Premier

Premier

🕔19:07, 28.Meie 2010

Ik hie it der oer hân, mei Peter-Jan of hoe hyt er ek wer. “Wy freegje Rita”, seine wy tsjin elkoar, doe’t wy mei in gleske reade wyn by it iepen hurdfjoer sieten te tinken oer hoe’t it no fierder

Lês it folsleine artikel
Kamera’s út ‘e Keamer!

Kamera’s út ‘e Keamer!

🕔14:09, 28.Meie 2010

De ferkiezingsdebatten binne diskear mar wakker rûch. Der wurdt lûd roppen en partijen moatte gauris wat weromnimme. Sa witte de kiezers net mear wêr’t se oan ta binne en wankt it gefaar fan tanimmende sosjale spanningen. Ien en oar is

Lês it folsleine artikel
Petear mei Annemarie van Gelder (pvdd)

Petear mei Annemarie van Gelder (pvdd)

🕔20:50, 26.Meie 2010

Fragen oan (takomstige) Twadde Keamerleden. De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) is in belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette wolle foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in

Lês it folsleine artikel
Monopoly

Monopoly

🕔15:44, 25.Meie 2010

Fan ’e wike foar it earst sûnt tiden wer ris Monopoly spile. Murk ta myn benijing dat ik djip yn ’e pogge rekke doe’t it earst net sa goed gie. Mar mei wat handige manipulaasjes kaam ik wer folslein boppe

Lês it folsleine artikel
Ferstannich

Ferstannich

🕔11:37, 24.Meie 2010

It ferstân moat de leie ha, tinke de measte minsken. Ik wol jim op it hert drukke dat it gefoel wol meidwaan moat. Wa’t net syn eigen gefoel folgje kin as it giet om leafde en freonskip, hat in iensum

Lês it folsleine artikel
Burka’s

Burka’s

🕔13:58, 21.Meie 2010

Yn Brussel is in demonstraasje ferbean. Moslims, dy’t graach wolle dat de moslimfroulju de burka drage, kinne dêr net yn it iepenbier foar útkomme. No is it dragen fan in burka doedestiids betocht as symboal foar dat froulju net oan

Lês it folsleine artikel
Anty-kreakwet kompensearje?

Anty-kreakwet kompensearje?

🕔13:41, 19.Meie 2010

“Ja, dat soe in moai spul wêze”, hear ik ien al sizzen. “Earst samar yn in oar syn besit ynbrekke en dan ek noch seure as jo derút set wurde!” Mar it leit wat oars. Yn ús pake syn boekekast

Lês it folsleine artikel
Ferkiezingskampanje

Ferkiezingskampanje

🕔16:43, 18.Meie 2010

Hjoed is de ferkiezingskampanje offisjeel fan start gien. Dat betsjut dat it oarloch is. Alle politisy kringe har nei foaren om de oaren de kop ôf te hakken. De fijân is fout en sa is it mar krekt. Elkenien sil

Lês it folsleine artikel
Jack de Vries

Jack de Vries

🕔10:56, 17.Meie 2010

Ald-staatssekretaris Jack de Vries is opstapt. Net omdat er net wit hoe’t it moat, o heden nee. Hij wit sels sa goed hoe’t it moat, dat er premier Balkenende altyd stypje mocht yn syn kampanjes tsjin ferriederlike figueren as Wouter

Lês it folsleine artikel
Petear mei Gert Schouwstra

Petear mei Gert Schouwstra

🕔13:28, 15.Meie 2010

Gert  Schouwstra stiet op nûmer 49 op de ferkiezingslist fan de Kristenuny. De Ried fan de Fryske Beweging stelt him in pear fragen.  De kommende tiid sil de Ried fan de Fryske Beweging mear (takomstige) Twadde Keamer leden befreegje! ———————-

Lês it folsleine artikel