Wat fine jo: Mauro deryn of derút?

Wat fine jo: Mauro deryn of derút?

🕔22:30, 28.Oct 2011 Lês it folsleine artikel
It gefal Mauro

It gefal Mauro

🕔13:54, 28.Oct 2011

Wy witte it allegear: Mauro is in jongfeint fan 18 dy’t as jonkje fan 10 út Angola nei Nederlân kommen is. Sokken binne der folle mear, want doedestiids waard by it weromstjoeren fan minsken in útsûndering makke foar bern. Sa

Lês it folsleine artikel
Wy litte ús Fryske taal net farre

Wy litte ús Fryske taal net farre

🕔22:44, 26.Oct 2011

De reboelje fan Kneppelfreed, dy’t ta mear rjochten foar it Frysk laat hat, giet werom op in akkefytsje yn 1948 yn Aldeboarn. Pieti Veltman wit noch skoan hoe’t har heit en syn beide kollega-molktapers oan ’e widze fan dat barren

Lês it folsleine artikel
Ekonomy is psychology

Ekonomy is psychology

🕔12:44, 23.Oct 2011

Stel der komt ien dy’t seit dat er Jezus is en de minsken leauwe him. Stel dan dat er seit dat de krisis moarn oer is, dan is de krisis moarn oer. Guon politisy tinke ek dat se Jezus binne,

Lês it folsleine artikel
Gadaffy is dea en no wit ik it wol

Gadaffy is dea en no wit ik it wol

🕔11:53, 23.Oct 2011

Moannen lang mochten wy sjen hoe’t Gadaffy mei syn leger de dea in plezier die. Hy hat safolle minsken de kling oerjage dat in plakje yn de hel sil der fêst krije. It sil wol in hjit plakje wurde ek. Mar

Lês it folsleine artikel
Jaget Omrop Fryslân syn klanten de doar út?

Jaget Omrop Fryslân syn klanten de doar út?

🕔13:22, 20.Oct 2011

Hjoed koppet Omrop Fryslân “Fryske Top 1000 oer de helte”. Wat bedoele se mei dy kop? Gelokkich noch mar 500? Je hearre in hiele protte fêste harkers al sizzen dat se útwykt binne nei Radio 1 of Radio 2. Eins

Lês it folsleine artikel
Lânbouferskaat

Lânbouferskaat

🕔00:05, 18.Oct 2011

Troch Pieter den Hollander As men prakkesearret en skriuwt oer fieding, itenskrapte en oer de boarne fan ynslach, de lânbou, dan stuitet men al gau op de fraach wat lânbou winliken is. Feitliks giet it om trije aktiviteiten: nammentlik bou,

Lês it folsleine artikel
Us Hollanners binne gjin besetters mear

Us Hollanners binne gjin besetters mear

🕔09:31, 14.Oct 2011

Doe’t Albrecht fan Saksen yn 1498 Fryslân ynfoel, wie it dien mei ús frijheid. Dêrmei waarden wy twadderangs minsken, dy’t har oanpasse moasten oan de Hollânske amtners fan it nije gesach. Dy ieuwenlange diskriminaasje hat noch in grutte ynfloed op

Lês it folsleine artikel
Nijmoadrige slavedriuwers

Nijmoadrige slavedriuwers

🕔10:51, 10.Oct 2011

De manager moat syn meiwurkers ta grutte prestaasjes opdriuwe en se motivearje. Hy hat in eigen boekeleveransier om yn boeken te lêzen hokker ‘ tools’ oft er nedich hat om ta in nijmoadrige wize ta in nije slavernij te kommen.

Lês it folsleine artikel
Dexia en it wrâldomfiemjende piramidespul

Dexia en it wrâldomfiemjende piramidespul

🕔22:08, 9.Oct 2011

  ‘Hiel de wrâld is betsjoend troch in piramidespul dêr’t de oankommende generaasje it slachtoffer fan wêze sil. Mar der is noch in sprissel hoop’, seit Geert Noels, haadekonoom fan Econopolis.   In Ponzi-skema of piramidespul is ta keunst ferheven

Lês it folsleine artikel