de see tôgje?

🕔07:53, 7.Jul 2011

Nei reboelje yn Barendrecht en it Noarden wol minister Verhagen fan Ekonomyske Saken it broeikasgas CO2 ûnder de seeboaiem bedobje. Is dat in goed idee? Wageningen World, in blêd fan Wageningen University en Research centre, lei dy fraach foar oan

Lês it folsleine artikel
Tour de France,  toer de skûtsje en de taal

Tour de France, toer de skûtsje en de taal

🕔23:20, 5.Jul 2011

De Frânske wedstryd hurdfytsen is út ein set. De simmer is yn it lân. Mei it waar is it ôfwachtsjen. Wêr’t wy wol op rekkenje kinne, binne de sportkommentatoaren. Yn ‘e holle hear ik se al. Moandeitejûn let seach ik

Lês it folsleine artikel
Grinslân en Fryslân.

Grinslân en Fryslân.

🕔14:52, 26.Jun 2011

De ferneamde Grinzer skriuwer Kornelis ter Laan seit yn syn “Aardrijkskundig woordenboek van Nederland” 1947:109: “Groningerland [..] zal nooit Fries geweest zijn; hoe vaak dit ook wordt beweerd, het is nooit bewezen.” Dat is útdrukking fan in spanning tusken beide

Lês it folsleine artikel
Nije Nederlanners en Friezen

Nije Nederlanners en Friezen

🕔17:18, 25.Jun 2011

Op ‘e Doggersbank binne diesoarten oantroffen dêr’t net fan bekend wie dat dy dêr foarkamen. Om’t de Doggersbank foar in part op it Nederlânske stik fan it kontinintale plat leit, binne dat winliken nije Nederlanners dêr’t no dêrom ek Nederlânske nammen

Lês it folsleine artikel
Besunigje sûnder pine

Besunigje sûnder pine

🕔13:43, 23.Jun 2011

Wy sjugge op’t heden, dat der fan oerheidswege allerhande pynlike besunigings trochfierd wurde: yn it ûnderwiis, yn’e soarch, yn ‘e omrop, yn it bestjoersapparaat. Dy besunigings wurde foaral berikt troch minsken te ûntslaan. No soe dat wol nut hawwe kinne,

Lês it folsleine artikel
Rôffûgels fûgelfrij

Rôffûgels fûgelfrij

🕔12:36, 23.Jun 2011

Rôffûgels fûgelfrij Fryslân hat in tryste reputaasje wat behâld fan rôffûgels oanbelanget, sjoch mar it artikel yn Sneon & Snein fan de Ljouwerter Krante fan 18 juny. It binne ferskriklike bylden, hoe kinne minsken soks dwaan? Gauris skine it sabeare

Lês it folsleine artikel