Ferhaal: Superpake siedt iten

Ferhaal: Superpake siedt iten

🕔09:46, 21.Oct 2009

In prachtich ferhaal om foar te lêzen. Op de earste ferdjipping fan in lytse flet wennen Pake en Beppe. Se wennen dêr al jierren en liken in protte op oare pakes en beppes. Pake hie altyd in grize en sneins

Lês it folsleine artikel
Duorsum

Duorsum

🕔10:32, 18.Oct 2009

Doe’t ús bern op keamers gongen, hawwe wy wol gauris yn ‘kringloopwinkels’ omtoarke. Dat kaam ús doe goed út want studearjende bern kostje hannenfol jild. No komme wy dêr selden. Sels soe ik noch wolris wat omsneupe wolle, mar myn

Lês it folsleine artikel
Sa fêst as de bank?

Sa fêst as de bank?

🕔12:34, 15.Oct 2009

It nije Frysk Hânwurdboek jout as omskriuwing fan in bank: “ynstelling dêr’t men jild sparje of liene kin en dy’t ûnderskate finansjele transaksjes behertiget”. In tsjinstferlienende ynstelling dêr’t men op fertrouwe kin, mienden de measte lju. Mar de tiid dat

Lês it folsleine artikel
Mystearje

Mystearje

🕔12:10, 15.Oct 2009

Mystearje Moat it by in gedicht suver en allinne om ‘e taal gean, om ‘e wurden? Of dogge foarm of ritme ek in duit mei yn ’t ponkje? Oars sein, moat in gedicht earst reduktionistysk hifke wurde en moatte alle

Lês it folsleine artikel
Gastfrij yn it Frysk?

Gastfrij yn it Frysk?

🕔11:37, 14.Oct 2009

Albert Hendriks beklaget him der yn de Ljouwerter Krante fan 13 oktober oer dat deputearre Jannewietske de Vries har taspraak yn Snits yn it Frysk hold. Hendriks is direkteur fan it toerismeburo “Friesland-Holland”. It is deselde dy’t it  foarop rûn

Lês it folsleine artikel
Wat is in master sûnder bril…

Wat is in master sûnder bril…

🕔11:33, 11.Oct 2009

It earste wat ik doch as ik it lokaal ynstap is de bril opsette. Mar myn moaie clic-bril hong net om myn hals! Fergetten. Kin gebeure en dêrom ha ik allegearre needopslachplakken oanlein. Ik ha brillen genôch… Yn it sydfekje

Lês it folsleine artikel
Maf

Maf

🕔15:18, 10.Oct 2009

Fierljeppen is maf, ferfelend. Dat wurdt samar eefkes fêststeld, yn Japan, neffens de krante. No it sil wol, mar ik bin it der net mei iens. Ik hoopje dat it fierljeppersbûn en de fierljeppers sels harren der neat fan oanlûke.

Lês it folsleine artikel
Efterlik

Efterlik

🕔14:40, 3.Oct 2009

Yn de boekhannel kaam ik Richt tsjin. Richt is ien fan myn âldlearlingen. Se is troud mei in learaar, dy’t ek Frysk jout, oan in skoallemienskip. Se hie in jonkje by har dat Hollânsk tsjin har prate. Ik tocht dat

Lês it folsleine artikel
Wilders’ Grutte Himmeljen

Wilders’ Grutte Himmeljen

🕔19:25, 27.Sep 2009

Kollum fan Eduard Nazarski, direkteur fan Amnesty International Nederland It útstel fan Geert Wilders om tenei belêsting te heffen op it dragen fan holdoekjes yn de iepenbiere romte waard okkerdeis troch in minderheid fan it Nederlânske parlemint fuortendaliks kwalifisearre as

Lês it folsleine artikel
Dizenige taal

Dizenige taal

🕔09:07, 19.Sep 2009

Friezen kin ik soms min útstean. Nim bygelyks myn man syn omke Feike. Hy is operearre omdat er de heup brutsen hie. No sit er yn in revalidaasjeynrjochting. Okkerdeis wiene wy dêr by him op besite. Wy fregen: Hoe is

Lês it folsleine artikel