Wat is eins foarútgong

Wat is eins foarútgong

🕔10:46, 5.Mar 2010

De ferkiezings ha west. “It folk hat sprutsen”, hjit it sa moai. Dat moat elkenien ek wol opmeitsje dy’t de útslaggen yn Tytsjerksteradiel sjocht. Sels boargemaster Polderman lit him ûntfalle dat de winst fan de FNP en Grien Links te

Lês it folsleine artikel
Wurde wy ûnderwâde?

Wurde wy ûnderwâde?

🕔08:47, 5.Mar 2010

Eartiids libben yn ’e Kaukasus de Ubychen, in nomadefolk. Under Russyske presje begûnen har 150 jier lyn oare folken as boer yn harren gebiet te fêstigjen. Doe gongen de Ubychen nei Turkije, dêr’t se har oanpasse moasten en har taal

Lês it folsleine artikel
Siswurden en seiwurden

Siswurden en seiwurden

🕔09:31, 3.Mar 2010

Sis- en seiwurden binne de smaroalje fan in taal. Efkes hoechst net sels te betinken hoe’tst it formulearje silst. Efkes wurdt dat oernommen troch dyn âlden en foarâlden, dyn âlde muoikes en myn âlde buorfrou. Want dy lêste hat, alle

Lês it folsleine artikel
Trochdonderje mei dy weryndieling

Trochdonderje mei dy weryndieling Fernijd

🕔14:56, 27.feb 2010

Mei foarbygean fan de beslútfoarming yn de Twadde en Earste Keamer is de troch de bestjoerders fan de 5 weryndielingsgemeenten al in siktaris beneamd. Der wurdt blykber fan útgien dat men de Keamers yn de bûse hat. Sa fan as

Lês it folsleine artikel
Dèr Mouw

Dèr Mouw Fernijd

🕔08:36, 27.feb 2010

Op in kweade dei haw ik de bondel poëzij van Dèr Mouw útliend oan ik wit net mear wa, en noait weromkrigen. En ik wie sa mâl mei de man. Ik sitearje út ’e holle: ’k Ben Brahman, maar we

Lês it folsleine artikel
Formaat

Formaat

🕔14:55, 25.feb 2010

Hiene Bos en Balk mar itselde formaat as Sven en Gerard ! Mar it is miskien net allinne in kwestje fan formaat, it giet giet ek oer de doelen. Dy binne foar Sven en Gerard gelyk: kampioenskip. Yn sa’n regearing

Lês it folsleine artikel
Jild fergriemerij by gemeenten

Jild fergriemerij by gemeenten

🕔11:01, 25.feb 2010

De Drintse Alderen Partij (DOP: www.dopemmen.nl) fynt dat der in ein komme moat oan de djoere promoasjekampanjes fan de gemeenten. Al jierren besykje gemeenten ynwenners en bedriuwen by de buorgemeenten wei te lûken om har eigen ynwennertal te ferheegjen en

Lês it folsleine artikel
Roppich

Roppich

🕔09:35, 25.feb 2010

De earste kear dat ik hearde dat in minske roppich wêze koe, wie op in bestjoersgearkomste fan it Skriuwerboun yn 1998. Baukje Miedema hie grouwe koeken meinommen omdat se oars it jûnsmiel net helje soe fan roppigens. Feitliken betsjut roppigens

Lês it folsleine artikel
Desibellen

Desibellen

🕔11:56, 24.feb 2010

Ljouwert wol mear lûd talitte en no binne der âlde minsken dy’t kleie. Mar ja, foar de earen fan jonge minsken is al dat lawaai ek net goed. Der kinne de alderaaklikste kwalen út ûntstean. By âlds wie lawaai faak

Lês it folsleine artikel
Groepstinken en mear

Groepstinken en mear

🕔09:09, 24.feb 2010

Multatuli al hat yn ien fan syn Ideeën beskreaun dat minsken as inkeling hiel oars tinke as wannear’t se mei in groep binne. Groepen hawwe faak ien of twa minsken dy’t de toan sette. De measte minsken ûntkomme der net oan

Lês it folsleine artikel