Tafal

Tafal

🕔11:34, 12.Jun 2010

Juster wie ik yn de grutte stêd. Ik tocht op in stuit dat ik mar even myn hannen waskje moast. By de Hema dan mar. Ik soe der krekt wer útrinne doe’t Dory, dy’t fjouwer jier lyn by my yn

Lês it folsleine artikel
Pake syn pake

Pake syn pake

🕔15:40, 8.Jun 2010

Ik hâld fan pinsjonearre minsken. Eins hâld ik fan elkenien dy’t it him even oan tiid docht. Sa hearde ik dat pake syn pake demint wie, en hiel lilk. Hy waard opsletten, want wat moasten se der mei. Om de

Lês it folsleine artikel
Mislearre

Mislearre

🕔09:53, 6.Jun 2010

Frits Bolkenstein (VVD) hat earder in toanielstik skreaun. Job Cohen (PvdA) skriuwt stikjes yn de Volkskrant. Arnon Grünberg skriuwt oer Bolkenstein en Job Cohen. Mislearre keunstners binne ek mislearre politisy, neffens him (Volkskrant, tongersdei) Mar ik tink dat men op

Lês it folsleine artikel
Petear mei Lutz Jacobi (PvdA)

Petear mei Lutz Jacobi (PvdA)

🕔16:38, 5.Jun 2010

Fragen oan (takomstige) Twadde Keamerleden. De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) is in belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette wolle foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in

Lês it folsleine artikel
Politisy, pas op!

Politisy, pas op!

🕔07:16, 4.Jun 2010

Yn dizze ferkiezingstiid hearre wy gâns hurde wurden. Sa’n hurde kampanje hat der leau’k noch noait west. Mar der is in effekt dat men dêrmei útlokket wat men seit. Minsken ferwachtsje dat dan ek fan oaren en begjinne der sels

Lês it folsleine artikel
Frijwillich

Frijwillich

🕔20:03, 2.Jun 2010

Oeral dêr’t frijwilligers wurkje, is de sfear opperbêst. De lju fermeitsje har, pleagje elkoar, helpe elkoar as der in knoffelhakke bysit (betanke jonges!) en se litte sjen dat se wille ha mei de dingen dy’t se dogge. Jild kin in

Lês it folsleine artikel
Ús leafde foar Israel

Ús leafde foar Israel

🕔08:53, 1.Jun 2010

Foar 1940-‘45 leine de Joaden op in minne namme, dat is yn wurden mei joade- noch wol ôf te lêzen. Sa koe it dat by de befrijing de spoarlinen nei ferneatigingskampen net as earste bombardearre waarden. En sels yn 1948

Lês it folsleine artikel
Dea

Dea

🕔18:13, 31.Meie 2010

Ik hie al in hiel ein yn de hurde noardewyn op fytst, dat ik lei it wurge liif even te rêsten yn it gers. Ik koe der ek wol even by lizzen gean, tocht ik. En ik die wat ik

Lês it folsleine artikel
Bakkers

Bakkers

🕔19:02, 30.Meie 2010

Dat bakkers te min buorkje, soe him oan de bakker lizze. Mar de klanten binne ek oars as eartiids. Der hat in tiid west dat ik lekker even gie te boadskipjen by de bakker, de grienteman en de slachter. As

Lês it folsleine artikel
Halsema of Fryslân

Halsema of Fryslân

🕔19:03, 29.Meie 2010

By it listlûkersdebat yn Grins waard nochris dúdlik dat Grienlinks ús provinsje ôfskaffe wol. Fan in tûke tinker as Halsema falt my dat slim ôf, mar se hat grif net yn’e rekken, hokker emoasjes dat oproppe sil. Sa soene wy

Lês it folsleine artikel