Wat fine jo: Aaisykjen no wol of net

Wat fine jo: Aaisykjen no wol of net

🕔00:28, 9.feb 2011

Alle jierren weroan is it in diskusje. De faunabeskerming spant in rjochtsaak oan tsjin de provinsje. Elk jier is de hear Harm Niessen yn byld om út te lizzen dat aaisykjen ferbean wurde moat. De provinsje jout in ûntheffing foar

Lês it folsleine artikel
Tefolle flaaibekjen by megakonsert yn Snits

Tefolle flaaibekjen by megakonsert yn Snits

🕔11:07, 7.feb 2011

De belangstelling foar de megakonserten yn de Súdwesthoeke sneontejûn wie net sa grut. Trochinoar kamen der mar fjouwerhûndert besikers ôf op ien fan de trije konserten yn Snits, Warkum en Makkum. Der sieten yn elk konsert sa’n twahûndert muzikanten.  Op

Lês it folsleine artikel
Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa?

Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa?

🕔10:17, 7.feb 2011

In sympatyk inisjatyf fan Europa is it idee fan de Kulturele Haadstêd. No ris wat dat neat te meitsjen hat mei wetjouwing en ek net mei subsydzjes, mar alles mei kultuer en identiteit en dat yn in Europeesk perspektyf.  Yndied

Lês it folsleine artikel
Update: Sjoch filmke. Wat fine jo: 300 miljoen besunigje op ûnderwiis

Update: Sjoch filmke. Wat fine jo: 300 miljoen besunigje op ûnderwiis

🕔19:44, 3.feb 2011

It kabinet is fan doel om 300 miljoen euro te besunigjen. Dizze besuniging betsjut minder jild foar de begelieding fan learlingen dy’t ekstra soarch nedich hawwe. It giet ta skea fan de kwaliteit fan ûnderwiis foar alle learlingen. Likernôch fiiftûzen

Lês it folsleine artikel
Petear mei Liskje Flapper

Petear mei Liskje Flapper

🕔10:46, 3.feb 2011

In petear mei Liskje Flapper. Sy is kandidaat steatelid foar de FNP. Jo steane op de list fan de FNP. Wêrom steane jo op dizze list en net op in list fan de oare partijen? Ik stean op de list

Lês it folsleine artikel
Wat fine jo: Wilders jout PVV’ers praatferbod

Wat fine jo: Wilders jout PVV’ers praatferbod

🕔10:12, 31.Jan 2011

De likernôch 100 PVV-kandidaten foar de provinsjale steaten hawwe in sprekferbod krigen. Allinnich de listlûkers meie yn alle provinsjes noch sizze wat se wolle. Wilders liket bang dat ien fan syn folgelingen wat doms seit op de lokale televyzje of

Lês it folsleine artikel
Petear mei Bertus Walsma

Petear mei Bertus Walsma

🕔23:59, 30.Jan 2011

In petear mei Bertus Walsma. Hy is kandidaat steatelid foar Provinsjaal Belang Fryslân Jo steane op de list fan de partij (ynfolje). Wêrom steane jo op dizze list en net op in list fan de oare partijen? Tja, Ik ben

Lês it folsleine artikel
Facebook en de polityk

Facebook en de polityk

🕔17:51, 30.Jan 2011

België is dôchs in tige nijsgjirrich lân. Sa wie der okkerdeis in demonstraasje om in regear te krijen. Dat sjogge je net faak, dat it folk demonstrearret om in regear te krijen, meastentiids is it om ien fuort te krijen. Se

Lês it folsleine artikel
Fryske kompjûtertermen om te ûnthâlden

Fryske kompjûtertermen om te ûnthâlden

🕔21:35, 27.Jan 2011

Ingelsk Frysk Nederlânsk .NET Framework .NET Framework .NET Framework 2-D 2-D   3-D 3-D   3-D reference 3D-ferwizing   3DES 3DES 3DES 802.1X 802.1X 802.1X 8-bit color 8-bits kleuren 8-bits kleuren AA AA AA AAL AAL AAL About Oer Info

Lês it folsleine artikel
Kabinet Rutte 102 dagen, wat fine jo?

Kabinet Rutte 102 dagen, wat fine jo?

🕔14:41, 23.Jan 2011

Kabinet Rutte bestiet út ministers fan it CDA en VVD en it kriget duldstipe fan de PVV. De earste hûndert dagen kaam it kabinet net yn hiel grutte swierrichheden. In moasje tsjin minister Kamp helle it net. De kommende tiid

Lês it folsleine artikel