Aldjiersstunten: wat fine jo?

Aldjiersstunten: wat fine jo?

🕔22:35, 29.Dec 2011

Om dizze tiid hinne binne der ploegen dwaande mei âldjierstôgjen en it útheljen fan oare âldjiersstunten. Wat fine jo fan de stunten fan dit jier? Of ha jo noch heugenis fan âldere stunten? Lit jo gean en skriuw alles op.

Lês it folsleine artikel
Wa’t syn kont baarnt, kin miskien ûnder de krystbeam ôfkuolje

Wa’t syn kont baarnt, kin miskien ûnder de krystbeam ôfkuolje

🕔10:03, 27.Dec 2011

[in krystpreek] In Hooligan sprekt: Wat sil ik fan ‘e jûn ris útfrette. Ik haw gjin wytpaske, ik krige – sûnder in útspraak fan in rjochter – in stadionferbod foar tsien jier en ik haw gjin fêst wurk. Wa’t syn kont

Lês it folsleine artikel
Krimp en Fryske pensionado’s

Krimp en Fryske pensionado’s

🕔12:07, 22.Dec 2011

De krimp wurdt, lykas bekend, yn ’e takomst foar Fryslân ien fan de grutste útdagingen. Der ferlitte Fryslân mear minsken as der yn komme, benammen yn ’e plattelânsgebieten yn it noarden en westen fan de provinsje. Der moat wat oan

Lês it folsleine artikel
Sannemaj dichtet de wrâld iepen!

Sannemaj dichtet de wrâld iepen!

🕔09:24, 22.Dec 2011

Yn it Frysk slagget my spitigernôch net. Mar ik sil it yn it Nederlânsk dwaan. Om te begjinnen: ik sit yn de rees foar de titel ‘Jonge Dichter Des Vaderlands’ (JDDV). Dizze titel hâldt yn dat jo as dichter fjouwer

Lês it folsleine artikel
Noardlike gearwurking yn de Steaten

Noardlike gearwurking yn de Steaten

🕔16:44, 15.Dec 2011

Woansdei ha de steaten de notysje oer de noardlike gearwurking besprutsen. De diskusje is te besjen en te beharkjen op http://fryslan.stateninformatie.nl/notucastOD/preverg/6400. Utsein de ChristenUnie, dy’t alles wol bêst like, wiene de measte fraksjes kritysk oer de wat oerflakkige notysje dy’t

Lês it folsleine artikel
It gesicht efter Dûnsstudio JOY

It gesicht efter Dûnsstudio JOY

🕔18:18, 11.Dec 2011

Samantha wie noch mar lyts doe’t se begûn te dûnsjen. As pjut wie se al drok en beweechlik. Se is dan ek al jong op twirljen gien. Dat hat se oant har ienentweintichste dien. Mar Samantha hat net allinnich it twirljen

Lês it folsleine artikel
Wat tinke jo: komt it goed mei de euro?

Wat tinke jo: komt it goed mei de euro?

🕔11:54, 11.Dec 2011

Der wurdt omraak praat oer de euro en alle eurotops dy’t der by hearre. De man op de strjitte wurdt sa ynformearre dat hast eltsenien in deskundige is. Dêrom de fraach: komt it goed mei de euro?

Lês it folsleine artikel
8 desimber: John Lennon 31 jier ferlyn fermoarde

8 desimber: John Lennon 31 jier ferlyn fermoarde

🕔11:24, 8.Dec 2011

It is hjoed ienentritich jier ferlyn dat eks-Beatle John Lennon fermoarde is. Miljoenen fans betinke him hjoed. Hy wie fan grutte betsjutting foar de popmuzyk. Hy en Paul McCartney hawwe namme makke yn de popskiednis. Lennon koe him solistysk ek

Lês it folsleine artikel
Sina’s delklap

Sina’s delklap

🕔23:46, 7.Dec 2011

Eltsenien is no fol fan Europeeske skuldeproblemen, en fansels mei dy fan ‘e Feriene Steaten en de wrâld yn it algemien. Ek de saneamde BRIC-lannen, benammen Bazilië en Yndia, hawwe al te krijen mei in delgong fan harren ferbjusterjende waaksdom.

Lês it folsleine artikel
‘Dit spul hat gjin luzen’

‘Dit spul hat gjin luzen’

🕔20:59, 3.Dec 2011

Yn 2007 hat it earste ferhaal syn it libbensljocht sjoen op it literêre ynternettydskrift Farsk. Yn dat jier bin ik ek úteinsetten mei it skriuwen fan wat no de folsleine ferhalebondel Lúshâlding is. Yn datselde jier bin ik ek op

Lês it folsleine artikel